ခံုရံုးက တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ထံ စာခြ်န္လႊာ ပုိ႔

Wednesday, August 29, 2012


အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ ခံုရုံးအေၾကာင္းျပဳကာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ အခု ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမွာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခံုရံုးက ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ စာခြ်န္လႊာ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါတယ္။

စာခြ်န္လႊာအျပည့္အစံုကုိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ခံုရံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ---

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးက လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ ေကာ္မတီ၊
ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ အဖြဲ႔တုိ႔အား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အျဖစ္ ထည့္သြင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပိး ခံုရံုး၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၄ ႏွင့္ ခံုရံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃ တုိ႔အရ အၿပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ခံုရံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ အရ ခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ ဌာန၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ေနရာ ေဒသအသီးသီးသို႔လည္းေကာင္း အာဏာ သက္ေရာက္ေစရမည္ ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လုိက္နာျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခံုရံုး ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း အဆုိ တင္သြင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္း တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခံုရံုးက ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ စာခြ်န္ေတာ္ ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုး စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved