ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ International Roaming ဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေတာ့မယ္

Friday, June 27, 2014

.

ျမန္မာႏုိင္ငံက မုိဘုိင္းဖုန္း သံုးသူေတြ ႏုိင္ငံျခား ထြက္ရင္ လည္း ကိုယ့္ မုိဘုိင္းဖုန္းကို တပါတည္း ယူသြားကာ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ကုိယ့္ ဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္လုိ႔ ရေအာင္ စီစဥ္ေနပါၿပီ။ တခါ ႏုိင္ငံတကာက လူေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာတဲ့အခါ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ မုိဘုိင္း တယ္လီဖုန္းေတြကိုလည္း အသံုးျပဳ လို႔ရေအာင္ စီစဥ္ေနပါၿပီ။ 
ဒီအေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း GSM/WCDMA မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား Internatoinal Outbound Roaming Service အသံုးျပဳႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးေၾကညာခ်က္


၁ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GSM/WCDMA မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိကိုင္ေဆာင္ထားေသာGSM/ WCDMA မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ GSM/ WCDMA မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္လည္း
ေကာင္း၊ ဆက္သြယ္အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ International Roaming စနစ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၂ ။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏိုင္ငံမွ Operator ၇၇ ဦး၏ မိုဘိုင္းဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ားမွ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မိုဘိုင္း Network တြင္ International Roaming လာေရာက္ သုံးစြဲႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

၃ ။ အလားတူ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ား အျခားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ ခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ စက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး စီးေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၁ ႏိုင္ငံမွ Operator ၃၁ ဦး၏ မိုဘိုင္း Network တြင္ (၂-၇-၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ International Outbound Roamingဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို www.micit.gov.mm တြင္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ Call Center  ဖုန္းအမွတ္ ၁၈၇၆ တြင္ လည္းေကာင္း စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


၄ ။ International Roaming စနစ္သုံးစြဲလိုေသာ Postpaid မိုဘိုင္းဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ဆက္ သြယ္ ေရးလုပ္ငန္း (ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး)ရွိ ေငြလက္ခံေကာင္တာမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မန္ေနဂ်ာ႐ုံး၊ ေငြစာရင္းဌာနမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႀကိဳတင္ေငြေပးသြင္း ရန္ လိုအပ္ပါမည္။

ႀကိဳတင္ ေငြေပးသြင္းရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ေငြစာရင္း ဌာန၏ ဖုန္းအမွတ္ ၀၁-၂၄၆၂၄၈ တြင္စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၅ ။ International Roaming စနစ္သုံးစြဲလိုေသာ Prepaid  မိုဘိုင္းဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိသုံးစြဲလိုသည့္ အေျခအေနအရ က်သင့္မည့္ ကုန္က်စရိတ္ ကိုခန္႔မွန္းကာ ႀကိဳတင္၍ေငြျဖည့္ထားရန္ လိုအပ္ပါမည္။ 

International Roaming ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ႐ုံးခ်ဳပ္အေျခစိုက္ မိုဘိုင္း ဆက္ သြယ္ေရးစခန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ႐ြက္ရပါမည္။ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႐ုံးခ်ဳပ္အေျခစိုက္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး စခန္း၏ ဖုန္းအမွတ္ ၀၁-၈၆၀၄၉၇၇ တြင္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved