၅ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႕အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္း

Wednesday, August 15, 2012
ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~

ကမၻာသံုးျပကၡဒိန္၏ မည္သည့္ လတြင္မဆို ၅ ရက္၊ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြား၊ ၅ ဂဏန္းပိုင္ရွင္ တို႕အတြက္ စီးပြားေရးေဟာကိန္း မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးကို အထူးသတိထား ကိုင္တြယ္သံုးစြဲတတ္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ေၾကြးၿမီႏွင့္မကင္းစရာ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ ေငြေၾကးစီးပြားေရး အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ လက္ေတြ႕က်က် အလြန္သတိႀကီးစြာလုပ္ ကုိင္ေဆာင္ရြက္တတ္သျဖင့္ အခြင့္ အေရးေကာင္းမ်ားကုိ လက္လြတ္ဆံုး ႐ႈံးရတတ္သည္။
အရာရာကို နားလည္ကြၽမ္းက်င္သျဖင့္ မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိတတ္သည္။

ဘဝတစ္သက္တာတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းလဲကာ စီးပြားရွာရမည္။ သို႕ေသာ္ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေသာ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အခြင့္ အေရးေကာင္းမ်ားရရွိမည္။
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားအထိ သြား ေရာက္ရကိန္းပင္ရွိသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မိမိ၏ အသိဥာဏ္အစြမ္းအစႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေကာင္းသျဖင့္ စီးပြားေရးလမ္း ေျဖာင့္ျဖဴးမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေငြေၾကးျပည့္စံုၾကြယ္ဝ ႏိုင္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ရသမွ်ေငြ ေၾကးကို စနစ္တက်သံုးစြဲစုေဆာင္း တိုးပြားေအာင္ မျပဳႏိုင္ၾကသျဖင့္ ေရ ရွည္တြင္ေငြေၾကးအဖတ္မတင္ႏိုင္ၾက ေပ။
အထူးသတိျပဳရမည္မွာ ေငြေၾကးစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မဆင္မျခင္အရမ္း ကာေရာ စြန္႕စားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္မိရန္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႕မဟုတ္ပါက အႀကီးအက်ယ္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးတတ္သည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္သည္။

သူတစ္ပါးထံမွ မိမိက အနည္းအက်ဥ္းသာ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိတတ္ေသာ္လည္း မိမိထံမွ သူတစ္ပါးက အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားအျပား ရရွိသြားတတ္ေသာ ဇာတာကိန္းခန္း ပါရွိသျဖင့္ အထူးသတိျပဳပါ။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ဖြားမ်ားမွာ ေငြေၾကးကို မက္မက္ေမာေမာ ရွိတတ္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးမားသူမ်ားျဖစ္သည္။

မတ္လ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဖြားဇာတာအရ ေငြေၾကးကံ မေကာင္းတတ္ေပ။ ေငြေၾကးစီးပြားေရး အေျခအေနမွာ အတက္အက် ရွိမည္။ ေငြလည္းမၿမဲတတ္ေပ။ ေလာင္းကစားကို ဝါသနာထံုတတ္သည္။ သို႕မဟုတ္ စီးပြားေရးတြင္ ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ ပံုေအာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏံွတတ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ္လည္း ရသမွ်ေငြ မၿမဲတတ္သျဖင့္ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ ကြယ္လြန္ရတတ္သည္။

ေရွ႕ေရးအတြက္ ေငြေၾကးေခြၽ တာသံုးစြဲစုေဆာင္းတတ္ေသာ အေလ့အက်င့္မရွိသူ ျဖစ္သည္။ အိုဇာတာ ေကာင္းရန္အတြက္ ငယ္စဥ္ကပင္ ရသမွ်ေငြေၾကးကုိ စုေဆာင္းေသာ အေလ့အထ ေမြးျမဴသင့္သည္။
အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ မိမိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ အက်ဳိးအျမတ္မရမီ ကြယ္လြန္သြားတတ္ၾကသည္။

ဧၿပီလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မိမိတို႕၏ ကံၾကမၼာကို မိမိတို႕ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမႈတို႕မွာ မိမိလုပ္ရပ္မ်ားေပၚ တြင္တည္ေနသည္။
ဧၿပီလ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြား အားလံုး၏ ထူးျခားခ်က္မွာ မည္သည့္ အလုပ္တြင္မဆို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္တတ္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

မိမိရလာေသာ အခြင့္အေရး ေကာင္းမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ပါက အဆင့္အတန္း ျမင့္မားသည့္အေျခ အေနသို႕ေရာက္ရွိမည္။ မိမိရည္မွန္း ခ်က္အတိုင္း ျပည့္စံုစြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာေငြ ေၾကးအင္အားရွိေနမည္။
မိမိဇာတာခြင္၏ အားနည္းေသာ လႊမ္းမုိးမႈတစ္ခုေအာက္မွ ႐ုန္းမထြက္ ႏိုင္ပါက ေသာက္စားေပ်ာ္ပါး ေလာင္းကစားျခင္းျဖင့္ ဘဝနစ္မြန္း သြားတတ္သည္။

ေမလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ေငြေၾကးဝင္လာတတ္ေသာ ကိန္းမ်ားေၾကာင့္ေငြေၾကး စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုသိုလ္ကံ ေကာင္းတတ္သည္။ ေငြေၾကးဥစၥာ ပစၥည္းစုေဆာင္းမိမည္။

သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ပါက ေအာင္ျမင္ထင္ရွား ေက်ာ္ေစာမည္။ မိမိ၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေျပာင္းအလဲႏွင့္ အၿမဲႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။
အိမ္ေျမအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း၊ ေစ်းကစားျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ျခင္းမ်ားလုပ္ပါက အထူးေအာင္ျမင္မည္။
ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ အိမ္ ေထာင္က်ပါက မိမိ၏အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္တိုးတက္ မႈတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္။

ဇြန္လ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိထက္ျမက္ေသာ ဥာဏ္ေၾကာင့္အေျခ အေနေကာင္းတတ္သည္။ သို႕ေသာ္ အေျပာင္းအလဲ ျမန္တတ္သူ ျဖစ္သျဖင့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်ႏွင့္ မကင္းႏုိင္ေခ်။
ျမန္ျမန္ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္မည့္ အလုပ္မ်ဳိးကိုသာ အထူးစိတ္ဝင္စား တတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက ဤသေဘာ သဘာဝပို၍ရွိသည္။ ေငြအလြယ္တကူ ရႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စြန္႕စားပုံေအာ တတ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အလြန္ ေအာင္ျမင္ၿပီး တစ္ခါတေလတြင္ အႀကီးအက်ယ္ဆံုး႐ႈံးနစ္နာႏိုင္သည္။

ဇြန္လ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အားလံုးသည္ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္ ရွိၾကသည္။ ေငြရွိလွ်င္ ရွိသလို ေနထိုင္ စားေသာက္သံုးျဖဳန္းပစ္တတ္ၿပီး ေငြမရွိေသာအခါ မရွိသလို လိုက္ေလ်ာ ညီေထြေနထိုင္တတ္ၾကသည္။
ကံေကာင္းေထာက္မမႈႏွင့္ႀကံဳ တုန္းႀကံဳခိုက္ေနာင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္စုေဆာင္း ထားသင့္သည္။ မိမိ၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ႏိုင္ပါက မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္မဆို အလြယ္တကူ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။

ဇူလိုင္လ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြားေရးတြင္ မၾကာခဏ ကံေကာင္းမႈႀကံဳရမည္။
သို႕ေသာ္ ရသေလာက္အဖတ္ မတင္ဘဲ ေရွ႕ေရးအတြက္ စုေဆာင္း ႏိုင္ျခင္းမရွိတတ္ေပ။

မိမိ၏ထူးျခားေသာ စိတ္စြမ္းအင္ ျဖင့္ စီးပြားေရးကိုကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္ ပါက အလြန္စီးပြားျဖစ္ထြန္းမည္။
မိမိတြင္ သြက္လက္ထက္ျမက္ေသာ ဥာဏ္ရည္ႏွင့္အရာရာကို ႏွံ႕စပ္သိျမင္ေသာ အရည္အခ်င္း ရွိၾကေသာ္လည္း ႐ံုးလုပ္ငန္းကဲ့သို႕ေသာ အလုပ္မ်ဳိးကို လုပ္ကိုင္လိုျခင္း မရွိတတ္ေခ်။

ၾသဂုတ္လ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲ ၿပီး စြန္႕စားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳပါက ဆံုး႐ႈံးတတ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လာဘ္ျမင္တတ္သျဖင့္ စြဲစြဲ ၿမဲၿမဲသာ လုပ္လွ်င္ မည္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္မဆို ျဖစ္ထြန္းမည္။

သို႕ေသာ္ မိတ္ေဆြအေပါင္း အသင္းဆိုးမ်ားေၾကာင့္ မိမိ၏အက်ဳိး စီးပြားထိခိုက္နစ္နာမည့္ အႏၲရာယ္ႀကံဳ ေတြ႕မည္။
မိမိဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။

စက္တင္ဘာလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

တစ္ေနရာထဲတြင္ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ဳိးထက္ ျမန္ျမန္ ႏွင့္ေငြရေသာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ တတ္ၾကသည္။
အရာရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္ႏွံ႕စပ္သျဖင့္ မည္သည့္အလုပ္မ်ဳိးကို လုပ္ကိုင္ပါက ဝင္ေငြလမ္းေျဖာင့္မည္ဟု အတိအက် မသတ္မွတ္ႏိုင္ေပ။

လုပ္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ရံဖန္ရံခါ ကံေကာင္း ေထာက္မသျဖင့္ ေငြအစုလိုက္အပံု လိုက္ရမည့္ ကံဇာတာပါလာသည္။သို႕ေသာ္ ေရွ႕ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ ေငြစုေဆာင္းျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမျပဳ တတ္ၾကေပ။
ေငြကို အလြယ္ရလိုေသာစိတ္ ေၾကာင့္ စီးပြားေရး သမားႀကီးမ်ား၏ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကို ခံရတတ္သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္မွ အသက္ ၅ဝႏွစ္အရြယ္ ကာလအတြင္း ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ မိမိခ်မ္းသာႀကီးပြားေရးအတြက္ ေလာဘႀကီးတတ္သူမဟုတ္ေပ။

ေငြေၾကးေခြၽတာသံုးစြဲလ်က္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းတတ္သည္။ သို႕ေသာ္ အမ်ားအေပၚ ေစတနာေကာင္းႏွင့္ သဒၶါထက္သန္စြာ ကူညီေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ မစုေဆာင္းမိတတ္ေခ်။ မိမိဘဝ တိုးတက္သင့္သေလာက္လည္း မတိုးတက္ေပ။

ႏိုဝင္ဘာလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

သမား႐ိုးက်ုမဟုတ္ေသာ နည္းလမ္း သို႕မဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းနည္းျဖင့္ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြေၾကး စုၿပံဳ၍ရတတ္သည္။
သို႕ေသာ္ ဖြားဇာတာအရ ေငြေၾကးလက္ၿမဲမည္ မဟုတ္ေခ်။

ဒီဇင္ဘာလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မ်ားေသာအားျဖင့္ အစဥ္အၿမဲလိုလို ဝင္ေငြေကာင္းေနၾကမည္။ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြဝင္တတ္သည္။

မိမိ၏ထူးျခားေသာ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာအရည္အေသြးျဖင့္ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ေငြေၾကးကို အလြန္အမင္း တန္ဖုိးမထားတတ္ၾကေခ်။

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ -
zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved