သတင္း၊ အုိင္တီနဲ႔ နည္းပညာ အခမဲ့သင္တန္း

Friday, March 7, 2014


အုိင္စီတီ နည္းပညာ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လံုၿခံဳေရး၊ ဆုိရွယ္ မီဒီယာ၊ စီေဂ် စတ့ဲ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာသင္ၾကားလုိသူေတြအတြက္ သတင္းေကာင္း တခုပါ။ 
အခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆံုး သင္တန္းကို မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ကေန ၂၆ ရက္ေန႔ထိ I School Myanmar က ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္လုိ႔ စိတ္၀င္စားသူေတြအေနနဲ႔ အခု မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔ လယ္ ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး သင္တန္းသားေလွ်ာက္လႊာကို ေပးပုိ႔ရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

Training for ICT, Digital Security, Social Media and Citizen Journalism 

ISchool-Myanmar သည္ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို ပိုမိုခိုင္မာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လွ်င္ျမန္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ခ်ီမႈ၊ မွ်ေ၀မႈအားေကာင္းလာႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ICT၊ Digital Security၊ Social Media ႏွင့္ Citizen Journalism သင္တန္းမ်ားကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိေနပါသည္။ 

ယခု ဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး ဌာနမ်ား (Public Relation Department) ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဌာနမ်ား (Information Technology Department) အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၊ သတင္းေရးသားျခင္း/ တည္း
ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားသုံးစြဲရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား မွ်ေဝေပးလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး (Public Relation) ဘာသာရပ္ ကိုလည္း အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္ လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

သင္တန္းခ်ိန္မ်ားကို မတ္လ(၁၇)ရက္ေန႔မွ မတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေန႔စဥ္ မနက္(၉း၀၀)နာရီမွ ည(၉း၀၀)နာရီအထိ (၁၀)ရက္အျပည့္ တက္ေရာက္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ စုစုေပါင္းသင္တန္းခ်ိန္မွာ (၁၀၄)နာရီ ၾကာျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တန္းရက္အတြင္းတြင္ ေန႔လည္စာ၊ ညေနစာ ႏွင့္ Coffee Break (၂)ႀကိမ္ကို ISchool-Myanmar မွ တာ၀န္ယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအသီးသီးမွ လာေရာက္ၾကေသာ သင္တန္းသား/ သူ မ်ားအတြက္ ခရီးစရိတ္၊ တည္းခိုေနထိုင္ျခင္းတို႔ကိုလည္း တာဝန္ယူ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တန္းကာလတြင္ အဓိက သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ - 

(၁) Introduction to Computer Technology (ICT) 

(၂) Essential Knowledge for Internet and Websites 

(၃) Digital Security 

(၄) About Smart Phone App with Security 

 (၅) Social Media (Gmail, Facebook and YouTube) 

(၆) Blogging (BlogSpot) 

(၇) Citizen Journalism ႏွင့္ 

(၈) Media Monitoring တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

Gmail၊ Facebook ႏွင့္ Youtube တို႔ကို အမ်ားအားျဖင့္ သုံးစြဲေနတတ္ၾကေသာ္လည္း လုံၿခဳံေရးတိုးျမွင့္၍ သုံးစြဲနည္း၊ ပိုမိုထိေရာက္စြာ သုံးစြဲနည္းတို႔ကို သိရွိသူနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ပိုမိုမြမ္းမံမွ်ေဝသင္ၾကားေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကြန္ပ်ဴတာသုံးစြဲမႈကိုလည္း လုံၿခဳံေရး တိုးျမွင့္၍သုံးစြဲနည္း၊ ပိုမိုထိေရာက္စြာ သုံးစြဲႏိုင္နည္းတို႔ကို မွ်ေဝသင္ၾကားေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

Smart Phone မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း Android Application မ်ားကို လုံၿခဳံေရးတိုးျမွင့္၍ သုံးစြဲနည္း ကိုပါ မွ်ေဝသင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအား အေျခခံအဆင့္တတ္ေျမာက္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုမွ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ရပါမည္။ 

ISchool အေနျဖင့္ စုစုေပါင္း သင္တန္းသား(၁၅)ဦးအား တက္ေရာက္ခြင့္ေ႐ြးျခယ္ပုံမွာ သင္တန္းၿပီးဆုံး ပါက မူလမိခင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တြင္ ျပန္လည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒသခံနယ္ေျမ မ်ားအား ျပန္လည္ အက်ိဳးျပဳမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပန္လည္ေဝမွ်သင္ၾကားေပးမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဦးစားေပး
ေ႐ြးျခယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

တက္ေရာက္သင္ၾကားလိုသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ ႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း၏ေထာက္ခံလႊာ တို႔ကို ျပည့္စုံ စြာေရးျဖည့္၍ မတ္လ၊ (၁၃)ရက္ေန႔၊ မနက္(၁၂)နာရီအထိ ေနာက္ဆုံးထားကာ ischool.mmr@gmail.com (သို႔မဟုတ္) maungyewin@gmail.com သို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ 

တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားကို မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔၊ ညေနတြင္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တန္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလိုပါက - 

ကိုရဲ၀င္း - သင္တန္းၫိႇႏွိဳင္းေရးတာ၀န္ခံ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀ ၃၇၀ ၇၇၊ ၀၉ ၄၂၀ ၁၃၀ ၆၂၅၊ အီးေမး(လ္)လိပ္စာ- ischool.mmr@gmail.com (သို႔မဟုတ္) maungyewin@gmail.com (သို႔မဟုတ္) https://www.facebook.com/ISchool.mmr သ႔ို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 


သင္တန္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သိမွတ္ဖြယ္ရာေတြကေတာ့ 


Organized by ISchool (Myanmar)                                                                                                                                                                                                                     Cooperates with AsokaFoundation

Training for ICT, Digital Security,Social Media and Citizen Journalism
Time
Day 1
(March 17)
Day 2
(March 18)
Day 3
(March 19)
Day 4
(March 20)
Day 5
(March 21)
Day 6
(March 22)
Day 7
(March 23)
Day 8
(March 24)
Day 9
(March 25)
Day 10
(March 26)
9:00
Launching Ceremony
ICT
Review and
warm up
Digital Security
Review and
warm up
Citizen Journalism
Citizen Journalism
Media Monitoring
Smart Phone App with Security
Blogging
10:30
Coffee Break

Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
10:50
ICT
ICT
Social Media
Digital Security
Digital Security
Citizen Journalism
Citizen Journalism
Media Monitoring
Smart Phone App with Security
Blogging
12:30
Lunch Break
Lunch Break
Lunch Break
Lunch Break
Lunch Break
Lunch Break
Lunch Break
Lunch Break
Lunch Break
Lunch Break
1:30
ICT
Internet and Websites
Social Media
Digital Security
Digital Security
Citizen Journalism
Citizen Journalism
Media Monitoring
Smart Phone App with Security
Blogging
2:40
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
3:00
ICT
Internet and Websites
Social Media
Digital Security
Digital Security
Citizen Journalism
Citizen Journalism
Media Monitoring
Smart Phone App with Security
Blogging
4:30
Recap and feedback
Recap and feedback
Recap and feedback
Recap and feedback
Recap and feedback
Recap and feedback
Recap and feedback
Recap and feedback
Recap and feedback
Recap and feedback
6:00
Dinner
Dinner
Dinner
Dinner
Dinner
Dinner
Dinner
Dinner
Dinner
Dinner
6:30
Practical
Movie
Practical
Practical
Movie
Day 6 End
Day 7 End
Day 8 End
Movie
Certification
8:00
Day 1 End
Discussion
Day 3 End
Day 4 End
DiscussionDiscussion
9:00

Day 2 End


Day 5 EndDay 9 End
Day 10 End

 

 ုေလွ်ာက္လႊာပံုစံကေတာ့ 

                                                                                                                                    ဓာတ္ပုံ
ISchool - Myanmar
No. 65, 4th Floor, “Moe Oo Pan” Building, Oak Kyinn ButarYone Street,
Hlaing Township, Yangon, Phone: 09 730 370 77, 09 420 130 625


Training for IT, Social Media, Citizen Journalism and Public Relation
သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာပုံစံ

()အမည္အျပည့္အစုံ                             ------------------------------------------
Name: Block Letter in English               ------------------------------------------
ေမြးသကၠရာဇ္                                  ------------------------------------------
အဖြဲ႔အစည္း/တာ၀န္                          ------------------------------------------
ျပည္နယ္/တိုင္း                                ------------------------------------------
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ    (ရုံး)               ------------------------------------------
         ------------------------------------------
တယ္လီဖုန္း(ရုံး)                              ------------------------------------------
အီးေမးလ္                  (ရုံး)               ------------------------------------------
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ   (အိမ္)             ------------------------------------------
   ------------------------------------------
တယ္လီဖုန္း(ကိုယ္ပိုင္/အိမ္)                ------------------------------------------
အီးေမးလ္               (ကိုယ္ပိုင္)          ------------------------------------------
()ပညာအရည္အခ်င္း                            ------------------------------------------
()ထမ္းေဆာင္ေနေသာလူမႈေရး(သို႔)ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပပါ။
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
() မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုေၾကာင္းရွင္းျပပါ။

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
() သင္တန္းၿပီးဆုံးပါကေဆာင္ရြက္ရန္ရည္မွန္းထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
() သင့္အေနျဖင့္ သင္တန္းမွ ရရွိႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားေသာရလာဒ္မ်ား (သင္တန္းမွ ရရွိႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားေသာသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား) ကိုေဖာ္ျပပါ။

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
() ကိုယ္ပိုင္ Laptop ကြန္ပ်ဴတာရွိ/မရွိ-----------------------------------------
(ကိုယ္ပိုင္Laptop ကြန္ပ်ဴတာရွိပါကသင္တန္းခ်ိန္တိုင္းယူေဆာင္လာေပးပါရန္)


 အိမ့္သံစဥ္ ~


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved