အစုိးရသတင္းစာနဲ႔ တဲြလုပ္မယ့္အဖဲြ႔ကုိ ေရြးလုိက္ပါၿပီ

Monday, June 24, 2013


အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔  ထုတ္ေ၀ေနတ့ဲ အစုိးရသတင္းစာ The New Light of Myanmar က အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ မတ္လကုန္ပုိင္းမွာ ဖိတ္ေခၚခ့ဲပါတယ္။

တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သူဘယ္သူ ဆုိတာကုိ ဒီမနက္ အမ်ားသိရပါၿပီ။တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္မႈကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ Global Direct Link Co.Ltd  တင္ဒါေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္ လုိ႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန အြန္လုိင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
Global Direct Link  ဆုိတာ ျပည္တြင္းအဖဲြ႔လား၊ ျပည္ပ အဖဲြ႔လား ဆုိတာကုိေတာ့ မသိရေသးပါ။

အဲဒီလုိေရြးခ်ယ္လုိက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘ႑ာ​ေရး နဲ႔ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း အစုိးရ ေၾကညာခ်က္မွာ အခုလုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဘ႑ာ​ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
(က)လုပ္ငန္းရွင္/ကုမၼဏီဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ ၊ ခိုင္မာမႈနွင့္ အစဉ္အလာ ေကာင္းမြန္မႈအေပၚ သံုးသပ္ျခင္း
(ခ)ေငြေျကးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားနွင့္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ား (အနီးစပ္ဆံုး ဘ႑ာနွစ္ အထိ ၃-နွစ္)အေပၚ သံုးသပ္ျခင္း
(ဂ)အက်ဳိးတူ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံအတြက္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမည့္ ေငြပမာဏနွင့္ ထည့္ဝင္မည့္ နည္းလမ္းအေပၚ  သံုးသပ္ျခင္း
(ဃ)သီးျခားတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ျခင္း

နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ား
(က)ပံုနိွပ္မီဒီယာအပါအဝင္ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေတြ႔အႀကဳံရိွမႈအေပၚ သံုးသပ္ျခင္း
(ခ)အက်ဳိးတူဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံအေပၚ သံုးသပ္ျခင္း
(ဂ)အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္တိုးခဲ့်လုပ္ကိုင္မည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ျခင္း
(ဃ)အက်ဳိးတူဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံအေပၚ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးနိုင္မႈနွင့္ ဆက္သြယ္ ရယူမႈအေပၚသံုးသပ္ျခင္း
(င)သီးျခားတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ျခင္း

ဖက္စပ္သတင္းစာကုိ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္ဖတ္ရမယ္ ဆုိတာကုိ မၾကာခင္ သိရဖြယ္ရိွပါတယ္။

အစုိးရရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာ သတင္းစာ ဘယ္လုိ အသြင္ေျပာင္းသြားမလဲ ဆုိတာကုိေတာ့ ထြက္လာမွပဲ သိရမွာပါ။

ဒီကေန႔ သတင္းစာ (အေပၚပုံ) မွာေတာ့ ေၾကးမုံ/ျမန္မာ့အလင္း တုိ႔မွာ ပါ၀င္တာေတြကုိ ဘာသာျပန္ထားတာေတြကုိပဲ အမ်ားအျပား ေတြ႔ရပါတယ္။ 

ဆက္စပ္
သတင္းစာ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ အစုိးရ ဖိတ္ေခၚ 
http://blog.irrawaddy.org/2013/03/blog-post_7937.html

ကုိးကား
 ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန အြန္လုိင္း
http://www.moi.gov.mm/announcement/24/06/2013/id-456.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved