ဦးေရႊထူးမိသားစုထံမွ

Wednesday, January 25, 2012


သို႕
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္။
ေန႕စြဲ။ ။ ၁၇.၁.၂၀၁၂

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနသည့္ က်န္ရစ္သူအက်ဥ္းသား
ဦးေရႊထူး လြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥ

ဦးေရႊထူး၏ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း။ ။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မဟာ (၁၃) တပ္မင္းႀကီး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘျဖဴ (ျငိမ္း) ႏို္င္ငံ့ဂုဏ္ရည္ ပထမအဆင့္ ႏွင့္ ေဒၚျမေသြးတို႕မွ (၂၀) ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

ေမြးခ်င္းငါးေယာက္အနက္ ဒုတိယေျမာက္သားျဖစ္ျပီး၊ အသက္(၂၀)အရြယ္တြင္ ပညာေရး၀န္ထမ္းဘ၀ျဖင့္ အ.ထ.က (၁) ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ (၁၉၆၆) ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚခင္ေဆြရီ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ ျပဳခဲ့သည္။ သားတစ္ေယာက္ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ (၁၉၈၆) ခုႏွစ္တြင္ အ.ထ.က (၁) မႏၱေလးျမိဳ႕ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း အထက္တန္းျပဆရာအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ (၁၉၈၆) ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး၀န္ထမ္းဘ၀မွ အျငိမ္းစားယူခဲ့သည္။ (၁၉၈၈) ျပည္လံုးကၽြတ္ အေရးအခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

(၁၉၉၃)တြင္ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရး ၁၆ မွ စြဲခ်က္တင္ျပီး အထူးတရားရံုးမွ ပုဒ္မ (၅) (ည) (၁၇/၁) အရ ၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ျပီး တစ္ေပါင္းတည္း အျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ (၃) ႏွစ္က်ခံေစရန္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွစ္ေစ့၍ ျပန္လြတ္ခဲ့သည္။

(၁၉၉၈) ခုႏွစ္ ေမလထဲတြင္ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရး (၁)မွ ဖမ္းဆီးျပီး ၁၂၄ (က) အရ အႏွစ္ (၂၀)၊ ေဖာက္ခြဲ (၅) အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ႏွစ္ ၊ ပုဒ္မ ၁၇ (၂) အရ ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၁၉ (စ) အရ ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ကာလအစပိုင္းတြင္ အိုးဘိုးအက်ဥ္းေထာင္ (မႏၱေလး) ၌ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသည္။ အက်ဥ္းက်ခံစဥ္ကာလအတြင္း (၃၀) ရက္ ေမလ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ေလးလံုး အက်ဥ္းေထာင္ (ေတာင္ႀကီး) ရွမ္းျပည္နယ္သို႕ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသည္။ အက်ဥ္းက်ခံ ရစဥ္ကာလမွ ယခုအခ်ိန္ အထိ ၁၄ ႏွစ္နီးပါး ေတာင္ေလးလံုးအက်ဥ္းေထာင္တြင္က်ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

ဦးေရႊထူးအေပၚစြဲဆိုထားေသာပုဒ္မမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား။ ။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၉) ရက္တြင္ ဦးေရႊထူး (ခ) ဦးေအာင္ေဇယ်အား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းကဲ့သို႕ ဖန္တီး ႏႈိးေဆာ္ရန္ၾကံရြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲျပီး အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရး (၁) မွ ဖမ္းဆီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ပါပုဒ္မမ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းပုဒ္မမ်ားအနက္

၁။ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) အရ ခုႏွစ္ဦးအား အႏွစ္ (၂၀) ခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ငါးဦး ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္လာျပီး ဦးေရႊထူး တစ္ေယာက္သာ က်န္ရစ္၍ အျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။

၂။ ပုဒ္မ ေဖာက္ခဲြ (၅)အရ ဦးေရႊထူးႏွင့္အျခားတစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ က်န္ တစ္ဦးမွာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ၿပီး ဦးေရႊထူးသာ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း တစ္စံုတစ္ရာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈ အေၾကာင္းအရာတစ္စံုတစ္ခုေသာ္လည္းေကာင္း တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။

၃။ ၁၉(စ)အရ ဦးေရႊထူးတစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ ၄င္းေလ ေသနတ္နံပါတ္ (၁) မွာ ဦးေရႊထူးေက်ာင္းသားဘ၀ ( ေျခာက္တန္း ၊ ၁၉၅၉ ) တြင္ ဘခင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘျဖဴ (ထိုအခ်ိန္က ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္မဟာမွဴး ၁၃ ဦးအနက္မွ တပ္မဟာ ၁၃ ၏ တပ္မင္းႀကီး) က သားျဖစ္သူ၏ ပညာေရးထူးခၽြန္မႈကို လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္က ဤေလေသနတ္ နံပါတ္ (၁) (Air Diana) အမ်ိဳးအစားမွာ ဥပေဒအရ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ရန္မလိုပါ။ ဖမ္းဆီးစဥ္ကာလကလဲ ၄င္းေလေသနတ္မွာ အသံုးျပဳ၍ လံုး၀မရဘဲ က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဖခင္၏ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းအျဖစ္ ဦးေရႊထူးက သိမ္းဆည္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ပုဒ္မ ၁၇ (၂) အရ ဦးေရႊထူုးႏွင့္ ကိုေမာင္ေမာင္တို႕အား ျပစ္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ကိုေမာင္ေမာင္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ဦးေရႊထူးမွာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါျဖစ္စဥ္တြင္ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) အရ (၇) ဦး ၊ ပုဒ္မ ၅ (ည) အရ (၁၇) ဦး ၊ ပုဒ္မ ၁၇ (၂) အရ တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၂၅ ဦးအနက္ ၂၄ ဦးမွာ လံုး၀လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ဦးေရႊထူး တစ္ဦးထဲသာ က်န္ရစ္ ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဦးေရႊထူးအား စြဲဆိုထားေသာ ေဖာက္ခြဲ (၅)၊ ပုဒ္မ ၁၂၄(က)၊ ပုဒ္မ ၁၉(စ) တို႕သည္လည္း အမွန္အားျဖင့္ ျပစ္မႈမေျမာက္ဘဲ သံသယျဖင့္စြပ္စဲြကာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေရႊထူးကို ဤပုဒ္မမ်ားႏွင့္ စြဲဆိုခဲ့သည္မွာ ေထာက္လွမ္းေရးလက္ထက္က ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ၂၀၀၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီက အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒျပဌာန္း၍ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ “အဆိုပါအမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား အနက္ မေလ်ာ္ကန္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယင္းသို႕ မေလ်ာ္မကန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အက်ဥ္းသား ၃၉၃၇ ဦးတို႕အား ယေန႕ ၁၃၆၆ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၇ ရက္ (၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ )မွ စ၍ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရျခင္းကို ရပ္စဲေပး လိုက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ ျပန္လည္ေစလႊတ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္” ဟူ၍ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကျငာခ်က္အရ ဦးေရႊထူးႏွင့္ အမႈတြဲအတူတူမ်ားထဲမွ (၁၁) ေယာက္ကိုျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႕ “မေလ်ာ္ကန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား” ဟု သံုးသပ္ထားခ်က္တြင္ ဦးေရႊထူးကိုစြဲဆို ထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားလည္းပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ဤ “မေလ်ာ္ကန္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္” လုပ္ေဆာင္ ထားသည့္ “သံသယရွိစရာစြဲခ်က္” တြင္ “သံသယ” ၏အက်ိဳးကို ဦးေရႊထူး ခံစားထိုက္ပါသည္။ ဥပေဒ၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈကို အျပည့္အ၀ ရရွိေနၾကသူမ်ားရွိပါလ်က္ ဦးေရႊထူးတစ္ေယာက္တည္းသာ က်န္ေနခဲ့ရ ျခင္းမွာ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။

ထို႕ျပင္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၂ ကေနျပည္ေတာ္ ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “ဒီစာရင္းအတိုင္းဆိုရင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနသူမ်ား အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ မရွိေတာ့ပါဘူး၊ က်န္ရွိတယ္လို႕ ယူဆပါက စာရင္းေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။ စာရင္းမွာ ပါလာတဲ့ နာမည္နဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္ထဲက နာမည္ရွိတယ္ဆိုရင္စီစစ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးသြားမွာပါ” ဟုေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤကဲသို႔ေသာေျပာၾကားခ်က္ကို “ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ” ျဖင္႔ ယခုဤစာကို ေရးသားေပး ပို႕လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မိတၱဴကို
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႕ေပးပို႕ပါသည္။

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    Good on Ya !

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved