အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔နဲ႔ NCCT ပူးတြဲ သတင္းထုတ္ျပန္

Monday, March 10, 2014

အစုိးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရဲ႕ တႏုိင္ငံ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ NCCT တို႔ ဟာ ဒီကေန႔ ပူးတြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။ 

 ဘားအံအႀကိဳ ရန္ကုန္ေဆြးေႏြးပြဲ ဒီကေန႔ ေခတၱနားစဥ္ မွတ္တမ္း၊ ဓာတ္ပံု- Nyo Ohn Myint

အျပည့္အစံုကေတာ့ ..... 
  
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏိိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT)တို႔၏ ပူးတြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

၁။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉၊ ၁၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (MPC) ၌ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏိိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 

၂။ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အားလံုးသေဘာတူညီႏိုင္ေသာ တစ္ႏိိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းတစ္ခုတည္း (Single Text) ရရွိေရးကိုပူးတြဲျပဳစုရန္ႏွင့္ အဆိုပါမူၾကမ္း ကို ပူးတြဲေရးဆြဲ ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ႏိိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ပူးတြဲေရးသား ျပဳ စုေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အညီအမွ်ပါ၀င္ေသာ အေရအတြက္ျဖင့္ ညိႇႏိႈင္း ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ 

၃။ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ မတ္လေနာက္ဆံုးအပတ္ တြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကပါသည္။ ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ တစ္ႏိိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖိတ္ၾကားသြားရန္ လည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ 

၄။ ႏွစ္ဖက္တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ႏိိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း တစ္ခုကို ေအာက္ပါ အခန္း (၇) ခန္းျဖင့္ ျပဳစုေရးသားရန္ ပဏာမ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။ 

နိိဒါန္း အခန္း 
(၁) အေျခခံမူမ်ား အခန္း 
(၂) ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အခန္း 
(၃) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အခန္း 
(၄) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ား အခန္း (၅) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား အခန္း 
(၆) ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အခန္း 
(၇) အေထြေထြ 

၅။ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးသည္ တစ္ႏိိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အျမန္ဆုံး ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုး
ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved