၅ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႔အတြက္ အသံုးခ် ဂဏန္းေဗဒင္

Wednesday, August 15, 2012ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~

ကမၻာသုံး အဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္၏ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၅ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ မလုိလားဖြယ္တုိ႔ ပေပ်ာက္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ မိမိလုိလားရာ ျပည့္ဝေစရန္ အသုံးခ်ႏုိင္မည့္ အသုံးခ်ဂဏန္း ေဗဒင္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရးသားေဖာ္ ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇန္နဝါရီလ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမွာ ၅ ဂဏန္း ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားမွအပ က်န္ဂဏန္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အား ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစတတ္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၈၊ ၁ဝ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားေသာ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားသည္ မိမိဘဝ တစ္သက္တာတြင္ မၾကာခဏ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရွိတတ္ေသာ္လည္း ေကာင္းက်ဳိးမေပးတတ္ေခ်။
၅ ဂဏန္းရက္မ်ားျဖစ္သည့္ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ကံေကာင္းေစတတ္သျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။

မိမိတုိ႔ႏွင့္ အက်ဳိးေပးမည့္ေန႔မွာ ဗုဒၶဟူးေန႔ျဖစ္သျဖင့္ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားက်ေရာက္ေသာ ဗုဒၶဟူးေန႔ မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပါက ပုိ၍ ကံေကာင္းေစတတ္သည္။
ဂဏန္းအားလုံးေပါင္း ၇ ႏွင့္ ၅ ဂဏန္းရေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္စသည့္ ဂဏန္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအႀကိမ္ေျမာက္ ဂဏန္းအား လုံးေပါင္း ၇ ႏွင့္ ၅ ဂဏန္းရေသာ ထီအႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အထူးကံစမ္းသင့္သည္။

ထီအကၡရာအေနျဖင့္ င၊ ဌ၊ ဗ အကၡရာမ်ားကုိ ကံစမ္းသင့္သည္။
အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ကား အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္သုံးစြဲလွ်င္ မည္သည့္ အေရာင္မဆုိႏုေသာ၊ ေဖ်ာ့ေသာ အေရာင္မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ စိန္ႏွင့္ အျခားေတာက္ေျပာင္ေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။ သင့္ျမတ္မည္။

ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃၊ ၃၂၊ ၄၁၊ ၅ဝ၊ ၆၈ ႏွင့္ ၇၇ ႏွစ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
၈၊ ၁၇၊ ၂၆၊ ၃၅၊ ၄၄၊ ၅၃၊ ၆၂ ႏွင့္ ၇၁ ႏွစ္မ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးၿပီး ေကာင္းက်ဳိးမေပးတတ္သျဖင့္ အထူးသတိျပဳသင့္ သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ဂဏန္း ရက္ ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမွာ ၅ ဂဏန္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားသည္ အေရးပါမည္။ အထူးသျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ဇြန္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္ ပုိ၍အေရးႀကီးသည္။
၅ ဂဏန္းရက္မ်ားျဖစ္သည့္ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္အေရး ႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။

မိမိတုိ႔အတြက္ ကံေကာင္းေစသည့္ေန႔မွာ ဗုဒၶဟူးေန႔ျဖစ္သျဖင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က်ေသာ ၅ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားးကို လုပ္ေဆာင္ပါက ပုိမုိေကာင္းမြန္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္စသည့္ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လုိလွ်င္ ဂဏန္းနံပါတ္အာလုံး ေပါင္းရကိန္း ၅ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။
င၊ ပ၊ ဗ အကၡရာမ်ားကို ထီအကၡရာအျဖစ္ ကံစမ္းသင့္သည္။ ထီအႀကိမ္ေျမာက္ ဂဏန္းအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၅ ဂဏန္းရေသာ ထီအႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အထူးကံစမ္းသင့္သည္။

အဝတ္အထည္၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္သုံးစြဲရာ၌ အေရာင္ရင့္ရင့္မ်ားႏွင့္ မတည့္ဘဲ မည္သည့္အေရာင္မဆုိ ႏုေသာ၊ ေဖ်ာ့ေသာ အေရာင္မ်ားႏွင့္သာ ဓာတ္တည့္သည္။ ကံနိမိတ္ေကာင္းသည္။
အျဖဴေရာင္ႏွင့္ ေတာက္ေျပာင္ေသာ အေရာင္မ်ားႏွင့္ ပုိ၍ ဓာတ္ တည့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ရတနာမွာ စိန္ႏွင့္ အျခားေတာက္ေျပာင္ေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ မိမိႏွင့္ ေမြးရက္တူ ၅၊ ၁၄ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားေသာ ၅ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။ သင့္ျမတ္မည္။ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းဆက္ ဆံသင့္သည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးျခားစြာ ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃၊ ၃၂၊ ၄၁၊ ၅ဝ၊ ၅၉၊ ၆၈ ႏွင့္ ၇၇ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

မတ္လ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

မတ္လ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမွာ ၃ ဂဏန္းႏွင့္ ၅ ဂဏန္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃၊ ၅၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၂၁၊ ၂၃ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
အေရးႀကီးေသာေန႔မွာ ဗုဒၶဟူးေန႔ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတးေန႔က်ေသာ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဟူးေန႔က်ေသာ ၅၊ ၁၄ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ပါက ပုိ၍ အက်ဳိးေပးမည္။
နံပါတ္၊ ဂဏန္းမ်ားအားလုံး ေပါင္းရကိန္း ၃ ဂဏန္းႏွင့္ ၅ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကို အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကားနံပါတ္စသည္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ဂ၊ င၊ ႒၊ ပ၊ ဎ၊ ဗ၊ သ အကၡရာမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစတတ္သည္။ ထီအကၡရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ကံစမ္းသင့္သည္။
ထီအႀကိမ္ေျမာက္ ဂဏန္းအား လုံးေပါင္းရကိန္း ၃ ႏွင့္ ၅ ဂဏန္း ရေသာ ထီအႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အထူး ကံစမ္းသင့္သည္။
မည္သည့္အေရာင္ႏွင့္မဆုိ ဓာတ္တည့္သည္။ ခရမ္းေရာင္ သုိ႔မဟုတ္ ခရမ္းႏုေရာင္ေျပးသည့္ ႏုေဖ်ာ့ေသာ အေရာင္မ်ဳိးႏွင့္ ပုိ၍ ဓာတ္ တည့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ စိန္ကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃၊ ၅၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၂၁၊ ၂၃ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ား တြင္ေမြးဖြားသူမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္မည္။ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသင့္သည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူးထူး ျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃၊ ၃၂၊ ၄၁၊ ၅ဝ၊ ၆၈ ႏွင့္ ၇၇ ႏွစ္တုိ႔ျဖစ္၏။

ဧၿပီလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ား တြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဧၿပီလ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၅ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းတုိ႔ျဖစ္ သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅၊ ၉၊ ၁၄၊ ၁၈၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
အေရးႀကီးေသာေန႔မွာ အဂၤါေန႔ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားျဖစ္သည္။ အဂၤါေန႔က်ေသာ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ား၊ ဗုဒၶဟူးေန႔က်ေသာ ၅၊၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါက ပုိ၍ေကာင္းသည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္စသည့္ ဂဏန္းမ်ားအျဖစ္ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ား အားလုံးေပါင္းရ ကိန္း ၅ ဂဏန္းသုိ႔မဟုတ္ ၉ ဂဏန္းရေသာ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ထီအကၡရာအျဖစ္ င၊ စ်၊ ပ၊ ဒ၊ ဗ၊ ရ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ထီအႀကိမ္ေျမာက္ ဂဏန္း အားလုံးေပါင္းရကိန္း ၅ ဂဏန္းသုိ႔မ ဟုတ္ ၉ ဂဏန္းရေသာ ထီအႀကိမ္ ေျမာက္တြင္ အထူးကံစမ္းသင့္သည္။
အဝတ္အထည္၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝတ္ဆင္သံုးစြဲရာ၌ ႏုေဖ်ာ့ေသာ အေရာင္မ်ားႏွင့္သာ ဓာတ္တည့္သည္။ ကံနိမိတ္ေကာင္းသည္။

အနီေရာင္သုိ႔မဟုတ္ ပန္းႏုေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ႏွင့္ ပုိ၍ ဓာတ္တည့္သည္။ ကံနိမိတ္ေကာင္းသည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ရတနာ မ်ားျဖစ္သည့္ စိန္ႏွင့္ အျခားအျဖဴေရာင္ႏွင့္ ေတာက္ေျပာင္ေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီတုိ႔ကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲ ေဆာင္ႏုိင္သည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးျခားစြာ ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ား မွာ ၅၊ ၉၊ ၁၄၊ ၁၈၊ ၂၃၊ ၂၇၊ ၃၂၊ ၃၆၊ ၄၅၊ ၅ဝ၊ ၅၄၊ ၅၉၊ ၆၃ ႏွင့္ ၇၂ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေမလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေမလ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္း မ်ားမွာ ၅ ဂဏန္းႏွင့္ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅၊ ၆၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၂၃ႏွင့္ ၂၄ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။
ဗုဒၶဟူးေန႔က်ေသာ ၅ ဂဏန္းရက္မ်ားႏွင့္ ေသာၾကာေန႔က်ေသာ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါက ပုိ၍ ကံနိမိတ္ေကာင္းမည္။
ဂဏန္းအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၅ စသည့္နံပါတ္ ဂဏန္းမ်ားကုိသာ ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအႀကိမ္ေျမာက္ ဂဏန္းေပါင္းရကိန္း ၅ ဂဏန္းသုိ႔မဟုတ္ ၆ ဂဏန္းရေသာ ထီအႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အထူးကံစမ္းသင့္သည္။
င၊ စ၊ လ၊ ဏ၊ ဗ၊ ဘ အကၡရာ မ်ားသည္ မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေစသည္။ ထီအကၡရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

နိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ ႏုေဖ်ာ့ၿပီးေတာက္ေျပာင္ေသာ အေရာင္မ်ား၊ အျပာေရာင္ အႏု၊ အရင့္ မ်ဳိးစုံ၊ အစိမ္း၊ အျဖဴႏွင့္ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္ မ်ားျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အေရာင္မ်ားကို ဝတ္ဆင္သုံးစြဲသင့္သည္။
နိမိတ္ေကာင္းေသာ စိန္၊ တာ ကြဳိက္ေက်ာက္၊ အစိမ္းေရာင္ ေက်ာက္ စိမ္းႏွင့္ျမတုိ႔ကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅၊ ၆၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္မည္။ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသင့္သည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးျခားစြာ ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ား မွာ ၅၊ ၆၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ၄၁၊ ၄၂၊ ၅ဝ၊ ၅၁၊ ၅၉၊ ၆ဝ၊ ၆၈၊ ၆၉ ႏွင့္ ၇၇ ႏွစ္တုိ႔ျဖစ္ၾက သည္။

ဇြန္လ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇြန္လ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးဆုံး ဂဏန္းမွာ ၅ ဂဏန္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္လ တြင္မဆုိ ၅၊ ၁၄ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။
ဗုဒၶဟူးေန႔က်ေသာ ၅ ဂဏန္း ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါက ပုိမုိေကာင္းမြန္ သည္။
ဂဏန္းအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၅ ဂဏန္းရရိွေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအႀကိမ္ေျမာက္ ဂဏန္းအား လုံးေပါင္းရကိန္း ၅ ဂဏန္းရေသာ ထီအႀကိမ္ေျမာက္တြင္ အထူးကံစမ္း သင့္သည္။
င၊ ပ၊ ဗ အကၡရာမ်ားသည္ မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းသည္။ ထီအကၡရာအျဖစ္ ေရးခ်ယ္သင့္သည္။
အဝတ္အထည္ အသုံးအေဆာင္ ယာဥ္၊ ကား၊ အေရာင္အျဖစ္ မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ႏုေဖ်ာ့သည့္ အေရာင္ႏွင့္ ေတာက္ပေသာ အေရာင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။

အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ စိန္၊ အေရာင္ေဖ်ာ့ေသာ နီလာ၊ အျဖဴေရာင္ ရွိၿပီးေတာက္ပေသာ ေက်ာက္မ်က္တုိ႔ကုိ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရိွသည္။
မိိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ထူးျခားစြာ ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃၊ ၃၂၊ ၄၁၊ ၅ဝ၊ ၅၉၊ ၆၈ ႏွင့္ ၇၇ ႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္။

ကမၻာသုံး အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္၏ ဇူလုိင္လမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၅ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ အသုံးခ် ဂဏန္းေဗဒင္ နည္းလမ္းမ်ား ကုိ ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ဇူလုိင္လ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇူလုိင္လ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၂ ဂဏန္း၊ ၅ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၅၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၃၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥ မ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္ကား၊ ထီနံပါတ္ စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္းမ်ား အားလုံးေပါင္းရကိန္း ၂ သုိ႔မဟုတ္ ၇ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာအျဖစ္ ခ၊ င၊ ဆ၊ ဋ၊ ဌ၊ တ၊ န၊ ဗ၊ မ၊ ဝ၊ အကၡရာ မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္မ်ားမွာ အေရာင္ႏုႏုေဖ်ာ့ေဖ်ာ့မ်ား၊ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းႏုႏုေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အေရာင္ႏွင့္ ခုိျပာေရာင္တုိ႔ ျဖစ္သျဖင့္ အဝတ္အထည္၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္သည္။
အေရာင္ရင့္ရင့္မ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ စိ္န္၊ပုလဲႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတုိ႔ ကုိအေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၅ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္မည္။ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံသင့္သည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ၊ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူးထူး ျခားျခားျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃၊ ၃၂၊ ၄၁၊ ၅ဝ၊ ၅၉၊ ၆၈၊ ၇၇ ႏွင့္ ၈၆ ႏွစ္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၅ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္း မ်ားမွာ ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၅ ဂဏန္း တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၅၊ ၁ဝ၊ ၁၄၊ ၁၉၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၈ ရက္ေန႔ မ်ားသည္ မိမိတုိ႔အတြက္ အေရးပါ သည္။ ထုိရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။
အထူးသျဖင့္ ဇြန္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ အဆုိပါရက္မ်ားသည္ ပုိ၍အေရးႀကီးသည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္စသည့္နံပါတ္မ်ားကို ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၁ သုိ႔ မဟုတ္ ၅ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာအျဖစ္ က၊ င၊ ည၊ ဃ၊ ဓ၊ ဗ၊ လ အကၡရာမ်ားကို ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။

မည္သည့္အေရာင္ႏွင့္မဆုိ ဓာတ္တည့္သည္။ အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ႏွင့္ ပုိ၍ဓာတ္တည့္သည္။ အဝတ္အထည္၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းအေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာ၌ မည္သည့္ အေရာင္ျဖစ္ေစ အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ကုိသာ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ရတနာ မ်ားမွာ စိန္ႏွင့္ ပုလဲျဖစ္သျဖင့္ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။
၅ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားသည္ မည္သည့္လ၊ မည္သည့္ရက္တြင္မဆုိ ေမြးဖြားသူမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ၾကမည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိႏွင့္ ေမြးရက္တူ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ပုိ၍ အဆင္ေျပမည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃၊ ၃၂၊ ၄၁၊ ၅ဝ၊ ၅၉ ႏွင့္ ၆၈ ႏွစ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စက္တင္ဘာလ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအတြက္ ၅ ဂဏန္းမွာ အျခားဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား၏ ဂဏန္းမ်ား အေရးႀကီးသေလာက္ အေရးမႀကီးေသာ္လည္း မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅ ရက္မ်ားျဖစ္သည့္ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။
ဂဏန္းမ်ားအားလုံးေပါင္းရ ကိန္း ၅ ဂဏန္း ရရွိေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္မ်ားကုိ ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။
င၊ ဎ၊ ဗ အကၡရာမ်ားကို ထီ အကၡရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္အျဖစ္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏုေဖ်ာ့ေသာ အေရာင္အေသြးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္တည့္သျဖင့္ အဝတ္အထည္၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္မ်ားအျဖစ္ ႏုေဖ်ာ့ေသာ အေရာင္မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ရတနာမွာ စိန္ႏွင့္ အျခားေတာက္ေျပာင္ေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ဖြား ၅ ဂဏန္းပုိင္ရွင္မ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
အထူးသျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ဇြန္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၅ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိ မည္။ သင့္ျမတ္မည္။
အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃၊ ၃၂၊ ၄၁၊ ၅ဝ၊ ၆၈ ႏွင့္ ၇၇ ႏွစ္တုိ႔ျဖစ္ၾက သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေအာက္တုိဘာလ ၅ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းႏွင့္ ရက္စြဲမ်ားမွာ ၅ ဂဏန္းႏွင့္ ၆ ဂဏန္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ၅၊ ၆၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။
ဂဏန္းမ်ားအားလုံး ေပါင္းရ ကိန္း ၅ ဂဏန္း သုိ႔မဟုတ္ ၆ ဂဏန္း ရေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
င၊ ဆ၊ ဎ၊ ဏ၊ ဗ၊ ဘ အကၡ ရာမ်ားကုိ ထီအကၡရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ႏွင့္ ရတနာအျဖစ္ အျခားဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားလုိ သီးသန္႔သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။ မည္သည့္အေရာင္မဆုိ အေရာင္ႏုႏုႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ရတနာဆုိလွ်င္လည္း စိန္ႏွင့္ အျခားေတာက္ေျပာင္ေသာ မည္သည့္ ေက်ာက္မ်က္မဆုိ မိမိတုိ႔ႏွင့္ ဓာတ္တည့္သည္။ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ စိန္သုိ႔မဟုတ္ အျခားေတာက္ေျပာင္ေသာ ေက်ာက္မ်က္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅၊ ၆ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။

မိမိဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃၊ ၃၂၊ ၄၁၊ ၅ဝ၊ ၆၈၊ ၇၇၊ ၈၆ ႏွင့္ ၉၅ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ႏုိ္ဝင္ဘာလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ႏုိဝင္ဘာလ ၅ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအတြက္အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္း မွာ ၅ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅၊ ၉၊ ၁၄၊ ၁၈၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ား သည္ အေရးႀကီးသည္။ အဆုိပါရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။
ဂဏန္းအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၅ ဂဏန္း သုိ႔မဟုတ္ ၉ ဂဏန္းရေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာအျဖစ္ င၊ စ်၊ ဎ၊ ဒ၊ ဗ၊ ရ အကၡရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

အျဖဴေရာင္၊ ေငြေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္စသည့္ အေရာင္ႏုမ်ား၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ ပန္းေရာင္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔အတြက္ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေစသျဖင့္ ထုိအေရာင္ အေသြးရွိေသာ အဝတ္အထည္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္သုံးစြဲသင့္သည္။
စိန္၊ နီလာ၊ ဂါးနက္ေက်ာက္၊ ေက်ာက္နီတုိ႔ႏွင့္ ဓာတ္တည့္သျဖင့္ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။
အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၅၊ ၉၊ ၁၄၊ ၁၈၊ ၂၃၊ ၂၇၊ ၃၂၊ ၃၆၊ ၄၁၊ ၄၅၊ ၅ဝ၊ ၅၄၊ ၅၈၊ ၆၃၊ ၆၈ ႏွင့္ ၇၂ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ ၅ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားမွာ ဂဏန္းမ်ား၏ လႊမ္းမုိးသက္ေရာက္မႈအေပၚ အယုံအၾကည္နည္းၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတုိ႔၏ဘဝကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္လွ်င္ ၃ ႏွင့္ ၅ ဂဏန္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အေပၚ လႊမ္းမုိးမႈရွိေနေၾကာင္းေတြ႕ရလိမ့္မည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃၊ ၅၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၂၁၊ ၂၃ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားသည္ မိမိအတြက္ အေရးပါေနလိမ့္မည္။ ထုိေန႔မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ကား၊ ထီနံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္လုိလွ်င္ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားအ ားလုံးေပါင္းရကိန္း ၃ သုိ႔မဟုတ္ ၅ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာအျဖစ္ ဂ၊ င၊ ႒၊ ဎ၊ ပ၊ ဗ၊ သ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ခရမ္းႏုေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ မရမ္းျပာေရာင္ရွိသည့္ ႏုေဖ်ာ့ေသာအေရာင္မ်ားမွာ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစသျဖင့္ ထုိအေရာင္အေသြးရွိေသာ အဝတ္အထည္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္သုံး စြဲသင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ရတနာမ်ားမွာ ခရမ္းေရာင္ သလင္းေက်ာက္ႏွင့္ စိန္တုိ႔ျဖစ္သျဖင့္ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃ ႏွင့္ ၅ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
မိမိဘဝတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၅၊ ၁၄၊ ၂၃၊ ၃၂၊ ၄၁၊ ၅ဝ၊ ၅၉၊ ၆၈ ႏွင့္ ၇၇ ႏွစ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။


ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ - zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved