ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ေပး

Friday, June 20, 2014

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သူ႔သေဘာဆႏၵအရ ရာထူးမွ ႏုတ္ ထြက္ ခြင့္ ေပးပါတယ္။ အမိန္႔ အျပည့္အစံုကို သမၼတ႐ံုး ဝက္ဆုိက္ကေန ကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၄)
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ နယုန္လၿပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္)
ရခိုင္ၿပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳၿခင္း


ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တို႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္အား ၎၏သေဘာ ဆႏၵ အေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳလိုက္သည္။


(ပုံ) သိန္းစိန္                 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ             
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved