မဲဆႏၵနယ္ ၄၅ ခုတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း

Tuesday, April 3, 2012

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

(၁) စစ္ကိုင္း - ဦးခင္ေမာင္သိန္း (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂) ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ - ေဒၚခင္စန္းလွိဳင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၃) ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္ - ဦးေအာင္စိုး (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၄) ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ - ဦးေအာင္စိုးၿမင့္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၅) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ - ဦးစိန္ထြန္း (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၆) သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ - ဦးၿမင့္ဦး (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၇) လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ - ဦးေက်ာ္မင္း (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၈) မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဦးၿမင့္သိန္း - (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၉) ေရစၾကိဳၿမိဳ႕နယ္ - ေဒါက္တာတင္ေဌးေအာင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၁၀) ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ - ဦးျမင့္ေအာင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၁၁) ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ - ဦးပိုက္ကို (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၁၂) ပြင့္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္ - ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၁၃) ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ - ေဒၚစႏၵာမင္း (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၁၄)ပုဗၺသီရီၿမိဳ႕နယ္ - ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၁၅) ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ - ဦးနိုင္ငံလင္း (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၁၆)ဥတၱရသီရီၿမိဳ႕နယ္ - ဦးမင္းသူ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၁၇)ေက်ာက္ပန္းေတာင္း - ေဒါက္တာေဇာ္ၿမင့္ေအာင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၁၈) ႏြားထိုးၾကီးၿမိဳ႕နယ္ - ဦးေပါခင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၁၉) မဟာေအာင္ေၿမၿမိဳ႕နယ္ - ဦးအုန္းႀကိဳင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂၀) တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ - ေဒၚခင္သႏၱာ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂၁) မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ - ဦးဝင္းထိန္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂၂) ၿပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ - ဦးေက်ာ္သီဟ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂၃) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ - ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂၄) ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂၅) သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ - ေဒၚစုစုလြင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂၆) ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ - ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂၇) မဂၤလာေတာင္ညြန္ၿမိဳ႕နယ္ - ေဒၚၿဖဴၿဖဴသင္း (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂၈) လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ - ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂၉) မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ - ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းၿမင့္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၃၀) ကေလာၿမိဳ႕နယ္ - ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၃၁) ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ - ဦးဝင္းၿမင့္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၃၂) မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ - ဦးစိန္၀င္း (ခ) ဦးစိန္ဝင္းဟန္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၃၃) ေၿမာင္းၿမၿမိဳ႕နယ္ - ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၃၄) ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ - ေဒၚၿမင့္ၿမင့္စန္း (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၃၅) ၿမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ - ဦးေက်ာ္ၿမင့္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၃၆) ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္ - ေဒၚတင္တင္ရီ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၃၇) မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ - ေဒၚခင္ေမႊးလြင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

(၃၈) ပဲခူးတိုင္း ေဒသၾကီး အမွတ္ (၇) မဲဆႏၵနယ္ - ဦးမင္းဦး (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၃၉) မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး အမွတ္ (၄) မဲဆႏၵနယ္ - ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႕ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၄၀) ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး အမွတ္ (၁၀) မဲဆႏၵနယ္ - ဦးသိန္းေဆြ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၄၁) စစ္ကိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္ (၃) မဲဆႏၵနယ္ - ေဒါက္တာၿမင့္နိုင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၄၂) စစ္ကိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္ (၇) မဲဆႏၵနယ္ - ဦးတင္ျမ (ျပည္ေထာင္စုႀကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖဳိးေရးပါတီ)
(၄၃) ရွမ္းျပည္နယ္ အမွတ္ (၃) မဲဆႏၵနယ္ - ဦးစိုင္းစံမင္း (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ)

တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္

(၄၄) ပဲခူတိုင္းေဒသၾကီး အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္ - ဦးမ်ိဳးခိုင္ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၄၅) ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္(၂) မဲဆႏၵနယ္ - ေဒါက္တာလွၿမတ္ေသြး (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved