ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ႏုိဝင္ဘာ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း

Friday, November 1, 2013


သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ႏုိ၀င္ဘာလ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံုျဖစ္ပါတယ္။ အခု မိန္႔ခြန္းမွာ လုိင္ဇာ မွာ က်င္းပေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ညီလာခံကို ႀကိဳဆုိတယ္လို႔ စတင္ေျပာၾကားပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

လက္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြနဲ႔တင္ တုိင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွာမဟုတ္ပဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ လိုအပ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ မွာျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒီကေန႔ ႏုိဝင္ဘာ ေရဒီယုိ မိန္႔ခြန္းကတဆင့္ ေျပာၾကားလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစုံကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား- 


ယခုလ ေရဒီယိုကေန ျပည္သူလူထုထံ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားတဲ့ အစီအစဥ္မွာ လက္ရွိ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြရဲ႕ ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္ မႈေတြကို ရွင္းလင္း တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပထမဦးစြာ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္ပိုင္းမွာ က်င္းပ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းပြဲကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္။ 

ဒီေဆြးေႏြးပြဲဟာ မ်ားမၾကာမီ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ တစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ဦးတည္က်င္းပ ေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။ 

ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္း မႈေတြဟာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၿပီး ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး လိုလားေနတဲ့ ေရရွည္ ခိုင္မာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ဦးတည္ေဆြးေႏြး ေနတယ္လို႔သိရတဲ့ အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အထူးပင္ ဝမ္းေျမာက္မိ ပါတယ္။ 

ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိၿပီး တစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္း သားအဖြဲ႕ အစည္းအားလုံး တက္ေရာက္လာရန္ ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီေနရာကေန ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 

တစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပရျခင္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို အနည္းငယ္ ရွင္းျပလိုပါတယ္။ 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားကို ၫွိႏႈိင္းျဖည့္ ဆည္းေပးလိုျခင္း၊ ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ သည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ အဆင့္ ဆင့္ ကို ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳလိုျခင္းႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို စတင္လိုျခင္းေၾကာင့္ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထပ္မံအတည္ျပဳ ေျပာၾကားလိုတဲ့ ကိစၥကေတာ့ ယခုအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္းသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အဆင့္တြင္ ရပ္တန္႔ထားရန္ မဟုတ္ဘဲ ရရွိထားသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ားကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္လွမ္း ႏိုင္ရန္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ 

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ တစ္ေလၽွာက္တြင္ ႀကိဳတင္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အဆိုျပဳ ခ်က္အားလုံးကို လက္ခံေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား လိုပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီလိုရရွိ ေအာင္ျမင္ထားတဲ့ အျပန္ အလွန္ ယုံၾကည္မႈကို အေျခခံၿပီး မ်ားမၾကာမီ ကာလက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ခဲ့တာကိုလည္း အမ်ားအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိတို႔ရရွိထားတဲ့ အျပန္အလွန္ယုံ ၾကည္မႈကို အေျခခံၿပီး လက္ရွိလိုင္ဇာမွာ က်င္းပေနတဲ့ တိုင္းရင္း သား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ၏အဓိက က်သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္ျခင္း အဆင့္ကို ေအာင္ျမင္ စြာတက္လွမ္း ႏိုင္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ေမၽွာ္လင့္ ယုံၾကည္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွးေကြး သည္၊ ျမန္ဆန္ လြန္းသည္ အစရွိသည့္ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားသည္ ေျပာၾကားသူတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ၾကည့္ျမင္ သည့္ ႐ႈေထာင့္ ႏွင့္တိုင္း တာသည့္ စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းမ်ားေပၚတြင္ မူတည္မည္ျဖစ္ပါ တယ္။ 

လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိသည့္ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေျပာဆိုျငင္းခုံမႈ မ်ား၏ အေနအထားကို သုံးသပ္ၾကည့္႐ႈပါက မိမိတို႔လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းတြင္ရွိရမည့္ ဒီမိုကေရစီေရး ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား စတင္ရွင္သန္လာျခင္း ျဖစ္သည္ကို ျငင္းဆို၍ မရသည့္ အခ်က္အျဖစ္ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဤအေလ့ အက်င့္မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ အျမစ္တြယ္ ခိုင္မာေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္ အေနႏွင့္ မိမိတို႔အားလုံး ႀကိဳးပမ္း သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း ေဆာင္႐ြက္ မႈေႏွးေကြးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ေႏွာင့္ေႏွး ေစသည့္ အစြန္းႏွင့္ ျမန္ဆန္လြန္းသည့္အတြက္ အလွမ္းက်ယ္၊ အလယ္လပ္ သည့္ အစြန္း ႏွစ္ပါးကို ေရွာင္ရွားၿပီး မိမိတို႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေနႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အရွိတရား မ်ားကို အေျခခံသည့္ လက္ေတြ႕ က်သည့္ ရလဒ္မ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အစြန္း ေရာက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားၿပီး ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေစတနာ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ မိမိျဖစ္လိုသည့္ ဆႏၵထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္း၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည့္ အနာဂတ္ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးေတြကို စဥ္းစားတြက္ဆၿပီး ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္း အပ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္စည္းလုံးညီၫြတ္ ေရး ကို ေရွး႐ႈၿပီး လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကေန ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၆ ဦးကို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္း သာခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မက်န္ရွိေစရ ေအာင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကား လိုပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ခရီးစဥ္ ကာလအတြင္း သံတြဲၿမိဳ႕မွာ ပဋိပကၡ မ်ားျဖစ္ပြား ခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ 

ဒီျဖစ္ရပ္မ်ားကို သုံးသပ္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံး ႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိတဲ့ ပြင့္ လင္း လြတ္လပ္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား မ်ားစြာရွိေနေသးတာ ကို ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လုံး အေနႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာမွာ အေျခခံအက်ဆုံး ျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးကို ယခုထက္ပိုမို တိုးျမႇင့္လုပ္ ေဆာင္ရန္ ေဒသအာဏာပိုင္ မ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္သလို လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ကိုလည္း ၫွိႏႈိင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကား ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ျပည္သူလူထုကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တင္ျပလိုတာ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ရာထူးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ဘ႐ူႏိုင္း
ႏုိင္ငံမွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အာဆီယံ ဥကၠ႒ရာထူးကို ၁၇ ႏွစ္အတြင္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ အာဆီယံဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းဟာ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး အေနနဲ႔ သာမက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၊ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အေပၚမွာပါ ယုံၾကည္မႈ ရွိတဲ့အေၾကာင္းကို ျပသျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလို အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူးကို လႊဲေျပာင္းတာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း ဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ အေရးႀကီး တဲ့ တာဝန္တစ္ခုကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သလို တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရဲ႕ တိုးတက္မႈေတြဟာ အာဆီယံေဒသ တြင္းမွာ ဂုဏ္ယူႏိုင္တဲ့အဆင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ယုံၾကည္ၿပီး တာဝန္လႊဲအပ္ျခင္းခံရတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အားလုံး အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 

အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ဟာ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးကို ဦးေဆာင္မႈေပး႐ုံ သာမဟုတ္ဘဲ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးနဲ႔ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ဥေရာပ သမဂၢ၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္း ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၀၁၅ မွာ အာဆီယံစီးပြား ေရးအသိုက္အဝန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ တာဝန္ ေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရွိေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အာဆီယံဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူရမယ့္ လာမယ့္ ႏွစ္ဟာ ဆိုရင္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အာဆီယံ ဥကၠ႒တာဝန္ကိုယူထားခ်ိန္မွာ အာဆီယံ ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲေတြနဲ႔ အစည္းအေဝးႀကီးေတြ ကို လက္ခံက်င္းပျပဳလုပ္ သြားဖို႔ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ရာ အေရးႀကီး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လာမယ့္ႏွစ္အတြင္းမွာ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးကို ေဒသတြင္း အင္အားစု တစ္ခုအေနျဖင့္ အင္အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ သြားရမွာျဖစ္သလို အာဆီယံနဲ႔ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္း အၾကား ဆက္ဆံေရးေတြမွာလည္း ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဦးေဆာင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ကမၻာ့အသိုင္း အဝိုင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပုံစံသစ္တစ္ရပ္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းရဲ႕ ျပယုဂ္တစ္ခု လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒအရလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား သက္သက္ကို အကာအကြယ္ေပး႐ုံသာမကဘဲ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ တာဝန္သိတတ္တဲ့၊ တာဝန္ ယူတတ္တဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလေျပာၾကားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တင္ျပေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ၿခဳံငုံၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ အေရးႀကီးသည့္ ကာလတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေနရတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ 

ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္မွာလည္း စိန္ေခၚ မႈမ်ားျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ၎စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အဆင့္အလိုက္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ေနရခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ဖက္တြင္ ျပႆနာမ်ိဳးစုံ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊား ေနရေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ အာမခံ ခ်က္ရွိသည့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ထိုေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ရွင္သန္ မႈ ကို မိမိတို႔အားလုံး ပူးေပါင္းၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္း 
ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တာဝန္ယူထားတဲ့ သက္တမ္းကာလ အတြင္းမွာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕လူမႈစီးပြားဘ၀ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာ ေအာင္ ေနာင္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေတြအတြက္ပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ျပည့္စုံတဲ့ဘ၀ေတြ ပိုင္ဆိုင္လာၾကဖို႔ အတြက္ 
ေရရာေသခ်ာတဲ့ အနာဂတ္တစ္ခုကို ေရွး႐ႈၿပီး တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း
ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ 

မိဘျပည္သူမ်ားအားလုံး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းနဲ႔ ျပည့္စုံၾကပါေစ။

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ျပည္သူလူထုုအမ်ားစုု၏ လုုိလားခ်က္မ်ားထဲမွ အဓိကအခ်က္ ၂ ခ်က္ကုုိ သမၼတႀကီးအား တင္ျပလုုိပါသည္။
    ၁။ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသာ အစဥ္အဆက္ အာဏာယူထားၿပီး လူတစ္စုုကသာ အခြင့္ထူးရရွိခံစားေနၾကတာကုုိ အျမန္ အဆုုံးသတ္ေစခ်င္ပါသည္။
    ၂။ ျပည္သူအမ်ားစုုရဲ႕ ဆႏၵကုုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵအစစ္အမွန္နဲ႔ တက္လာသည့္ ပုုဂၢိဳလ္သာ ႏုုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ျဖစ္သင့္ပါသည္။

    ၎သည္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ လိုလားခ်က္အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ၎လုုိလားခ်က္မ်ားသည္ အစြန္းေရာက္မဟုုတ္ပါ။ အနာဂတ္ ေကာင္းက်ိဳးကုုိသာ ျဖစ္ေစပါမည္။ အနာဂတ္ ဆိုးက်ိဳးကုုိ ျဖစ္ေစမည္ဟုု မျမင္မိပါ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved