ျမန္မာအရာရိွမ်ား အေမရိကန္မွာ သင္တန္းတက္

Friday, March 28, 2014

~

လွ်ပ္စစ္၊
က်န္းမာေရး၊ စြမ္းအင္၊  ပုိ႔ေဆာင္ေရး အစရိွတ့ဲ ဌာနေတြက အရာရိွႀကီး အမ်ားအျပား ေဖေဖာ္၀ါရီ လကုန္ပုိင္းက အေမရိကန္မွာ သင္တန္း တက္ခ့ဲၾကပါတယ္။
 
-
 

 -
အစိုးရက႑၊ ပုဂၢလိက က႑ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္ ၂၀ ပါ၀င္တ့ဲ ဒီသတင္းကုိ စီစဥ္တာကေတာ့   General Electric (GE)  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုဝန္ႀကီး၊ ညႊန္မွဴးအဆင့္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

သင္တန္းကာလအတြင္း သြားေရာက္ေလ့လာတ့ဲေနရာတခ်ဳိ႕
- West Point စစ္တကၠသိုလ္၊ 
-   GE ရဲ႕ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ သုေတသနစင္တာ၊
- ေရေႏြးေငြ႕တာဘုိင္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံ
-  နယူးေယာက္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

"ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုိးရမူဝါဒေရးရာ၊ ဥပေဒေလးစား လုိက္နာမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ထိန္းကြပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာစြမ္းရည္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေလးထားသင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္" လုိ႔

GE ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးထားပါတယ္။
ေလ့လာဖတ္ရႈလုိသူမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ ဓာတ္ပုံကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
 -

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
 
-
GE က Crotonville တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာလုပ္ငန္းအမႈေဆာင္ေခါင္းေဆာင္သင္တန္းက်င္းပျပဳလုပ္ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန(ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း) တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္အရာရွိမ်ားအပါအဝင္ အစိုးရက႑ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တုိ႔မွ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္ ၂၀ ဦး အတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာလုပ္ငန္းအမႈေဆာင္သင္တန္းအား General Electric (GE) က Crotonville ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

GE ၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္မႈတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး ေကာ္ပုိရိတ္တကၠသိုလ္ၾကီးျဖစ္သည့္ GE Crotonville ၌က်င္းပသည့္ အဆုိပါ ရက္တုိသင္တန္းသည္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုိးရမူဝါဒေရးရာ၊ ဥပေဒေလးစားလုိက္နာမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ထိန္းကြပ္သည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာစြမ္းရည္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေလးထားသင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါသင္တန္းသည္ GE ၏ Corporate Citizenship လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စြမ္းရည္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈဆုိင္ရာ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမႈအစီအစဥ္ကုိ ပံ့ပုိးေပးသည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ပုိင္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အဆုိပါသင္တန္းတြင္ သင္တန္းခ်ိန္အမ်ားစုကုိ New York ရွိ GE Crontonville ပင္မေက်ာင္းပရဝုဏ္အတြင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး West Point ရွိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုစစ္တကၠသိုလ္၊ Niskayuna ရွိ GE ၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ သုေတသနစင္တာ၊ Schenectady ရွိ ေရေႏြးေငြ႕တာဘုိင္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံ ႏွင့္ နယူေယာက္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း(NYSE) တြင္ GE ၏ စေတာ့ရွယ္ရာအေရာင္းအဝယ္အေျခအေနတုိ႔ကုိ သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာသည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္းပါဝင္ ခဲ့ပါသည္။

GE ၏လုပ္ငန္းစုတစ္ခုလံုးမွ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ေလေၾကာင္းနယ္ပယ္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနယ္ပယ္၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၊ GE ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာအယူအဆဒႆန၊ စြမ္းရည္စီမံခန႔္ခဲြမႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေစာင့္ထိန္းလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ အေကာင္းဆုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား စသည ့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားအပါအ၀င္ က်ယ္ျပန္႔သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကုိ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါသင္တန္း၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေကာင္းဆုံးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္အျဖစ္ သင္တန္းသားမ်ားသည ္ GE ၏ Chairman ႏွင့္ CEOJeff Immelt ႏွင့္လြတ္လပ္သည ့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။

“GE ရဲ႕ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးမွာရိွတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈန႔ဲ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဆိုင္ရာ အေကာင္းဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြက ို နက္နက္နဲနဲေလ့လာသိရိွခြင့္ရေစခ့ဲတ့ဲ ပထမဆုံးအႀကိမ ္ ျမန္မာလုပ္ငန္းအမႈေဆာင္ေခါင္းေဆာင္ သင္တန္းကုိ ပါဝင္တက္ေရာက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာမိပါတယ္။
သင္တန္းခ်ိန္အတြင္းမွာ သြားေရာက္ခ့ဲရတ့ဲလုပ္ငန္းခြင္လည္ပတ္ေလ့လာမႈေတြကေန အသိအျမင္ပြင့္ေစတ့ဲ အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႔ ခြန္အားတက္စရာမ်ားစြာကိုလည္း ရရိွခ့ဲပါတယ္” ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာၾကားပါသည္။

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္ကလည္း “စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွာရိွတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အဖြဲ႕ေတြကို ျပန္လည္ေ၀မွ်ခ်င္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို Crotonville မွာၿပဳလုပ္တ့ဲ ျမန္မာလုပ္ငန္းအမႈေဆာင္ေခါင္းေဆာင္သင္တန္းမွာ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို GE က ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြန႔ဲ ေဆြးေႏြးေလ့လာခြင့္ ရခ့ဲတာကလည္း တကယ့္ကိုအက်ဳိးရိွခဲ့ပါတယ”္ ဟ ု ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားပါသည္။

“ျမန္မာလုပ္ငန္းအမႈေဆာင္ေခါင္းေဆာင္သင္တန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစိုးရက႑ေရာ ပုဂၢလိကက႑က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြပါ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရတ့ဲ ခက္ခဲတ့ဲစိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာကူညီေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ နည္းပညာန႔ ဲ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ပံ့ပိုးေပးဖို႔ GE ရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္သံဓိ႒ာန္ခ်ထားမႈကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈေရးန႔ဲ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္တိုးတက္ေစဖိ႔ုန႔ဲ ႏိုင္ငံတကာမွာယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းကုိ တုိးျမႇင့္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကူညီပံ့ပုိးေပးမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ရဲ႕အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ရိွနဲ႔ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို လံႈ႕ေဆာ္၊ ထိေတြ႕ဆက္သြယ၊္ ခြန္အားေပးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္” ဟု GE ၏ အာဆီယံဆုိင္ရာ CEO Stuart Dean က ေျပာၾကားပါသည္။

GE အေနျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာပညာေရးအတြက္ ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္းရွိေဖာက္သည္မ်ားအား Crotonville အေတြ႕အႀကံမ်ားကုိ ပုိမုိပံ့ပုိးေပးလ်က္ရွိကာ အတူတကြပူးေပါင္းဖန္တီးမႈဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ တန္ဖုိးထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေဖာက္သည္မ်ားထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွစ္ခုကုိ GE က စီစဥ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၀ မွ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာေဖာက္သည္မ်ားထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ စုစုေပါင္း ၅၀ ဦးကုိ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေစႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

ယခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ GE Foundation မွ Lee Kuan Yewျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒေက်ာင္းက စီစဥ္က်င္းပသည့္ ျမန္မာအစုိးရအရာရွိ မ်ားအတြက္ “ေလ့က်င္သင္ၾကားေပးသူမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါ” ဟူသည့္ သေဘာတရားကုိ အေျခခံသည့္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း” ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ကုိ အေျခခံၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ စီစဥ္က်င္းပသည့္ အဆုိပါသင္တန္းသုိ႔ အႀကီးတန္းအစုိးရအရာရွိ ၄၄ ဦးေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါသင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာဆီယံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားထံမွ သင္ခန္းစာကုိ ေလ့လာသင္ယူေနစဥ္အတြင္း အႀကီးတန္းအစုိးရအရာရွိမ်ားအား လက္ေတြ႕က်သည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္႐ႈေထာင့္မ်ားအေၾကာင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခအခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဆာင္ရြက္မႈအရွိန္အဟုန္ကုိ ကူညီျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။

GE အေၾကာင္း

GE (NYSE:GE) သည္ အေကာင္းဆံုးေသာ လူ႔စြမ္းအားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အခက္ခဲဆံုးေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ GE ကုမၸဏီသည္ စြမ္းအင္က႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ အိမ္သံုးပစၥည္းက႑၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑တုိ႔တြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ Building, Powering, Moving, ႏွင့္ Curing ဟူသည့္ က႑ေလးရပ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမုိသိရွိလုိပါက GE ကုမၸဏီ၏ Website ျဖစ္သည့္ www.ge.com တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

မီဒီယာဆက္သြယ္ရန္ TODAY Ogilvy Public Relations Joshua Labya Shane Neubronner 95-09-421012974 95-09-421151418 joshua.doiaung@todayogilvy.com shane.neubronner@ogilvy.com ဓာတ္ပံုႏွင့္ ပံုစာ - ေက်းဇူးျပဳ၍ ဓာတ္ပံုအတြက္ General Electric (GE) ကုိ credit ေပးပါ။

New York ျပည္နယ္၊ Ossining ၿမိဳ႕ရွိ Crotonville ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးစင္တာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာလုပ္ငန္းအမႈေဆာင္ေခါင္းေဆာင္သင္တန္း(MELP)သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ပထမအတန္း(၀ဲမွယာ) – Andrew Lee, Chief Country Representative, GE Myanmar ၊ ဦးထိန္လြင္၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ Captain ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ H.E.ဦးေအာင္သန္းဦး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ Jeffrey R. Immelt, Chairman and CEO(GE), H.E. ဦးျမင့္ေဇာ္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ဦးမ်ဳိးျမင့္ဦး၊ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဒါက္တာျမင့္ဟန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးစီမံကြပ္ကဲေရးဌာန(FDA)၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန

ဒုတိယအတန္း (၀ဲမွယာ) - ေဒါက္တာသာထြန္းေက်ာ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဒါက္တာေဌးေအာင္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဦးေက်ာ္ၿဖိဳးထြန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ Myanmar Lighting IPP, ေဒါက္တာစန္းထင္ေအာင္၊ အမွဴေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဗဟုိစည္ေဆး႐ုံ၊ ေဒါက္တာ ၀င္းေဇာ္ေအာင္၊ မန္းေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ၊ Sea Lion Co., Ltd., ေဒၚသြယ္သြယ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ဦးတင္ေမာင္ရည္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ Stephane leyo ၊ ေစ်းကြက္ဒါ႐ုိက္တာ၊ Asia Pacific GE O&G, Eva Hampl, R. Michael Gadbaw, International Law & Policy Fellowship, GE Corporate Legal

တတိယအတန္း(၀ဲမွယာ) – Krishpathy Parampathy, အႀကီးတန္းဒု-ဥကၠ႒၊ GECAS (GE Capital Aviation Services), ဦးစုိင္းခမ္းပါ့ဖ၊ Chief Commercial Officer, Myanmar Airways International(MAI), ဦးေဇယ်သူရမြန္၊ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ၊ Zeya Associates Co., Ltd., Captain သန္းထြဋ္၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ဇင္သန္႔၊ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ၊ အာရွေတာ္၀င္ေဆး႐ုံ၊ Thang Do, အႀကီးတန္းအေရာင္းမန္ေနဂ်ာ၊ GE Power & Water, ေဒၚရတနာစုလႈိင္၊ မန္းေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ၊ SMART Technical Services, Brian Fedigan, Crontonville Customer Program Manager, GE Corporate.

1 comments :

  1. Ye Win said... :

    I hope these officer will take with them with clear message of customer care, corporate ethic, transparency, and non-discriminatory rules. The basic is how to respect your customer. The government respect the public, the boss respect the employees are comparable to good manners and you all should take home the goodies and serve the public.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved