မယားစရိတ္ ၁ လ က်ပ္ ၁ဝဝ

Wednesday, July 16, 2014

 ~မယားစရိတ္ ဆိုတာ အမ်ဳိးသားက ကိုယ့္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဘက္ကို ေပးရတ့ဲစရိတ္ျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္ေထာင္ေတြကြာရွင္းၿပီးစီးတ့ဲအခါ ခင္ပြန္းသည္က သူ႔ဇနီးေဟာင္းကုိ ေပးရတ့ဲေထာက္ပံေငြပါ။
အဲဒီပမာဏဟာ ၁လ က်ပ္ ၁ဝဝ ျဖစ္ပါတယ္ တ့ဲ။

 


၁ လ က်ပ္ ၁ဝဝ ဆိုေသာ ဒီပမာဏာဟာ အင္မတန္ ရယ္ရတ့ဲ ေငြေၾကးျဖစ္ေနပါျပီ အခုေခတ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ တြက္ရင္။

ဒါေၾကာင့္ တနလၤာေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီအေၾကာင္း ေမးတ့ဲအမတ္ေလာင္း ေပၚလာပါတယ္။
ေမးခြန္း လာေျဖရသူကေတာ့  တရားသူႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔ပါပဲ။

ကေန႔ေခတ္ႏႈန္းထားအတုိင္း သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္ဖို႔ ၂၀၁၂ ကတည္းက လုပ္ျပီးပါျပီ တ့ဲ။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီမွာ ႏွစ္ႀကိမ္သုံးႀကိမ္ ေဆြးေႏြးတ့ဲအဆင့္အထိ ေရာက္ခ့ဲျပီးျပီလို႔
တရားသူႀကီးက ဆုိပါတယ္။ မယားစရိတ္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက
လႊတ္ေတာ္တခုရဲ႕ တေနရာရ
ာမွာ ရပ္တန္႔ေနတ့ဲအေနအထား ရိွပံုပါပဲ။

တနလၤာေန႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမွာ ေတြ႔ရတ့ဲ အတုိင္း ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္း

www.irrawaddy.org/burma/lawmaker-criticizes-law-caps-monthly-alimony-women-100-kyats.html

-ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒအရဇနီးႏွင့္သားသမီး မ်ားကိုေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရာတြင္တစ္လလၽွင္၁၀၀ က်ပ္ထက္မပိုရဟူေသာ ျပ႒ာန္းထားခ်က္ကိုေခတ္ႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း
  • ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ

ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ဥပေဒအခန္း(၃၆) ပုဒ္မ ၄၈၈ ပုဒ္မခြဲ(၁)တြင္ မည္သူမဆို လုံေလာက္ေသာ ဥစၥာအင္အား ရွိလ်က္ႏွင့္ မိမိ၏ဇနီးကိုျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ႏိုင္ျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္ တရားဝင္ သို႔မဟုတ္
တရားမဝင္ သားသမီး ကိုျဖစ္ေစ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးမျပဳဘဲ ေပါ့ေလ်ာ့ေနလၽွင္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံံ့ရန္ ျငင္းပယ္လၽွင္ ခ႐ိုင္ရာဇဝတ္ တရားသူႀကီး၊ နယ္ပိုင္ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္
ပထမတန္းအာဏာရ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး တစ္ဦးသည္ ထိုကဲ့သို႔ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္မႈအတြက္ ခိုင္လုံေသာအေထာက္အထား ရရွိေသာအခါ အဆိုပါပ်က္ကြက္သူသည္ သူ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္
သားသမီးကို တစ္လလၽွင္ မိမိသိသည့္ ထင္ျမင္သည့္အတိုင္း က်ပ္ ၁၀၀ ထပ္မပိုေသာ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ႏွင့္ ရာဇဝတ္တရား သူႀကီးက အခါအားေလ်ာ္စြာၫႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း
အဆိုပါသူသို႔ ေပးရန္အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ ဟု ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊
ယင္းဥပေဒတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေစရန္ သတ္မွတ္ထားေသာႏႈန္းထားသည္ က်ပ္ ၁၀၀ ဆိုသည္မွာ ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးအားျဖင့္ မ်ားစြာ
နိမ့္က်ကြာဟလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ အနိမ့္ဆုံးသန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း တစ္လလၽွင္  ၈၀ က်ပ္ႏွင့္ ေအာက္တန္းစာေရး တစ္လ ၁၂၆ က်ပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ထိုအခ်ိန္ က တစ္လလၽွင္ ၅၀ က်ပ္ႏွင့္ စားေသာက္ေနထိုင္၍ ရရွိခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရပါေၾကာင္း၊
၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြျပ႒ာန္းခ်က္အရ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ဝင္ေငြ ရွစ္ေထာင္က်ပ္ထက္ပိုလၽွင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရၿပီး ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ တစ္ေသာင္းေက်ာ္လၽွင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရပါေၾကာင္း၊
ယေန႔တြင္ သက္သာခြင့္မ်ားကို ႏုတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ သိန္း ၂၀ က်ပ္ေက်ာ္လၽွင္ အခြန္ေပးေဆာင္စရာ မိသားစု တစ္လ ကုန္က်စရိတ္မွာ ၁၇၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ရာေရာက္ေနပါေၾကာင္း။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဇနီးႏွင့္ သားသမီးမ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒအရ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေစရာတြင္ တစ္လလၽွင္ ၁၀၀ က်ပ္ထက္မပိုေစရ ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို
ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ ရွိပါက မည္သည့္အစီအစဥ္ျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ကုိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။

  • ေျဖၾကားခ်က္

ဇနီးႏွင့္ သားသမီးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္းကိစၥသည္ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၈၈ ပုဒ္မခြဲ(၁) ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါပုဒ္မ ၄၈၈ ပုဒ္မခြဲ (၁) သည္ ဇနီးႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာ တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္သားသမီးမ်ားကို တစ္လတြင္ က်ပ္ ၁၀၀ ထက္မပိုေစဘဲ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထား ပါေၾကာင္း၊ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္သည္         ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေလ်ာ္ျခင္းမရွိဘဲ လြန္စြာနည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ျပဳစုေရးဆြဲၿပီး ပုဒ္မ ၄၈၈ ပုဒ္မခြဲ (၁) ပါပုဒ္မမ်ားအျပင္ အျခားလိုအပ္ေသာပုဒ္မမ်ားကိုပါ ျပင္ဆင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ၂-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၂၈၀/စု-၉/၂၀၁၂ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

  • ဥကၠ႒ႀကီးက သံုးသပ္ေျပာၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သည့္အခါ ယင္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လႊဲအပ္ေပးသည့္ ေနရာတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ရင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို လႊဲအပ္ထားသည့္ကိစၥမ်ား၊ ဂရန္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္းကို သံုးသပ္ေျပာၾကားသြားပါသည္။

  • ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တရာသူႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေရာက္ရွိၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ မိမိတို႔ ႏွစ္ႀကိမ္၊
သံုးႀကိမ္ခန္႔ ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ေပးပို႔သည္ကို မိမိတို႔ မသိရေသးပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

  • ဥကၠ႒ႀကီးက သံုးသပ္ေျပာၾကားပါသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ မိမိတို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ခုႏွစ္လပိုင္းက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ေျဖၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊
ထိုသို႔ေျဖသည့္အတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏အေျဖကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ပို႔မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေျဖထားပါေၾကာင္း၊
ယင္းကိစၥသည္ အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္သည္ဆိုသည္ကို မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
အလားတူ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးသည္ အလြန္ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္က တင္ျပၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ မိမိတုိ႕တြင္ တာဝန္ရွိသည့္အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္မည့္ကိစၥျဖစ္သည္ကို အားလုံးလက္ခံနားလည္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒအျမန္ၿပီးေျမာက္ေရးအတြက္လည္း မိမိတို႔အားလံုးတြင္
တာဝန္ရွိသည္ဆိုသည္ကို အသိေပးေျပာၾကားသြားပါသည္။
 

  • ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တရာသူႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔
  • လႊတ္ေတာ္
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
  • အစည္းအေဝး
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္ အစည္းအေဝး
  • ေမးျမန္းသူ
ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္ (မရမ္းကုန္း) (ကိုယ္စား) ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)
  • အစည္းအေဝးရက္
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၂၈) ရက္ေျမာက္ေန႔ (၁၄.၇.၂၀၁၄)
 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved