ပညာေရး ဝန္ႀကီး အမ်ိဳးသမီးခန္႔အပ္၊ ဒုဝန္ႀကီးတဦး ဌာနေျပာင္းေရႊ႕မိန္႔ထြက္

Friday, February 14, 2014


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီကုိ ပညာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး အျဖစ္တာဝန္ေပးအပ္လုိက္သလို ပညာေရး ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စန္းလြင္ ကိုေတာ့ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပးလုိက္ပါတယ္။ 

သမၼတ ႐ံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အမိန္႔အျပည့္အစံုေတြကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 


ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး 
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၄ / ၂၀၁၄) 

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း ၁၄ ရက္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္) 

●ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း● 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေဒါက္တာခင္စန္းရီ အား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္သည္။ 

(ပံု)သိန္းစိန္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္  ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး 
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၅ / ၂၀၁၄) 

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း ၁၄ ရက္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၁၃ ရက္) 


● ဒုတိယဝန္ႀကီး ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း ● 

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစန္းလြင္ အား အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးလိုက္သည္။ 

(ပံု)သိန္းစိန္

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္


.


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved