ရခုိင္ ျပည္နယ္ အစုိးရ ၀န္ႀကီးေတြ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပး

Friday, August 9, 2013

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစုိးရလို႔ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳခံထားရတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရက  ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ သမၼတ႐ံုးက အမိန္႔တရပ္ထုတ္ျပန္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးေတြကို 
ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးအပ္လိုက္ပါ တယ္။ 


ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၃၂/၂၀၁၃)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၃ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္လ ၉ ရက္)

ရခိုင္ၿပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား ေၿပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း


ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၂၊ ပုဒ္မခြဲ (စ) ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ(ဆ) တို႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ရခိုင္ၿပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားအား ယွဥ္တြဲပါ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ေၿပာင္းလဲတာဝန္ ေပးအပ္လိုက္သည္-


ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန
ဦးသာလူေခ် စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးၿမဴေရးဝန္ႀကီးဌာန
ဦးေက်ာ္သိန္း သစ္ေတာႏွင့္သတၱဳဝန္ႀကီးဌာန
ဦးေမာင္စံေရႊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ဦးလွဟန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
ဦးေအာင္သန္းတင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
ဦးၿမေအာင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ဦးေက်ာ္ခင္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန


          (ပံု) သိန္းစိန္                     
       ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ                 
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved