ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳး မရွိပါ

Sunday, November 11, 2012

ဓာတ္ပံု- asiarecipe.com
~ LATHA PHYOAUNG ~

  ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား အေရအတြက္ဆိုင္ရာ ျပႆနာ နိဒါန္း 

နိဒါန္း 
၁ ။ 

“က်ဳပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသလဲ ” လို႔ လူႀကီးမင္း အေမးခံရမည္ ဆိုလ်င္ “ ၁၃၅ မ်ိဳးရွိပါသည္ ” လို႔ ေျဖမွာ ေသျခာ သေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ 

လူၾကီးမင္းက စာတတ္ေပတတ္ စာဖတ္ေပဖတ္ ျဖစ္လို႔ ဤကဲ့သို႔ ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ အေျဖမွန္ မဟုတ္ေသးပါ ။ လူၾကီးမင္း အရႊီးအျဖန္း ခံထားရသျဖင့္သာ ထိုကဲ့သို႔ ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။   
ေနာင္တြင္ အေျဖမွန္ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကေစေရး အတြက္ ဤ ေဆာင္းပါးျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပ အပ္ပါတယ္။ 
  
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၃၅ အစ နဝတ က 

။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳး ရွိပါတယ္လို႔ စျပီး ေျပာတဲ့သူဟာ နဝတ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေစာေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ 

သူဘာေၾကာင့္ သည္လိုေျပာရသလဲ ဆိုလ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးစုေတြ မ်ားလြန္းေနတဲ့အတြက္ စည္းရံုး 
ေရး လုပ္ရတာ မလြယ္ေၾကာင္း ေျပာလိုရာက အစျပဳၿပီး လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ စုရွိေၾကာင္း အေျဖ ထြက္လာ တာျဖစ္ပါတယ္ ။ 

သူသိခ်င္တဲ့ အေျဖကို စစ္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး ႏွင့္ သုေတသနရံုးက ျပဳစုေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးႏွင့္ သုေတသနရံုးဟာ သူသိလိုတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို သန္းေကာင္စာရင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမွတ္တမ္းဌာန ဆီကရရွိပါတယ္။ 

သန္းေကာင္စာရင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမွတ္တမ္းဌာန က ေပးတဲ့စာရင္းဟာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ မွ ျပည္သူ႔ ေကာင္စီေခတ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ သန္းေကာင္စာရင္းကို အေျခခံျပဳစု ထားတဲ့ စာရင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္ ။ 

အဲသည္တုန္းက ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္းစာရင္း ဆိုရာမွာလည္း ၊ လုပ္အားေပး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း သား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေကာက္ယူခဲ့တဲ့စာရင္းပါ ။ လုပ္အားေပး သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူသူ မ်ားကလည္းပဲ ၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံမ်ားက ေျဖၾကားခ်က္အတိုင္း ေရးမွတ္ေကာက္ယူ စာရင္း သြင္းခဲ့ၾကတာပါ ။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ဘာလူမ်ိုးလဲဆိုလ်င္ ၊ ေျဖၾကားသူက ရွမ္းဗမာ ဆိုလ်င္ ေရးသူကလည္း ရွမ္းဗမာ လို႔ ေရး မွတ္ သြားတာမ်ိဳး ၊ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္ ေနာက္တစ္ရြာ ေနာက္တစ္ဖြဲ႔ ေကာက္ယူတဲ့စာရင္းမွာေတာ့ ၊ တိုင္းလိုင္း ဆိုျပီးေျဖလို႔ တိုင္းလိုင္ လို႔မွတ္တမ္းဝင္သြားတာမ်ိဳးပါ ။

[ ဆက္ဖတ္ရန္ +/- ]  

လူမ်ိဳးစု ၁၃၅-မ်ိဳးက ဘယ္သူေတြလဲ  

၃ ။ စစ္မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး ႏွင့္ သုေတသနရံုးက ဗိုလ္မွဴးဝင္းေမာင္ေမာင္ (ဒုတိယဦးစီးမွဴး) ျပဳစု တင္ျပ ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးစာရင္းကို ေလ့လာၾကည့္ၾကလ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း 
ေတြ႔ၾက ရမွာပါ။ 

• ၁- ကခ်င္ 
• ၂- ကယား(ကရင္နီ) 
• ၃- ကယမ္း(ပေဒါင္) 
• ၄- ကရင္ျဖဴ 
• ၅- ကလင္ေတာ(လူေရွ) 
• ၆- ေကာ္ 
• ၇- ကိုးကန္႔ 
• ၈- ကြီ 
• ၉- ခမီ 
• ၁၀- ေခါႏိုး 
• ၁၁- ေခါင္းအိုင္ခ်င္း 
• ၁၂- ခႏၱီးရွမ္း 
• ၁၃- ခ်င္း 
• ၁၄- ေခ်ာင္းသား 
• ၁၅- ခြါဆင္းမဲ 
• ၁၆- ခြန္လီ ေခၚဆင္းမ္ 
• ၁၇- ဂဒူး 
• ၁၈- ဂဏန္း 
• ၁၉- ေဂခို 
• ၂၀- ေဂဘာ 
• ၂၁- ဂံု (ခြန္ရွမ္း) 
• ၂၂- ဂ်ိန္ေဖါ့ 
• ၂၃- ေဂြးသဲ 
• ၂၄- စေကာကရင္ 
• ၂၅- စေနာ 
• ၂၆- စမူ 
• ၂၇- စံု(သဲ) 
• ၂၈- ဆလိုင္ 
• ၂၉- ဆလံု 
• ၃၀- ဆင္ထန္ 
• ၃၁- ဆိုင္ထန္ 
• ၃၂- ဇယိန္း 
• ၃၃- ဇာေထာင္ 
• ၃၄- ဇိေဖ 
• ၃၅- ဇိထံုး 
• ၃၆- ဇို 
• ၃၇- ဇိင္ဝါး 
• ၃၈- ဇိန္ညွပ္(ဇန္နီယပ္) 
• ၃၉- ဇြန္း 
• ၄၀- တေပါင္ 
• ၄၁- တလယ္ပြါ 
• ၄၂- တာဒိုး 
• ၄၃- တီးတိန္ 
• ၄၄- ေတဇန္ 
• ၄၅- ေတာရ္ 
• ၄၆- ေတာင္ရိုး 
• ၄၇- တိုင္ခြၽန္း 
• ၄၈- တိုင္းခႏၱီး 
• ၄၉- တိုင္းဆာ (မိုင္းသာ) 
• ၅၀- တိုင္းေလ 
• ၅၁- တိုင္းလိုင္ (တိုင္းလ်န္) 
• ၅၂- တိုင္းလံု 
• ၅၃- တိုင္းလြယ္ 
• ၅၄- တန္ဒူး 
• ၅၅- ထမံ 
• ၅၆- ထားဝယ္ 
• ၅၇- ဒင္မ္ 
• ၅၈- ဒိုင္ (ယင္ဒူး) 
• ၅၉- ဒိုင္းနက္ 
• ၆၀- ဓႏု 
• ၆၁- နာဂ 
• ၆၂- ပနမ္း 
 • ၆၃- ပရဲ (ဘရဲ) 
• ၆၄- ပေလဂီး 
• ၆၅- ပေလး 
• ၆၆- ပေလာင္ 
• ၆၇- ပသွ်ဴး 
• ၆၈- ပအိုဝ့္ (အီေကာ) 
• ၆၉- ပါကင္းမ္ 
• ၇၀- ပိုးကရင္ (အေနာက္) 
• ၇၁- ပိုးကရင္ (အေရွ႔) 
• ၇၂- ဖိုပြါ 
• ၇၃- ဖုန္ (ဖြန္) 
• ၇၄- ဖ်င္ 
• ၇၅- ဗမာ 
• ၇၆- ဘန္ဂဲ 
• ၇၇- ဘြဲ႔ 
• ၇၈- မကန္း 
• ၇၉- မရူ 
• ၈၀- မႏူမေနာ 
• ၈၁- မဟူ 
• ၈၂- မာရင္ 
• ၈၃- မီရမ္ (မရာ) 
• ၈၄- မီအဲ 
• ၈၅- ေမာရွမ္း 
• ၈၆- ေမာ္ေနပြါ 
• ၈၇- မိုယ့္ထိုင္ (ကသဲ) 
• ၈၈- ျမိဳ 
• ၈၉- ေျမာင္ဇီး 
• ၉၀- ျမိတ္ 
• ၉၁- မြင္း 
• ၉၂- မြန္ 
• ၉၃- ေယာ 
• ၉၄- ယင္းၾကား 
• ၉၅- ယင္းတလဲ 
• ၉၆- ယင္းနက္ 
• ၉၇- ယင္းေဘာ္ 
• ၉၈- ယြန္ (လာအို) 
• ၉၉- ရခိုင္ 
• ၁၀၀- ရဘိန္ 
• ၁၀၁- ရဝမ္ 
• ၁၀၂- ရီရန္ 
• ၁၀၃- ေရာင္ထု 
• ၁၀၄- ရွမ္း 
 • ၁၀၅- ရွမ္းကေလး 
• ၁၀၆- ရွမ္းၾကီး 
• ၁၀၇- ရွမ္းဗမာ 
• ၁၀၈- လရွီ 
• ၁၀၉- လာခ်ိတ္ 
• ၁၁၀- လားဟူ 
• ၁၁၁- လီစူး 
• ၁၁၂- လီေရွာ 
• ၁၁၃- လု 
• ၁၁၄- လူရႈိင္း (လူေရွ) 
• ၁၁၅- ေလးၿမိဳ႕
• ၁၁၆- ေလာ္ေဝၚ 
• ၁၁၇- ေလာက္ထူ 
• ၁၁၈- လင္လဲ 
• ၁၁၉- လိုင္ 
• ၁၂၀- လိုင္ဇို 
• ၁၂၁- လမ္း 
• ၁၂၂- လ်င္းထု 
• ၁၂၃- လြယ္လ (ဝ) 
• ၁၂၄- သက္ 
• ၁၂၅- ဟြားလ္ငို 
• ၁၂၆- အခါ 
• ၁၂၇- အဇီး 
• ၁၂၈- အႏူး 
• ၁၂၉- အနန္း 
• ၁၃၀- အရႈိခ်င္း (ေျမျပန္႔) 
• ၁၃၁- ေအာဝခမီ 
• ၁၃၂- အူပူ 
• ၁၃၃- အိုက္ကြယ္ 
• ၁၃၄- အင္ 
• ၁၃၅- အင္းသား 

တူေနတာေတြည္းရွိ ၊ မပါတာေတြလည္းရွိႏိုင္။ 

၄ ။ အဲသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးရဲ့ စာရင္းကို က်ေနာ္တို႔ သာမန္ကာလွ်ံကာ ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ဟုတ္သလိုလို ထင္ရပါတယ္ ။ အဲသည္စာရင္းမွာ တူေနတာေတြ ေတာ္ေတာ္ပါေနပါတယ္။ က်ေနာ္ သိသေလာက္ေျပာရရင္ေတာ့ 

(၁) ကခ်င္ ႏွင့္ (၂၂) ဂ်ိန္ေဖါ့ (Jing Phaw) ဟာ အတူတူျဖစ္ပါတယ္ ။ ဗမာေတြက ကခ်င္လို႔ ေခၚတယ္ ။ ကခ်င္ေတြက မိမိကိုယ္ကို မိမိ ဂ်ိန္ေဖါ့ (Jing Phaw) လို႔ ေခၚပါတယ္။ 

ေနာက္ျပီး (၄၈) တိုင္းခႏၱီးႏွင့္ (၁၂) ခႏၱီးရွမ္း ၊ (၃၁) တိုင္းလိုင္ ႏွင့္ (၁၀၇) ရွမ္းဗမာ (၁၀၅-ရွမ္းကေလး လို႔လည္းေခၚသလို ရွမ္းနီ ဆိုျပီးေတာ့လည္း ေခၚၾကပါေသးတယ္) ၊ (၅၂)တိုင္းလံု ႏွင့္ (၁၀၆)ရွမ္းၾကီး ဆိုတာေတြက အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းလိုေခၚတာ ႏွင့္ ဗမာလိုေခၚတာပဲ ကြာပါတယ္။ 

က်န္တာေတြေတာ့ က်ေနာ္ မသိပါ ။ က်န္တဲ့ စာရင္းမွာလည္း တူတာေတြအမ်ားႀကီးရွိႏိုင္ေသးသလို မပါတာေတြ က်န္ခဲ့ တာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္ ။ 

ဥပမာ ကူကီး ၊ မုန္းဝန္းရွမ္း ဆိုတာေတြေပါ့ ခင္ဗ်ာ ။ ပညာရွင္မ်ားခင္ဗ်ာ။

၅ ။ ျမန္မာသမိုင္း ပညာရွင္မ်ား ၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္ ဆိုတဲ့ သူမ်ားခင္ဗ်ာ၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ဘယ္ႏွစ္စု ရွိပါတယ္လို႔ အမွန္အတိုင္း ေျပာႏိုင္ေအာင္ 
ေတာ့ ၾကိဳး စားၾကေစလိုပါတယ္။ သိပ္ခက္ခဲမည့္ကိစၥေတာ့ ဟုတ္မယ္မထင္ပါ ။ 

ေဇာက္ခ်ျပီး အားထည့္ ၾကိဳးစားၾကမည္ဆိုလ်င္ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ အေျဖထြက္လာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ပညာရွင္မ်ား ဂရုျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ 

“ လူမ်ိဳးဘယ္ေလာက္ရွိသည္ကိုမသိေသးလ်င္ ၊ ဘာသာစကား ဘယ္ေလာက္ရွိသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို မသိေသးသျဖင့္ Linguistic survey လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ” ဦးျမင့္ၾကည္ (ျမန္မာစာအဖြဲ႔ဝင္) ရဲ့ တင္ျပခ်က္ကို လည္း ထပ္ဆင့္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 

နိဂံုး 

၆ ။ ခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးရွိတယ္ ဆိုတဲ့ အဆိုဟာ အမွန္လိုလို အတည္ လို လို ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ နဝတ ဥကၠဌၾကီးရဲ့ မိန္႔ ၾကားခ်က္ျဖစ္သမို႔ ျမန္မာ့ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားလည္း မထိရဲ ၊ မတို႔ရဲ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ 

ဘယ္သူမွ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း ၊ သုေတသနျပဳျခင္း မရွိခဲ့ၾကပါဘူး ။ အမွား တစ္ခုဟာ ၾကာလာရင္ အမွန္ လိုလို ျဖစ္သြားႏိုင္တာမို႔ ၊ အမွားဟာ အမွန္ ၊ အမွန္ဟာ အမွား ျဖစ္မသြားရေလေအာင္ သမိုင္းေၾကာင္း 
ေလးကိုျပန္လည္ တည့္မတ္ေပးၾကဖို႔ စာတမ္းျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံတင္ျပအပ္ပါတယ္။

 အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ 

4 comments :

 1. Anonymous said... :

  အတိုင္းမသိ ေထာက္ခံပါတယ္ဗ်ာ .. အဲ့ဒါကို ေသခ်ာ မရွင္းႏုိင္ရင္ ႏုိင္ငံေရးစကားေျပာမယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးခင္ဗ်ား .. ဥပမာ - KIO ဆိုတဲ့ နာမည္ဆိုရင္ပဲ Kachin ဆိုရင္ပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္က တုိင္းရင္းသားေတြ ပါသလိုလို ဘာလိုလို မသိတဲ့ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြက အထင္လြဲတတ္လို႔ပါ။ KIO ဆိုတာ ဂ်ိမ္းေဖာေတြဆိုတာရယ္.. တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွာလဲ ဂ်ိန္းေဖာေတြရွိတယ္ .. KIO က နယ္ခ်င္းစပ္ေနတဲ့ ယူနန့္ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ယူနန္က ဂ်ိန္းေဖာေတြအားကိုးနဲ႔ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ လုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူး .. လိုင္ဇာကို တိုက္ရင္လဲ ယူနန္ျပည္နယ္ထဲ ဝင္ေျပးလို႔ရတယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူး .. တျခားမဆိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြပဲ ပါသလိုလို ဘာလိုလို အထင္လြဲခံရတယ္ .. ဒါမ်ဳိးေတြေပါ့ ..

 1. Anonymous said... :

  တရုတ္က ေနာက္ကြယ္ကေနေျမာက္ေပးေနလို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရတာ kia ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာတကယ္ေတာ႔ တရုတ္ျပည္ထဲမွာေနေနၾကတာကို ၾကည္႔ရင္သိ သာတယ္ ျမန္မာျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေအာင္ ဒီေကာင္ေတြက ေျမွာက္ေပးေနတာ ဒါမွ စစ္ပစၥည္းေတြ အေၾကြးနဲ႔ေရာင္း နိူင္ငံရဲ႕ သယံဇာတေတြနဲ႔ ျပန္ေခ် ကခ်င္ျပည္နယ္ kia. ဆီက. ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ကြ်န္းသစ္ကို သူခိုးေစ်း နဲ႔ ၀ယ္ တယ္ ႏွစ္သီးစားလုပ္ျပီး ျမန္မာႏိူင္ငံအေပၚ ေစတနာ႐ွိသေယာင္ေဆာင္ျပီး ကိုယ္က်ိဳး႐ွာတယ္ ရခိုင္ကိစၥမွာၾကည္႔ ဘာမွမဆိုင္တဲ႔ အင္ဒိုလို နိူင္ငံက ျမန္မာအစိုးရဘက္က ေထာက္ခံတယ္ ဒီတရုတ္က. OIC နိူင္ငံေတြနဲ႕ မဆန္႔က်င္ခ်င္ေတာ႔. ျမန္မာဘက္ကမေထာက္ခံရဲဘူး တရုတ္ဆိုတဲ႔ နာမည္နဲ႔ လိုက္ေအာင္ ယုတ္တဲ့ နိူင္ငံကို အားမကိုးပါနဲ႔ ကမာၻေပၚမွာ တယုတ္ကို ဆရာတင္လို႔ ႀကီးပြါးသြားတဲ႔ နိူင္ငံ တနိူင္ငံမွမ႐ွိဘူး ။

 1. Unknown said... :

  ေသခ်ာတာ တစ္ခုုကေတာ့ ကခ်င္တုုိင္းရင္းသားအမ်ားစုု KIO ရဲ ့နိင္ငံေရးဦးေဆာင္မွဳကိုု လက္ခံတယ္ဆုုိတာပါ။ KIO မွာ ကခ်င္တုုိင္းရင္သားအႏြယ္အားလုုံးပါဝင္ပါတယ္။ လက္ရုုိ KIO ေခါင္းေဆာင္ဟာ ဆိုုရင္ျဖင္ ့ေလာ္ေဝၚအႏြယ္ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားျဖစ္ပါတယ္.အဲ ဒုုခ်ုုပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဆိုုရင္လည္း အဇီးအႏြယ္ကခ်င္ျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းတိုုင္းရင္းသားအေျမာက္အမ်ား အပါအဝင္ ရခိုုင္၊ နာဂ၊ ေဂၚရခါး နွင့္ ခ်င္း အစရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္အႏွံ ့မွတိုုင္ရငး္သားမ်ားပါဝင္ပါတယ္..jinghpaw ကိုုဘဲ ကုုိစားျပုုတာ မမွန္ပါ...

 1. Anonymous said... :

  ေထာက္ခံ၊ ကခ်င္တပ္ဟာျပည္နယ္အားလံုးမွာလိုလို႐ွိေနတယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved