ဧရာဝတီ သတင္းဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ား အလိုရွိသည္

Saturday, August 16, 2014

 ~


 
အရည္အခ်င္းရွိၿပီး အလုပ္အေပၚ စိတ္အား ထက္သန္စြာ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဧရာ၀တီ မီဒီယာ အယ္ဒီတာ အဖြဲ႔က ေခၚယူလိုပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို ရယူ တင္ျပေပးမည့္ အစီအစဥ္တြင္လည္း ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ျပည့္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကာလမွာ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ျဖစ္သည္။ လစ္လပ္ ေနရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

သုေတသန မွတ္တမ္းျပဳစုသူ (Researchers) – (၂ ဦး)

အဓိက လိုအပ္မည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ – သုေတသနကို ႏွံ႔စပ္ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ဧရာ၀တီအတြက္ လိုအပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ အႀကီးတန္း သုေတသန ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သုေတသန လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္၍ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏွံ႔စပ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ား၊ ဒီမိုကရက္တစ္ သေဘာတရားမ်ား သိရွိနားလည္သူ ျဖစ္ရမည္၊ အဆိုပါ ဗဟုသုတႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာမ်ားျဖင့္ လိုအပ္သလို အသံုးခ်ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ သုေတသန စီမံကိန္း တခုလံုးအား ကိုင္တြယ္စီမံႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္းရွိသူကို ဦးစားေပး စဥ္းစားလက္ခံသြားမည္။

အငယ္တန္း သုေတသန ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းကို ေကာင္းမြန္တိက် စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး သုေတသန ျပဳစုျခင္း၊ ျပန္လည္ေရးသားျခင္းႏွင့္ ျမန္မာဘာသာကို ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာ ပိုင္းဆိုင္ရာ သတင္းေထာက္ (၁ ဦး)

အဓိက လိုအပ္မည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ – မီဒီယာ လုပ္ငန္းတြင္ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။ သတင္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေရးသားႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

ျမန္မာဘာသာပိုင္း သတင္းေထာက္ (၁ ဦး)

အဓိက လိုအပ္မည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ – မီဒီယာ လုပ္ငန္းတြင္ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။ သတင္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေရးသားႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ျမန္မာစာ ႐ိုက္တတ္ရမည္။

ျမန္မာဘာသာ ပိုင္းဆိုင္ရာ အယ္ဒီတာ (၁ ဦး)

အဓိက လိုအပ္မည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ -  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို သင့္တင့္စြာ တည္းျဖတ္ေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူမႈ-ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သိရိွ နားလည္သူ ျဖစ္ရမည္။

အဂၤလိပ္ ဘာသာ ပိုင္းဆိုင္ရာ အယ္ဒီတာ (၁ ဦး)

အဓိက လိုအပ္မည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ -  အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သတင္းမ်ား ၊ ထုတ္ျပန္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို သင့္တင့္စြာ တည္းျဖတ္ေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူမႈ-ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမ်ားကို သိရွိ နားလည္သူ ျဖစ္ရမည္။

အလုပ္သင္ (၂ ဦး)

အဓိက လိုအပ္မည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ – မီဒီယာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး က႑မ်ားအေပၚ အထူး စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျဖစ္ရမည္။ မီဒီယာလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ဆိုင္သည့္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ကူးျခင္း၊ သတင္းေရးသားျခင္း၊ သုေတသန လုပ္ငန္းရပ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ စသည္တို႔ႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ ရွိသူ ျဖစ္ရမည္၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ျမန္မာစာ ႐ုိက္တတ္ရမည္။

စိတ္ပါ၀င္စား၍ ေလွ်ာက္ထားလုိပါက winthu@irrawaddy.org ထံ e-mail ေပးပို႔ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
 

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved