၇ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႔အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္း

Friday, August 17, 2012

ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~

ကမၻာသံုး ျပကၡဒိန္၏ မည္သည့္လတြင္မဆို ၇ ရက္၊ ၁၆ ရက္ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြား၊ ၇ ဂဏန္းပိုင္ရွင္ တုိ႕အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္းမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဘဝတစ္ခုလံုးကုိ ၿခံဳငံုၾကည့္ မည္ဆိုပါက အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕လွသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ကံေကာင္းေထာက္မမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ၿပီး ျမင့္မားေသာအဆင့္အတန္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္။
သို႕ေသာ္ မိမိရရွိလာေသာ ဝင္ေငြေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈရႏိုင္ လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြား ကံေကာင္းလွသည္ဟု မဆိုႏုိင္ေခ်။ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္လည္း ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္ အေပၚ မက္ေမာျခင္း မရွိတတ္ၾကေခ်။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ပါက က်န္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးစီးပြား ကံကြဲျပားမႈ ရွိမည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြား အားလံုးအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႕ခြဲ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မွန္းဆလုပ္ကိုင္ မိတတ္သျဖင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမည့္ ကံဇာတာ ပါရွိသည္။
အမ်ားကိုေထာက္ပံ့ကူညီလို စိတ္ႀကီးမားျခင္းႏွင့္ ရက္ေရာတတ္ေသာ စိတ္သေဘာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ မိမိထံတြင္ ေငြေၾကးၾကာရွည္မၿမဲတတ္ေပ။

ဘဏ္တြင္ရသမွ်ေငြေၾကးကို စုေဆာင္းၿပီး ပံုမွန္အတိုးေငြႏွင့္ ေနထိုင္ စားေသာက္သင့္သည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက အက်ဳိးေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ အ႐ႈံးႏွင့္သာရင္ ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။

မတ္လ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မိမိ၏ ဥာဏ္ပညာကို အမွီျပဳၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ စီးပြားရွာပါက ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူး သတိထား သံုးစြဲရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံတတ္သူ ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ ဝင္ေငြေကာင္းေနမည္။

မိမိတစ္ကိုယ္ေကာင္း ေငြေၾကး ခ်မ္းသာရန္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ စီးပြားရွာသူ မဟုတ္ဘဲ မိမိအတြက္ သာမက အမ်ားအတြက္ပါ ကူညီပံ့ပိုး ေပးတတ္သည္။ လွဴဒါန္းလို စိတ္ရွိသည္။

မိမိေမြးဖြားရာ အရပ္ေဒသ မဟုတ္သည့္ ရပ္ေဝးေျမျခားမွ ေငြအမ်ားအျပား ရရွိတတ္သည္။ မည္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္ ျဖစ္ေစ မိမိ၏ ပါရမီပါလာေသာ အလိုလုိ သိစိတ္ကို အသံုးခ်ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါက ေအာင္ျမင္မည္။

ဧၿပီလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ား တြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြားေရး အေျခအေနမွာ အေျပာင္းအလဲ အလြန္ျမန္တတ္သျဖင့္ ပံုေသေဟာကိန္းထုတ္၍ မရႏိုင္ေသာ ၇ ဂဏန္းဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ မိမိတီထြင္ ဆန္းသစ္လုပ္ကိုင္ တတ္မႈေၾကာင့္ မၾကာခဏ ဝင္ေငြေကာင္းတတ္သည္။
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တြက္ကိန္းလႊဲေခ်ာ္တတ္သည္။ ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိး လုပ္ကိုင္ပါက အဆံုးအ႐ႈံး ရွိတတ္သည္။

ေမလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ငယ္ရြယ္စဥ္ ကာလတြင္ အက်ဳိးအျမတ္မရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနတတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းလာတတ္သည္။

မိမိ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ကံေပၚတြင္ မူတည္ေနျခင္း မရွိပဲ မိမိ၏ ဥာဏ္အရည္အခ်င္းေပၚတြင္ မူတည္ေနတတ္သည္။
အမ်ားအေပၚ ရက္ေရာေပးကမ္း လွဴဒါန္းလိုစိတ္ရွိသည္။

ဇြန္လ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကး၊ ဥစၥာပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကံဇာတာက တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ မိမိကံေကာင္း ေထာက္မ၍ ရရွိလာေသာ မိဘဘိုးဘြား အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ရရွိသည့္ ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားမွာ လူလိမ္ခံရသျဖင့္ ဆံုး႐ႈံးမည့္ ကံဇာတာ ပါသည္။
မိမိရစရာရွိေသာ ေငြေၾကးဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း အလြယ္တကူႏွင့္ မရတတ္ေခ်။ ေငြေၾကးစီးပြားေရး အေျခအေနမွာအစဥ္မေရမရာ မေသ မခ်ာရွိေနမည္။

စီးပြားေရးတြင္ ပံုေအာရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံပါက ဆံုး႐ႈံးတတ္သည္။
ေငြေၾကးကို ဘဏ္တြင္အပ္ၿပီး အတိုးေငြကိုသာ ပံုမွန္ထုတ္ယူ သံုးစြဲပါက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထူးျခားေသာ အေတြ႕အႀကဳံဆန္းမ်ား ရွိမည္။ မၾကာခဏ လူစိမ္း သို႕မဟုတ္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းထဲက မိမိအား ကူညီအားေပးမႈမ်ဳိး ႀကံဳရတတ္သည္။
မိဘဘိုးဘြား အေမြအႏွစ္ ရတတ္ေသာ ကံဇာတာ ပါလာသည္။ မိမိရရွိေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့အတြက္ တန္ရာတန္ေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ ရတတ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္တြင္ ေမြးဖြားၾကသူမ်ားမွာ ဇူလိုင္ ၁၆ရက္ႏွင့္ ရရက္တြင္ေမြးဖြားေသာ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကုသိုလ္ကံ ပုိေကာင္းသည္။

ၾသဂုတ္လ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးကို မက္ေမာတတ္သူ မဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ားကို ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းလိုစိတ္ျဖင့္ ေငြကိုႀကိဳးစား ရွာေဖြတတ္သည္။

မိမိႏွင့္ ထူးျခားေသာ သဘာဝႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ရန္ ခဲယဥ္းမည္။ စီးပြားေရးကို ႀကီးႀကီးမားမား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မသင့္သည့္အျပင္ သူတစ္ပါး၏ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း လိုက္နာလုပ္ကိုင္ျခင္းလည္း မျပဳသင့္ေပ။

စက္တင္ဘာလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ ေသာကမ်ားတတ္သူ ျဖစ္သည္။ မိမိအတြက္ ရရွိလာေသာ ေငြေၾကးအခြင့္ အလမ္းမ်ားကို ရယူရန္ သတိအလြန္ ထားတတ္လြန္းသျဖင့္ လက္လြတ္ ဆံုး႐ႈံးရသည့္ အျဖစ္မ်ား ရွိမည္။
ငယ္စဥ္ကာလတြင္ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၿပီး ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ ခဲ့ရေသာ္လည္း ႀကီးျပင္းလာခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးအဆင္ေျပလာမည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြား ကံဇာတာ အတက္အက် အေျပာင္းအလဲ မ်ားတတ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတြင္ ခ်မ္းသာတတ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ဆင္းရဲသြားတတ္သည္။ စီးပြားေရး အေျခအေနမွာ တစ္သမတ္တည္း မရွိတတ္ေပ။

အစုစပ္စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ပါက မိမိ၏ ေငြေၾကးဥစၥာ အျခားသူထံသို႕ အလြယ္တကူ ေရာက္သြားတတ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးကို မက္ေမာ ေလာဘႀကီးတတ္သူ မဟုတ္ေပ။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ မိဘဘိုးဘြား အေမြအႏွစ္ရျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း မိမိဥာဏ္ပညာအတြက္ ဥာဏ္ပညာေၾကး ရရွိျခင္း စသည္ျဖင့္ ေငြေၾကးအဝင္ ေကာင္းတတ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြား ရွာရာတြင္ အမ်ားႏွင့္ မတူညီတတ္ေပ။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူ ထူးျခားစြာ လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။

အသက္အရြယ္ႀကီးပိုင္္းတြင္ ေငြေၾကးရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အႀကီးအက်ယ္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိႏွင့္ အစုစပ္ လုပ္သူမ်ား၏ မေစ့စပ္ မေသခ်ာမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္က ေလာဘေဇာႀကီးေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း စီးပြားေရး က်ဆင္းတတ္သည္။
အသက္ႀကီးပိုင္း အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ အစုစပ္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳသင့္ေပ။


ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ - zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved