ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒တုိ႔ရဲ႕ အကယ္ဒမီ မိန္႔ခြန္း

Monday, December 30, 2013

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ႐ုပ္ရွင္ကို အသိပညာ စီးပြားေရးနယ္အတြင္းမွ တန္ဖိုးျမင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ကမၻာ တစ္ဝန္းက အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္ကို အားလုံးအသိပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 
တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ လုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ သမား႐ိုးက် လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုံး၀မတူကြဲျပားျခားနားမႈရွိပါေၾကာင္း၊ 

သမား႐ိုးက် စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွာ အရင္းသြင္းအားစု အမ်ားအျပား၊ စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ လုပ္သား အင္အားမ်ား အသုံးျပဳၿပီး သမား႐ိုးက် ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တီထြင္ ဖန္တီးမႈရွိေသာလုပ္ငန္းမွာ ဆန္းသစ္တီ ထြင္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအသိပညာကို အရင္းတည္ၿပီး အထူးတလည္ အာ႐ုံစူးစိုက္ရသည့္ ပင္ကိုယ္ဉာဏ္စြမ္း ရည္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အသုံးျပဳရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။ 

အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပင္ကိုယ္ဉာဏ္စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားသည္ လိုအပ္သလို ထုတ္သုံးႏိုင္ေသာ အႏုပညာဘဏ္တိုက္တစ္ခုလို ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈ ရွိေနရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အႏုပညာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာရပ္ အခ်ိဳးညီညီ ေပါင္းစပ္ႏိုင္မွသာ ႐ုပ္ရွင္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း၊ အသစ္တစ္ခု၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈ အသစ္တစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 


ဆူလြယ္နပ္လြယ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား သည္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ေရရွည္ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္မလာႏိုင္သည္ကို အားလုံးသိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္အတြက္ အႏုပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းနယ္အတြင္းသို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာေအာင္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဗဟိုဦးစီးပုံစံျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ အေလ့အထမွသည္ ယခုအခါ သက္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ လႊဲအပ္ေပးျခင္းပုံစံသို႔ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ 

ထိုသို႔ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚ မွီခိုအားထား ေနရေသာ အေျခအေနမွ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုယ္တိုင္ကို အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္သည့္ “ အေ႐ြ႕” မလြဲမေသြ ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ပို၍တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း။ 

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပ 
ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္သာ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူပိုင္ခြင့္ ကာကြယ္
ေပးျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈျမႇင့္ တင္ေပးျခင္း၊ မၽွတေသာစီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ က်င့္ဝတ္၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းတို႔တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း စသည့္ အေျခခံ အေဆာက္ အအုံပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြား မည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း။ 

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေျပာၾကားလိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ အကယ္ဒမီ ေ႐ြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ စတင္ၿပီး လုံး၀လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ပိုမိုရရွိေစလိမ့္မည္ဟု အခိုင္အမာယုံၾကည္ ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒ ဦးလူမင္းက ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး အတြက္ ပန္ၾကားတင္ျပရာ၌ လက္ရွိအခ်ိန္ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳး၌ မိမိတို႔အႏုပညာေလာကအေနျဖင့္လည္း တိုးတက္မည့္ အေျပာင္းအလဲဘက္ သို႔ ေ႐ြ႕ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 

ေလာကသားမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵအရ လြတ္လပ္၍ တရားမၽွတေသာ ျမန္မာႏိုင္ ငံ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံး အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီ(၁၀)ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စတင္စဥ္က ေလာကသား အားလုံးသည္ တက္ႂကြေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားႏွင့္အားတက္သေရာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေလာကအနာဂတ္အတြက္ မိမိတို႔ အားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း၊ 


မိမိတို႔ေလာကကို အကာအကြယ္ေပးမည့္ မိမိတို႔ေလာကကို တိုးတက္ေအာင္လမ္းေၾကာင္းခ်ေပးႏိုင္မည့္ ႐ုပ္ရွင္ဥပေဒေပၚေပါက္ေရးသည္ မိမိတို႔ေလာက၏ အနာဂတ္အတြက္ အသက္တမၽွအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ 

ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ဥပေဒေပၚထြန္းေရးကို ေလာကသားမ်ားအားလုံးစိတ္ပါဝင္စားၾကရန္ တိုက္တြန္း ပန္ၾကားအပ္ ပါေၾကာင္း။ မိမိတို႔ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေလာကသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳးစားၾကရန္ လိုအပ္ သလို ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လည္း မိမိတို႔ေလာကကို ယင္းအဆင့္အတန္းမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ပံ့ပိုး ကူညီေပးရန္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ 

မိမိတို႔အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ အႏုပညာစြမ္းအားျဖင့္မိမိတို႔ တိုင္းျပည္၏ အက်ိဳးကို အစဥ္သယ္ပိုးႏိုင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုယုံၾကည္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပရလၽွင္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေသာ SEA Games ပြဲေတာ္ႀကီး၏ Theme တစ္ခုကို မိမိတို႔ေလာကအတြက္ ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳပါဟု ပန္ၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ We Can Do ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေလာကတိုးတက္ရန္အတြက္ မိမိတို႔အားလုံး လုပ္မည္ဆိုလၽွင္ လုပ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဘယ္သူမွတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း မလုပ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိ တစ္ေယာက္ တည္းလည္း မလုပ္ႏိုင္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။ အိမ့္သံစဥ္ ~ 
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved