ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္း

Wednesday, December 25, 2013

ဧရာဝတီ စာဖတ္ပရိသတ္အားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ 

 

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ ဧရာဝတီ သတင္းဌာနကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အေနျဖင့္ တႏွစ္တာ ပတ္လံုး ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားလုိပါသည္။ 

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္သည္ ဧရာဝတီ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ သက္တမ္းအတြင္းတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုး 
ေသာ ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဧရာဝတီ၏ အမာခံ ပရိသတ္မ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ား၏ အားေပးကူညီမႈ မပါဘဲႏွင့္ ဤသုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားမႈမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းလာပါေစ၊ ဧရာဝတီသည္လည္း စာဖတ္ပရိသတ္တုိ႔ စိတ္ခ် ယံုၾကည္ရေသာ သတင္း႒ာန တခုအျဖစ္ ဆက္လက္
တည္ရွိ ခြင့္ ရႏိုင္ပါေၾကာင္း ဆုေတာင္းလိုက္ရပါသည္။ 

ဧရာဝတီ အဖြဲ႔သားမ်ား 

.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved