တပ္မေတာ္သည္သာ အမိအဖမွ ျပည္သူသည္သာ အမိအဖဆီသို႔

Wednesday, March 26, 2014

လြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ေသာ လက္ရွိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဂ်ာကာတာ ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ေနအိမ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း၌ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထု အတြင္း မွ 
ေပါက္ဖြား လာသူမ်ား ျဖစ္၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္ လာလွ်င္”ျပည္သူသာ အမိ၊ ျပည္သူသာ အဖ” ဆိုသည္မွာ အစစ္အမွန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ၁၉၈၈ အာဏာ သိမ္းအၿပီး က်င့္သံုးခဲ့ ေသာ တပ္မေတာ္ သည္သာ အမိ၊ တပ္မေတာ္ သည္ သာ အဖ မူဝါဒမွ စတင္ ေျပာင္းလဲေသာ အေရြ႕ေလာဟု စူးစမ္းစရာျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေလ၊ အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္မႈ ေလ့က်င့္ရာတြင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က မိမိတို႔ တပ္မေတာ္အား ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ႏွင့္ညီသည့္ Standard Army အျဖစ္ တည္ေဆာက္ လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ရာ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ တေလွ်ာက္ ကေလးစစ္သား သံုးစြဲမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓမၼေစာ္ကားမႈ၊ ေပၚတာဆြဲ၊ အရပ္သားမ်ားကို ႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား မည္သို႔ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မည္ ကို ျမန္မာ
ျပည္သူ လူထုက သိရွိလိုၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

ယေန႔အခ်ိန္ကား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ထို႔ထက္ပို၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ ရန္ အခ်ိန္က်ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေရရွည္ေျဖရွင္းရမည္မွာ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ပင္ျဖစ္ သည္။ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံုတပံုကို ယူထားျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ အမိန္႔အာဏာ ရွိေနျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူး ေနရာႀကီးမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို စစ္ဘက္ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း၊ တိုင္းျပည္၏ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ရွိေနေသးေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တသီတတန္း အတြက္ တာဝန္မခံႏိုင္ေသးျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈကို မဖန္တီးေပးႏိုင္ေသးျခင္း မ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေလးဖင့္ေနေစေသာ ေနာက္ျပန္ဆြဲ အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ား ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ တိုင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္ အမ်ားဆံုး သံုးစြဲေနေသာ္ျငား တပ္အင္အား သံုးသိန္းခြဲကို လူလံုးထြက္ေအာင္ မေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ‘ကိုယ့္ရိကၡာ ကိုယ္ဖူလံုေရး’ အတြက္ ရွာေဖြရပ္တည္ေနရကာ နယ္ေျမခံမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေနေစျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကဲ့သို႔ တရားမဝင္ အလုပ္မ်ားတြင္ ပတ္သက္ ဆက္စပ္လာသည္အထိ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္ကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ရန္မွာလည္း အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

တပ္မေတာ္အတြင္း လူမ်ိဳးဘာသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကလည္း လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား အၾကား သံသယကို ပိုႀကီးထြားေစရန္သာ ျဖစ္ေနေစသည္။ 

 ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္မွာ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပခံုးေပၚသို႔ က်ေရာက္ေန သည့္ ႀကီးမားေသာ သမိုင္း၏ တာဝန္ပင္။ လူ

႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားျခင္း၊ အရပ္သားအစိုးရက စစ္တပ္အား ႀကီးၾကပ္မႈကို လက္ခံျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းတို႔ျဖင့္သာ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစု အၾကား ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ တရားဝင္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ယခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္
ေန႕တြင္ က်ေရာက္မည့္ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႕ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တင္ျပေဆြးေႏြးအပ္ ပါသည္။ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ ~ 1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ရာမို႔စ္​ လို ထက္​ထက္​ျမက္​ျမက္​ ​ေခါင္​း​ေဆာင္​မ​ေပၚႏိုင္​​ေသးပါဘူး။အုန္​​ေက်ာ္​ျမင္​့လို အျမင္​က်ယ္​ ႏိုင္​ငံ့အက်ိဳးတကယ္​ျမင္​ပီး ျပည္​သူအတြက္​ သြက္​သြက္​လက္​လက္​ လုပ္​နိင္​မ့ဲသူ မျမင္​​ေသးပါ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved