စာၾကည္႔တုိက္ ၅၅ ခုမွာ တက္ဘလက္ ကြန္ျပဴတာေတြ ရိွလာမယ္

Wednesday, October 1, 2014


 ~

 


ဒီႏွစ္ထဲ ျမန္မာျပည္က စာၾကည္႔တုိက္ ၅၅ ခုမွာ တက္ဘလက္ ကြန္ျပဴတာေတြ တပ္ဆင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေအာ္ရီဒူးရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တေစာင္မွာေတာ့ အဲဒီကြန္ျပဴတာေတြမွာ အင္တာနက္အဆက္အသြယ္ရဖို႔ သူတုိ႔ အေထာက္အပ့ံေပးမယ္လို႔ ေရးထားပါတယ္။ 
ေအာ္ရီဒူးရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

အဲဒီ စာၾကည့္တုိက္ ၅၅ ခုက ဘယ္ျမိဳ႕ ဘယ္ရပ္ေက်းကျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ေအာက္တုိဘာလထဲမွာ ေၾကညာမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

စာအုပ္တအုပ္အရြယ္အစားသာရိွတ့ဲ တက္ဘလက္ေတြအစား
စားပဲြတင္ကြန္ျပဴတာဆုိရင္ ပုိၿပီး သင့္ေတာ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါဆုိ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံးႏုိင္ေခ်နည္းပါးပါလိမ့္မယ္။ တက္ဘလက္ေတြက တကုိယ္ေရသုံးေတြပါ။   ကမၻာတလႊား အမ်ားသုံးတ့ဲ စာၾကည့္တုိက္ေတြမွာ
စားပဲြတင္ကြန္ျပဴတာႀကီးေတြကုိပဲ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Beyond Access Myanmar: ျမန္မာ႔ လူမူပတ္၀န္းက်င္ကို သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင္႔ဆိုင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဆီသို႔ ေဆာင္က်ဥ္း မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

ျမန္ႏွဳန္းျမင္႔ အင္တာနက္ႏွင္႔ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာ က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာ ကို အမ်ားျပည္သူ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဆီသို႔ အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည္တိုက္မ်ားမွ တဆင္႔ အလြယ္တကူ ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည္
 

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီး ဌာန ၊  The Myanmar Book Aid & Preservation Foundation (MBAPF), IREX ႏွင္႔ အတူ Ooredoo ျမန္မာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတို႔ ပူးျပီး Beyond Access Myanmar ဟုေခၚေသာ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို စတင္ မိတ္ဆက္လိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။
 ယင္းအစီအစဥ္သည္ ၂၁ ရာစုတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေရး ႏွင္႔ နည္းပညာတို႔ကို အလြယ္တကူ ရရွိေစေရး တို႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည္႔တိုက္မ်ားကို ေခတ္မီ လူအမ်ားစုစည္းရာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည္႔တိုက္/ေနရာမ်ား အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသည္႔ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ Beyond Access Myanmar သည္႔ အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည္႔တုိက္ ၅၅ ခုတြင္ tablet ကြန္ျပဴတာမ်ား ကို တပ္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္ျပီး ၊ Ooredoo ျမန္မာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီၾကီးက အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင္႔ ေထာက္ပံ႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
စာၾကည္႔တိုက္မွဴးမ်ားႏွင္႔ စာၾကည္႔တိုက္ ၀န္ထမ္းမ်ား လူအမ်ား၏ ဘ၀မ်ား တိုးတက္ျမင္႔မား ေျပာင္းလဲေရးေစမည္႔ အသံုးခ် နည္းပညာ ကို ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ႏုိင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ လုိအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားလည္း ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 စာၾကည္႔တိုက္မွဴးမ်ားသည္ အင္တာနက္ ကို အသံုးျပဳသူ မိဘျပည္သူမ်ား ပထမဦးဆံုး အေနႏွင္႔ အစဥ္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ၊ ကြ်မ္းက်င္ လိမၼာစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ သင္ၾကားမွဳ စြမ္းရည္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြား ၾကမည္ ျဖစ္သည္။
 ရပ္ရြာတြင္း မွ ျပည္သူအမ်ား ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ ၏ တရား၀င္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ကိုမည္သို႔ မည္ပို႔ သြားေရာက္ ေလ႔လာႏုိင္ပုံ၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာကို အသံုးခ်ျပီး စာေပမ်ား ေလ႔လာႏုိင္ပံု စသည္မ်ားကို ဤ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
 အမ်ားျပည္သူ မည္သူမဆို အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ စာၾကည္႔တိုက္ ၅၅ ခုဆီသို႔ သြားေရာက္ ၍ tablet ကြန္ျပဴတာမ်ား ႏွင္႔ အင္တာနက္ တို႔ကို အခမဲ႔ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
တီထြင္ၾကံဆျခင္းမ်ား ႏွင္႔ ေဖးမ ရုိင္းပင္းကူညီၾကေသာ အေလ႔အထမ်ား က တဆင္႔ အမ်ားျပည္သူ မည္သူကိုမဆို   ျမန္မာျပည္ရွိ အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည္႔တုိက္မ်ားတြင္ အင္တာနက္မ်ား ၊ သင္ယူႏုိင္ေသာ အေထာက္ အပံ႔ပစၥည္းမ်ား ၊ အကူအညီမ်ားကို ေပးႏုိင္ေတာ႔ မည္ျဖစ္သည္။

စာၾကည္႔တိုက္မွဴးမ်ား သည္ယင္း အစီအစဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား ျပည္႔မွီ ေစရန္ မိမိတို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခြင္႔ရႏုိင္ေသာ ေလွ်ာက္ထားပံု အဆင္႔ဆင္႔ အေပၚတြင္ အေျခခံျပီး MBAPF က ၁၁ ခုေသာ “စာၾကည္႔တိုက္ အစုအေ၀း” မ်ားကို ပထမဦးဆံုး အဆင္႔ အေနႏွင္႔ ေရြးခ်ယ္ထားသည္။
 ယင္း “စာၾကည္႔တိုက္ အစုအေ၀း” တစ္ခုစီတြင္ ခရိုင္ (သို႔မဟုတ္) ျမိဳ႕နယ္အဆင္႔ရွိ စာၾကည္႔တိုက္ၾကီး တစ္ခု ႏွင္႔ ၃ခု မွ ၅ခု အထိ အရည္အတြက္ ရွိေသာ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အဆင္႔ စာၾကည္႔တိုက္အေသးမ်ား ပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
 ေအာက္တိုဘာလအတြင္း တြင္ ဤ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည္႔ စာၾကည္႔တိုက္မ်ား ေနရာ ႏွင္႔ အမည္မ်ားကို ေၾကညာ မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ တြင္မူ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အရည္အတြက္ ျဖင္႔ စာၾကည္႔တိုက္မ်ားကို   ေထာက္ပံ႔သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

“ယခုလို ျပည္သူမ်ား အတြက္ အင္ တာနက္ အသုံးျပဳခြင့္ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းသည္ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူကို အသိပညာ ေပးျခင္းျဖစ္သျဖင့္လွဳိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ပထမဆုံး စာႀကည္႔တိုက္ (၅၅)ခု မွာေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသလို ယခုထက္ တိုးခ်ဲ႕ျပီး ေဆာင္ ရြက္ ရန္ လိုအပ္သလို အကူအညီေပး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေပး ႀကေသာ အဖြဲ႔ ဝင္ မ်ား အားလုံးကိုလည္း အထူး ပဲေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျပန္ႀကားေရးႏွင္ ့ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ညြန္ႀကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးရဲတင့္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

Ooredoo ျမန္မာ ၏ အမွဳေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Ross Cormack က “ျမန္မာျပည္က မိဘျပည္သူ လူအမ်ား အင္တာနက္ကို အလြယ္တကူ ရရွိျပီး အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ ျမန္မာျပည္က စာၾကည္႔တိုက္ေတြ နဲ႔ အခုလို လက္တြဲျပီး ေဆာင္ရြက္ရတာ အင္မတန္ ၀မ္းသာပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ Ooredoo ျမန္မာရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေတြ ကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ျပီး မၾကာခင္မွာပဲ ျမန္မာျပည္လူထု အတြင္းက လူအေတာ္မ်ားမ်ားကို သတင္းအခ်က္ေတြ အလြယ္တကူ ရရွိေစပါတယ္။
 သတင္းအခ်က္အလက္ နယ္ပယ္ကို ျမန္မာျပည္က ျပည္သူလူထု ေရာက္လာဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ စာၾကည္႔တိုက္ေတြက စတာ အလြန္ေကာင္းတဲ႔ အစီအစဥ္ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သည္ ယခု အစီအစဥ္ႏွင္႔ အတူ “အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည္႔တုိက္မ်ားကို ၂၁ ရာစု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖင္႔ ေထာက္ပံ႔ေပးေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ား” ဟူသည္႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔ ကို Beyond Access ၏ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေနျပီ ျဖစ္သည္။
 ယင္းအသင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္လွ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ  ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၊ ဥရုေကြးႏုိင္ငံ၊  ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ဂ်ီးယီးယားႏုိင္ငံ ႏွင္႔ နာမီးဘီးယားႏုိင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။

Beyond Access Myanmar ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သိလို သမွ်တို႔ကို MBAPF မွ မသန္႔သူဇာ ဖုန္း ၀၉ ၅၀၇၀၈၂၅ အီေမးလ္  operation@myanmarbook.com သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ Beyond Access Myanmar အစီအစဥ္မ်ား ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚသတင္းမ်ားကို ဤ facebook လူမွဳ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကို “Like” လုပ္ျခင္းျဖင္႔  Facebook page. ၾကည္႔ႏုိင္ပါသည္။

 

Beyond Access ၏ အေၾကာင္း

တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ ရယူႏုိင္ေစရန္ လုိအပ္သည္၊ ထုိသုိ႔ရယူႏုိင္ရန္ လည္း အေထာက္အပံ႔မ်ား လုိအပ္သည္၊ လူအမ်ား တစ္ဦး ႏွင္႔ တစ္ဦး ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္လည္း ေနရာ အတည္တက် လိုအပ္သည္။ ေခတ္မီ စာၾကည္႔တိုက္မ်ားက တဆင္႔ စီးပြားေရး လူမွဳေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္ ဟူေသာ အယူအဆ ကို ယံုၾကည္ျပီး တစိုက္မတ္မတ္ ၾကိဳးစားေနၾကေသာ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား ႏွင္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္ Beyond Access တြင္ ပါ၀င္ လွဳပ္ရွား လွ်က္ရွိၾကသည္။ ကမၻာေပၚရွိ ၇၃% ေသာ္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည္႔တိုက္မ်ား တနည္းအားျဖင္႔ ဆိုေသာ္ ၂၃၀,၀၀၀ (ႏွစ္သိန္းသံုးေသာင္း) ေက်ာ္ရွိေသာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည္႔တိုက္မ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တည္ရွိၾကသည္။
 ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၏ကြ်မ္းက်င္ လိမၼာမွဳ၊  ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျပီး တည္ရွိဆဲ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္းမ်ား၊  အသံုးစရိတ္ ေခြ်တာ ရေသာ အေျခအေန စသည္႔ အေၾကာင္းမ်ားလည္း အေျခခံ ပါတယ္။ ကမၻာရပ္ရပ္မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏွင္႔ လက္တြဲလွ်က္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ တိုင္းျပည္မ်ားရွိ အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည္႔တိုက္မ်ားကို ေခတ္မီလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါသည္။ Beyond Access ကို IREX က စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။

  
MBAPF အေၾကာင္း

၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စာၾကည္႔တိုက္မွဳးမ်ား၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ျမန္မာ႔ ျပည္သူလူထု အထူးသျဖင္႔ အခြင္႔အေရးမ်ား မရရွိေသးသည္႔ ျပည္သူလူထုကို ဗဟုသုတမ်ား ႏွင္႔ သင္ယူႏုိင္ရန္ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ေပးေရးကို ရည္ရြယ္လွ်က္ The Myanmar Book Aid and Preservation Foundation (MBAPF) ကို တည္ေထာင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
MBAPF သည္ ပုံႏွိပ္ထားေသာ ျမန္မာ႔သမိုင္းေၾကာင္း အေမြအႏွစ္မ်ား ၊ ပံုႏွိပ္ထားေသာ ေခတ္ျပိဳင္ ယဥ္ေက်းမွဳ အေမြအႏွစ္မ်ား ၊ ဒီဂ်ီတယ္ အားျဖင္႔ ရႏုိင္ေသာ စာေပ ယဥ္ေက်းမွဳ အေမြအႏွစ္မ်ား ၊ ပံုႏုိပ္ထားေသာ စာေပ ယဥ္ေက်းမွဳ အေမြအႏွစ္မ်ား အတြက္ သင္တန္းမ်ား ႏွင္႔ အေထာက္အပံ႔ အလွဴမ်ား ရရွိေစရန္ အစိုးရ ႏွင္႔ ေဒသခံ ေရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင္႔ အတူ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန

ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ၌ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ပါသည္။
၀န္ၾကီးရုံး လက္ေအာက္တြင္ ဦးစီးဌာန အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညိွႏွဳိင္းျခင္းႏွင္႔ ေအာက္ေျခ အဖြဲ႔အစည္းကို တာ၀န္ခံျခင္း၊ ၀န္ၾကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညိွႏွဳိင္းျခင္းႏွင္႔ ေအာက္ေျခ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ကြပ္ကဲျခင္း တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ လွ်က္ရွိသည္။ လက္ေအာက္ခံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင္႔ အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လက္ေအာက္ခံ ဦးစီးဌာန ႏွင္႔ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ၾကသည္ -

(က) ျမန္မာ႔အသံ ႏွင္႔ ရုပ္ျမင္သံၾကား (Myanmar Radio and Television)

( ခ ) ျပန္ၾကားေရး ႏွင္႔ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန (Information and Public Relation Department)

( ဂ ) ပံုႏုိပ္ေရး ႏွင္႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း (Printing and Publishing Enterprise)

(ဃ) သတင္း ႏွင္႔ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း ( News and Periodicals Enterprise)

( င ) ျမန္မာ႔ရုပ္ရွင္ လုပ္ငန္း (Myanma Motion Picture Enterprise)ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္

(က) ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိသည္႔ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေရတို၊ ေရရွည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအား ျပန္ၾကားအသိေပးရန္။ ( Information)

(ခ ) ဖတ္၊ မွတ္၊ ေလ႔လာေနေသာ အမိ်ဳးသားႏုိင္ငံေတာ္ ( Reading and Learning Nation) တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လူထုဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပညာေပးစည္းရုံး လွဳံ႕ေဆာ္ရန္။ (Education)

(ဂ) ျပည္သူလူထုအား ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔ေစေရး အတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးရန္။ ( Entertainment)IREX အေၾကာင္း

IREX သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မပါ၀င္ေသာ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ျပီး ေရရွည္တည္တံ႔ျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ကမၻာခ်ီသည္႔ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မွဳ ႏွင္႔ တီထြင္ ၾကံဆျခင္းမ်ား ျဖင္႔ ေထာက္ပံ႔ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။ IREX ကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ျပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ လက္တြဲေဖၚ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ အတူ လက္ေတြ႔က်ျပီး ေဒသခံမ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာ အေျဖရွာနည္းမ်ားကို နည္းပညာက ရရွိေသာ တီထြင္ ၾကံဆျခင္းမ်ားကို အသံုးခ်လွ်က္ လက္ေတြ႔အသံုး၀င္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔  အသံုးခ်လွ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။Ooredoo ျမန္မာ၏ အေၾကာင္း

အားလံုးအတြက္ ျမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္ နွင္႕ ၾကည္လင္ ျပတ္သားေသာ အသံ တို႕ကို ယူေဆာင္ လာေပးသည္. Ooredoo ျမန္မာသည္ လူေနမႈ ဘဝမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစမည္. ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လ တြင္  စတင္ ေပးအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ရရိွျပီးေနာက္ တစ္နွစ္တာ ကာလအတြင္း Ooredoo သည္ ျမန္မာတို႕၏ေန.စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ ပါဝင္ခြင္႕ရနိင္ရန္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႕ပါသည္။ Ooredoo ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 3G ကြန္ရက္ ကိုအသံုးျပဳထား သျဖင္႕ ျမန္မာတို႕၏လူေနမႈ ဘဝမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစမည္႕အျပင္ စိတ္လႈပ္ရွား ဖြယ္ရာ မ်ားျပည္႔နွက္ေနေသာ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည္႕ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

ထို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သည္ ျမန္မာတို.၏တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ ဖြံ႕ျဖိဳးလာရန္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္နိုင္ရန္  မ်ားစြာ အေထာက္အကူေပးပါမည္။Twitter: @ooredoo_mm

Instagram:@ooredoomyanmar

Facebook:www.facebook.com/OoredooMyanmar

LinkedIn:www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar

Ooredoo ျမန္မာတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႕အလမ္း မ်ားစြာရိွပါသည္။ တက္ၾကြ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အဖြဲ႕အစည္း နွင္႕ပူးေပါင္းလိုပါက recruitme@myanmar.ooredoo.com သို. CV ပို.လိုက္ပါ။


Ooredoo Group ၏ အေၾကာင္း

Ooredoo Group သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနွင္႕ ေျမာက္အာဖရိက ရိွ သံုးစြဲသူမ်ား နွင္႕စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္  မိုဘိုင္းဖုန္း၊ လိုင္းဖုန္း၊ Broadband အင္တာနက္ နွင္႕ ဝန္ေဆာင္မႈ စီစဥ္ခန္႕ခြဲ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည္. ထိပ္တန္း နိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လူ႕အသိုင္းအဝန္း ကို အာရုံ စူးစိုက္သည္႕ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ Ooredoo ၏ ရည္စူးခ်က္ နွင္႕အညီ လူေနမႈ ဘဝမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ နွင္႕ တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းရည္မ်ား အလားအလာ ရိွသေလာက္ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးနိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာကို အသံုးခ်သြားရန္ ယံုၾကည္ပါသည္။ Ooredoo Group သည္  ၂၀၁၃ ကမၻာ႕ဆက္သြယ္ေရး ဆုေပးပြဲတြင္ " အေကာင္းဆံုး မိုဘိုင္း ေအာ္ပေရတာ " ဆု ရရိွခဲ႔ပါသည္။

ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၃ တြင္ ၉.၃ ဘီလ်ံ ၀င္ေငြရွိျပီး ၊ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ အခ်က္အလက္မ်ား အရ သံုးစြဲသူ ပရိသတ္ေပါင္း ၉၅ သန္း ကမၻာအ၀ွမ္းတြင္ ရွိသည္။Twitter: @Ooredoo

Facebook: www.facebook.com/ooredoogroup

LinkedIn: www.linkedin.com/company/ooredoo

YouTube: www.youtube.com/ooredoogroup

 

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved