ဂ်ီေမးလ္ သံုးသူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ Password ကုိ အားေကာင္းခုိင္မာေအာင္ လုပ္ဖုိ႔၊ recovery options  လို႔ ေခၚတဲ့ ဒုတိယ အရံ အီးေမးလ္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပတ္ကုိ Update လုပ္ဖို႔ ဂူဂဲလ္က အႀကံျပဳပါတယ္။ 
ဒီအျပင္ ဂ်ီေမးလ္ ကို ပုိၿပီး လံုၿခံဳေစဖုိ႔ 2-step verification လုပ္ဖုိ႔လည္း မေမ့ေစခ်င္ပါဘူးတဲ့။ 
ဂ်ီေမးလ္ လံုၿခံဳေရး စစ္ေဆးႏုိင္ေအာင္ ဒီေနရာကို g.co/accountcheckup သြားၿပီး ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ 


အိမ့္သံစဥ္ ~