နုိင္ငံတကာဘဏ္တခုရဲ႕ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္

Sunday, April 27, 2014

~

နုိင္ငံတကာဘဏ္တခုက သုံးသပ္တင္ျပထားတ့ဲ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ရက္စဲြ - ၉ ဧၿပီ ၂၀၁၄
 အဆုံးမွာေတာ့ သုံးသပ္ခ်က္ေရးသားသူ Suan Teck Kin (UOB ဘဏ္၊ အႀကီးတန္းစီးပြားေရးပညာ႐ွင္) ရဲ႕ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကုိ ဖတ္ရႈရပါမယ္။
  • ျမန္မာ - ေခတ္သစ္တစ္ခုသို႕ကူးေျပာင္းျခင္း

 ဆယ္စုႏွစ္ေလးစုၾကာ အထီးက်န္စြာ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၄င္း၏အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားေနာက္သို႔
အမီလိုက္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကို
ေမွ်ာ္ကိုးသည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို အားျပဳ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရပ္တည္ခ်က္တစ္ရပ္ကို စတင္က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။

 သိသားထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ နိမ့္က်ခဲ့သည့္ အေနအထားတစ္ခုမွ
ျပန္လည္အားယူႏိုးထလာႏိုင္ခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္နံမႈမ်ားလည္း ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ စီး၀င္လာခဲ့သည္။
တဆက္တည္းမွာပင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
စိုးရိပ္ပူပန္စရာမ်ား ရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

 ႏုိင္ငံ၏ပထ၀ီအေနအထား၊ လူဦးေရအေျခအေန၊ လွ်ံပယ္ေပါမ်ားသည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ကင္းကြာေနျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားက ျပည္ပရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူတုိ႕အား ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
သို႕ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္ကိုထိန္းထားရန္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဥဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျပႆနာမ်ားကို အျမဲေလ့လာၾကပ္မတ္ရန္မွာ အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။


  • အထီးက်န္ျခင္းမွ ျပန္လည္ႏိုးထလာျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္က်င္းပသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့သည့္
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးစုၾကာ အထီးက်န္ရပ္တည္ခဲ့မႈႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ
ျပန္လည္ရုန္းထြက္ႏိုးထလာခဲ့သည္။ ၎သည္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္မွ အရပ္သားဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔
အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ စီးပြားေရးပြင့္လင္းလာမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္
တုိင္းျပည္အတြက္ ထူးျခားေသာအေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႕သည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ
ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ က႑အသီးသီးတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကိုေရွ႔ရွဳသည့္ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအား အာရွ၏ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ စီးပြားေရးနယ္ေျမသစ္အျဖစ္ စိတ္အားထက္သန္စြာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၄ ဘီလီယံရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလီယံအထိ ၃ ဆနီးပါး တဟုန္ထိုးတုိးတက္လာခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ အဆိုအရ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄
ဘီလီယံအထိရွိရမည္ဟု သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲ ကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ တြင္
အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူးကို လက္ခံခဲ့ျခင္းတုိ႔သည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသတြင္းအသိုက္အ၀န္းႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာတုိးတက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းျပသလ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္
အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ားသီးသန္႕အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ
အာဆီယံဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးမ်ားအစည္းအေ၀းကို အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ အာဆီယံစီးပြားေရးလူ႕အဖြဲ႕အစည္း (ASEAN Economic Community)
ထူေထာင္ေရးတြင္လည္း တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပန္လည္ႏိုးထသက္၀င္လာျခင္းႏွင့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားအျပင္
အဓိကစိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
စီးပြားေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သြက္လက္ျမန္ဆန္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပ ြဲ ျပီးခ်ိန္ကတည္းက
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရံႈးခဲ့သည့္အခ်ိန္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးေလာကအတြင္း
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားတြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
(အဓိကေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္)။ အစိုးရအၾကီးအကဲမ်ားအေနႏွင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ဦးတည္းအထီးက်န္ ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္
အေျခအေနမေပးေတာ့ေၾကာင္း သတိျပဳမိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားသည့္
စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ အာဆီယံစီးပြားေရးလူ႕အဖြဲ႕အစည္း (ASEAN Economic
Community) အတြင္းပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အဓိက စီးပြားေရးမူ၀ါဒဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား


၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္။
ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏွဳန္းကြာျခားမႈမွ်တေစရန္ျပဳလုပ္၊ က်ပ္ေငြေဖာင္းပြမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံေဆာင္ရြက္မွဳကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ရက္။
အီးယူမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚပိတ္ဆို႔္မႈမ်ားအားလုံးဆုိင္းငံ့

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ရက္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာပိတ္ပင္မႈကုိ ဆုိင္းငံ့ေၾကာင္းေၾကျငာ

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ရက္။
 ၾသစေတးလ်မွ က်န္႐ွိေေနေသးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ေငြေၾကးႏွင့္ခရီးသြားလာခြင့္ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္။
ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုၾကာၿပီးေနာက္ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျပန္လည္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ ရက္။
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာဥပေဒသစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္၊ ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္။
(ပုိမုိျပည့္စုံေစရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာဥပေဒသစ္ကုိ မတ္လ ၁၈ရက္ ၂၀၁၃ခုွစ္တြင္ထုတ္ျပန္၊ ဥပမာ-ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားသည့္က႑ ၁၁ခုတြင္ ၈၀% ထိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳ)

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၉ရက္။
အေမရိကန္သမၼတ Obama ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕လာေရာက္လည္ပတ္

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈
ရက္။
Paris Club အေၾကြး႐ွင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ၆ဘီလီယံအေၾကြးလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရ႐ွိ

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၂ရက္။
အီးယူမွ လက္နက္ခဲယမ္း၀ယ္ယူမႈမွလႊဲ၍ က်န္သည့္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအားလုံးကုိ ဖယ္႐ွား

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္။
သီးသန္႔စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္လည္ပတ္ႏုိင္ေသာ ဗဟုိဘဏ္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ လြတ္ေတာ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟုိဘဏ္ဥပေဒကိွျပဌန္း

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ဇူလုိင္လ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစေတာ့႐ွယ္ယာလဲလွယ္မႈ စနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ Securities Exchange ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိး

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္။
ဆက္သယြ ္ေရးဥပေဒသစ္ထြက္ေပၚလာၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိး

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္။
ေနာ္ေ၀အေျခစုိက္ Telenor ႏွင့္ ကာတာအေျခစုိက္ Ooredoo တုိ႔အား ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ခ်ထားေပး

  


အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္သည္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) ႏႈန္းထားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္သည္ ယခင္က အလြန္ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း
ႀကီးမားေသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အိမ္နီးနားျခင္းျဖစ္ေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးျခင္း၀င္ေငြမွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ
၁၀၀၀ ႏွင့္ အထက္တြင္႐ွိၿပီး၊ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္က တစ္ဦးျခင္းလွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၃၀၀ မွ ၅၀၀အၾကားသာ႐ွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ စြန္းစြန္းမွစတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၀၀၀ေအာက္တြင္သာဆက္လက္႐ွိေနသည္။

အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အထင္ႀကီးေလာက္စရာ တုိးတက္မႈမ်ားကုိေတြ႕႐ွိရသည္။ အထူးသျဖင့္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ယခင္ကအင္ဒုိနီး႐ွားႏွင့္ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတုိ႔႐ွိ လူတစ္ဦးျခင္း၀င္ေငြႏွင့္ သိပ္မကြာခဲ့ေသာ္လည္း
ယခုအခါ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ပွ်မ္းမွ်လူတစ္ဦးျခင္း၀င္ေငြမွာ ထုိႏွစ္ႏုိင္ငံထက္မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ IMF မွ မတ္လ၂၀၁၄တြင္ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားစစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိးတက္
ေျပာင္းလဲမႈအလားအလာေကာင္းမ်ား႐ွိေနပါသည္။ ထုိစစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တုိးတက္မႈမွာ ၂၀၁၅ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ
ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ပုိမုိခုိင္မာလာဖြယ္႐ွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

IMF မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၂/၁၃
တုိးတက္မႈကုိ ၇.၃% အျဖစ္တုိးျမွင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီး ၂၀၁၄/၁၅ တြင္ အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈတုိးတက္မႈတုိ႔
ဆက္လက္ခုိင္မာေနပါက ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးမွာ ၇၃/၄% တုိးတက္လာဖြယ္႐ွိသည္ဟုခန္႔မွန္းထားပါသည္။

ထုိကာလအတြင္း IMF မွ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ(၂၀၁၃/၁၄ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ၆.၇% ႐ွိခဲ့ရာမွ) ၂၀၁၄/၁၅ႏွစ္ကုန္တြင္ ျမင့္တက္လာေသာ
လွ်ပ္စစ္မီတာခႏွဳန္းထားႏွင့္ ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ ၇% ႐ွိလာရန္ေမွ်ာ္လင့္သည္။

လက္႐ွိလုိေငြသည္ (၂၀၁၃/၁၄တြင္ -၄.၈%
႐ွိခဲ့ရာမွ) ၂၀၁၄/၁၅တြင္ ျပည္ပကုန္တင္သြင္းမႈျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ GDP၏ ၅.၁% ထိဆုိး႐ြားလာသည္ကုိေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသို႔
FDI ဆက္စပ္တင္သြင္းမႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းသည္ လုိေငြကုိဖာေထးေပးႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လဲ ပုိမုိဆုိးေစသည္ကုိ
ေတြ႔ျမင္ရသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ IMF ၀န္ထမ္းမ်ား၏ေနာက္ဆုံးစစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိးတက္မႈမွာ အလားအလာေကာင္းမ်ား ႐ွိေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံ၏ ျပင္ပမွ်ေျခအားနည္းမႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဖိအားမ်ားကုိ အသားေပးတင္ျပသြားပါသည္။

ထုိအေျခအေနမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ
ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲျဖစ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနက်ျဖစ္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္
အစုိးရမွေကာင္းမြန္စြာကုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္လုိအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟုိဘဏ္အား သီးျခားစီမံမူစနစ္ ျဖင့္လည္ပတ္ေစျခင္းႏွင့္
တည္ၿငိမ္မႈ႐ွိေသာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္မွန္ကန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္႐ွိေနေၾကာင္းကိုျပသေနပါသည္။

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမူမ်ား

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳအရွိန္ကုိျမွင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားစြာရိွေနသည္မွာ မလြဲဧကန္
ျဖစ္သည္။ အေျခခံအေဆာက္ဦမ်ားခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွာ ဆိုးရြားေသာျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၃၂% ေက်ာ္ေက်ာ္သာ
ျမိဳ႔ျပတြင္ေနထိုင္ႏိုင္ၾကသည္။
 (ထိုအခ်ိန္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႔ျပတြင္ေနထိုင္ေသာလူဦးေရးမွာ ႏိုင္ငံ၏ ၅၀.၇%၊
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ၃၁% ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၂၀%ခန္႔အသီးသီးရွိေနၾကပါသည္။) လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ၏
ထက္၀က္ေအာက္သာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိျပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္မူ လူဦးေရရာႏွဳန္းျပည့္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေနျပီး အင္ဒိုနီးရွားတြင္မူ
လူဦးေရ၏ ၇၃%မွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ ပညာေရးက႑ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈတို႔ကဲ့သို႕ေသာ
အဓိကက်သည့္ သံုးစဲြမႈအတိုင္းအတာမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအေျခခံညႊန္းကိန္းမ်ားအရ
ေနာက္ေကာက္က်လ်က္ ရိွသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၾကီးမားေသာအားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည့္အတြက္ အေရးပါေသာ
အေနအထားတစ္ခုတြင္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

- သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားဆက္ႏြယ္မွဳ၊ ခရီးသြားလာေရးကြန္ရက္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတို႔အရ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံအၾကား အေရးပါေသာဆံုမွတ္ေနရာတြင္တည္ရွိေနျခင္း
- အိႏိၵယသမုဒၵရာႏွင့္ထိစပ္ေနျခင္း
- လူဦးေရ သန္း(၆၀၀)ရွိေသာ အာဆီယေဒသအတြင္းရွိ လူဦးေရ သန္း(၆၀) ကိုပိုင္ဆုိင္ထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနျခင္း
- (၇၈)ခုေျမာက္ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ေရနံတြင္းမ်ားႏွင့္ (၄၁)ခုေျမာက္ အၾကီးဆံုးသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တြင္း စသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာကို အလွ်ံအပယ္ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း
- အေျခခံအေဆာက္အဦရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွစတင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာခဲ့သည့္အေနအထားမ်ားကလည္း ယခုအခါ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိသည္။
- စြမ္းအင္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာ - ေရနံခ်က္စက္ရံု၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းတည္ေဆာက္မွဳ
- ဟိုတယ္၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒို၊ အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လည္ပတ္သူမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕ျပတြင္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသူမ်ားအတြက္
အေရးပါေသာေျဖရွင္းမွဳတစ္ခုျဖစ္သည္။)
- ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ - တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွလူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအထူးဆြဲေဆာင္လ်က္ရိွ
- ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆက္စပ္က႑မ်ား (တိုးတက္လာေသာ၀င္ေငြႏွင့္ ခ်ိန္ဆသံုးစြဲေရး)
- ေငြေၾကးႏွင့္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကိုအေျခခံေသာဖြံ႔ျုဖိဳးတိုးတက္မွဳမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရိွေနသကဲ့သို႔
စြန္႕စားမႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာလည္းရိွေနသည္ကိုလည္းသတိျပဳရမည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးသည့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအတြက္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒျပဌာန္းျခင္းႏွင့္
ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းႏွင့္ ဗဟိုဘဏလည္ပတ္မွဳစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ
အထင္ၾကီးေလာက္စရာလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ
စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအရွိန္အဟုန္မ်ားကို ဆက္လက္တည္တံ့ေအာင္ထိန္းသိမ္းသြားရန္လိုအပ္ပါသည္။

 အျခားေသာစိန္ေခၚမွဳအခက္အခဲမ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားစီး၀င္လာျခင္းႏွင့္အတူၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင ္ ေခ်းေငမြ ်ားက ို ထိေရာက္စြာခြဲေ၀အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက ္
ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ကိုလည္း လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ ဤတြင္
ပိုမိုလြတ္လပ္လာသည့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားႏွင့္ ပိုမိုလြတ္လပ္လာသည့္ ဗဟိုဘဏ္လည္ပတ္မွဳစနစ္သည္
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေစ်းကြက္ဘက္မညီမွ်မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ေရးအျပင္ ႏိုင္ငံ၏ဘ႑ာေရးက႑
ရာႏွဳန္းျပည့္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မွဳတို႔တြင္လည္း အေရးပါသည့္အခန္းက႑တြင္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိေပသည္။
# # #
 
Appendix 1 – Myanmar: Key Figures At A Glance


Myanmar: Key Figures At A Glance

Memo

Land area 676,578 sq km 40th largest in the world
Population (July 2014 est) 55,746,253 25th largest in the world

Urban popluation 32.60%
Major urban area populations

Yangon 4.259 million
Mandalay 1.009 million
Nay Pyi Taw 992,000 (2009)

Health expenditures 2.0% of GDP (2011) Ranked 189th in the world
Education expenditures 0.8% of GDP (2011) Ranked 172nd in the world

Literacy rate 92.70%
Last election 7 November 2010
Next election due by December 2015

GDP (nominal) US$55.8 billion FY2012/13 est
GDP (nominal) MMK47,851 billion FY2012/13 est

GDP per capita (nominal) US$876 FY2013/14 est
Real GDP growth rate 7.30% FY2012/13 est
GDP composition by expenditure (2012 est.)

household consumption 80.80%
government consumption 3.80%

investment in fixed capital 16.60%
investment in inventories 0.40%

exports of goods and services 18.90%
imports of goods and services -20.40%

GDP composition by industries (2012 est.)
agriculture 38.80%

industry 19.30%
services 41.80%

Inflation rate (avg) 5.50% 2013
Inflation rate (latest) 4.40% Dec 2013

Fiscal Balance (% of GDP) -3.80% FY2012/13 est
Domestic public debt (% of GDP) 22.50% FY2012/13 est

Current account balance (% of GDP) -4.40% FY2012/13 est
Exports US$11.24 billion 2013

Top exports markets (2013; % share): TH 40.1%; CH 26.8%; IN 8.6%; SG 6.1%; JP 4.5%
Top exports (2013; % share): manufacture 40%; agri 24.6%; minerals 9.6%

Imports US$12.04 billion 2013
Top import partners (2013; % share): CH 30%; SG 20.4%; JP 10.2%; SK 10%; TH 9.6%

Top imports (2013; % share): capital goods 47.9%; intermediate 30.3%: consumer 21.8%
Trade Balance -US$799.4 million 2013

Official reserves US$4.6 billion FY2012/13 est
Total external debt US$13.5 billion FY2012/13 est

Total external debt (% of GDP) 24.2% FY2012/13 est
Exchange Rate (MMK per USD) 983.89 end-Feb 2014

Central Bank Policy Rate (%) 10.0 end-Dec 2013
Total deposit MMK14,352 billion Oct 2013

Total deposit to GDP (%) 24.5% 2012/13
Credit to private sector (%y/y change) 55.7% Oct 2013

Private sector credit to GDP (%) 10.2% 2012/13
Inward Foreign Direct Investment US$2.2 billion 2012

Stock of Foreign Direct Investment US$11.9 billion end-2012
Crude oil - proved reserves 50 million bbl Ranked 78th in the world

Natural gas - proved reserves 283.2 billion cu m Ranked 41st in the world
Source: CIA World Factbook; IMF; UNCTAD; CEIC; UOB Econ-Treasury Research est


ေရးသားသူ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Suan Teck Kin
အႀကီးတန္းစီးပြားေရးပညာ႐ွင္၊ United Overseas Bank

Mr.Suan Teck Kin သည္ စီးပြားေရးပညာ႐ွင္အျဖစ္၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ United Overseas Bank တြင္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

သူသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မူသုေတသနကုိ တ႐ုတ္၊ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္
တ႐ုတ္ေပက်င္း တုိ႔တြင္အဓိကထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိၿပီး အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွေဒသမွာ သူ၏ဒုတိယဦးစားေပး
သုေတသနနယ္ပယ္ျဖစ္သည္။

 Economic-Treasury Research ၏အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သူသည္ အဖြဲ႕၏ ေစ်းကြက္အျမင္မ်ားကုိ
ဘဏ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံႏွင့္အျခားႏုိင္ငံမ်ား႐ွိ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မူကုိအသုံးျပဳသူမ်ားသုိ႔
အၿမဲ႐ွင္းလင္းတင္ျပသည္။

က်ယ္ျပန္႔ေသာအျမင္ျဖင့္ စီးပြားေရးပညာေလ့လာမူႏွင့္ ႐ွယ္ယာတန္ဖုိး သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း တုိ႔တြင္
ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာအေတြ႕အႀကဳံ႐ွိၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာစကားကုိကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္စြာေျပာဆုိႏုိင္မူေၾကာင့္
Teck Kin သည္ Bloomberg၊ CNBC၊ Channel News Asia ႏွင့္ Channel 8 တုိ႔ အပါအ၀င္ စကၤာပူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ
မီဒီယာမ်ားမွေတြ႕ဆုံေမးျမန္းကုိ အၿမဲလက္ခံေျဖၾကားရၿပီး အြန္လုိင္းစီးပြားေရးသတင္းဌာနမ်ားျဖစ္ၾကေသာ AFX ႏွင့္ Thomson-
Reuters တုိ႔မွ သူ၏စီးပြားေရးအျမင္ႏွင့္ ေစ်းကြက္သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ မၾကာခဏထည့္သြင္းေဖာ္ျပၾကသည္။

Teck Kin သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ Simon Fraser တကၠသုိလ္မွ စီးပြားေရးပညာရပ္ အထူးျပဳျဖင့္မဟာဘ႔ကြဲ ိုရ႐ိွထားၿပီး စီးပြားစီမံခန္႔ခြဲမူဘြဲ႕ကိုလည္းရ႐ိွထားသည္။

ထို႔ျပငသ္ ူသည ္ CFA အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကိုင ္ေဆာင္ထားသူတစ္ဦးလဲျဖစ္သည္။

# # #

မီဒီယာမ်ားစံုစမ္းေမးျမန္းရန္

Jean Khong Lye Yee
Senior Vice President
Group Brand Performance and Corporate Communications
United Overseas Bank Limited
Mobile: (65) 9791-2300
DID: (65) 6539-3981

စိုးသူရ
Account Director
Vero Public Relations Myanmar
Mobile: (95) 943168468

 

.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved