စစ္ကုိင္းတုိင္း အစုိးရ ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲ

Tuesday, January 1, 2013


စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ႔က စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေမြးျမဴေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးစိန္၀င္းကို သူ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္းဆုိလာတာကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လက္ခံၿပီး ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလုိက္ပါတယ္။ 

အဆုိပါ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလုိက္တဲ့ ၀န္ႀကီးေနရာမွာ ဦးေစာျမင့္ဦးဆုိသူကို အစားထုိုးခန္႔အပ္လုိက္ၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္း၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးကိုလည္း ဦးတင္၀င္းကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးလုိက္ပါတယ္။ 

သမၼတရံုးက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အမိန္႔စာ အျပည့္အစံုကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


 ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ 
 နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး 
(အမိန္႔ အမွတ္၊ ၄၁/ ၂ဝ၁၂) 
၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ နတ္ေတာ္လၿပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္ 
 (၂ဝ၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္) 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳၿခင္း 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးအစိုးရ အဖြဲ႕၊ စိုက္ပိ်ဳးေရးနွင့္ ေမြးၿမဴေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး ဦးစိန္ဝင္းသည္ က်န္းမာေရး အားနည္းမႈေၾကာင့္ ရာထူးမွနုတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳပါရန္ တင္ၿပ လာသၿဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခဲြ (က)နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ) တို႕ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ မိမိ၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳလိုက္သည္။ 


 (ပံု) သိန္းစိန္ 

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ 

 ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ 


ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
(အမိန္႕အမွတ္၊ ၄၂ / ၂ဝ၁၂)
၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ နတ္ေတာ္လၿပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္
(၂ဝ၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးမ်ား ေၿပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒပုဒ္မ  ၂၆၂၊ ပုဒ္မခဲြ (စ) နွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီး သို႕မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခဲြ (ဆ)တို႕ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ ေအာက္ေဖာ္ ၿပပါ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးမ်ားအား ယွဉ္တဲြပါ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ ေၿပာင္းလဲ  တာဝန္ေပးအပ္ လိုက္သည္-


(၁)
ဦးေစာျမင့္ဦး
စိုက္ပိ်ဳးေရးနွင့္ေမြးၿမဴေရးဝန္ၾကီးဌာန
(၂)
ဦးတင္ဝင္း
ဘ႑ာေရးနွင့္အခြန္ဝန္ၾကီးဌာန


(ပံု) သိန္းစိန္                 
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ             
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved