အင္းစိန္မွ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္

Saturday, April 14, 2012

ေတာင္းဆိုခ်က္မူရင္းစာ

၁။က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ
(က) အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆး၀ါးကုသမွဳ ခံယူရန္ Refer မရရွိျခင္း
(ခ) အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆး၀ါးမရရွိျခင္း

၂။စာအုပ္ ၊ စာေစာင္ဖတ္ရွဳျခင္း
(က)စာေပ စီစစ္ေရး ခြင့္ျပဳျပီးေသာ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား ေထာင္တြင္း တြင္ထပ္မံ စီစစ္ေရး ျပဳလုပ္ေနျခင္း

၃။အ၀တ္အစား
(က)ေထာင္မွထုတ္ေပးေသာပံုစံ၀တ္စံုမ်ားမွာ လူ႔သိကၡာႏွင့္မေလ်ာ္ညီစြာ ၀တ္ဆင္လို႔ မရေအာင္ ေသးငယ္ေနျခင္း

၄။ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္
(က)အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲဥပေဒအပိုဒ္ (၈၃၈) ႏွင့္ (၈၄၈) တို႔အရ ခံစားခြင့္ရွိေသာ သာမန္ေလွ်ာ့ရက္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာ့ရက္ (အထူးေလွ်ာ့ရက္မ်ားကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ ေထာင္တာ၀န္ခံအရာရွိ စသည္တို႔မွေပးႏိုင္ေကာင္း) စသည့္ေလွ်ာ့ရက္မ်ားကို သီးသန္႔ ၊ သာမန္သီးသန္႔အက်ဥ္းသားမ်ားမွ ခံစားခြင့္မရွိျခင္း

ထို႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာတြင္မပါပဲ က်န္ရွိေသာ) သီးသန္႔ ၊ သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတို႔တြင္ တတ္စြမ္းသမွွ်ပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဖဒိုမန္းျငိမ္းေမာင္နည္းတူ စဥ္းစားေပးရန္ ႏွင့္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား ထပ္မံေပးရန္..
သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္ပါလူ႔အခြင့္ေရးကိစၥႏွင့္စပ္လွ်င္းျပီး -
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး
(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္
(၃) ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ထံ တရား၀င္စာေရးသားအေၾကာင္းၾကားခြင့္ေပးပါရန္..

အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ရွိ ေအာက္ပါသီးသန္႔ ၊ သာမန္သီးသန္႔အက်ဥ္းသားမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္

----

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ မိသားစုႏွင့္ ျပည္သူလူထုႀကီးမွေပးပို႔လာေသာသတင္းမ်ားကိုတစ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ (၉.၄.၂၀၁၂)

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    Why still not sympatizied, digital world and could always listen Dhamma not obliged is very sad human life.
    Else where show amenities for people we predict the worst need amenities in jails.
    devastating jails and reform and changed everything.
    All poc get full recreation and look after new work opportunities.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved