ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္ ျပႆနာ

Monday, November 7, 2011


အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ အမွန္တကယ္ေဆာင္႐ြက္မည္ဆုိလွ်င္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကုိ
ခၽြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ စတင္ပါ

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က အက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့မႈအေပၚတြင္ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုဟု သာမန္အားျဖင့္ျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေ႐ြးေကာက္ခံ အမတ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ား လြတ္ေျမာက္လာျခင္း မရွိသည့္အတြက္ သံသယျဖစ္စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။

ထုိေၾကညာခ်က္အရ လြတ္ေျမာက္လာသူ ၆၃၅၉ ဦး အနက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမွာ မိမိတုိ႔ ေအေအ ပီပီ စာရင္းအရ ၂၄၀ ဦးသာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ပထမအႀကိမ္ေပးေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ တြင္လည္း လႊတ္ေပးသူ ၁၄၆၀၀ အနက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမွာ မိမိတုိ႔၏စာရင္းအရ ၇၂ ဦးသာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ပုိဆုိးသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရဖက္မွ ယေန႔အထိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရွိပါဟု ျငင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိ္င္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္မူ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၀၀ ခန္႔လႊတ္ေပးလိုက္သည္ဟု ေရွ႕ေနာက္မညီ ေျပာဆိုေနၾကျပန္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ဓားစာခံမ်ားသဖြယ္ သေဘာထား၍ ႏုိင္ငံတကာနယ္ပယ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ရေရးအတြက္ ကစားပြဲတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ေနျခင္းမွာ ထင္ရွားေနပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေအေအပီပီ အပါအ၀င္ အတိုက္အခံမ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ တန္ဖုိးမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထားမ်ား မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္္ပါသည္။

ေအေအပီပီမွွ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “မည္သူတုိ႔အား ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္သတ္မွတ္သည္” ဆုိသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵ ျပျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္တက္ႂကြစြာပါ၀င္ လႈပ္ရွားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အားေပးေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ထုိသုိ႔ပါ၀င္သည္ ေထာက္ပံ့ကူညီသည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေထာင္အသီးသီး၊ ရဲဘက္စခန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံရေသာ မည္သူကိုမဆုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု သတ္မွတ္ပါသည္” ဟု အတိအလင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိထာၿပီးျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ ေအေအပီပီမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေအေအပီပီမွ ေကာက္ခံရရွိထားေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၁၆၆၈ ဦးသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းတြင္ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ေအေအပီပီအပါအ၀င္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စုေဆာင္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စာရင္းဇယားမ်ားမွာ မွန္ကန္မႈမရွိဟု တဖက္သတ္ျငင္းဆိုေနမည့္အစား မွန္ကန္သည္ဆိုသည့္ ၎တုိ႔၏စာရင္းကို အျမန္ဆံုး တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္ ျမန္မာအစုိးရတြင္ တာဝန္ရိွပါသည္။

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ အမွန္တကယ္ေဆာင္႐ြက္မည္ဆုိလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆုိလွ်င္ ...

ပထမအဆင့္ေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူအားလုံးကုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အျဖစ္ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။

ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ မည္သူတို႔ကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ဆိုသည္ကို ရွင္း လင္းစြာထုတ္ျပန္ေပးရမည္။

တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းအတိအက်ကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။

စတုတၴအဆင့္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးၿပီး ျပန္ လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ အားလုံးကုိလည္း ၎တုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈမ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။


ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း စာရင္းအမွန္ရႏုိင္ရန္ ႏုိ္င္ငံတကာမွလည္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ေပး ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ မိမိတို႔ေအေအပီပီမွလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ တိုက္တြန္းမႈမ်ား ေပးလုိပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေနေသာ အိုင္စီအာစီကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ေကာက္ခံေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဦးေဆာင္သည့္ လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ စသည္တို႔ႏွင့္ပူးတြဲ၍ အေျဖရွာမည္ဆိုလွ်င္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚလာႏိုင္သလို ျပည္တြင္းျပည္ပ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားကုိ တိုးပြားလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက မိမိတို႔ေအေအပီပီအေနျဖင့္လည္း လိုအပ္သည့္အေထာက္အထားမ်ားကို ႀကိဳးစားရွာေဖြ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

ဆက္သြယ္ရန္
ကုိတိတ္ႏိုင္ (အတြင္းေရးမွဴး) +၆၆ (၀) ၈၁ ၂၈၇ ၈၇၅၁
ကုိေဇာ္ထြန္း (အလုပ္အမႈေဆာင္) +၆၆ (၀) ၈၉ ၉၅၂ ၇၃၄၀
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved