အစုိးရနဲ႔တပ္မေတာ္ ၀န္ထမ္းလစာတုိးၿပီဆုိေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြေရာ တုိးဦးမွာလား

Thursday, March 26, 2015


ဓာတ္ပုံ - ေဂ်ပုိင္ / The Irrawaddy

လာမယ့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အစုိးရ၀န္ထမ္းလစာေတြ တုိးျမွင့္တဲ့အျပင္ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ လစာကုိလည္း တုိးျမွင့္ခဲ့တာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ လစာဟာ အရင္ တလ ၁၂ သိန္းကေန အခု က်ပ္သိန္း ၃၀ အထိ တုိးျမွင့္လိုက္ပါတယ္တဲ့။

တပ္မေတာ္က တုိးျမွင့္လုိက္ေသာ လစာႏႈန္းထားေတြကေတာ့..

၁။ လစာ ၇၅၀၀၀ ရရွိသူမ်ားသည္ ၁၂၀၀၀၀
၂။ ၇၆၀၀၀-၈၁၀၀၀ ရရွိသူမ်ားသည္ ၁၂၅၀၀၀-၁၃၅၀၀၀
၃။ ၈၂၀၀၀-၈၇၀၀၀ ရရွိသူမ်ားသည္ ၁၄၀၀၀၀-၁၅၀၀၀၀
၄။ ၈၈၀၀၀-၉၃၀၀၀ ရရွိသူမ်ားသည္ ၁၅၅၀၀၀-၁၆၅၀၀၀
၅။ ၉၄၀၀၀-၉၉၀၀၀ ရရွိသူမ်ားသည္ ၁၇၀၀၀၀-၁၈၀၀၀၀
၆။ ၁၀၀၀၀၀-၁၀၅၀၀၀ ရရွိသူမ်ားသည္ ၁၈၅၀၀၀-၁၉၅၀၀၀
၇။ ၁၀၆၀၀၀-၁၁၁၀၀၀ ရရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၀၀၀၀-၂၁၀၀၀၀
၈။ ၁၁၂၀၀၀-၁၁၇၀၀၀ ရရွိသူေတြကေတာ့ ၂၁၅၀၀၀-၂၂၅၀၀၀
၉။ ၁၆၀၀၀၀ ရရွိသူေတြကေတာ့ ၂၈၀၀၀၀
၁၀။ ၁၇၀၀၀၀-၁၈၀၀၀၀ ရရွိသူေတြကေတာ့၂၉၀၀၀၀-၃၁၀၀၀၀
၁၁။ ၁၉၀၀၀၀-၂၀၀၀၀၀ ရရွိသူေတြကေတာ့ ၃၂၀၀၀၀-၃၄၀၀၀၀
၁၂။ ၂၁၀၀၀၀-၂၂၀၀၀၀  ရရွိသူေတြကေတာ့ ၃၆၀၀၀၀-၃၈၀၀၀၀
၁၃။ ၂၃၀၀၀၀-၂၄၀၀၀၀  ရရွိသူေတြကေတာ့ ၄၁၀၀၀၀-၄၃၀၀၀၀
၁၄။ ၂၅၀၀၀၀-၂၆၀၀၀၀ ရရွိသူေတြကေတာ့ ၅၀၀၀၀၀
၁၅။ ၃၀၀၀၀၀ ရသူေတြဟာ ၇ သိန္း
၁၆။ ၄ သိန္း ရသူေတြဟာ ၁၀ သိန္း
၁၇။ ၆ သိန္း ရသူေတြဟာ ၁၂ သိန္း
၁၈။ ၈ သိန္း ရသူေတြက သိန္း ၂၀
၁၉။ ၁၀ သိန္း ရသူေတြက ၂၅ သိန္း
၂၀။ ၁၂ သိန္း ရသူေတြက သိန္း ၃၀

ဆုိၿပီး အသီးသီး တုိးျမွင့္ကုန္တာပါ။

ေနာက္ တုိးျမွင့္လာတဲ့ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္း လစာေတြကေတာ့ …

-လစာ ၇၅၀၀၀- ၈၀၀၀၀ အတြင္းရရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက ၁၂၀၀၀၀-၁၃၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း
-လစာ ၈၁၀၀၀- ၈၆၀၀၀ အတြင္းရရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက ၁၃၅၀၀၀-၁၄၅၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း
-လစာ ၈၇၀၀၀ - ၉၂၀၀၀ အတြင္းရရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ၁၅၀၀၀၀ - ၁၆၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း
-လစာ ၉၃၀၀၀ - ၉၈၀၀၀ အတြင္းရရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ  ၁၆၅၀၀၀- ၁၇၅၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း
-လစာ ၉၉၀၀၀ - ၁၀၄၀၀၀ အတြင္းရရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ၁၈၀၀၀၀- ၁၉၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း
-လစာ ၁၀၅၀၀၀- ၁၁၀၀၀၀ အတြင္းရရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ၁၉၅၀၀၀ -၂၀၅၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း
-လစာ ၁၁၁၀၀၀ - ၁၁၆၀၀၀ အတြင္းရရွိေသာ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ၂၁၀၀၀၀- ၂၂၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း
-လစာ ၁၄၀၀၀၀-၁၅၀၀၀၀ အတြင္းရရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားဟာ ၂၅၀၀၀၀-၂၇၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း
-လစာ ၁၆၀၀၀၀-၁၇၀၀၀၀ အတြင္းရရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားဟာ ၂၈၀၀၀၀-၃၀၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း
-လစာ ၁၈၀၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ အတြင္းရရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၃၁၀၀၀၀-၃၃၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း
-လစာ ၂၀၀၀၀၀ - ၂၁၀၀၀၀ အတြင္းရရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ၃၄၀၀၀၀-၃၆၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း
-လစာ ၂၂၀၀၀၀-၂၃၀၀၀၀ အတြင္းရရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ၃၈၀၀၀၀-၄၀၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း
-လစာ ၂၅၀၀၀၀-၂၆၀၀၀၀ အတြင္းရရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ ၅၀၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း တုိးျမွင့္သြားမွာပါ။

အစုိးရ၀န္ထမ္းလစာေတြ တပ္မေတာ္ ၀န္ထမ္းလစာေတြ တုိးတာေတာ့ ဟုတ္ပါရဲ႕..။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔ အၿပိဳင္ လုိက္တုိးကုန္ၾကဦးမွာလားဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ..။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ တေန႔လုပ္မွ တေန႔စားရတဲ့ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားေတြဘ၀၊ ျပင္ပ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ဘ၀၊ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္လာဦးမလဲ….။ ဟုိအရင္ကတည္းက လစာတုိးရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တာ ထုံးစံလုိျဖစ္ေနေတာ့ အကယ္လုိ႔မ်ား ကုန္ေစ်းႏႈန္း တုိးလာခဲ့မယ္ဆုိရင္ေရာ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လုိ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမွာလဲဆုိတာ သိခ်င္းစမ္းပါဘိ။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved