၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒအေပၚ အစုိးရ ရပ္တည္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

Tuesday, June 18, 2013

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒအေပၚ အစုိးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ ရွင္းလင္းတာကို ယေန႔ သမၼတ႐ံုး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

 လ-၀-က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ၊ ဓာတ္ပံု- သမၼတ႐ံုး ၀က္ဆုိက္

                         ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒ (၁၉၈၂ ခုႏွစ္)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု
                               အစိုးရအဖြဲ႕၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား ရွင္းလင္းခ်က္

[၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ဘယ္လိုျဖစ္လာသလဲ၊ ဘာေတြ ျပဌာန္း ထားသလဲ၊ ဘာ့ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ဖို႕ မလိုဟု အစိုးရက ခံယူထားသလဲ အက်ယ္ကို ဖတ္ရႈနုိင္ပါသည္။]

(၆-၁၁-၂၀၁၂) ရက္တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္ေသာ ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေၿမာက္ေန႕ အစီအစဥ္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇) မွ ဦးတင္ၿမ တင္သြင္းသည့္ ''ၿမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒကို အသစ္ေရးဆဲြ ၿပ႒ာန္းၿပီး လက္ရိွ ၿမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒ(၁၉၈၂ ခုနွစ္၊ ၿပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္-၄) အား ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း အဆိုအေပၚ ကရင္ၿပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ဦးမန္းကံညြန္႕၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃) မွ ဦးခင္ေမာင္ (ခ) ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ ဦးေမာင္ေအးထြန္း၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ မြန္ၿပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)မွ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုး၊ ရခိုင္ ၿပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၆)မွ ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁ဝ)မွ ဦးအုန္းတင္နွင့္ ရွမ္းၿပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးဆိုင္ေပါင္းနပ္တို႕က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၈) ဦးတို႕၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အေပၚ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ၿပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးခင္ရီက ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒအား အသစ္ေရးဆဲြၿပ႒ာန္းရန္ မသင့္ေၾကာင္းနွင့္ ေခတ္စနစ္နွင့္ မကိုက္ညီေတာ့သည့္ စားသားအခ်ိဳ႕၊ နည္းဥပေဒပါ စာသားအခ်ိဳ႕၊ ဒဏ္ေၾကးနွင့္ေငြေၾကးသတ္မွတ္မႈမ်ား ၿပင္ဆင္နိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ၿပခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ၏ ရွင္းလင္းတင္ၿပခ်က္ အၿပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္-

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၿကီး အမွတ္(၇)မဲဆႏၵနယ္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ၿမက တည္ဆဲ ၿမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒ(၁၉၈၂ ခုနွစ္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္-၄) ဟာ ယေန႕ ကာလအထိ ဆိုလွ်င္ နွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ၿပီးၿဖစ္တဲ့အတြက္ ေခတ္ကာလနွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ၿဖစ္ေစရန္၊ ၿပင္ ဆင္ၿခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊ ၿဖည့္စြက္ၿပ႒ာန္းၿခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ 

သို႕ရာတြင္ ယေန႕ေခတ္ကာလနွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ/ နိုင္ငံတကာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီစြာ ၿဖစ္ေစရန္ ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊ ၿဖည့္စြက္ၿပ႒ာန္းၿခင္းမ်ား မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ေနၿခင္းထက္ ၿမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒ အသစ္ ေရးဆဲြၿပ႒ာန္း၍ တည္ဆဲၿမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ၿခင္းက အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ၿဖစ္မည္ ဟူေသာ အဆိုတစ္ရပ္ကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီအဆိုအေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရွစ္ဦးက အၿမင္ေတြကို တိက်စြာ တင္ၿပသြားၾကၿပီးၿဖစ္လို႕ အခ်ိန္ကို ေလးစားေသာအားၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္အပိုင္းကေတာ႕ အဲဒီအခ်က္ေတြကို ၿပန္ေၿပာင္း မေဆြးေႏြး

ေတာ့ဘဲ ဒီဥပေဒ ဘယ္လိုေပၚလာရသလဲ၊ ဘာေတြနဲ႕ စံၿပဳနိုင္မလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႕ ကြ်န္ေတာ့္ အရင္ ေဆြးေႏြးသြားၾကသူေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအရ ရွင္းၿပဖို႕လိုမယ္ထင္တဲ့ အခ်က္ေတြကိုသာ အနည္းငယ္မွ် ၿဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးစြာ တည္ဆဲ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒကို ေခတ္နွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အသစ္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အဆိုၿပဳလာတဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီး အေနၿဖင့္ ဥပေဒကို အေသးစိတ္ အခ်ိန္ ယူေလ့လာခဲ႕ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား မ်ားစြာေတြ႕ရိွသည့္ အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အကိ်ဳးငွာ ယခုကဲ့သို႕ တင္ၿပလာၿခင္းၿဖစ္မည္ ဟုလည္း ယံုၾကည္မိ ပါတယ္။ တင္ၿပခ်က္ကို ေလးစားပါတယ္။ 


သို႕ပါေသာ္လည္း ဤဥပေဒသည္ ေၿခာက္နွစ္ေက်ာ္ အခိ်န္ယူၿပီး နိုင္ငံသားဆိုင္ရာ ယခင္ဥပေဒေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္မ်ားနွင့္ ပကတိၿဖစ္ရပ္္ အေၿခအေနေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို စတင္ေဖာ္ထုတ္၊ နိုင္ငံတစ္ဝန္း ကြင္းဆင္းၿပီး လူထုလူတန္းစား အားလံုးကို ခ်ၿပ၊ ၿပန္လည္စိစစ္ ဆႏၵရယူ ေရးဆဲြအတည္ၿပဳခဲ့တဲ့ ဥပေဒၿဖစ္ၿခင္းေၾကာင့္ ၿပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားၿပဳထားၾကတဲ့ ဒီေနရာမွာ စုစည္းေရာက္ရိွေနၾကေသာ က်န္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုပါ ကြ်န္ေတာ္သိသမွ်ကို မွ်ေဝေပးလိုတဲ့အတြက္ အခုလိုတင္ၿပရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ခုတေလာမွာ ဒီဥပေဒကို ဖ်က္ဖို႕/မဖ်က္ဖို႕နဲ႕ နိုင္ငံၿခားသားေတြ ခုလို နယ္စပ္ေဒသမွာ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ အေၿခခ်ခြင့္ရွိခဲ႕တာဟာ ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္၊ ဘယ္ဝါေၾကာင့္ စသည္ၿဖင့္ ရႈေထာင့္အမိ်ဳးမိ်ဳး မွ ေၿပာ ဆိုေဝဖန္မႈေတြ ရိွလာတာေၾကာင့္ ေစာေစာက တင္ၿပခဲ့သလို ဤဥပေဒကို မည္ကဲ့သို႕ စဥ္းစား ေရး ဆြဲခဲ႕ၾကသည္။ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို အေၿခခံခဲ႕ၾကသည္ စသည္တို႕နဲ႕ ကြ်န္ေတာ္႕ အရင္ ေဆြးေႏြး ခ်က္ေတြအရ သမိုင္းေၾကာင္းနွင့္ယွဥ္၍ အက်ဥ္းမွ် ရွင္းၿပရန္ လိုအပ္လာပါသၿဖင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပး ရွင္းၿပခြင့္ၿပဳပါရန္ ဥကၠ႒ၾကီးအား ပထမဦးစြာ တင္ၿပအပ္ပါတယ္။

ေနာက္ေၾကာင္းသမိုင္းကို အက်ဥ္းမ်ွ တင္ၿပရရင္ အားလံုးသိၿပီး ၿဖစ္သည့္အတိုင္း ၁၈၂၄ ခုနွစ္ မတိုင္မီ အထိက ေယဘုယ်အားၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ မည္သည့္ နိုင္ငံၿခားသားမွ အေၿခ ခ်ေနထိုင္ၿခင္း မရွိခဲ႕ဘူးလို႕ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားကို ရည္ညႊန္း၍ ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ထိုစဥ္က မိမိတို႕ နိုင္ငံအတြင္းမွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းနဲ႕ ၎တို႕နဲ႕ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စု အပါအဝင္ လူမ်ိဳးစု ၁၀၀ ေက်ာ္ဟာ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကတယ္လို႕ သမိုင္းက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ 


၁၈၂၄ ခုနွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ၿမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ ၿဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ စစ္ေၾကာင့္ ၿမန္မာနိုင္ငံ အေနာက္ ဘက္ၿခမ္းဟာ ၿဗိတိသ်ွကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ေအာက္သို႕ စတင္က်ေရာက္ခဲ႕ၿပီး အေနာက္ၿခမ္းက ၿပည္နယ္သည္ အိႏၵိယၿပည္နယ္၏ လက္ေအာက္ခံ ၿပည္နယ္တစ္ခု ၿဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ 

ထိုမွစ၍ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္ ့ၿမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ တစ္ဖက္နိုင္ငံေန နိုင္ငံၿခားသားမ်ား စတင္ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရလာၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မူလက တိုင္းရင္းသား စစ္စစ္သာေနထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံအတြင္းမွာ မူလ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံၿခားသား ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသားနွင့္ နိုင္ငံၿခားသားမ်ား ေပါင္းဖက္ရာမွ ေသြးေႏွာကၿပားဟူေသာ အတန္းအစားတစ္ရပ္ ဆိုတာလည္း မလဲႊမေရွာင္သာ ၿဖစ္ေပၚလာခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပထမဦးစြာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ား စတင္ဝင္ေရာက္ အေၿခခ် ေနထိုင္ႏိုင္ခဲ့ၿခင္း၏ အဓိကအခ်က္သည္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေၾကာင့္ဟု သမိုင္းအရ ေၿပာဆိုနိုင္ ပါေၾကာင္း ဦးစြာ တင္ၿပလိုပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တင္ၿပခဲ့သလို နယ္ခဲ်႕စနစ္နွင့္အတူ နိုင္ငံၿခားသား စစ္စစ္ေတြ ၿပည္တြင္းကို ေရာက္ရိွ အေၿခခ်ခြင့္ေတြရခဲ့သလိုပဲ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ကာလေတြမွာလည္း ၿပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္အတူ ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ရာ နိုင္ငံမ်ားမွ အသြင္တူ လူမ်ိဳးမ်ားဟာ နိုင္ငံအတြင္းသို႔ နည္းမ်ိဳးစံုၿဖင့္ လြယ္ကူစြာ စိမ့္ဝင္ေရာေနွာ၊ အေၿခခ် ေနထိုင္ခြင့္၊ တိုးပြားခြင့္မ်ား ရိွခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာလည္း အားလံုး အသိၿဖစ္ပါတယ္။ ဤေနရာတြင္ အခ်ိန္ကို ငဲ့ညႇာေသာ အားၿဖင့္ နယ္စပ္တိုင္းမွ ေရာေႏွာ ဝင္ေရာက္လာသမွ် လူမ်ိဳးေတြ အားလံုးအား တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ ခြဲၿခား မေၿပာေတာ့ဘဲ ထင္သာၿမင္သာၿဖစ္ေအာင္ ၿမန္မာနိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ၿခမ္းမွ စိမ့္ဝင္မႈအေၿခအေန တစ္ခုကိုသာ ထုတ္နုတ္ ေၿပာၾကားရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစာေစာက တင္ၿပခဲ့သလို ၁၈၂၄ ခုနွစ္ ကေနစၿပီး နိုင္ငံရဲ့ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သူတစ္ပါးလက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရာက ၁၈၈၅ ခုနွစ္မွာ ၿမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုး သူတစ္ပါးလက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရိွခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၁၈၂၄ မွ ၁၉၄၈ ထိ ႏွစ္ေပါင္း (၁၂၀) ေက်ာ္ၾကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ တိုင္းတစ္ပါး လက္ေအာက္မွာ ေနခဲ့ရပါတယ္။ 


အဲဒီကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးဟာ သူ႔ကၽြန္ၿဖစ္ခဲ့ရလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အခ်ဳပ္အၿခာ အာဏာ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ကိုယ့္ၾကမၼာကို ဖန္တီးခြင့္လည္း မရိွခဲ့ပါ။ ကိုယ့္နိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုလည္း မကာကြယ္နိုင္ခဲ့ဟု ဆိုရပါမယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြန္စြာ မ်ားၿပားေနၿပီး ၿဖစ္ေသာ နိုင္ငံၿခားသားနွင့္ ေသြးေနွာ ကိစၥမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းနိုင္ဖို႔အတြက္ ထိုစဥ္က နိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူမ်ားက ၁၉၄၈ ခုနွစ္၊ ၿမန္မာနိုင္ငံ သား ၿဖစ္မႈ အက္ဥပေဒနွင့္ ၁၉၄၈ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံသားအၿဖစ္ (ေရြးခ်ယ္ေရး) အက္ဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ကို ၿပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ 

ဥပေဒဆိုသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ရၿခင္း ၿဖစ္လို႔ ထိုဥပေဒ(၂) ခုဟာ ထိုစဥ္က ရိွခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ခုနွစ္၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒအေပၚ အေၿခခံခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒပုဒ္မ-၁၁ ပုဒ္မခဲြ(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)နွင့္ (ဃ)တို႔တြင္ နိုင္ငံသားၿဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါရိွခဲ့ပါသည္-

အခိ်န္ကို ငဲ့ညွာေသာအားၿဖင့္ ပုဒ္မတစ္ခု နွစ္ခုကိုပဲ နမူနာအၿဖစ္ ထုတ္ႏုတ္တင္ၿပပါ့မယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တြင္ ၿဗိတိသွ် ဘုရင္မင္းၿမတ္ အာဏာပံ်႕ႏွံ႕ရာ နယ္ေၿမတစ္ခုခု တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေၿခခံဥပေဒ အာဏာတည္သည့္ ၄-၁-၁၉၄၈ ေန႔ မတိုင္မီက ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ အနည္းဆံုး ရွစ္နွစ္ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးၿပီး ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထာဝစဥ္ေနထိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္၍ သတ္မွတ္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္အညီ ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာႏိုင္ငံသား အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္သူသည္ နိုင္ငံသားၿဖစ္သည္ဟု ဆိုထားပါတယ္။

ထိုစဥ္က ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မင္းၿမတ္ အာဏာပ်ံ႕ႏွံ႔ရာ နယ္ေၿမဆိုတာဟာ အားလံုး သိၾကတဲ့ အတိုင္း ေန မဝင္အင္ပါယာ ၿဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်ပိုင္ နယ္ေၿမဟာ ကမၻာအႏွံ႔ က်ယ္ၿပန္႔ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ မည္မွ်ပင္ ေဝးကြာပါေစ အက်င့္စရိုက္မ်ား လြန္စြာၿခားနားလြန္း တဲ့ ေဒသကပင္ ၿဖစ္ပါေစ မိမိႏိုင္ငံသားရဲ့ ေသြးပါသည္ ၿဖစ္ေစ၊ မပါသည္ ၿဖစ္ေစ သတ္မွတ္ကာလအထိ နိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ဖူး ရင္ နိုင္ငံသား ၿဖစ္နိုင္ေၿခရိွသည့္သေဘာ ၿဖစ္ေနပါတယ္။ 


ဒါ့အၿပင္ ဒီဥပေဒအရ နိုင္ငံသားၿဖစ္ခြင့္ကို ၿဗိတိသွ်တစ္နိုင္ငံတည္းကိုသာ ဦးစားေပး စဥ္းစားသည့္ သေဘာမ်ိဳး ၿဖစ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီလို အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ 

တစ္ခါ ဥပမာတစ္ခုကို ထပ္တင္ၿပရရင္ ၁၉၄၈ ခုနွစ္ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံသားၿဖစ္မႈ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ(၅)မွာ နိုင္ငံၿခားသားတစ္ဦးသည္ နိုင္ငံသားၿပဳမႈလက္မွတ္ကို တင္ၿပေလွ်ာက္ထားနိုင္တယ္။ 

ဝန္ၾကီးက ေက်နပ္လက္ခံလွ်င္ နိုင္ငံသားၿပဳ လက္မွတ္ကို ေပးအပ္နိုင္သည္ဟု ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ၿဖစ္တဲ့ နိုင္ငံသားၿဖစ္မႈ ခြင့္ၿပဳေပးၿခင္း လုပ္ငန္း စဥ္ႀကီးအေပၚမွာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးရဲ့ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္နဲ႔ ခြင့္ၿပဳမိန္႔ေပးၿခင္းသည္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို စဥ္းစားရာမွာ အလြန္ပင္ လြယ္ကူသည့္ သေဘာ ၿဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါကလည္း အားနည္းခ်က္ပါ။ အၿခားဥပမာမ်ားစြာ ရိွပါေသးတယ္။ အခိ်န္ကို ငဲ့ညႇာေသာအားၿဖင့္ အၿခား ဥပမာမ်ား ထပ္မံမတင္ၿပေတာ့ပါ။ မည္သူေတြကို နိုင္ငံသားအၿဖစ္ လက္ခံသည္ဆိုသည့္ကိစၥမွာ နိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အၿခာ အာဏာအတြင္း က်ေရာက္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္သာ ၿဖစ္ေသာ္လည္းပဲ အဲဒီတုန္းက လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနရခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒမ်ားကို စဥ္းစား ေရးဆဲြခဲ့ရေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ၿပည္သူ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားထက္ ထိုစဥ္က ၿဖစ္ေပၚေနေသာ အေၿခအေနေတြကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ စဥ္းစားခဲ့ရေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ 

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း တိုင္းၿပည္သစ္၊ ႏိုင္ငံအသစ္အေနၿဖင့္ စတင္ တည္ေထာင္ရ သၿဖင့္ က႑တိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား ပညာရွင္မ်ား မၿပည့္စံုၿခင္းေၾကာင့္ အကူအညီ လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မတူညီ၍ ဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြခဲ့သၿဖင့္ နိုင္ငံသားၿဖစ္မႈအပိုင္းတြင္ အေလွ်ာ့ေပးခဲ့ရသည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္း မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္လို႔ ကမၻာမွာ ႏိုင္ငံသားအၿဖစ္ စဥ္းစားၾကတဲ့ အခ်က္ တစ္ခ်က္ကို တင္ၿပလိုပါတယ္။ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ နိုင္ငံသားအၿဖစ္ ဆံုးၿဖတ္ရာမွာ ေၿမေပၚမူတည္ ဆံုးၿဖတ္သည့္နည္းနွင့္ ေသြးေပၚမူတည္ ဆံုးၿဖတ္သည့္ နည္းလမ္းဟူ၍ (၂)မ်ိဳးရိွပါတယ္။ ေၿမေပၚမူတည္ ဆံုးၿဖတ္သည့္ နည္းဆိုတာက မိမိနိုင္ငံ

ေၿမေပၚတြင္ ေနထိုင္ေနတယ္ဆိုရင္ သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုမွာ နိုင္ငံသားၿဖစ္ခြင့္ၿပဳခဲ့ၾကတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ေသြးေပၚမူတည္ စဥ္းစားၿခင္းဆိုတာကေတာ့ နိုင္ငံေၿမေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾကာေနၿပီၿဖစ္ပါေစ မိမိတို႔ နိုင္ငံသား တစ္ဦးႏွင့္ ေသြးသား ဆက္ႏႊယ္မႈတစ္ခု ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိမွသာ ႏိုင္ငံ သားအၿဖစ္ကို စဥ္းစားၾကၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ 

ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားတြင္ ေၿမေပၚ မူတည္၍ စဥ္းစားသည့္နိုင္ငံမ်ား မ်ားစြာရိွသလို ေသြးေပၚမူတည္၍ စဥ္းစား သည့္ နိုင္ငံမ်ားလည္း မ်ားစြာရိွပါတယ္။ ပံုေသရယ္လို႔ မရိွဘဲ ကိုယ့္နိုင္ငံရဲ့ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား အေပၚမွာသာ အေၿခခံစဥ္းစားၾကတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဆိုရွင္ ကိုယ္စား လွယ္ေတာ္ႀကီး တင္ၿပခဲ့ေသာ လက္ရွိ ဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံတကာ အေၿခအေနနဲ႔ ညီညြတ္ရန္ လိုသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို စဥ္းစားရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွာသည္ပင္လွ်င္ နိုင္ငံသားၿဖစ္မႈကို သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ၏ အက်ိဳးငွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စဥ္းစားေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ပံုေသရယ္လို႔ မရိွနိုင္ပါဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေထာက္ၿပေၿပာဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္ပါေၾကာင္း လည္း ရွင္းလင္းလိုပါတယ္။

ဆက္ၿပီး တင္ၿပရရင္ ၁၉၄၈ ခုနွစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံသားၿဖစ္မႈ အက္ဥပေဒနွင့္ ေရြးခ်ယ္ေရး အက္ဥပေဒေတြအရ နိုင္ငံသား ၿဖစ္ခ်င္သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ ေပးေနခ်ိန္မွာပဲ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အဲဒီတုန္းက အစိုးရသစ္အာဏာ ရလာခဲ့ပါတယ္။ ထိုအခါ နိုင္ငံအတြင္းမွာ ေသြးေနွာေတြ၊ နိုင္ငံၿခားသားေတြ မ်ားၿပားေနၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း သတိၿပဳေနပါၿပီ။ 


ထိုစဥ္က တည္ဆဲ ဥပေဒေတြနဲ႔ ဥပေဒရဲ့ အားနည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရိွေနသၿဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး စီးပြား၊ လံုၿခံဳေရးစတဲ့ အေၿခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ၁၉၇၆ ခုနွစ္မွစ၍ ဥပေဒသစ္ကို ေရးဆဲြနိုင္ရန္အတြက္ စဥ္းစားလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္ 
ေကာင္စီဟာ ဥပေဒေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို သီးၿခားဖဲြ႕စည္း တာဝန္ေပးၿပီး ဥပေဒႀကမ္းကို ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒ ေရးဆြဲၿခင္းကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ပါတီ၊ ေကာင္စီ၊ လူထုလူတန္းစား အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ ၿပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ၿပည္သူလူထုမ်ားကို ကြင္းဆင္း ထိေတြ႕ၿပီး လူတန္းစားစုံ၏ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ား ရယူထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေၿခာက္နွစ္ခန္႔ အခိ်န္ယူ ေရးဆဲြ ခဲ့ေၾကာင္း ထိုစဥ္က မွတ္တမ္းမ်ားမွာ ေဖာ္ၿပခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီဥပေဒကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ၿပည္သူလႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ၿပ၍ အတည္ၿပဳ ၿပ႒ာန္းခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ထိုစဥ္က အဓိကထားစဥ္းစားခဲ့သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ေၾကာင့္ ၿဖစ္ခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ နိုင္ငံသား၊ နိုင္ငံၿခားသား၊ တစ္နည္းအားၿဖင့္ ဧည့္သည္ၿဖစ္ေသာ ဧည့္နိုင္ငံ သားနွင့္ ေပါင္းၿပီး ရလာသည့္ ေသြးေနွာမ်ား၏ ၿပႆနာ၊ ၄င္းကိစၥအား ကိုင္တြယ္ ေၿဖရွင္းဖို႔ ၿဖစ္လာတဲ့ ၁၉၄၈ ခုနွစ္က ၿပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒ(၂)ခုရဲ့ အားနည္းခ်က္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဆက္လက္တည္ရိွေန ဦးမည့္ 
ေသြးေနွာၿပႆနာမ်ား ေၿဖရွင္းနည္းနဲ႕ ေသြးသားဆက္စပ္မႈအေပၚ မူတည္စဥ္းစားသည့္ ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ေရး အဆံုးအၿဖတ္ စတာေတြကို က်ယ္က်ယ္ၿပန္႕ၿပန္႔ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားခဲ့ၾကၿခင္း ၿဖစ္တယ္ဆို တာ ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရေၾကာင္း တင္ၿပအပ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ အထက္က တင္ၿပခဲ့သလို အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားၿပီး ေပၚလာတဲ့ လက္ရွိ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံ သားဥပေဒတြင္ အခန္း(၁ဝ)ခန္း၊ ပုဒ္မ (၇၆)ခု ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတြင္ ႏိုင္ငံသား/ဧည့္ႏိုင္ငံသား/ ႏိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ရသူဟူ၍ အမ်ိဳးအစား ခဲြၿခားထားပါသည္။ ဤဥပေဒအရ နိုင္ငံသားအၿဖစ္ သတ္မွတ္ေရး သည္ လူမ်ိဳးဘာသာအေပၚ အေၿခမခံဘဲ ဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေပၚမွာသာ အေၿခခံဆံုးၿဖတ္ပါေၾကာင္း တင္ၿပလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားဆိုရာမွာလည္း ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားဟူ၍ နွစ္မ်ိဳး ရိွပါတယ္။ ေမြးရာပါ နိုင္ငံသားဆိုသည္မွာ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ-၃အရ နိုင္ငံေတာ္တြင္ ပါဝင္ေသာ နယ္ေၿမ တစ္ခုခုတြင္ ၿမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုနွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ ခုနွစ္ မတိုင္မီမွစ၍ ပင္ရင္းနိုင္ငံအၿဖစ္ အၿမဲေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ၿမန္မာနိုင္ငံသားၿဖစ္သည္ဟု ၿပ႒ာန္းထားပါသည္။ 


ပုဒ္မ-၅ မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားတိုင္း သည္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမိဘနွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူတိုင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား ၿဖစ္သည္ဟု ၿပ႒ာန္းထားပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းလူမ်ိဳးပင္ ၿဖစ္ေစကာမူ နိုင္ငံေတာ္တြင္ ပင္ရင္းနိုင္ငံအၿဖစ္ အၿမဲေနထိုင္ၿခင္းမရိွဘဲ အၿခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ပင္ရင္းနိုင္ငံအၿဖစ္ အၿမဲေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္ၾကသလို၊ ၁၈၂၄ခုနွစ္ ေနာက္ပိုင္း နိုင္ငံေတာ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ၾကေသာ အမည္တူ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား သည္ လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ေမြးရာပါ နိုင္ငံသားလည္းမဟုတ္ပါ။ 

အၿခားနိုင္ငံသားအၿဖစ္ ခံယူထားေသာ တိုင္းရင္းသားသည္လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ေသာ တိုင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား သည္လည္းေကာင္း ၿမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ၿပ႒ာန္းထားၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္မွ တိက်တဲ့သေဘာကို ေဖာ္ၿပလိုၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားဆိုသည္မွာ ေမြးရာပါႏိုင္ငံသား မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၿပည္ေထာင္စု 

ျမန္မာႏို္င္ငံသား ၿဖစ္မႈ အက္ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ၁၉၄၈ခုနွစ္ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံသားအၿဖစ္ (ေရြးခ်ယ္ေရး) အက္ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ သားဥပေဒ အာဏာတည္သည့္ ၁၉၈၂ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ နိုင္ငံသား ၿဖစ္လာသူမ်ား သည္ ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသာ္လည္း ဥပေဒအရ နိုင္ငံသား ၿဖစ္လာၾကသူမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ-၆ တြင္ ၿပ႒ာန္းထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ထိုသူမ်ားသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ပုဒ္မ -၁၈ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္နွင့္ၿငိစြန္းလွ်င္ ယင္းပုဒ္မအရ အေရးယူၿခင္းခံရမည္ဟု ၿပ႒ာန္းထားပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသား/ တိုင္းရင္း သားေတြနဲ႔ ရုပ္ရည္သြင္ၿပင္မတူတဲ့ ေသြးေနွာတစ္ဦးဦးက နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ ကိုင္ထားတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ဥပေဒအရ ၿဖစ္လာတဲ့ နိုင္ငံသားေတြလည္း ၿဖစ္နိုင္တယ္ဆိုတာ သတိၿပဳနိုင္ေအာင္ တင္ၿပလိုၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒအရ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါသူတို႔သည္ ဧည့္နိုင္ငံသားမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္-

(က) ယခင္ ၁၉၄၈ ခုနွစ္ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံသားၿဖစ္မႈ အက္ဥပေဒအရ နိုင္ငံသားအၿဖစ္ ေလွ်ာက္ ထား ခဲ့ၿပီး ခြင့္ၿပဳရန္ က်န္ရိွသူမ်ား

(ခ) ဧည့္နိုင္ငံသားၿဖစ္ေသာ မိဘနွစ္ပါးတို႔မွ ေမြးဖြားသူမ်ား

၁၉၈၂ ခုနွစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒအရ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါသူတို႔သည္ နိုင္ငံသား ၿပဳခြင့္ ရသူမ်ား အၿဖစ္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ခြင့္ရိွပါသည္-

(က) ၄-၁-၁၉၄၈ ရက္ေန႔မတိုင္မီ နိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ေရာက္ရိွ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေမြးဖြားေသာသူမ်ား၊

(ခ) ဥပေဒအာဏာတည္သည့္ေန႕မွစ၍ နိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌ၿဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံေတာ္ ၿပင္ပ၌ၿဖစ္ေစ 

ေမြးဖြားသည့္ ေအာက္ပါ သူတို႕သည္လည္း ႏိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္-

(၁) နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံၿခားသားမိဘနွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား၊

(၂) ဧည့္နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ရသူ မိဘနွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား၊

(၃) ဧည့္နိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံၿခားသားမိဘနွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား၊

(၄) နိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ရသူ မိဘနွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား၊

(၅) နိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ရသူနွင့္ နိုင္ငံၿခားသားမိဘနွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား၊

(ဂ) နိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ဧည့္နိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ရသူနွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ေသာ ဤဥပေဒအာဏာတည္သည့္ေန႔ မတိုင္မီ ႏိုင္ငံၿခားသား မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူ၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒတြင္ ေသြးေႏွာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသား/ ဧည့္နိုင္ငံသား/ နိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ရသူအၿဖစ္ စိစစ္ဆံုးၿဖတ္ၿခင္းကို အဖဲြ႕ဝင္ ငါးဦးပါဝင္ေသာ ဗဟို အဖဲြ႕ၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ 


နိုင္ငံသားၿဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ကေနစၿပီး ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏို္င္ငံသား၊ ႏို္င္ငံသား ၿပဳခြင့္ရသူ စိစစ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဌာနစံုက အဖြဲ႕စံုနဲ႔ စိစစ္၊ အဲဒီကတစ္ဆင့္ တိုင္းေဒသၾကီး/ ၿပည္နယ္ကိုတင္၊ ၎အား ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသား ၿပဳခြင့္ရသူ စိစစ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕စံုနဲ႔ ထပ္စစ္၊ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ဗဟိုအဖြဲ႕ကို တင္ရပါတယ္။

စိစစ္တဲ့အခ်က္ေတြမ်ားစြာ ရိွပါတယ္။ ဗဟိုအဖဲြ႕မွလည္း စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈကို အစိုးရအဖဲြ႕ကို တင္ၿပ အတည္ၿပဳခ်က္ ရယူရပါတယ္။ ဗဟိုအဖဲြ႕တြင္ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ၿပည္သူ႕အင္အား ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ နိုင္ငံၿခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္၍ ဥကၠ႒မွ တာဝန္ေပးအပ္သူအား အတြင္းေရးမွဴးအၿဖစ္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္း ထားတာေႀကာင့္ နိုင္ငံသား/ ဧည့္နိုင္ငံသား/နိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ ရသူအၿဖစ္ စိစစ္ဆံုးၿဖတ္ရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ လံုၿခံဳေရးနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရး အၿမင္ၿဖင့္ ဆံုးၿဖတ္နိုင္ေသာ အားသာခ်က္မ်ား ရိွေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါသည္။


ေရွးယခင္ကေတာ့ ဝန္ႀကီး တစ္ဦးတည္းကသာ ဆံုးၿဖတ္ခဲ့တာၿဖစ္လို႔ ဘက္စံုေထာင့္စံုက စဥ္းစားနိုင္ေအာင္ ၿပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အၿပင္ ဒီဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ(၇ဝ) အရ ဗဟိုအဖြဲ႔၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ အေပၚတြင္ မေက်နပ္ဘူးဆိုရင္ အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ အယူခံဝင္ေရာက္နိုင္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနၿဖင့္ ဗဟိုအဖြဲ႔၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ အေပၚ ထပ္ဆင့္စိစစ္ ဆံုးၿဖတ္နိုင္တယ္လို႔ ခြင့္ၿပဳထားတဲ့အတြက္ တရားမွ်တမႈ၊ ပြင့္လင္း မႈ၊ ေၿပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္မႈ ရိွေနတယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။

၁၉၈၂ ခုနွစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒကိုႀကည့္ရင္ အားသာခ်က္အေနနဲ႔ ေတြ႔နိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြကို အနည္းငယ္ရွင္းၿပလိုပါတယ္-

(က) ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားဟာ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ လူ႕အခြင့္အေရး၊ နိုင္ငံမဲ့ၿဖစ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အိမ္ေထာင္ၿပဳမႈေႀကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား နိုင္ငံသားၿဖစ္မႈ မေၿပာင္းလဲေရး၊ ကေလး သူငယ္မ်ား ေမြးဖြားေႀကာင္း မွတ္ပံုတင္ခြင့္နွင့္ နိုင္ငံသား ၿဖစ္ပိုင္ခြင့္ရိွေရး၊ နိုင္ငံသားအၿဖစ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ လူမ်ိဳး၊ က်ား/မ၊ အသား၊ အေရာင္၊ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာ မခဲြၿခားေရး စသည့္မူမ်ားနွင့္လည္း ကိုက္ညီအက်ံဳးဝင္လ်က္ ရိွေနေႀကာင္း နဲ႔ နိုင္ငံအက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးေဆာင္ရြက္ ထားေသာ္လည္း တစ္ဖက္သတ္ ေဆာင္ရြက္ထားတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ တစ္ခ်က္ခ်င္းစီကို ဥပမာအၿဖစ္ ဆဲြထုတ္ ၿပသ၍ ရနိုင္ပါေႀကာင္းလည္း ေတြ႔ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

(ခ) နိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူအား အခ်က္အလက္ၿပည့္စံုပါက ေစာေစာက တင္ၿပခဲ့သလို ၿပည့္စံုပါက ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္/ တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿပည္နယ္အဆင့္၊ ဗဟိုအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အဆင့္ စတာေတြက အဆင့္ဆင့္ အတည္ၿပဳၿပီး လက္ခံမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း တရားဝင္ အေႀကာင္းႀကားလွ်င္ ထိုသူက ယင္း၏ မူလရရိွထားေသာ နိုင္ငံသားအၿဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးမွသာ ဤဥပေဒအရ ခြင့္ၿပဳခ်က္ကို လက္ခံယူေရး အခိ်န္ေပးထားၿခင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုႀကည့္ရင္ အဲဒီေနာက္ နိုင္ငံေတာ္ပါဝင္ေသာ စစ္မက္ၿဖစ္ပြားေန သည့္ကာလ အတြင္းမွအပ နိုင္ငံသားအၿဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ ခြင့္ၿပဳၿခင္း စသည့္ လြတ္လပ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးထားၿခင္း စတာေတြဟာ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းပါ အဆိုၿပဳခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေနေႀကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

(ဂ) ဒါ့အၿပင္ ေသြးေနွာမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ ကိုက္ညီတယ္ဆိုိရင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္/ တိုင္းေဒသၾကီး/ၿပည္နယ္အဆင့္က ဌာနစံုအဖြဲ႔စံုက အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ စိစစ္တိုင္းတာၿပီး ဧည့္နိုင္ငံသား/ နိုင္ငံသားၿပဳ အၿဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွတယ္ဆိုတာ ကေန႔လူအမ်ား ေၿပာေနႀကတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ၊ နိုင္ငံမဲ့ မၿဖစ္ေရး ကိစၥေတြကို အေလးထားတဲ့ သေဘာပဲ မဟုတ္ပါလား။ 


သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ ပထမ အဆင့္မွာ ဧည့္သည္အၿဖစ္ သတ္မွတ္လက္ခံပါမယ္။ တစ္ခါ နိုင္ငံေတာ္အား သစၥာေစာင့္သိမယ္၊ တည္ဆဲ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာေနမယ္ဆိုရင္ ဒီအေပၚအေၿခခံ၍ စဥ္းစားၿပီး တတိယမ်ိဳးဆက္ ေၿမးမ်ားလက္ထက္ ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ နိုင္ငံသားၿဖစ္ခြင့္ ရိွလာမွာၿဖစ္ ပါတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြမွာ နိုင္ငံသား ၿဖစ္လာေစေရးကို ေခတ္နွင့္အညီ ႀကိဳတင္ေတြးေခၚ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ၿပ႒ာန္းထားခဲ့ ေႀကာင္းလည္း ေတြ႔ရလို႔ အားသာခ်က္ရိွေနတယ္လို႔ တင္ၿပလိုၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

(ဃ) လက္ရိွဥပေဒသည္ ၂ဝဝ၈ ခုနွစ္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒပါ နိုင္ငံသားၿဖစ္ၿခင္း၊ နိုင္ငံသားအၿဖစ္မွ ရပ္စဲ/ရုပ္သိမ္းၿခင္းဆိုင္ရာ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ညီညြတ္ေနၿပီး နိုင္ငံသားမ်ားၿဖစ္ၿပီးေသာ မိဘနွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူ ၿဖစ္မွသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ ခံပိုင္ခြင့္ရိွေႀကာင္း ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ ပဲြဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို လည္းေကာင္း အေထာက္အကူ ၿပဳလ်က္ ရိွေနေႀကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရ ပါတယ္။

(င) နိုင္ငံသား/ဧည့္နိုင္ငံသား/နိုင္ငံသားၿပဳခြင့္ရသူအၿဖစ္ စိစစ္ဆံုးၿဖတ္ၿခင္းကို ဗဟိုအဖြဲ႔ အား တာဝန္အပ္နွင္းထားသၿဖင့္ စိစစ္ဆံုးၿဖတ္ရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ နိုင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရးနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ ဗဟိုအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေပၚတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲမႈ ေပးနိုင္သၿဖင့္ လုပ္ငန္းသြက္လက္၊ မွန္ကန္၊ ၿမန္ဆန္ေရးကို တြန္းအားေပးလ်က္ရိွေႀကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

(စ) ၿမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒတြင္ နိုင္ငံသား/ဧည့္နိုင္ငံသား/နိုင္ငံသား ၿပဳခြင့္ရသူဟူ၍ သံုးမ်ိဳး ခဲြၿခားထားၿပီး တာဝန္နွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခဲြၿခားသတ္မွတ္ ေပးထားသည့္ အေၿခအေနေကာင္းမ်ား ရိွေနေႀကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရိွရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္အဓိကထား ေၿပာခ်င္တဲ့အခ်က္က ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ၿမန္မာ နိုင္ငံသား ဥပေဒ အတည္ၿပဳေရးဆဲြစဥ္က လူ႕အခြင့္အေရးတို႔၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးတို႔၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ အသံုးအနႈန္းေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အဲဒီေခတ္ ကာလ တုန္းက ေခတ္စားဦးမယ္ မဟုတ္ေပမယ့္ အဲဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ အက်ံဳးဝင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ သလိုမ်ိဳးကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ စိစစ္ခ်က္ေတြအရ ေၿပာလိုၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔လည္း ေစာေစာက ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အႀကံၿပဳႀက သလို အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ စတင္တာဝန္ယူခိ်န္ကပင္စၿပီး ေခတ္နွင့္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားအၿဖစ္ ၿပင္ဆင္နိုင္ရန္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ ၁၉၈၂ ခုနွစ္၊ ၿမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒနွင့္ ပတ္သက္လို႔ ေလာေလာဆယ္မွာ အခိ်ဳ႕ေသာ စာသားမ်ားနွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း နည္းဥပေဒပါ စာသားအခိ်ဳ႕နွင့္ ဒဏ္ေႀကး၊ ေငြေႀကးသတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေခတ္စနစ္နွင့္ မကိုက္ညီေတာ့သၿဖင့္ ၿပင္ဆင္နိုင္ရန္ အတြက္လည္း ေစာစီးစြာကပင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွေနပါေႀကာင္း ေၿပာႀကား လိုပါတယ္။

အဆိုရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး၏ အဆိုၿပဳခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္းရိွ နိုင္ငံမ်ား၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔မွ မိမိတို႔ တိုင္းၿပည္အတြင္း လာေရာက္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွ လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ၿဖစ္လို႔ ၿပည္ပနိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွလာနိုင္မည္ၿဖစ္္၍ ေခတ္နွင့္ေလ်ာ္ညီတဲ့ ၿမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒအသစ္ ေရးဆဲြၿပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္း ထည့္သြင္း အတည္ၿပဳခဲ့ေႀကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခုတင္ၿပလိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ နိုင္ငံေတာ္၏ ေၿပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားအရ ၿပည္ပမွ လာေရာက္ရင္းနီွး ၿမႇဳပ္နံွလိုသူ၊ ဆက္ဆံလိုသူတိုင္း အတြက္ ၿမန္မာနိုင္ငံသားအၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳဖို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ မလိုအပ္ပါဟု ယူဆပါသည္။ 


ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ နိုင္ငံအတြင္းသို႔ အလြယ္တကူ ဝင္ထြက္ သြားလာနိုင္ေအာင္ ၿပည္ဝင္ခြင့္စနစ္ႀကီး တစ္ရပ္လံုးအတြက္ မိမိဝန္ႀကီးဌာနမွ (Visa Policy in Myanmar) ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေၿဖေလွ်ာ့မႈမ်ားၿဖင့္ လြယ္ကူေအာင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။ 

ဤစနစ္တြင္ ပထမအဆင့္အၿဖစ္ (Business Visa) ကိုင္ေဆာင္ထားသူ နိုင္ငံေပါင္း (၂၇)နိုင္ငံမွ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွလိုသူ စီးပြားေရးသမားမ်ားအား ၿပည္ပရိွ သံရံုးမ်ားကို သြားရန္မလိုဘဲ လြယ္ကူေအာင္ ရန္ကုန္မဂၤလာဒံု အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ (Visa on Arrival) ထုတ္ေပးသည့္စနစ္အား ယခုနွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က စတင္၍ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။ 

ယခင္ထက္ ခရီးသည္ ၁ဝ ဆခန္႔ ပိုမို ဝင္ေရာက္လ်က္ ရိွပါသည္။ နိုင္ငံတကာ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ အရ ေနာက္ထပ္ (၂၂) နိုင္ငံ ကိုလည္း အလားတူခြင့္ၿပဳနိုင္ရန္ စီမံထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ 

(Passport Visa) စစ္ေဆးၿခင္း ဆိုင္ရာ စက္ကိရိယာမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ ခြင့္ၿပဳခ်က္အေပၚ မူတည္၍ မႏၱေလးအၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္လည္း ထပ္မံတိုးခဲ်႕ တပ္ဆင္ေနၿပီၿဖစ္၍ မႀကာမီ (Visa on Arrival) စနစ္ကို မႏၱေလးေလဆိပ္၌ ထပ္မံတိုးခဲ်႕ ေဆာင္ရြက္သြားမည္လည္း ၿဖစ္ပါသည္။ 

လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးေရးစက္ကိရိယာေတြ တပ္ဆင္ၿပီးရင္ ေနၿပည္ေတာ္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ
ေလဆိပ္မွာလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၎အၿပင္ ဒုတိယအဆင့္အၿဖစ္ (Tourist Visa) အပါအဝင္ ဗီဇာအမ်ိဳးအစား အခိ်ဳ႕ကိုလည္း (E-Visa) အၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲနိုင္ေရး ေဆာင္ ရြက္ေန ၿပီၿဖစ္ၿပီး၊ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ လ်င္ၿမန္စြာ ဝင္/ ထြက္နိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံအေပၚမွာ ေငြေပးေငြယူကိစၥေတြအတြက္ က်န္ေနေသးတဲ့ Sanction အခ်ိဳ႕ ၿဖဳတ္ လိုက္တာနဲ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ နိုင္ငံအတြင္း ရင္းနီွးၿမႈပ္နံွလိုသူ၊ ဆက္ဆံလိုသူေတြ လြယ္ကူေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အပိုင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုတည္း ရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အခိ်ဳ႕ကိုသာ တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ 

၎အၿပင္ စနစ္သစ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံသားၿဖစ္မႈကို စြန္႔လႊတ္ရန္ မလိုဘဲ ၿမန္္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ နွစ္ရွည္လမ်ား လာေရာက္ေနထိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ၿပည္ပရိွ လူမ်ားအတြက္လည္း အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္စနစ္ (Permanent Resident System) ကို မႀကာမီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ 

အားလံုးသိၿပီး ၿဖစ္မည္ဟု ယူဆပါတယ္။ ဤစနစ္မ်ားေႀကာင့္ ပြင့္လင္း လာေသာ အေၿခအေနမ်ားအေပၚ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံမႈနွင့္ လာေရာက္စီးပြားေရး လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ နိုင္ငံတကာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ စနစ္မ်ားအတိုင္း ၿပည္တြင္း ေနထိုင္နိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ေဖာ္ေဆာင္ဖန္တီးေပးထားၿပီး ၿဖစ္ေႀကာင္းကိုလည္း အဆိုရွင္တင္ၿပသည့္ အခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကို သိသာရန္ အလ်ဥ္းသင့္သၿဖင့္ ေၿပာႀကားရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံသားအၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အၿခာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ၿဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ၿပထားရိွပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ စဥ္းစားႀကည့္ရင္ ေတြးႀကည့္ရင္၊စဥ္းစား သေလာက္ ေတြးသေလာက္ အဓိပၸာယ္မ်ားစြာ က်ယ္ဝန္းလွပါသည္။ 


ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာနိုင္ငံဟာ အိမ္နီးခ်င္း ငါးနိုင္ငံနွင့္ နယ္နိမိတ္ ဆက္စပ္တည္ရိွေနသည့္ ပထဝီဝင္ အေနအထားအရ နိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးနွင့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအား စဥ္ဆက္မၿပတ္ အေလးထား စဥ္းစားခဲ့သည္သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လိုအပ္ခ်က္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေၿမမ်ိဳ၍ လူမ်ိဳးမၿပဳတ္၊ လူမ်ိဳမွ လူမ်ိဳးၿပဳတ္မည္ဟု ဆိုရိုးလည္းရိွပါတယ္။

ထို႔ေႀကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး အဆိုၿပဳသည့္ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒအား ပယ္ဖ်က္ရန္နွင့္ ဥပေဒအသစ္ ေရးဆဲြသင့္ေႀကာင္း အဆိုနွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၁၉၈၂ခုနွစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒ မည္သည့္အခန္း၊ မည္သည့္ ပုဒ္မသည္ အားနည္းေနေသာေႀကာင့္ ၿပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေႀကာင္းကို တိက်စြာ အတည္ၿပဳ ေထာက္ၿပေပးသင့္တယ္လို႔ တင္ၿပခဲ့ပါေႀကာင္း အႀကံၿပဳတင္ၿပ လိုပါသည္။ 


ဥပေဒ တစ္ရပ္လံုး ၿပင္ဆင္မည္ဆိုပါက အစဥ္အလာနွင့္အညီ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ေဆြးေႏြး၍ နိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးငွာ ေဆာင္ရြက္ႀကရမွာ ၿဖစ္ပါသည္။ 

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ တင္ၿပခ်က္မ်ားဟာ တည္ဆဲ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ နိုင္ငံသား ဥပေဒအေပၚ ၿပင္ဆင္လိုၿခင္း/မၿပင္ဆင္ လိုၿခင္းဆို သည့္အခ်က္အေပၚ တင္ၿပအေၿခခံၿပီး ဆႏၵစဲြၿဖင့္ တင္ၿပေနၿခင္း မဟုတ္ပါ။ 

မိမိတို႔ဌာနမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ၿဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဥပေဒရဲ့ ေလးနက္ မႈနွင့္ ေရွ႕ေႀကာင္းေနာက္ေႀကာင္းကို ဆက္စပ္သိသာနိုင္ရန္ အနွစ္ခ်ဳပ္ တင္ၿပ ရၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ၿပည္သူအမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ အဆင့္ဆင့္ စနစ္တက် အခိ်န္ယူ စိစစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဆိုၿပီး ဥပေဒတစ္ရပ္အၿဖစ္ ေပၚေပါက္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ၿပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ၿဖစ္ၿခင္းေႀကာင့္ ဤဥပေဒအား လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးရမည့္ တာဝန္ရိွလာမည္လည္း ၿဖစ္ပါေႀကာင္း ေၿပာႀကားအပ္ ပါသည္။ 

ဒါ့ေႀကာင့္ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ေရးအဆိုနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေၿခအေန အခိ်န္အခါအရ အခိ်န္ယူ စဥ္းစားသင့္သည့္ကိစၥ၊ က်ယ္ၿပန္႔စြာ ခ်ၿပရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ၿဖစ္ေနပါသည္ဟု သံုးသပ္တင္ၿပအပ္ပါတယ္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved