ထုိ္င္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရး ေဆြးေႏြးေပးပါ

Thursday, October 9, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တရားဝင္အလည္အပတ္ခရီးအျဖစ္ လာေရာက္မယ္ ထုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုဒ္ ခ်န္အုိခ်ာႏွင့္ေတြ႔ဆံုသည့္အခါ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၄င္း၏ အစိုးရအေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ
ေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အေရး ေဆြးေႏြးေပးပါရန္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အဖြဲ႔တခုက တုိက္တြန္းေတာင္းဆိုထားတဲ့ ေၾကညာခ်က္ မေန႔က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 
ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရ ေခါင္း
ေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုေပးရန္အခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း 

 ေန႔စြဲ ၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္  

မၾကာမီကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ က်န္အို ခ်ာ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ 

ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း ၂ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ၂ႏိုင္ ငံအက်ိဳးစီးပြားမ်ား အတြက္လည္းေကာင္း 
ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ၾကမည္ဟုသိရပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ မျဖစ္မေနေဆြးေႏြးေပးရမည့္အေၾကာင္းအရာမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရးကိစၥျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း၃၀ေက်ာ္ခန္႔မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သြား ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ ၃ သန္းခန္႔ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ 

၎တို႔အထဲတြင္ ၁.၇ သန္း ခန္႔သည္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္၍ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရရွိထားၿပီး ေနာက္ထပ္ ၄ သိန္းခြဲခန္႔မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွထုတ္ ေပးေသာ ယာယီအလုပ္သမားကဒ္(ပန္းေရာင္ကဒ္) ရရွိထားသည္။ 

အေထာက္အထားမရွိသူမ်ားမွာ အနည္း ဆံုး ၅ သိန္းခန္႔ရွိဦးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔ သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ ကိုင္ရာ ၌ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကို ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္ ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကအလုပ္သမားဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားျပဌာန္းထားၿပီး တန္းတူခံစားခြင့္ေပးထားသည္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း လက္ေတြ႔တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏မလိုက္နာမႈ၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစ္လ်ဴရႈမႈ၊ အာဏာအလြဲသံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားဆံုရႈံးေနရပါသည္။ 

ျဖစ္ပြားေနေသာျပႆ နာမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏႈတ္ျပရလွ်င္ သတ္မွတ္ထားေသာအနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ မရရွိျခင္း၊ အလုပ္သမားကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒပါ နားရက္မ်ားမရရွိျခင္း၊ အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေၾကးမ်ားမရရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး ကင္းလံုၿခံဳမႈမရွိျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ေသဆံုးျခင္းမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးမရရွိျခင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ားက လူမႈဖူ လံုေရးမလုပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကုသခြင့္ႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားမရရွိျခင္း၊ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သ မားမ်ား၏စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကိုသိမ္းဆည္း ထားျခင္း စသည္တို႔ႀကံဳေတြ႔ေနရ ပါသည္။ 

 ထို႔အတူ ယာယီပတ္စ္ပို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ား
ႏွင့္ ပြဲ စားမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ၂ ႏုိင္ငံအစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာေစ်းႏႈန္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာေကာက္ခံ
ျခင္း၊ ထိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အေထာက္အထားျပည့္စံုသည့္တရား၀င္အလုပ္သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေငြညွစ္
ျခင္း၊ ထိုင္း လူ၀င္ မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲမ်ားက ဗီဇာလုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ပိုေကာက္ခံျခင္း၊ ရက္ ၉၀ ဧည့္ စာရင္းတိုင္ရာတြင္ ေငြေကာက္ခံျခင္း၊ အေထာက္အထားမဲ့ ဖမ္းဆီးခံျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ထိုင္းလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲတို႔က ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရထံ မအပ္ႏွံပဲ နယ္စပ္ရွိ ပြဲစားမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားထံသာ အပ္ႏွံ၍ ေငြညွစ္ျခင္း၊ ထိုင္းငါးဖမ္းေလွမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လိင္ေဖ်ာ္
ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေက်းကၽြန္ကဲ့သို႔ လူကုန္ ကူးခံရျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားစြာလည္း ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည္။ 

၎အျပင္ လူသတ္မႈ၊ ပစၥည္းခိုးမႈ စေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ တရားစြဲဆိုရာတြင္ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ ေရွ႕ေန၊ စကားျပန္ စသည့္အေထာက္အကူမ်ားမရပဲ တရားစီရင္ခံရျခင္း၊ 
ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ားအေပၚ သတ္ျခင္း ၊လုယက္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား က်ဴးလြန္ခံရျခင္းမ်ား လည္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနပါ သည္။ 

ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ား ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ 

ဥပမာအေနျဖင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ၂သိန္းေက်ာ္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္လ်က္ရွိ သည့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကိုၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ စက္ရံုအလုပ္ရံုေပါင္း ၂၀၀
ေက်ာ္ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာ အလုပ္ သမား မ်ား သည္ ဥပေဒပါျပဌာန္းမႈမ်ားအတိုင္း ခံစားခြင့္မ်ားမရွိပဲျဖစ္ေနပါသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘတ္ ၃၀၀ကို မရရွိၾကပဲ တစ္ေန႔လွ်င္ ဘတ္ ၁၂၀မွ ၁၈၀ ခန္႔သာရရွိၾကပါသည္။ 

ဤသို႔ အႏွိမ္ခံ၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုင္းအစိုးရ
ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရတို႔၏ လစ္လ်ဴရႈျခင္းခံေနရပါသည္။ အျခားေသာနယ္စပ္မ်ားျဖစ္သည့္ စံခဘူရီႏွင့္ ရေနာင္းၿမိဳ႔မ်ားသည္ လည္း အလားတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆိုခဲ့ၿပီးသလို အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ဘူးေလးရာ ဖရံုဆင့္အျဖစ္မ်ားလည္း ယခုအခါ ျဖစ္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။ 

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ၂ႏိုင္ငံသေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေစၿပီး ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ေစခဲ့ရာ အလုပ္သမားေပါင္း ၁.၇သန္းခန္႔ ယာယီႏိုင္ငကူးလက္မွတ္၊ ဗီဇာ၊ အလုပ္ုလပ္ခြင့္လက္မွတ္ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

၎လုပ္ငန္းစဥ္ကိုအမွီျပဳ၍ မတရား အျမတ္ထုတ္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း တရား၀င္အလုပ္သမား အျဖစ္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိလာေသာ ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ အနည္းငယ္ေျဖသာခဲ့ရပါ သည္။ 

သို႔ေသာ္ မူလက ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ သေဘာတူညီမႈေရးထိုးရာတြင္ ဗီဇာ၄ႏွစ္ျပည့္ၿပီးလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ခြာရမည္ဟု ပါရွိထားပါသည္။ 

လက္ေတြ႔မက်ေသာ ထိုအခ်က္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းအစိုးရတို႔ တာ၀န္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကပါ သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔မွာ ၄ ႏွစ္ဗီဇာကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ မည္သို႔ဆက္လုပ္ရမည္ကို မသိရပဲ အဖမ္းခံရႏိုး၊ အလုပ္ထုတ္ခံရႏိုး အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းအစိုးရတို႔ ေဆြး ေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ၄ ႏွစ္ဗီဇာ သက္တမ္းကုန္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ဆက္လက္ေနထိုင္အ လုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ခဲ့ၾက ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ထိုခ်မွတ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္သတ္ မွတ္ခ်က္အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ရံုမွ် မက လက္ေတြ႔မက်ေသာ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ သတ္မွတ္ ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသာျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကိုင္ေဆာင္ေနေသာ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အစား ပံုမွန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သို႔ေျပာင္းလဲရန္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိေပ။ 

ပံုမွန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရကေတာင္းဆိုေသာ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသမွလာေသာ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု၌ မရွိ ေသာအရာမ်ား သာျဖစ္ေနသည္။ 

ဤသို႔လက္ေတြ႔မက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မတ္လ ၂၀၁၃ မွ စတင္ေသာ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သူအေရအတြက္မွာ ဦးေရ၁ေထာင္ခန္႔သာျဖစ္ေနသည္။ 

က်န္ေနေသာဗီဇာကုန္ဆံုးေနသူ လူဦးေရ ၅ သိန္းခန္႔မွာ မည္သို႔မွ် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ 

ေန႔စဥ္လည္း ေထာင္းဂဏန္းခန္႔ ဗီဇာကုန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၎အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္
ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာလမ္းအျဖစ္ ၎ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကို မကိုင္ေဆာင္
ေတာ့ပဲ လက္ရွိထိုင္းအစိုးရကစီစဥ္ေပးေသာ ယာယီအလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္(ပန္းေရာက္ကဒ္)ကို ျပဳ လုပ္လာၾကေတာ့သည္။ 

ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာလည္း မွန္ကန္ေသာနည္း လမ္းမဟုတ္ပဲ ထိုပန္းေရာင္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ မတိုင္ခင္ ပံုမွန္ႏိုင္ငံကူးလက္ မွတ္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္စဥ္ကျပဳလုပ္ထားေသာ လူမႈဖူလံုေရးခံစားခြင့္ မ်ားကို ဆံုးရႈံးရမည့္ အျပင္ ပံုမွန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုလည္း ျပဳလုပ္ရမည့္ မူလျပႆနာကို ျပန္လည္ႀကံဳရဦးေပ မည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔အတြက္ မူလရွိေနေသာျပႆနာမ်ား သာမက ၂ ႏုိင္ငံအစိုးရတို႔ ထပ္မံဖန္တီးေပးေသာ ျပႆနာအသစ္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံႀကံဳေတြ႔ရမည့္ကိန္းဆိုက္
ေနေပသည္။ 

သို႔ ျဖစ္ပါ၍ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာအစိုးရအႀကီးအကဲႏွင့္ထိုင္းအစိုးရ အႀကီးအကဲတို႔ေတြဆံုၾကမည့္ အခ်ိန္ တြင္ ျမန္မာေရႊ႕ ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ေပးပါရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကိုယ္စား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးကြန္ရက္(Migrant Worker Rights Network)က တင္ျပေတာင္းဆိုအပ္ပါ သည္။ 

၁။ ျမန္မာအစိုးရကခ်မွတ္ထားေသာ ပံုမွန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္း၍ မူလကိုင္ ေဆာင္ေနေသာ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုသာ လံုေလာက္ေသာသက္တမ္းတိုးေပးရန္ႏွင့္ လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေသာ ဗီဇာသက္တမ္းတိုးမႈအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္ 

၂။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းထားေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အက်ိဳးခံ စားခြင့္ရရန္အတြက္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္အထူးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

၃။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔အေပၚ မတရားအျမတ္ထုတ္ေနသာ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ထိုင္းႏွင့္ျမန္ မာပြဲစားမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္။ 

 ၄။ ဖမ္းဆီးခံအလုပ္သမားမ်ားကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရာတြင္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္သာ ျပည္ႏွင္ျခင္း၊ လက္ခံ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္။ 

၅။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏အခက္အခဲမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ သံအရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္ဤ ကူညီမႈေပးရန္။ 

မွတ္ခ်က္။။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရးကြန္ရက္ (Migrant Worker Rights Network M.W.R.N) သည္ ထိုင္း ႏုိင္ငံ စမြတ္စာခြန္ခရိင္(မဟာခ်ိဳင္) ေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားက မိမိတို႔အေရး မိမိတို႔ကိုတိုင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၀၉ ခု ႏွစ္မွ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးရာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း အေျခစိုက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ယခုအခါ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအဖြဲ႔၀င္ေပါင္း ၃၈၈၆ ဦးရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

စံုစမ္းဆက္သြယ္ရန္ 

ဦးစိန္ေဌး (ဥကၠဌ) ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရးကြန္ရက္(ရန္ကုန္ရံုး) +95(0)9 4927 8500 

ဦးေအာင္ေက်ာ္ (ဒု-ဥကၠဌ) ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရးကြန္ရက္ (မဟာခ်ိဳင္ရံုး) +66867555337 

Mr.Andy Hall (International Affairs Advisor) +66846119209 
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved