ဝန္ထမ္းလစာ "ႏွစ္ေသာင္း" တုိးမယ္

Tuesday, January 7, 2014

~


အစုိးရဝန္ထမ္းေတြကုိ လစာ ႏွစ္ေသာင္း တုိးေပးေတာ့မယ္လုိ႔ ဒီမနက္ ျပဳလုပ္တ့ဲ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမွာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာလုိ္က္ပါတယ္။ "ယခုလာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အရအသံုး ခန္႔မွန္းေၿခေငြစာရင္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာေငြကို က်ပ္ ၂၀၀၀၀ တုိးၿမွင့္ေပးရန္ႏွင့္ ပင္စင္လစာႏွင့္ ဆုေႀကးမ်ားကိုလည္း အခ်ဳိးက်တုိးၿမွင့္ေပးရန္ ထည့္သြင္း လ်ာထား ပါေႀကာင္း ေၿပာႀကားလိုပါတယ္"

သူ႔ရဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းမွာ အဲဒီလုိ ေျပာလုိက္တာပါ။

 နိဂုံးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစုံကုိ သမၼတရုံးအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကေန ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

 ယေန႔က်င္းပ ၿပဳလုပ္သည့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၄) တြင္ အတည္ၿပဳေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၿပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ခန္႔မွန္းေၿခ ေငြစာရင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာဥပေဒ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒႀကမ္းတုိ႔ကို မႀကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နဝမ ပံုမွန္အစည္းအေဝးသို႔ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္သြင္းသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တာဝန္ေပးအပ္ ထားတဲ့ ေကာ္မတီအသီးသီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မိမိတုိ႔တင္သြင္းသည့္ ရသံုးခန္႔မွန္းေၿခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ဥပေဒႀကမ္းမ်ားအေပၚ စိစစ္ၿခင္း၊ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၿခင္း၊ အတည္ၿပဳၿခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႀကမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ယခုတင္ၿပတဲ့ ရသံုးခန္႔မွန္းေၿခ ေငြစာရင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းရဲ႕ ႏိုင္ငံပိုင္အခန္း က႑ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔က လည္းေကာင္း၊ သာမန္အသံုးစရိတ္ မ်ားကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္းေကာင္း စနစ္တက်စိစစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေၿခ ေငြစာရင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားၿဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ခန္႔မွန္းေၿခစာရင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ ၿပည္ပအကူအညီနဲ႔ ၿပည္ပေခ်းေငြမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ၿမင္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးမည့္ ဘ႑ေငြအရင္းအၿမစ္မ်ား ၿဖစ္ႀကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တာဝန္ယူတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ ရရွိလာတဲ့ ၿပည္ပအကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ၿပည္ပေခ်းေငြမ်ားကို တုိင္းၿပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ဖုိ႔ တိုက္တြန္းမွာႀကားလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ကို ႏွစ္စဥ္ လုိေငြၿပေနသည့္ အေနအထားမွ အရအသံုးညီမွ်သည့္ အေနအထား၊ ၎မွတဆင့္ ပိုေငြၿပသည့္ အေနအထား မ်ဳိးကို ေရာက္ရွိလာေစရန္ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ တင္ရွိေနေသာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပေႀကြးၿမီ မ်ားကို ေပးဆပ္ႏုိင္ၿခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿခင္း မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ လာႏုိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ၿပဳၿပီးေနာက္ ယင္းဥပေဒႏွင့္အညီ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႀကသည့္အခါ မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည့္ ရေငြမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ရရွိေရး မိမိတုိ႔ လ်ာထားခဲ့သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စနစ္တက် အခ်ိန္မီသံုးစြဲႏိုင္ေရးတုိ႔ဟာ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ ရေငြမ်ားကို လ်ာထားသည္ထက္ ပိုမိုရရွိလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႀကေစလုိပါတယ္။ သံုးေငြမ်ားကို သံုးစြဲရာမွာလည္း ရည္မွန္းသည့္အတုိင္း မသံုးစြဲႏုိင္ပါက ဘ႑ာေရးႏွစ္ မကုန္မီ ၿပည္လည္အပ္ႏွံႀကရမည္ကိုလည္း အထူးသတိၿပဳႀကေစလုိ ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔ အခ်ဳိ႕ၿပန္လည္ အပ္ႏွံေသာ ပိုလွ်ံေငြမ်ားကို အသံုးလုိအပ္သည့္ ေနရာေတြမွာ ၿပန္လည္သံုးစြဲႏုိင္ေအာင္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ ၿပည္နယ္အဆင့္ ဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ခြဲေဝရရွိတဲ့ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲႏုိင္ႀကေစရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္္ႀကဖုိ႔ မွာႀကားလုိပါတယ္။ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနအႀကီးအကဲ မ်ားဟာ ဘ႑ာေရး တာဝန္ခံႀကီးႀကပ္သူအရာရွိမ်ား ၿဖစ္ႀကၿပီး လက္ေအာက္သို႔ ဘ႑ာေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္္မ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္ခြဲေဝ အပ္ႏွင္းလ်က္ ေဆာင္ရြက္ႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ၿဖစ္သည့္အတြက္ သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အသံုးစရိတ္တုိင္းမွာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈေတြ ရွိရပါမယ္။ ပြင့္လင္း ၿမင္သာမႈေတြရွိပါမယ္။ စနစ္တက် အစစ္အေဆး ခံႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေၿခ လ်ာထားခ်က္မ်ား ၿပဳလုပ္သည့္အခါ ယခင္ႏွစ္ အရအသံုးမ်ားကိုသာ အေၿခခံခန္႔မွန္းတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အစိုးရ၏ မူဝါဒကို အေၿခခံေသာ၊ ဌာနအဖြဲ႕အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အေၿခခံေသာ အရအသံုးစာရင္းမ်ား ၿဖစ္လာေစရန္ မိမိတုိ႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီဘ႑ာေငြအရအသံုးစာရင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ရည္မွန္းထားေသာ ၿပည္သူဗဟိုၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း လ်င္လ်င္ၿမန္ၿမန္ ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ၿဖစ္ေစရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ အရအသံုး ခန္႔မွန္းေၿခ စာရင္းမ်ား ေရးဆြဲရာမွ အထက္ႏွင့္ေအာက္ အၿပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း သံုးသပ္စိစစ္ၿပီး လ်ာထားခဲ့တာ ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခြန္ေကာက္ရေငြမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေၿပာႀကားလိုပါတယ္။ အနာဂါတ္ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာလည္း အၿခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အစိုးရရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေကာက္ခံရရွိတဲ့အခြန္ေငြနဲ႔ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံ ၿဖစ္ေအာင္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြန္ေကာက္ရရွိေရး၊ အခြန္ထမ္း ၿပည္သူူလူထုအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မၿဖစ္ေစဘဲ ၿပည္သူလူထုက လိုလားစြာ အခြန္ထမ္းေသာ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ပြင့္လင္းၿမင္သာေသာ၊ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ၊ မသမာမႈ ကင္းရွင္းေသာ အခြန္စနစ္ ၿဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ လာေစေရးအတြက္ အေလးအနက္ထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါ အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ား အပါအဝင္ ရေငြမ်ားကို တုိးတက္ရရွိလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသလို အသံုးစရိတ္အပိုင္းမွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တုိးၿမွင့္ သံုးစြဲလာႏုိင္ ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါတယ္။ သံုးသင့္သံုးထုိက္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို မွန္ကန္ထိေရာက္စြာ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အဖက္ဖက္က အရွိန္အဟန္ၿမွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ၿဖစ္၍ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႀကမည့္ က႑အလိုက္ စီမံကိန္း မ်ားႏွင့္ ေဒသအလုိက္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ၿမင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းဌာန၊ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ တုိးတက္ၿမင့္မားလာေစေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ သာမန္အသံုးစရိတ္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမိုတုိးတက္ သံုးစြဲရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရး အသံုးစရိတ္အေနနဲ႔ ယမန္ႏွစ္က စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္တြင္ ပါဝင္မႈအခ်ဳိး ၅.၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၅.၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔လည္းေကာင္း၊ တုိးၿမွင့္သံုးစြဲရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးထားပါတယ္။ မူလတန္းကို အခမဲ့ပညာသင္ႀကားခြင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသကဲ့သို႔ အလယ္တန္းကိုလည္း လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွာ အခမဲ့ပညာ သင္ႀကားခြင့္ေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ အေနနဲ႔ ယမန္ႏွစ္က စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္တြင္ ပါဝင္မႈအခ်ိဳး ၃.၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၃.၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ု လည္းေကာင္းတုိးၿမွင့္ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားပါတယ္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း မေမွ်ာ္လင့္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ မၿဖစ္မေနသံုးစြဲရန္ လုိအပ္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ လႊဲေၿပာင္း သံုးစြဲရန္ မၿဖစ္ႏုိင္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြအၿဖစ္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀ ကိုလည္း ယခင္ႏွစ္ အတုိင္း လ်ာထားၿပီး ဒီရန္ပံုေငြကို ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒနဲ႔အညီ သံုးစြဲ သြားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တုိင္းႏွင့္ၿပည္နယ္မ်ားအတြက္ လုိေငြကို ၿပည္ေထာင္စု ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြမွ ပိုမုိတုိးၿမွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အၿပင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿပည္နယ္မ်ား၏ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း လ်ာထားပါတယ္။
ယင္းသို႔ ေထာက္ပံ့မႈတြင္ နယ္ေၿမေဒသအေျခ အေနအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အထူးလုိအပ္ေနသည့္ ၿပည္နယ္မ်ားကို ပုိမုိေထာက္ပံ့ေပးရန္ လ်ာထားပါတယ္။ ဒီေထာက္ပံ့ ေငြေတြကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သံုးစြဲၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿပည္နယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၿပည့္မီေအာင္ စနစ္တက်သံုးစြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၿမိဳ႕နယ္ကို အေၿခခံ၍ ခြဲေဝသတ္မွတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲရန္ ေငြက်ပ္ ၃၃ ဘီလီယံကိုလည္း ၿပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပံုေငြမွ တုိင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္မ်ားသို႔ လႊဲေၿပာင္းထည့္သြင္း ခြဲေဝလ်ာထားပါတယ္။ ဒီရန္ပံုေငြမ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲႀကရာမွာလည္း ၿပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားၿဖစ္၍ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

မိမိတုိ႔က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၿပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ၿပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ၿဖစ္လာေစေရးအတြက္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆုိင္ရာ ေငြစာရင္း တစ္နည္းအားၿဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈကိုလည္း စနစ္တက် ၿဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က စနစ္တက် ေရးဆြဲမႈ၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဝုိင္းဝန္းစိစစ္ေပးမႈႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးက စစ္ေဆးႀကပ္မတ္ေပးမႈတုိ႔ေႀကာင့္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ တိုးတက္မႈမ်ား  ရရွိလာတာကို ေတြ႕ႀကရပါတယ္။ စီမံကိန္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြၿဖစ္သည့္ ဘတ္ဂ်တ္အၿဖစ္သို႔ ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ ေငြေႀကးသံုးစြဲမႈကို စိစစ္ႀကပ္မတ္ၿခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်တ္လုိေငြ ေပၚေပါက္မႈကို ထိန္းေက်ာင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အသြင္သ႑ာန္ကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမုိပီၿပင္စြာ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေႀကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနႀကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာနွင့္ ေထာက္ပံ့ေႀကး မ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းၿပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေၿခအေန၊ ရေငြႏွင့္ သုံးစြဲရမည့္ေငြ၊ ဘတ္ဂ်က္ အေၿခအေနေပၚမွာ တြက္ခ်က္ၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ တုိးၿမွင့္ေထာက္ပံ့ေပးသြား မွာၿဖစ္ေႀကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေၿပာႀကားခဲ့ ပါတယ္။ ဒီလုိႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေႀကးမ်ား တုိးၿမွင့္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြ အေျခအေန၊ ေငြေႀကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ႏိုင္မႈ အလားအလာ၊ ၿဖစ္ေပၚ ရိုက္ခတ္ လာႏိုင္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစသည့္ အေၿခအေန အေႀကာင္းအရာမ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ တြက္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ အေနၿဖင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လစာႏွင့္စရိတ္၊ ပင္စင္လစာႏွင့္ ဆုေႀကးမ်ားကို တုိးၿမွင့္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုလာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အရအသံုး ခန္႔မွန္းေၿခေငြစာရင္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာေငြကို က်ပ္ ၂၀၀၀၀ တုိးၿမွင့္ေပးရန္ႏွင့္ ပင္စင္လစာႏွင့္ ဆုေႀကးမ်ားကိုလည္း အခ်ဳိးက်တုိးၿမွင့္ေပးရန္ ထည့္သြင္း လ်ာထား ပါေႀကာင္း ေၿပာႀကားလိုပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိအစိုးရအဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားၿဖစ္တဲ့ ၿပည္သူဗဟိုၿပဳ သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ က်င့္သံုးေရး၊ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိေရး၊ ၿပည္သူတုိ႔၏ လူမႈစီးပြား ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ တစ္ဦးက် ဝင္ေငြတုိးတက္လာေရး စသည္တုိ႔အတြက္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာန အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ ၿပည္နယ္အဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္း အားလံုး ခြဲေဝရရွိမည့္ ၿပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ၿပည္သူလူထု အတြက္ အက်ဳးိအရွိဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး သံုးစြဲမႈၿဖစ္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ႀကပါ။ လ်ာထားသည့္ ရေငြမ်ားကို ၿပည့္မီေက်ာ္လြန္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႀကပါ။ ဘ႑ာေငြအရအသံုးစာရင္းမ်ားကို ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး အဆင့္ဆင့္၏ စစ္ေဆးမႈခံယူၿခင္းတုိ႔ကိုလည္း စနစ္တက် အေလးထား ေဆာင္ရြက္ႀကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းမွာႀကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ ပါေၾကာင္း။.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved