ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးေတြကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳ

Tuesday, July 29, 2014

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ တုိ႔ကုိ ရာထူးမွ ႏုတ္ ထြက္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ည ပုိင္းသတင္းမွာ ေၾကညာပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ တုိ႔ ၂ ဦးကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ အနားယူခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ယေန႔ ည ၈ နာရီ အစုိးရ ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္း ဌာနက ေၾကညာသြားသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၀န္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား ဖယ္ရွားရာတြင္ မိမိဆႏၵ အရ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳသည္ဆုိေသာ စကားရပ္ကုိသာ အမ်ားဆုံး သုံးစြဲေလ့ရွိသည္။

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပတဲ့ အမိန္႔အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး 

အမိန္.အမွတ္ ( ၁ရ/၂၀၁၄ ) 

 ၁၃ရ၆ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လဆန္း(၃)ရက္ ( ၂၀၁၄ ဇူလိႈင္လ (၂၉) ရက္ )

 ၿပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳၿခင္း ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖဲြ.စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ၂၃၅၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ) ႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ.ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈၊ ပုဒ္မခဲြ (က)တုိ.ပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ၿပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအား ၄င္းတုိ.၏ သေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳလုိက္သည္။ 

 (၁) ဦးေအာင္ႀကည္ ၿပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 

(၂) ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 

 (ပုံ) သိန္းစိန္

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

 ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved