ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ ရန္လိုမႈ ဆန္႔က်င္ရန္ သတင္းထုတ္ျပန္

Friday, July 26, 2013

ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္သည့္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္သြားရန္ႏွင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားေအာင္ မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းဆန္႔က်င္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ သမၼတ႐ံုးက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ သ
တင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၀/၂၀၁၃) 
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္) 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖြဲ႕
သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ (  ၁၀  / ၂၀၁၃ )
၁၃၇၅ ခုနွစ္ ၊ ဝါဆိုလၿပည့္ေက်ာ္    ၄    ရက္
( ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ    ၂၆   ရက္ )

၁။   ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ဆႏၵနွင့္အညီ ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတာ္သစ္ကို စည္းလံုးညီညြတ္စြာၿဖင့္ အားႀကိဳး မာန္တက္ တည္ေဆာက္လ်က္ရိွပါသည္။

၂။   နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအရ နိုင္ငံသားအားလံုးသည္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာနွင့္ နတ္ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာတို႕ကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ ရိွသည္။ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္ မတူညီေသာ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္စြာ သဟဇာတ ၿဖစ္ၿဖစ္ ေနထိုင္လ်က္ရိွပါသည္။

၃။   ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ေမလက ရခိုင္ၿပည္နယ္၌ ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္ၿပစ္မႈတစ္ခုအေပၚ အေၿခခံ၍ လူမႈအသိုက္အဝန္းနွစ္ခုအၾကား ဇြန္လနွင့္ ေအာက္တိုဘာလတို႔တြင္ ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၿဖစ္စဥ္မ်ားသည္ နိုင္ငံတစ္ဝန္းရိွ တိုင္းရင္းသားၿပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာစိတ္မခ်မ္းေၿမ့ဖြယ္ရာ ၿဖစ္စဥ္ မ်ား ၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ မတ္လတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕၌ ေဈးဝယ္သူခ်င္း အခ်င္းမ်ားရာ၌ အုပ္စုခ်င္းအၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားနွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရိွ ၿမိဳ႕နယ္အခိ်ဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္မႈ ၿဖစ္စဥ္မ်ား ၿဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေမလတြင္ ရွမ္းၿပည္ေၿမာက္ပိုင္း လားရိႈးၿမိဳ႕တြင္လည္း ဆူပူသည့္ ၿဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ၿဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၄။   ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဤၿဖစ္စဥ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အၿမန္ဆံုးရပ္တန္႕ရန္ နွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အခိ်န္တိုအတြင္း ၿပန္လည္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္လည္း အင္အားအလြန္အကံြ်သံုးစဲြၿခင္းမၿပဳရန္ သတိၾကီးစြာၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူ မည္သူ႕ကိုမဆို ဥပေဒနွင့္အညီ တားဆီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

ဥပေဒခိ်ဳးေဖာက္သူမ်ား ကိုလည္း မည္သည့္လူမ်ိဳးနွင့္ ဘာသာဝင္မဆို ခဲြၿခားၿခင္းမၿပဳဘဲ က်ဴးလြန္သည့္ ၿပစ္မႈအတိုင္းအတာအရ ဥပေဒနွင့္ညီညြတ္ေသာ ၿပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္အေရးယူခဲ့ပါသည္။ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈ၊ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား၊ စစ္ေဆးဆဲ ၿပစ္မႈမ်ားကိုလည္း သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။

၅။   ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ 
ေအဂ်င္စီ မ်ား၊ အိုင္အင္ဂီ်အိုမ်ား၊ အင္ဂီ်အိုမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ၿဖစ္ခဲ့ရသူမ်ားအား ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ခဲြၿခားမႈမရိွဘဲ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ေစတနာရွင္ နိုင္ငံအသီးသီး၏ အစိုးရမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကိုလည္း နွစ္ဖက္အသိုက္အဝန္း သို႕ မွ်တစြာ ေထာက္ပံ့ၿဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရက တာဝန္ယူေဆာက္ လုပ္ ေပးေသာ လူေနအေဆာက္အဦ လံုးခ်င္းအိမ္ (၉၆၀) လံုး ေဆာက္လုပ္ရန္အနက္ (၉၄၅)လံုး ေဆာက္ လုပ္ ၿပီးစီးၿပီး၊ တဲတန္းလ်ား (၁၄၄၃) လံုး ေဆာက္လုပ္ရန္အနက္ (၁၄၁၃)လံုး ေဆာက္လုပ္ၿပီး၍ ဒုကၡသည္ မ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ 

ကုလသမဂၢနွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ယူေသာ အေဆာက္အဦ လံုးခ်င္းအိမ္ (၂၈၂) လံုး ေဆာက္လုပ္ရန္အနက္ အားလံုးေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီး၊ တဲတန္း လ်ား (၉၃၇) လံုး ေဆာက္လုပ္ရန္ အနက္ (၅၃၈)လံုး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ၿဖစ္သူမ်ားအား ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

၆။   ဗုဒၶဘာသာနွင့္ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈနွင့္ သဟဇာတၿဖစ္မႈတို႕သည္ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား အၾကား ေရရွည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ၿမန္မာနိုင္ငံ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေကာင္းစြာသိၿမင္သလို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္လည္း ၿဖစ္သည္။ 

ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္ ရိွသကဲ့သို႔ အၿပန္အလွန္ ယံုၾကည္ေလးစားမႈနွင့္ နားလည္စာနာသည္းခံမႈမ်ားရိွရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ထို႔ၿပင္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္သည့္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ားကို ဆန္႕က်င္တိုက္ဖ်က္သြားရန္ နွင့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား ၾကီးထြားေအာင္ မတည္မၿငိမ္ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ဝိုင္းဝန္း ဆန္႕က်င္သြားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

၇။   ယေန႔အခိ်န္အခါတြင္ ၿမန္မာနိုင္ငံ၌ တည္ၿငိမ္မႈမ်ား ၿပန္လည္ရရိွေနၿပီ ၿဖစ္ေသာ္လည္း ၿပည္တြင္း ၿပည္ပမွ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၿမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ဘာသာေရးခဲြၿခားမႈ၊ လူမိ်ဳးေရး ခဲြၿခားမႈမ်ား ၿပင္းထန္စြာ ၿဖစ္ပြားေနသကဲ့သို့ ပံုေဖာ္စြပ္စဲြမႈမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရိွပါသည္။ ထိုသို႕ေသာ ပံုေဖာ္စြပ္စဲြမႈ မ်ားေၾကာင့္ ၿပႆနာမ်ား ပို၍ ရႈပ္ေထြးသြားေစနိုင္မည္ကို သတိၿပဳသင့္ပါသည္။

၈။   တိုင္းရင္းသားၿပည္သူလူထုမ်ား၊ နိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး လူမိ်ဳးဘာသာ ခဲြၿခားမႈမရိွဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္း ညီညြတ္စြာၿဖင့္ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာၿမင့္မားစြာေနထိုင္ခဲ့သည့္ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံ၏ အစဥ္အလာကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း ယင္းသို႕ ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္သြားေရး ကို ေရွးရႈေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ၿဖစ္သည္။ 

တစ္ခိ်န္တည္းမွာပင္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စနစ္သစ္တစ္ရပ္ အား ေအာင္ၿမင္စြာတည္ေဆာက္နိုင္ေရးကို နိုင္ငံသားတိုင္း၏ အဓိကတာဝန္အၿဖစ္ ခံယူႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ အေလးအနက္ ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၉။   နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လူမိ်ဳးဘာသာ မခဲြၿခားဘဲ အထက္ပါၿဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူ မ်ားအား ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ပံုမွန္ဘဝသို႔ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာ သဟဇာတၿဖစ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေစတနာရွင္နိုင္ငံမ်ား၊ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢနွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿပည္တြင္းမွ ေစတနာရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ၿပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။


သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖြဲ႕


.

2 comments :

  1. Anonymous said... :

    N.A.T.O အစုိး၇က..မီးစတဖက္..ေရမွဳတ္တဖက္ပါ.အမိန္႔ေတြသာထုတ္ျပန္ေနတယ္..အေ၇းယူတာတခုမွမရွိဘူး

  1. Anonymous said... :

    Are you sure MR. president , you are doing very well and fair. How many peoples are sentenced and put in jail for Meikhtela killing innocent Muslims and their home burning , how much can you prevent all anti Muslims riot in the whole Burma. How much money are spending for innocent peoples basic life needed, are you sure equally see peoples without discrimination. How many time could you stop hate speech by fake monks.
    Who are spoiling of country and who are making of country are more and more poor , peoples are less and less to be civilized and less of basic human decency.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved