သတင္းေထာက္ အလုိရွိသည္

Tuesday, October 22, 2013

~


 


ဧရာဝတီ သတင္းဌာန (ျမန္မာပိုင္း) အတြက္ အႀကီးတန္း သတင္းေထာက္ ၂ ဦး၊ အလုပ္သင္ သတင္းေထာက္ ၃ ဦးႏွင့္ အႏုပညာသတင္းေထာက္ ၁ ဦး အလုိရွိသည္။

အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ ေနရာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သတင္းေထာက္ လုပ္သက္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံု၊ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ေရးသားႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ဗဟုသုတ ဖတ္ရႈ ေလ့လာအားေကာင္းသူ ဦးစားေပးမည္။ ရန္ကုန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

အလုပ္သင္ သတင္းေထာက္ ေနရာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ လုပ္သက္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမလို၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး သတင္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားဖတ္ရႈ ေလ့လာသူ ျဖစ္ရမည္။ ရန္ကုန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

အႏုပညာသတင္းေထာက္ ေနရာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အႏုပညာသတင္း ေရးသားဖူးသည့္ လုပ္သက္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ ရုပ္ရည္ အသင့္အတင့္ရွိၿပီး အႏုပညာေလာကႏွင့္ မစိမ္းသူကို ဦးစားေပးမည္။
ရန္ကုန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

အထက္ပါ အလုပ္ေနရာမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ အမွတ္ ၁၉၅/ ၁၉၇၊ ဒုတိယထပ္ ၃၂ လမ္း (အေပၚ)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လုိင္စင္ ဓာတ္ပံုတပံု၊ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းႏွင့္တကြ လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း
ေမးလ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုပါက ေလွ်ာက္လႊာ၊ လုိင္စင္ပံု တပံုႏွင့္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ေမးလ္လိပ္စာ phyo_thu_htet@irrawaddy.org သို႔ ေပးပို႔၍ လည္းေကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved