ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ဘာေျပာေနၾကလဲ

Tuesday, November 6, 2012

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ငါးထပ္ႀကီး ဘုရားအနီးေရာက္လာသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကစဥ္ျမင္ကြင္း၊ ဓာတ္ပံု- ေဂ်ပိုင္/ ဧရာ၀တီ 
 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆုိ ခံေန ရေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသူ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္ 

စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီး တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ 


၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား၊ အႏုပညာျပပြဲမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပူေဖာင္းမ်ား လႊတ္တင္ျခင္း၊ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး ေခါင္းေလာင္းထုိးျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုိင္စုိက္ထူျခင္း စသည့္ အခမ္း အနားမ်ားကုိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းရိွျမိဳ႕ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေဒသအသီးသီးတြင္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ေအးေအး ခ်မ္း ခ်မ္း ေအာင္ျမင္စည္ကားသုိက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

လက္ရွိျပည္တြင္းစစ္မ်ားခ်က္ခ်င္းရပ္စဲရန္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအရ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ထာဝ ရျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ႏွလံုးသားဆႏၵမွေပါက္ဖြားလာသည့္ သေဘာထားအသံမ်ား ကုိ ေဖာ္ျပလုိ၍ ရန္ကုန္ျမိဳ.တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ပြဲ က်င္းပရန္ 
ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ႏွင့္ ကခ်င္ျငိမ္း ခ်မ္းေရးကြန္ရက္တုိ႔မွဦးေဆာင္၍ ဥပေဒပါသတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အား သက္ ဆုိင္ရာျမိဳ.နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမ်ားသုိ႔ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ 


သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမ ရွိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္မေပး ပဲ ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဤတြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္တရားအလုိ႔ငွာျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မဆန္႔က်င္လွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ ျငင္း ပယ္ျခင္း မျပဳရ” ဟု ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည့္အတုိင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံ ျခင္းကုိျငင္းပယ္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိမရွိ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေပးေစလုိပါသည္။ 


ထုိ႔ျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရသစ္၏ လမ္းညႊန္ဦး ေဆာင္မႈေအာက္ တြင္ ျပည္တြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံသားအားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အရုိးခံစိတ္ျဖင့္ပါဝင္လာျခင္းကုိ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ုိင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိင္ (၃) ရပ္စလံုးမွ ၾကိဳဆုိလက္ခံရမည့္အျပင္ ထုိသုိ႔ပါဝင္လာႏုိင္ ေအာင္ စည္းရံုး လႈံ.ေဆာ္ေပးႏိုင္မွသာ ျပည္သူမ်ားအားလံုးပါဝင္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရရွိႏုိင္မည္ဟု အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေလးနက္စြာယံုၾကည္သည္။ 

“ျပည္သူ႔သေဘာဆႏၵ မပါရွိေသာအမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီမဟုတ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌသူရဦးေရႊမန္းမွ မိန္႔ၾကားခဲ့သလုိ “ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ လြတ္လပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လံုျခံဳမႈကုိ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မွသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးရွိျပီဟု ေျပာ၍ ရေၾကာင္း၊ ဥပေဒဆုိတာ လူေတြအတြက္ လုပ္ထားတာျဖစ္ျပီး၊ လူေတြက ဥပေဒအတြက္လုပ္ထားတာ မဟုတ္ေၾကာင္း” တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌကုိယ္တုိင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အစုိးရအဖြဲ႔ ရံုးခန္းမ၌ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အတုိင္း ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေအးခ်မ္းစြာ ျပည္သူ႔ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန ႔အခမ္းအနား က်င္းပျခင္းကုိ ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္တားျမစ္ျခင္းသည္ လူထု၏ ဆႏၵသေဘာထား မပါ ဝင္ေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းမရွိ ပါ။ 

လူထု၏ဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္းသည္ အစိုးရကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆူပူမႈႏွင့္ အမ်ိဳး သားလံုျခံဳေရးကုိ ထိခုိက္ႏုိင္မႈတစ္စံုတစ္ရာမပါဝင္ပဲ မိမိတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုိလားမႈကုိ ေအးခ်မ္းစြာ တင္ျပေတာင္းဆုိျခင္းတစ္ရပ္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိပဲ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေသာ ကိစၥ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကုိထင္ဟပ္သည့္ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ အထင္အ ရွားေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းအရလည္းေကာင္း အျပည္
ျပည္ဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကုိ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ ဆင္ႏြဲႏုိင္ ရန္ ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လုိလားေတာင္းဆုိသံမ်ားကုိ ေအးခ်မ္းစြာ ကုိယ္စားျပဳေဖာ္ 
ျပႏုိင္ရန္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသူမ်ားမွာ ယခုအခါ ျမိဳ.နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ား မွ ျမိဳ.နယ္ ေလးခုမွ ဆယ္ခုအထိ အမႈဖြင့္အေရးယူထားျခင္းကုိခံေနရျပီး သက္ဆုိင္ရာျမိဳ.နယ္ တရားရံုး အသီးသီးမွ တရားစြဲဆုိထားသည္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။ 

ထုိသုိ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္က်င္းပရန္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားအား တရားစြဲဆုိအေရးယူမႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူ အမ်ားပါဝင္မႈရွိရမည္ဆုိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ လြန္စြာကြဲလြဲမႈရွိေနပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျမိဳ.နယ္ အသီးသီးမွ တရားရံုးမ်ား၌ တရားစြဲဆုိခံေနရမႈျဖစ္စဥ္အရ ရံုးခ်ိန္းအမ်ားအျပားကုိ အခိ်န္ေပးသြားလာေန ရျခင္းသည္လည္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကုိ ႏုိင္ငံ ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ အေရးပါလွသည့္ လူထုပါဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား တြင္ ေနာက္ေနာင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေစရန္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ပိတ္ပင္သည့္သေဘာေဆာင္ပါသည္။ 

“ျပစ္မႈတစ္ခုတည္းကုိ အရပ္ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပဳလုပ္မႈအေျမာက္အျမား ပါဝင္ေန သည့္အခါ အရပ္ေဒသမ်ားအနက္မွ အရပ္ေဒသတစ္ခုခုတြင္ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ တရားရံုးက စံုစမ္းစစ္ေဆး စီရင္ႏုိင္သည္” ဟု ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၂ တြင္ ျပဌာန္းထားသလုိ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၁ အရ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ေနရာတည္း၌ က်ဴးလြန္ခဲ႔ေသာ မ်ိဳးတူျပစ္မႈမ်ားကို ရံုးေတာ္မွ စစ္ေဆးျပီး 
ေနာက္ ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္တစ္္ၾကိမ္သာ ခ်မွတ္ရမည္ဟု အတိအလင္း ျပဌာန္း ထားပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄ တြင္လည္း တရားခံမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ႔ေသာ မ်ဳိးတူ ျပစ္မႈမ်ားကို ၃ မႈ အထိ ေပါင္း၍ တစ္ေပါင္းတည္း ပူးေပါင္းစစ္ေဆးရမည္ ဟု ျပဌာန္းထားပါေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ေနရာတည္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္ဟု အဆိုျပဳ၍ တိုင္တန္းထားသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ျမိဳ.နယ္အသီး သီးမွ တရားရံုးေတာ္တို႕၌ သီးျခားစီ အမႈမ်ားခြဲ၍ စြဲဆိုထားျခင္းမွာ တည္ဆဲဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီ ညႊတ္မႈမရွိေၾကာင္း သိသာျမင္သာေနပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အ
ေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစား လုိက္နာျခင္း မရွိပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအ မွတ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ျပည္သူတုိ႔၏ လုိလားေတာင့္တသံကုိ ေအးခ်မ္း စြာဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသူမ်ားကုိ အမႈဖြင့္ အေရးယူတရားစြဲဆုိျခင္း သည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒကုိ လြဲမွားစြာက်င့္သံုးဆံုးျဖတ္ ရာေရာက္ေနပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သိမ္ေမြ႔ညင္သာ၍ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ယံု ၾကည္မႈျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လ မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ယူရေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သလုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးသည္ လည္း အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ 

စစ္မွန္တရားမွ်တျပီး ေရရွည္တည္ တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ား 
ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား စိတ္ဝင္တစားပါဝင္လာျခင္းကုိ တန္ဖုိးထားေလးစား အသိအမွတ္ျပဳပါရန္၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန ေသာ တရားစီရင္ေရးက႑၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေတြ႔ဆံု တင္ျပခြင့္ ေပးပါရန္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ ေအာက္ပါအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အေလးအနက္ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


(၁) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (Peace Network) 
(၂) အျဖဴေရာင္တြဲလက္မ်ား (White Holding Hands) 
(၃) ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ ( Kachin Peace Network ) 
(၄) ကရင္အမ်ိဳးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (Karen Women’s Action Group) 
(၅) စိမ္းေရာင္စို (မႏၱေလး) (Sein Yaung So – Mandalay) 
(၆) Youth for Social Change Myanmar 
(၇) Student Christian Movement 
(၈) Green Myanmar Environmental and Social Network 
(၉) Safety Net 
(၁၀) လူငယ္အႏုပညာကြန္ရက္ 
(၁၁) MIDO (Myanmar ICT for Development Organization) 
(၁၂) ျမန္မာႏုိင္ငံကဗ်ာဆရာမ်ားသမဂၢ 
(၁၃) ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ႕လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္ (မႏၱေလး) 
(၁၄) ပြင့္လင္း ကြန္ရက္ (မြန္ျပည္နယ္) 
(၁၅) ရွမ္းျပည္မ်ိဳးဆက္အင္အားစု 
(၁၆) ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ပရဟိတ လူငယ္မ်ားကြန္ရက္ 
(၁၇) ေက်ာက္မဲလူငယ္ကြန္ရက္ (ရွမ္း - ေျမာက္) 
(၁၈) ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္ 
(၁၉) ရန္ကုန္ဂီတလူငယ္မ်ား 
(၂၀) ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္ (Kachin Women Peace Network) 
(၂၁) ပ်ိဳးခင္းသစ္လူငယ္အဖြဲ႔ 
(၂၂) ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး (Kachin Women Union) (၂၃) ျမန္မာႏုိင္ငံဘာသာေပါင္းစံုလူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (IYCA-Myanmar) 
(၂၄) ကခ်င္ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ (Kachin Lawyers Group) 
(၂၅) လူငယ္ေသြးေမတၲာအဖြဲ႔ 
(၂၆) အလင္းေစတမန္လူငယ္စာဖတ္ဝုိင္း 
(၂၇) သန္္လ်င္လူငယ္အဖြဲ႔ 

Jaw Gun and May Sabe Phyu, Kachin Peace Network Court Appointment 
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved