လက္က်န္ႏုိင္/က်ဥ္းစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သလဲ

Wednesday, January 1, 2014

သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက သူတုိ႔ ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ ပါ တယ္။ 

 မေန႔က သမၼတအမိန္႔နဲ႔ အင္းစိန္းေထာင္က  ျပန္လြတ္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တခ်ိဳ႕


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၃) 

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္) 

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

၁။ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအား အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ဝင္ (၁၆)ဦးျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

၂။ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား 
ျပန္လည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ခြင့္ ရရွိေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေမတၱာႏွင့္ ေစတနာကုိ နားလည္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အျဖစ္သုိ႕ ျပဳျပင္
ေျပာင္း လဲ ႏုိင္ေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္ေန႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးမွ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၃/ ၂၀၁၃)ျဖင့္ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ (၆)ဦး၊ အရပ္ဘက္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ (၇)ဦး၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ (၆)ဦး၊ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ဝင္ (၁၉)ဦးျဖင့္ ေကာ္မတီ အား တုိးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ 

၃။ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္
ေရး ဗဟုိ ဌာန ၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပ ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟုိဌာန၌ပင္ ထပ္မံက်င္းပၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ သေဘာတူညီ ေထာက္ခံ ခ်က္ မ်ားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ အက်ဥ္းသား/ အက်ဥ္းသူ (၈၇)ဦးအား တင္ျပၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ 

၄။ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအရ အက်ဥ္းသား / အက်ဥ္းသူ (၂၃)ဦးအား တင္ျပခဲ့ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ 

၅။ စတုတၳအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ား ၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ အက်ဥ္းသား/ အက်ဥ္းသူ (၇၃)ဦးအား တင္ျပခဲ့ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ 

၆။ ပဥၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဆ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ လည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ ဝင္ မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ အက်ဥ္းသား (၅၆)ဦး အား တင္ျပခဲ့ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ 

၇။ သတၱမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ အ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ နဝမ အႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ လည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့ၿပီး 
ေကာ္မတီ ဝင္ မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ အက်ဥ္းသား/ အက်ဥ္းသူ (၆၉)ဦးအား တင္ျပခဲ့ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ 

၈။ ဒသမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ဧကဒသမ အႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ လည္းေကာင္းက်င္းပခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ ဝင္ မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ အက်ဥ္းသား/ အက်ဥ္းသူ (၄၁)ဦးအား တင္ျပခဲ့ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ 

၉။ ဒြါဒသမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ ဝင္ မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ အက်ဥ္းသား (၅)ဦးအား တင္ျပခဲ့ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ 

၁၀။ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအား အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း (၁၉)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း၍ လက္က်န္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေစခဲ့ရာတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟုိဌာန၌ ေတြ႕ဆုံညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ စုစုေပါင္း (၁၂)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းသား/ အက်ဥ္းသူ (၃၅၄)ဦးအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံသုိ႕ တင္ျပ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

၁၁။ ထုိ႕အျပင္ အျခားျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းသူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟု ယူဆ ရေသာ 
ျပစ္မႈ မ်ား ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ အမိန္႕အမွတ္ (၅၁/ ၂၀၁၃)ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္း ခြင့္ အမိန္႕အား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 


လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ


ဆက္စပ္သတင္း 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အမိန္႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စတင္ လႊတ္ေပး0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved