စရဖ ဆိုတာ ဘာလဲ (၁)

Monday, February 10, 2014

 ~  -
(ပံုစာ-စရဖ ၏ လက္ရွိအႀကီးအကဲ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ)

ျမန္မာျပည္သူေတြကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိုးမိုးေျခာက္လွန္႔ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ႀကီးဟာ စစ္အာဏာရွင္အခ်င္းခ်င္း သံသယေတြနဲ႔ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ခံလိုက္ရတာမို႔ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ နိဌိတံသြားခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ားတည္ေဆာက္ထားခဲ့တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးကြန္ယက္ႀကီးလည္း ဖ႐ိုဖရဲနဲ႔အဖတ္ဆည္မရႏိုင္ေအာင္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ပါတယ္။

ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ႀကီးတစ္ခုလံုး လက္စတံုးေခ်မႈန္းခံလိုက္ရတာနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းတရား သတင္းစကားေတြ အမ်ားအျပားထြက္ခဲ့ေပမဲ့ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ႀကီးကို ဒီအတိုင္းဆက္လႊတ္ထားရင္ အာဏာပါ၀ါခ်င္း တိုးတိုက္လာႏိုင္ဖြယ္ရာကိစၥေတြရွိတာမို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက အျပတ္ရွင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ံုးကို အစားထိုးဖို႔အတြက္ တပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ံုးကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ံုးကို အတိုေကာက္သံုးအေနနဲ႔ “စရခ” လို႔ သံုးႏႈန္းၿပီး လက္ေအာက္ခံတပ္ဖဲြ႔ေတြကိုေတာ့ “စရဖ” (စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔) လို႔ သံုးႏႈန္းပါတယ္။

တပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္-

(၁) ၾကည္း-၁၂၆၂၉၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေဆြ (စတသ-၁၅)(၂၀၀၄-၂၀၀၅) (ယခု-ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)
(၂) ၾကည္း-၁၂၆၀၇၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ (စတသ-၁၅)(၂၀၀၅-၂၀၁၀) (ယခု-မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)
(၃) ၾကည္း-၁၆၄၉၃၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ (စတသ-၂၂)(၂၀၁၀- ယေန႔)

အသစ္ဖဲြ႔စည္းခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ ဖဲြ႔စည္းပံုအရ လက္ေအာက္ခံ ဌာနႀကီး (၆) ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-

(၁) စီမံေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႀကီး
(၂) ေလ့က်င့္ေရးဌာနႀကီး
(၃) စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဌာနႀကီး (ျပည္တြင္း)

(၄) စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဌာနႀကီး (ျပည္ပ)
(၅) စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဌာနႀကီး (တန္ျပန္)
(၆) စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဌာနႀကီး (နည္းပညာ) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဌာနႀကီး (ျပည္တြင္း) ကို ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ (ဌာနႀကီးမွဴး)-၁၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး (ဒုဌာနႀကီးမွဴး)-၁၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး (စစ္ဦးစီးမွဴး(ပ))-၈၊ ဗိုလ္မွဴး-၂၁၊ ဗိုလ္ႀကီး-၅၈၊ စုစုေပါင္း အရာရွိအင္အား (၈၉) ေယာက္နဲ႔ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး လက္ေအာက္ခံဌာနခဲြ (၈) ခုရွိပါတယ္။ လက္ေအာက္ခံဌာနခဲြေတြကေတာ့-

(၁) စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဌာနခဲြ (တိုက္ပဲြ)
(၂) တိုင္းရင္းသားေရးရာဌာနခဲြ

(၃) လံုၿခံဳေရးဌာနခဲြ
(၄) အမႈထမ္းလံုၿခံဳေရးဌာနခဲြ

(၅) မူးယစ္ဌာနခဲြ
(၆) စီးပြားေရးရာသုေတသနဌာနခဲြ

(၇) ေရတပ္စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဌာနခဲြ နဲ႔
(၈) ေလတပ္စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဌာနခဲြ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဌာနႀကီး (ျပည္တြင္း) ရဲ႕တာ၀န္ေတြကေတာ့-
၁။ တိုက္ပြဲသတင္းစုေဆာင္းေရးမွရရိွသည့္သတင္းမ်ားအား ထက္/ေအာက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတပ္မ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္တတ္ေစေရး အကူအညီေပးရန္။

၃။ တပ္မေတာ္၏စစ္သတင္းလုံၿခဳံေရး၊ စစ္မႈထမ္းလုံၿခံဳေရး၊ စစ္ပစၥည္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ စစ္ဆင္မႈစီမံကိန္း လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ရန္၊ သက္ဆိုင္ရာတပ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက လုံၿခဳံမႈေလ့လာဆန္းစစ္ရန္။

၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးစဥ္လုံၿခဳံေရး၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ျပည္ပဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၏ ခရီးစဥ္လုံၿခဳံေရးအတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၅။ စစ္မႈထမ္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ အမႈထမ္းေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္း၍ မွတ္တမ္းထားရွိရန္ႏွင့္ အရာရိွႏွင့္အရာရိွမဟုတ္သူမ်ား၏ စိစစ္ေရးလက္မွတ္မ်ား၊ လုံၿခဳံေရးတံဆိပ္မ်ား၊ ကတ္မ်ား၊ ယာဥ္ဝင္/ထြက္ခြင့္ကတ္ျပားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ စစ္မႈထမ္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ျပည္ဝင္/ျပည္ထြက္ကိစၥရပ္မ်ားကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၆။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရိွေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၇။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်င့္သုံးေနေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ အေျခအေနမ်ားကို Economic Intelligence ျပဳလုပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာသတင္းမ်ားကို ျပဳစုတင္ျပရန္။

၈။ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္တြင္ စစ္ဘက္ေရးရာလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ရိွ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။

၉။ စစ္ဘက္ေရးရာလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕(ေရ)မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွ ေခတ္မီ တိုက္ေရယာဥ္မ်ား၊ တပ္ဆင္သည့္လက္နက္နည္းစနစ္မ်ားအား ေလ့လာ သုေတသနျပဳရန္။

၁ဝ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရတပ္ဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊ ေရေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး၊ အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈ၊ ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာရန္။

၁၁။ ျမန္မာ့ေလပိုင္နက္အတြင္း စစ္ဘက္ေရးရာလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေလေၾကာင္း သတင္းရယူမႈကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၂။ စစ္ဘက္ေရးရာလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕(ေလ)မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွ ေခတ္မီ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ တပ္ဆင္သည့္လက္နက္ နည္းစနစ္မ်ားအား ေလ့လာသုေတသနျပဳရန္။

၁၃။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ေလတပ္ဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး၊ အင္အား တိုးခ်ဲ႕မႈ၊ ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာရန္ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (မိုးေဇညိမ္း)

(ဆက္ပါဦးမည္)


(မုိးေဇညိမ္းရဲ႕ facebook ကေန ကူးယူ ေဖာ္ျပတာပါ။  ဒီစာစုကုိ သူ႔ facebook က တဆင့္ ျဖန္႔ေ၀သူေပါင္း ငါးရာေက်ာ္ ရိွေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။)
 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved