ရာထူး အေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕ ျပန္တမ္း ထုတ္ျပန္

Friday, September 6, 2013

ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ဒု ၀န္ႀကီး၊ ၀န္ႀကီးေတြ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္တာေတြ ၿပီးေတာ့ အခု ေတာ့ ညႊန္ခ်ဳပ္၊ ညႊန္မႉးေတြ အလွည့္ေရာက္လာပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး ၀က္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေျပာင္းလဲတ ာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းမွာေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမႉးမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခန္႔ထားျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမႉးမ်ား အတည္ျပဳခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမႉးမ်ား ခန္႔ထားျခင္း
၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမႉးမ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္  ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမႉး ရာထူးေနရာမ်ားသို႔ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ေန႔မွစ၍ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ခန္႔ထားလိုက္သည္-

အမည္၊ လက္ရွိရာထူး၊ ဌာန
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခန္႔ထားသည့္ ရာထူး၊ ဌာန
(က)
ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး

ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕
ဦးစီးဌာန

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

ဝန္ႀကီးဌာန

(ခ)
ဦးေမာင္ေမာင္တင့္
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန

စီမံကိန္းစိစစ္ေရးႏွင့္
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး

တိုးတက္မႈအစီရင္ခံေရး
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

ဦးစီးဌာန


အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္


စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ


ဝန္ႀကီးဌာန

၂။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမႉးမ်ားအား အစမ္းခန္႔ ကာလ(၁)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔မွစ၍ အတည္ျပဳ ခန္႔ထားလိုက္သည္-

အမည္
ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမႉး


ရာထူး၊ ဌာန
(က)
ဦးေက်ာ္ေ႐ႊ
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္


စက္မႈသီးႏွံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန


လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္


ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
(ခ)
ဦးစိုးတင့္
ပါေမာကၡခ်ဳပ္


ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား


လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး


တကၠသိုလ္(စစ္ကိုင္း)


နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၃။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမႉး ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေန႔မွစ၍အစမ္းခန္႔ထားလိုက္သည္-

အမည္၊ ရာထူး၊ ဌာန
ခန္႔ထားသည့္ ရာထူး၊ဌာန
(က)
ဦးသြင္ျမင့္ေမာင္
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
စက္မႈစီမံကိန္းဦးစီးဌာန

(႐ုံးအဖြဲ႕မႉး)
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

(ခ)
ေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင့္
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန
(အထက္ျမန္မာျပည္)

(အထက္ျမန္မာျပည္)
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved