နားမေယာင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္

Saturday, September 24, 2011
ကာတြန္း - ဟာဂ်ဴလီ (ကသာ)/Facebook

1 comments :

 1. Anonymous said... :

  ၁ ျမစ္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္။
  ၂ သန္႔ရွင္းေသာေရႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကို ပ်က္စီးေစသည္။
  ၃ ျမစ္က်ဳိးအင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႔က်က္စားတတ္ေသာ ငါးမ်ားကို သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။
  ၄ ႏုန္းပို႔ခ်မႈကို ပ်က္ျပားေစသည္။
  ၅ တမံက်ဳိးေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ တမံေအာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ အိုးအိမ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
  ၆ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားၿပီး ပမာဏၾကီးမားေသာ တမံမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအက်ဳိးအျမတ္ မ်ားသည္ ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိပါ။
  ၇ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးေစပါသည္။
  ၈ သဘာဝေရစီးႏႈန္း၊ ႏုန္းအနည္အနစ္ႏွင့္ ႐ိုးရွင္းေသာ ေဂဟစနစ္ကို ပ်က္စီးေစသည္။
  ၉ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပ်က္စီးမႈအားလံုးအား ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
  ၁၀ ႏွစ္စဥ္ေရၾကီးမႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ႏွစ္မ်ားစြာၾကာမွ တခါတရံျဖစ္ေပၚေသာ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈ ကိုမူ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။
  ၁၁ တမံအနီးဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
  ၁၂ ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္မဟုတ္ပါ။
  ၁၃ ေရေလွာင္ကန္သည္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊင့္ပါသည္။
  ၁၄ ေနစြမ္းအင္ကဲ့သုိ႔ ေခတ္မီနည္းပညာရပ္မ်ား အသံုးျပဳပါက တမံမ်ား တည္ေဆာက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။
  ၁၅ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ လူေနမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းသည္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။
  ၁၆ ေဂဟဆုိင္ရာ၊ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ တည္ေဆာက္ ေရး၏ အက်ဳိးတရားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနပါသည္။
  ၁၇ တမံႀကီးသည္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားပါသည္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved