န၀ရတ္လက္စြပ္စီရင္နည္း

Tuesday, June 26, 2012


န၀ရတ္ကိုးပါးဆိုသည္မွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကိုးမ်ဳိးကို ေခၚဆိုပါသည္။ န၀ရတ္ဟူသည္ န၀ရတန ဟူေသာ ပါဠိမွလာ၍ ရတနာကိုးပါးဟု အနက္ရသည္။ န၀ရတ္ကိုးပါး ခ်ယ္ထားေသာ လက္စြပ္ကို န၀ရတ္လက္စြပ္ ဟုေခၚသည္။ က၀ိလကၡဏာ သတ္ပံုက်မ္းတြင္ မ်က္စံုလည္းသတ္၊ န၀ရတ္၊ စီခတ္အမြန္းတင္ ဟုေတြ႔ရသည္။ လူတို႔သည္ န၀ရတ္လက္စြပ္ကို က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ဟု ယံုၾကည္၍ ဆင္ယင္ေလ့ရွိသည္။ ေရွးပေ၀ဏသီကပင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ထူးျခားေသာ တန္ခိုးမ်ားရွိသည္ဟု လူတို႔ အယူရွိခဲ့ၾကသည္။ န၀ရတ္တြင္ အပါအ၀င္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တစ္ပါးပါး၏ တန္ခိုးအာနိသင္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ပတၱျမား ဘုန္ေတာက္၊ ျမ ေက်ာက္ ေအးခ်မ္း

စိန္ စြမ္းဂုဏ္ေရာင္၊ ေၾကာင္ ကား သိဒၶိ

မဏိ နီလာ - ေမတၱာကဲခ်ဳပ္၊ ေဂၚမိတ္ ခြန္အား

ဥႆဖယား က်န္းမာ၊ သႏၱာ ႀကီးကဲ

ပုလဲ က်က္သေရ၊ ဂုဏ္ကိုးေ၀သည္

ကိုးေထြ န၀ရတ္ စြမ္းရည္တည္း။

န၀ရတ္လက္စြပ္သည္ ျမန္မာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းတြင္ ေရႊခြက္(သို႔)ေငြခြက္ထဲတြင္ န၀ရတ္ကိုးပါး၊ နံသာမ်ိဳး ငါးပါးေသြး၍ (သို႔မဟုတ္) ေရေမႊးမ်ားထည့္၍ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးတို႔၏ထိပ္၌ သေျပပန္းခက္ျဖင့္ ပက္ျဖန္း၍ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

ပတၱျမား
ျမ
စိန္
ေၾကာင္
နီလာ
သႏၱာ
ဥႆဖယား
ေဂၚမိတ္
ပုလဲ

န၀ရတ္ကိုးပါးမွာ-

1. ပတၱျမား (Ruby)
2. ျမ (Emerald)
3. စိန္ (Diamond)
4. ေၾကာင္ (Cats eye)
5. နီလာ (Sapphire)
6. ေဂၚမိတ္ (Zircon)
7. ဥႆဖယား (Topaz)
8. သႏၱာ (Coral)
9. ပုလဲ (Pearl) ျဖစ္သည္။

စိန္ကို ေက်ာက္မ်က္တို႔၏ ဘုရင္ဟုေခၚသည္။ ေက်ာက္မ်က္အမ်ဳိးေပါင္း ၁၂၀ခန္႔ ရွိသည့္အနက္ စိန္သည္ အမာဆံုးေသာ ေက်ာက္မ်က္ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔အနက္ စိန္၊ ပတၱျမား၊ ျမႏွင့္ နီလာတို႔သည္ အဖိုးအတန္ဆံုး ျဖစ္သည္။ နီလာႏွင့္ ပတၱျမားသည္ ေက်ာက္မ်က္အမာ တစ္မ်ဳိးထည္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေရာင္အေသြးသာ ကြဲျပားသြားသည္။ ပတၱျမားသည္ ေသြးကဲ့သို႔ေသာ အနီေရာင္ရွိၿပီး နီလာသည္ ေတာက္ပေသာ အျပာေရာင္ရွိသည္။

ပုလဲႏွင့္ သႏၱာသည္ တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ပုလဲကို ကမာ(သို႔)မုတ္ေကာင္၏ ကိုယ္တြင္းမွ ရ၍ သႏၱာကို သႏၱာေကာင္မ်ားရွိေသာ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားမွ ရရွိသည္။ ေၾကာင္ကို ေၾကာင္၏ မ်က္လံုးႏွင့္ တူ၍ ေၾကာင္မ်က္ရြဲ ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ျမတြင္ၾကည္လင္ စိမ္းျမေသာ အေရာင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စိန္၊ နီလာ၊ ဥႆဖယားတို႔ေလာက္ မမာေခ်။ ေဂၚမိတ္သည္ ေက်ာက္သလင္းႏွင့္ ေရာ၍ ေတြ႔ရတတ္ေသာ ေက်ာက္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

မဏိသွ်တၱရ ရတနာက်မ္းလာ န၀ရတ္လက္စြပ္ျပဳလုပ္နည္း။

န၀ရတ္လက္စြပ္ ျပဳလုပ္နည္း၌လည္း ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး ေျမာက္စားခ်ီးျမင့္ျခင္းကို ခံေတာ္မူရေသာ အဂၢမဟာေသနာပတိ ၀န္ရွင္ေတာ္ အရာရွိ ေယာၿမိဳ႕စား ဦးဘိ္ုးလွိဳင္ ျပဳစုေရးသားစီရင္ေတာ္မူ ေသာ ဥတုေဘာဇနသဂၤဟက်မ္း ွင့္ ေလာကဟိတရာသီ က်မ္းတို႔တြင္တစ္မ်ိဳး ၊ မဏိသွ်တၱရေခၚ ရတနာက်မ္းတြင္ တစ္ဖံု ႏွစ္မ်ိဳးကြဲေနသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ဥတုေဘာဇနက်မ္းႏ်င့္ ေလာကဟိတရာသီက်မ္း၌ န၀ရတ္လက္စြတ္ျပဳလုပ္နည္းမွာ “ ပတၱျမား ၊ စိန္ ၊ ပုလဲ ၊ သႏၱာ၊ ေဂၚမုတ္၊ နီလာ၊ ေၾကာင္၊ ဥႆဖယား၊ ျမစသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကိုးပါးကို ပတၱျမားအလယ္ ၊ စိန္အေရွ႕ အစဥ္အတိုင္းထား၍ လက္ယ်ာရစ္လွည့္ၿပီးလွ်င္ လုပ္ရမည္။ ၿပီးလွ်င္ သမၼာေဒ၀ နတ္အေပါင္းတို႔အား ပန္းေပါက္ေပါက္တို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ပသၿပီးမွ ၀တ္ဆင္ေသာ္ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႔ ကင္းကြာ၍ ၍မဂၤလာက်က္သေရ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၿပိး ေကာင္းခ်ီးခ်မ္းသာ ရအံ့ဟု ဆိုေလသည္။

မဏိသွ်တၱရေခၚ ရတနာက်မ္းတြင္ န၀ရတ္လက္စြပ္ ျပဳလုပ္နည္းမွာ တနဂၤေႏြေဒါင့္မွာ သႏၱာ ၊ အေရွ႕တနလၤာေဒါင့္မွာ စိန္၊ အေရွ႕ေတာင္အဂၤါေဒါင့္မွာပုလဲ၊ ေတာင္ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေၾကာင္၊ အေနာက္ေတာင္ စေနေထာင့္မွာ ေဂၚမုတ္၊ အေနာက္ၾကာသပေတးေဒါင့္မွာ ျမ၊ အေနာက္ေျမာက္ ရာဟုေထာင့္မွာ ဥႆဖယား၊ ေျမာက္ ေသာၾကာေထာင္မွာ နီလာ၊ တိမ္ေတာင္အရပ္ (၀ါ) အလယ္ဗဟိုတြင္ ကိတ္ၿဂိဳဟ္အမွတ္ ပတၱျမားကို ျမႇဳတ္၇မည္ဟု ဆိုေပသည္။

ဥတုေဘာဇန သဂၤဟက်မ္းႏွင့္ ေလာကဟိတရာသီက်မ္းလာ န၀ရတ္လက္စြပ္ ျပဳလုပ္နည္း

န၀ရတ္လက္စြပ္ကို ဆင္ျမန္း၀တ္ဆင္ေသာ အခါ၌လည္း ရက္ျမတ္ရာဇာ မဂၤလာအခါေရြး၍ ရတနာသံုးပါး မိဘဆရာသမား အထက္နတ္မင္းႀကီးမ်ား ၊ အထက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ ကိတ္ၿဂိဳဟ္ပါ ၿဂိဳဟ္ႀကီးကိုးလံုးကို ရွိခိုးပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီးမွ ျမကို အတြင္းဘက္ ၊ စိန္ကို အျပင္ဘက္ထား၍ ၀တ္ဆင္ရမည္။ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ မဂၤလာအခါမွာ ပန္းထိမ္ဆရာထံ အပ္နွံရမည္။ ပန္းထိမ္ဆရာကလည္း ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ မဂၤလာအခါေရြး၍ မိမိကိုယ္ကို သန္႔စင္ေအာင္ျပဳၿပီး ၀တ္ေကာင္းစားလွမ်ားကို ၀တ္ဆင္ကာ သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားကို ကန္ေတာ့ေပး၍ ျပဳလုပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

လက္စြပ္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေသာအခါ ပိတ္ျဖဴ (သို႔) သန္႔ရွင္းေသာ ေနရာေပၚတြင္ ေက်ာက္ျမက္ကိုးပါးကို ခင္း၍ အစီအစဥ္အတိုင္း ဆီမီးအတိုင္းထားကာဆီမီးဖေယာင္းတိုင္ တစ္တိုင္က်စီ ပူေဇာ္ထားရမည္ဟု မဏိသွ်တၱရ က်မ္းတြင္ ညြန္းဆိုထားေပသည္။

ထို႔ျပင္ ေက်ာက္မ်က္ကိုးပါးကို ခင္းက်င္းရာ၌လည္း ေအာက္ပါခံရမည့္ပစၥည္းမ်ားကို ဤသို႔ ေဖာ္ျပထားျပန္သည္။

၁။ ပတၱျမားေအာက္တြင္ ကတိုးႏွင့္ ၾကာနီပြင့္ကို ေအာက္ခံထားရမည္။
၂။ စိန္ ေအာက္တြင္ ေငြႏွင့္ ဇာတိပၹိဳလ္ကို ထားရမည္။

၃။ ပုလဲ ေအာက္တြင္ ဖုမၼသိမ္ႏွင့္ ခ႐ုသင္းမႈန္႔ ေအာက္ခံထားရမည္။
၄။ ေၾကာင္ ေအာက္တြင္ ၾကက္ေမာက္နီပြင့္ ေအာက္ခံထားရမည္။

၅။ ေဂၚမုတ္ ေအာက္တြင္ မာလာပြင့္ကို ထားရမည္။
၆။ ျမ ေအာက္တြင္ ကတိုးပြင့္ႏွင့္ ေလးညႇင္းထားရမည္။

၇။ ဥႆဖယား ေအာက္တြင္ ကရမက္ႏ်င့္ အေက်ာ္ကို ထားရမည္။
၈။ နီလာေအာက္တြင္ ပန္းရင္းကိုထားရမည္။

၉။ သႏၱာေအာက္တြင္ ကတိုး ၾကာနီပြင့္၊ စႏၵကူးကို ထားရမည္။

န၀ရတ္လက္စြပ္ လုုပ္နည္းႏွစ္နည္း ရွိသည့္အနက္ မဏိသွ်တၱရေခၚ ရတနာက်မ္း လက္စြပ္လုပ္နည္းကိုသာ အမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္ ၀တ္ဆင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

န၀ရတ္လက္စြပ္ ၀တ္ဆင္ထားလွ်င္ မသန္႔ေသာေနရာမ်ားကို မကိုင္တြယ္မိေစရန္ႏ်င့္ တေရာ္၊ ကင္ပြန္းႏွင့္ မၾကာခဏ ေဆးေၾကာေပး၍ အေမြးနံ႔သာမ်ား ျဖန္းေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လက္ယ်ာလက္က ၀တ္ဆင္ရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္လက္အဂၤါမသန္႔ေသာ အခါမ၀တ္ဆင္ရန္ကိုလည္း မဏိသွ်တၱရက်မ္းက ညြန္းဆိုထားေပသည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကိုးပါးစီခ်ယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ န၀ရပ္လက္စြပ္ ၀တ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ အသက္ရွည္ျခင္း၊ မဂၤလာရွိျခင္း၊ က်က္သေရရွိျခင္း၊ စုန္းပေယာဂ ေဘးရန္ကို ဖ်က္စီးႏိုင္သည့္အျပင္ အႏုပီယေဆးျဖစ္၍ လူနတ္ခ်စ္ခင္သည္ဟု ရတနာက်မ္းမ်ားတြင္ ဖြင့္ဆိုထားေပသည္။

ခ်စ္စြာေသာ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ.......

ဂမၻီရဆန္ေသာ ဤန၀ရတ္လက္စြပ္ စီးရင္နည္းကို သိသေလာက္ ၾကားဖူးနား၀ရွိသေလာက္ ၊ ဖတ္ဘူးမွတ္ဘူး ေလ့လာဖူးသေလာက္ ျပန္လည္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီထက္မက တိတိက်က် ဃဃနန သိလိုၾကပါက ေရွ႕မီေနာက္မီ နီးစပ္ရာ ေရႊပန္းထိမ္ဆရာႀကီးမ်ားထံတြင္ အနီးကပ္ေလ့လာၾကပါက ပိုမို၍ ၿပည့္စံုႏိုင္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ ပိုက္ဆံမ်ား ရွိလာလို႔ကေတာ့ န၀ရတ္လက္စြတ္ တစ္ကြင္းေလာက္ ၀ယ္၀တ္လိုက္ဦးမယ္ဟူ၍ ႀကံဳး၀ါးရင္း.........

ေစတနာေကာင္းျဖင့္
ဟိန္းတင့္ေဇာ္

ညႊန္း - ဟိန္းတင့္ေဇာ္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ http://www.heintinzaw.com တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါး

2 comments :

  1. Anonymous said... :

    အကိုကန၀ရတ္အေၾကာင္းေတာ္ေတာ္သိတာပဲေနာ္...အကိုလိုမ်ိဳး..ဗဟုသူတေတြရွိခ်င္လိုက္တာ........ဟီးဟီး

  1. Anonymous said... :

    ဗမာစကားမွာသိပ္မရွင္းလုိ႕ပါ ေဂၚမိတ္လား ေဂၚမုတ္လားဗ်။ က်ဳပ္တုိ႕ကေတာ့ ပတၱျမားလဲ မ၀တ္ႏုိင္ပါဘူး၊ ပတၱနဲလည္း မ၀တ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြက ၀န္ႀကီးေတြ၊ သူေဌးေတြမွ ၀တ္ႏုိင္တာကိုး။ အရင္တံုးကဆုိ ပုဆုိးေတြေရာင္းစားေနရပါတဲ့ဆုိတဲ့ ဦးခင္ညႊန္႕ေတာင္၀တ္ေသးဗ်၊ သူေခတ္ေကာင္းတံုးကေပါ့ဗ်ာ၊ ဇာတ္ထဲမွာဆုိလည္း ၀န္ေတြ၀တ္တာေပါ့။ ဘာတဲ့ အေပၚမွာဆုိ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊ ေအာက္ကိုၾကည့္ရင္ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္၊ ေဘးကို ၾကည့္လုိက္ရင္ အေပါင္ဆုိင္ကုိ တန္းလုိ႕ဆုိတာ။ အဲဒီလုိမ၀တ္ႏုိင္လုိ႕သာ ထမင္းမစားရဘူးဆုိရင္ေတာ့ က်ဳပ္တုိ႕ငတ္ေသတာၾကာေပါ့ဗ်ာ။ ေျပာျပတဲ့ဆရာကို ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ။ ဒါမ်ဳိးေက်ာက္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ားဆံုးပဲေလ က်ဳပ္လည္းျမန္မာဆုိေတာ့ ၀တ္ခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ။ က်ဳပ္လည္း ပိုက္ဆံစုအံုးပ။ ၀န္ႀကီးေတြလုိေတာ့ ဘယ္ဟုတ္မလဲဗ်ာ။ ကိုယ့္ရွာတဲ့ပုိက္ဆံနဲ႕ကုိယ္၀ယ္ရမယ္ဆုိေတာ့ မဟားတရားကို စု၀ယ္ရမွာ။ ၀တ္ႏုိင္ပါ့မလားေတာင္မသိ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved