“ကြန္ယက္” ဆိုတာ...ဒါပဲ

Wednesday, July 31, 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ား အား ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး “ကြန္ယက္ေတြဖြဲ႔ၾကပါ” လို႔ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ 


သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ “ကြန္ယက္” ဟူေသာ စကားလံုးအဓိပၸာယ္ကို သေဘာ မေပါက္သည္ပဲ လား နားမလည္၍လားေတာ့မသိ။ 

“ကြန္ယက္ … ကြန္ယက္” ဟူ၍သာ ေျပာဆိုေနၿပီး လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းမ်ားမ႐ိွေခ်။ “ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း” ဆိုသည့္စကားလံုးကို နားမလည္ ႏိုင္စရာ မ႐ွိသလို .. “ကြန္ယက္” ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္လည္း အခုမွေပၚလာသည့္ ေပၚပင္အသံုးအႏႈန္း မဟုတ္။ 

သို႔ေပမယ့္ ေပၚေပၚပင္ပင္ ပိုျဖစ္လာၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားလည္း ျမင္ေန ၾကားေနရသည္။ “ကြန္ယက္” ဟူသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔၊ အေပးအယူမွ်တ ညီညြတ္စြာျဖင့္ မခိုမကပ္ စည္းလံုးညီညြတ္ တက္ၾကြ စြာ လူသားအက်ိဳးျပဳ၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းရပ္မ်ားအား လက္ေတြ႔အျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရေသာ လုပ္ငန္းရပ္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္နားလည္မိသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ နာေရး၊ က်န္းမာေရး လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းရပ္ မ်ား အခမဲ့ ေပးဆပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ႏွင့္အညီ ပညာေရး၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား အားလည္း ကြန္ယက္ သဖြယ္စည္းလံုးညီညြတ္စြာ နယ္ေဒသမ်ား႐ိွ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္သူလူထု မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးဆပ္ခဲ့သည္။ 

သဘာဝ aဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီးေဘး၊ ေလေဘး တို႔အျပင္ ထင္႐ွားေသာ နာဂစ္ ဆိုက္ကလုန္း မုန္တိုင္း၊ ပခုကၠဴေရေဘး အႏၲရာယ္မ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ေသာ ေဒသခံဒုကၡသည္ ျပည္သူလူထု အေပါင္းတို႔အား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)ႏွင့္ ေဒသခံ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မခိုမကပ္ ဒုကၡဆင္းရဲခံကာ အပိတ္အပင္အတားအဆီးမ်ားၾကားထဲမွ ကူညီေပးဆပ္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့သလို လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္၊ မိတၳီလာ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ ကူညီလွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔ေသာ လူမႈဒုကၡမ်ားကို ကူညီေပးခဲ့သလို နာေရးကူညီမႈကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ နာေရးကူညီမႈ “ကြန္ယက္” အားလည္း ၂၆.၇.၂ဝ၁၃ ေန႔ရက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ မေလး႐ွားႏိုင္ငံတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့
ေသာ ဦးေဝၿဖိဳး အသက္ (၂၈) ႏွစ္၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား ကြယ္လြန္သူ၏ ဇာတိ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္မႈ ကုသိုလ္ေရးလုပ္ငန္းအားလည္း ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ နာေရးကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္)႐ိွ နာေရးနိွဗၺာန္ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ေပးကာ အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီးသို႔ အေရာက္ 
ေခ်ာက္ၿမိဳ႕႐ိွ နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးဆပ္လွ်က္႐ိွေသာ “မေနာျဖဴ လူမႈကူညီေရး အသင္း(ေခ်ာက္)”အဖြဲ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကြယ္လြန္သူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား လႊဲ ေျပာင္းပို႔ေဆာင္မႈအား လူမႈေရးကြန္ယက္သဖြယ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ 

ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍လည္း နာမက်န္းျဖစ္ေနသူ ကိုေအာင္သန္းေဌးအား သူ၏ေနရပ္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ သယ္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္ ေပးရာတြင္လည္း ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ေနအိမ္မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)႐ိွ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း မွ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္အဝင္သို႔ သယ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္မွ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ “သစၥာေရာင္ျခည္” လူမႈကူညီေရး အသင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လႊဲေျပာင္း၍ သယ္ေဆာင္မႈ တို႔ကို စည္းလံုးညီညြတ္ တက္ၾကြစြာျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပး ခဲ့သည္။ 

လူမႈေရးကြန္ယက္ဟူသည္ နာေရးျဖစ္ေပၚမႈ၊ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ သဘာဝေဘးႀကံဳေတြ႔မႈ စသည္႔ အပူမီးမ်ား၊ ဒုကၡမီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါမွ ခ်ိတ္ဆက္ရေသာ “ကြန္ယက္” ဟူ၍ သတ္မွတ္၍ မရေခ်။ နာေရး ဒုကၡ၊ က်န္းမာေရးဒုကၡ၊ သဘာဝေဘး ဒုကၡမ်ားအျပင္ သုခတည္းဟူေသာ သာေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ကြန္ယက္သဖြယ္ ယွက္ႏြယ္မွ လူမႈေရးကြန္ယက္ဟုသတ္မွတ္ပါမွ ၿပီးျပည့္စံုမည္ျဖစ္သည္။ 

အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔လာေရာက္ လွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴ႐ွင္ မ်ား၏ အလွဴေငြ မ်ားထဲမွ အမ်ားအက်ိဳး႐ိွမည့္ ပညာေရးအလုပ္အကုိင္႐ွာေဖြေရးသင္တန္း၊ လူသား အက်ိဳးျပဳ သင္တန္းမ်ား အျပင္ က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္အတြက္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အျပင္ ျပည္၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ ပဲခူး၊ ပဲႏြယ္ကုန္းစသည္႔ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း 
ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္႐ိွ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေသာင္ႀကီးေက်း႐ြာႏွင့္ အမွတ္ (၁ဝ)နယ္ေျမ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လုပ္အားေပးကုသိုလ္ျဖစ္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အခမဲ့ ကုသေပးေနေသာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး ခန္းမ်ားသို႔လည္း လစဥ္ေဆးဝါးမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ကေလးငယ္မ်ား မေၾကြလြင့္ ရေအာင္၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးအႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးရေအာင္လည္း နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအျပင္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပဲခူးၿမိဳ႕မ်ား႐ိွ သုခ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းခြဲမ်ားသို႔လည္း ျခင္ေဆးဖ်န္းမႈတ္စက္မ်ားအား တဆင့္လွဴဒါန္းကူညီမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ “ကြန္ယက္” ဟူသည္ ဆိုးက်ိဳးကိစၥးရပ္မ်ားအား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ကာကြယ္ ကူညီ ေဖးမမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရသလို ေကာင္းက်ိဳးကိစၥရပ္ျဖစ္ေသာ လာဘ္လာဘ (အလွဴေငြႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
ေငြ)တို႔ အားလည္း အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မွ်ေဝကူညီ ေဖးမေဆာက္တည္ရေသာ မြန္ျမတ္ေသာ လုပ္ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ခံယူမိေတာ့သည္။ 

ယခု “ကြန္ယက္ဆိုတာ … ဒါပဲ” ေဆာင္းပါးအား ေရးသားသည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ စိတ္အစဥ္ တို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတိတ္ကာလသို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ိွသြားခဲ့သည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ေရးဆြဲ ခဲ့ေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားအား ျပင္ပပန္းခ်ီျပခန္းမ်ားတြင္ ျပသခြင့္မရ႐ိွေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ ဇနီး ေ႐ႊဇီးကြက္ ေမြးေန႔ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ 
ေနအိမ္၌ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔အား ဖိတ္ၾကားခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ေရးဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားအား 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ စိတ္ဝင္တစား ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ကာ ကၽြန္ေတာ္မွ (Canves) ပန္းခ်ီခ်ပ္ အသစ္ေပၚတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆီေဆးျဖင့္ ပန္းခ်ီ ကားတစ္ကား ေရးဆြဲေပးပါရန္ ေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စုတ္တံတစ္ေခ်ာင္းအား ယူေဆာင္လိုက္ကာ ဆီေဆးအျပာေပၚသို႔ ေဆးတို႔၍ ပိတ္ကားျပင္ထက္မွာ ရဲတင္းစြာျဖင့္ ေရးဆြဲလိုက္ ေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္အား “သားအဆံုးသတ္ ၿပီးစီးေအာင္ ဆက္ဆြဲလိုက္ပါ” ဟုမွာၾကားခဲ့ သည္။ 

သို႔ေသာ္ အေမစုဆြဲထားေသာ ထိုပန္းခ်ီကားၿပီးစီးေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ဆက္၍ မဆြဲဲျဖစ္ခဲ့၊ မဆြဲရဲခဲ့ေပ။ အေမက လက္နဲ႔ေရးသားက ေျခနဲ႔ဖ်က္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေမစု ဆြဲထား ေသာ ပန္းခ်ီကားသည္ အလံုးစံုၿပီးျပည့္စံုသြားၿပီဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္သည္။ 

ထိုအဖိုးတန္ အေမစု၏ ဆီေဆး ပန္းခ်ီကားကား ယေန႔တိုင္ ကၽြန္ေတာ့္႐ံုးခန္း စားပြဲထက္တြင္ ေ႐ႊေဘာင္ ကြပ္၍ ခ်ိတ္ဆြဲထားၿမဲျဖစ္ေတာ့ သည္။ 

“အျပာႏုေရာင္ လိႈင္းလံုးေလးမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ … ဒီေရအလား ကြန္ယက္ပမာ တိုးတက္လို႔ေနေတာ့သည္။” 

ေက်ာ္သူ ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved