၇ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တုိ႔အတြက္ အသံုးခ် ဂဏန္းေဗဒင္

Friday, August 17, 2012ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~

ကမၻာသုံး အဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္၏ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း ၇ ရက္၊ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၇ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔ အတြက္ အသုံးခ် ဂဏန္းေဗဒင္ နည္း လမ္းမ်ားကုိ ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇန္နဝါရီလ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္ မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္သင့္သည္။ ထီ ထုိးသင့္သည္။

၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားသည္ မိမိအား မေကာင္းက်ဳိး ေပးတတ္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္း မ်ားအားလုံး ေပါင္းရကိန္း ၂ သုိ႔ မဟုတ္ ၇ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာအျဖစ္ ခ၊ ဆ၊ ဋ၊ တ၊ န၊ မ ႏွင့္ ဝ အကၡရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္အစိမ္း ေရာင္ႏွင့္ မီးခုိးႏုေရာင္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသုံးျပဳသင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစတတ္ေသာ၊ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖစ္ သည့္ အစိမ္းေရာင္ေက်ာက္စိမ္း၊ လ ေက်ာက္(ေျမာ)ႏွင့္ ပုလဲတုိ႔ကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြား ေသာ ၂ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြား ေသာ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။ သင့္ျမတ္မည္။
မိမိဘဝ သက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ထူးထူးျခား ျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္ မ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၅ ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၁၁၊ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၂ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား၊ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၇ ဂဏန္း ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။

မိမိအတြက္ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ျဖစ္ေသာ ၄ ဂဏန္းရက္ မ်ား၊ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားျဖစ္ ေသာ ၈ ဂဏန္းရက္မ်ားသည္ မေကာင္းက်ဳိးေပးတတ္သျဖင့္ အထူး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။
အဆုိပါ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားသည္လည္း မိမိ အားဒုကၡေပးတတ္သျဖင့္ အထူး သတိထား ဆက္ဆံသင့္သည္။ ျဖစ္ ႏုိင္ပါက ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကို ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၂ သုိ႔ မဟုတ္ ၇ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ား ကုိသာ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာ မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ၊ ဆ၊ ဋ၊ တ၊ န၊ မ ႏွင့္ ဝ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္း ေရာင္ႏွင့္ မီးခုိးေရာင္မ်ားျဖစ္ သျဖင့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အေရာင္ မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ အသုံး ျပဳသင့္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ဖြားျဖစ္ ပါက ခရမ္းေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္ ႏွင့္ မရမ္းျပာေရာင္မ်ားသည္လည္း ကံနိမိတ္ ေကာင္းေစတတ္သျဖင့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစတတ္ေသာ၊ မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖစ္ သည့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ လေက်ာက္( ေျမာ)ႏွင့္ ပုလဲတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ဖြား ျဖစ္ ပါက ခရမ္းေရာင္ သလင္းေက်ာက္ ႏွင့္လည္းဓာတ္တည့္သည္။ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားႏုိင္ သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား ေသာ ၂ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိသည္။ သင့္ျမတ္မည္။
မိမိဘဝ သက္တမ္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူး ထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၂၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၅ ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မတ္လ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မတ္လ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂ ဂဏန္း၊ ၃ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၃၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၁၊ ၂၅၊ ၂၉ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၂ သုိ႔မဟုတ္ ၃ သုိ႔မဟုတ္ ၇ ဂဏန္း ရရွိေသာ နံပါတ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ၊ ဂ၊ ဆ၊ ဋ၊ ႒၊ တ၊ န၊ ပ၊ မ၊ ဝ ႏွင့္ သ အကၡ ရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ ခရမ္း ေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္၊ မရမ္းျပာေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္(အႏုျဖစ္ေစ၊ အရင့္ျဖစ္ ေစ) ႏွင့္ခုိျပာေရာင္စသည္တုိ႔ျဖစ္ သျဖင့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္မ်ား အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္အသုံးျပဳ သင့္သည္။

မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစတတ္ေသာ၊ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖစ္ သည့္ အစိမ္းေရာင္ေက်ာက္စိမ္း၊ လေက်ာက္(ေျမာ)၊ ပုလဲႏွင့္ ခရမ္း ေရာင္ သလင္းေက်ာက္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၁ ဂဏန္းရက္ဖြား၊ ၂ ဂဏန္း ရက္ဖြား၊ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြား၊ ၇ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ သင့္ ျမတ္ မည္။ အဆင္ေျပမည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူးထူး ျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၅ ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္မ်ာျဖစ္ၾက သည္။

ဧၿပီလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဧၿပီလ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးပါေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၂ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾက သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ား တြင္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္မ်ာကုိ ဂဏန္းအားလုံးေပါင္းရ ကိန္း ၂ သုိ႔မဟုတ္ ၇ ဂဏန္းရ ေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ၊ ဆ၊ ဋ၊ တ၊ န၊ မႏွင့္ ဝ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားျဖစ္သည့္ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြး ေရာင္၊ ပန္းေရာင္ႏွင့္ ခုိျပာေရာင္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ ဆင္အသုံးျပဳသင့္သည္။

မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ၊ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ ပုလဲ၊ လေက်ာက္(ေျမာ)၊ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း တစ္မ်ဳိး မ်ဳိးကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲ ဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၂ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိမည္။ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ၁ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားႏွင့္လည္း သင့္ျမတ္မည္။
မိမိ၏ ဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူး ထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ သက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၅ ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ေမလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေမလ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၂၊ ၆ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾက သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၆၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၄၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ ငန္းကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။

အိိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၂ သုိ႔မဟုတ္ ၆ သုိ႔မဟုတ္ ၇ ဂဏန္း ရရွိေသာ နံပါတ္မ်ာကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ၊ စ၊ ဆ၊ ဋ၊ ဏ၊ တ၊ န၊ ဘ၊ မ ႏွင့္ ဝ အကၡရာ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာအေရာင္ မ်ာျဖစ္သည့္ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အျပာေရာင္(အႏု၊ အရင့္)၊ ႏွင့္ခုိျပာေရာင္အဝတ္အထည္၊

ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ အသုံးျပဳ သင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ၊ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ ပုလဲ၊ လေက်ာက္(ေျမာ)၊ တာကြဳိက္ ေက်ာက္ႏွင့္ ျမ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၂ ဂဏန္း၊ ၆ ဂဏန္း ႏွင့္ ၇ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားႏွင့္လည္း အဆင္ ေျပမည္။

မိမိဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူး ထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၂၊ ၆၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၁၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၉ ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ဇြန္လ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇြန္လ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၂၊ ၅ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾက သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၅၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၃၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ ငန္းကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ သည္။

အိိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၂ သုိ႔မဟုတ္ ၅ သုိ႔မဟုတ္ ၇ ဂဏန္း ရရွိေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ၊ င၊ ဆ၊ ဋ၊ ဎ၊ တ၊ န၊ ဗ၊ မ ႏွင့္ ဝ အကၡရာ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာအေရာင္ မ်ာျဖစ္သည့္ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ႏုေသာအျခားအေရာင္ မ်ားႏွင့္ခုိျပာေရာင္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ အသုံးျပဳ သင့္သည္။

မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ၊ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ ပုလဲ၊ လေက်ာက္(ေျမာ)၊ အစိမ္းေရာင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ စိန္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိမည္။
မိမိဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူး ထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၅ ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဇူလုိင္လ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇန္နဝါရီလ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္ မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္း မ်ားအားလုံး ေပါင္းရကိန္း ၂ သုိ႔ မဟုတ္ ၇ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ထီအကၡရာအျဖစ္ ခ၊ ဆ၊ ဋ၊ တ၊ န၊ မ ႏွင့္ ဝ အကၡရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္း ေရာင္ႏွင့္ ခုိျပာေရာင္တုိ႔ ျဖစ္သျဖင့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္ မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသုံးျပဳ သင့္သည္။

ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္တြင္ ေမြးဖြား သူျဖစ္ပါက ေဖာ္ျပပါ အေရာင္မ်ား အျပင္ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္ႏွင့္ ညဳိ ေရႊေရာင္တုိ႔ကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ ဆင္အသုံးျပဳသင့္သည္။

မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစတတ္ေသာ၊ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖစ္ သည့္ အစိမ္းေရာင္ေက်ာက္စိမ္း၊ လ ေက်ာက္(ေျမာ)၊ ပုလဲႏွင့္ ေၾကာင္မ်က္ လုံးေက်ာက္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၂ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိမည္။ အဆင္ေျပသင့္ျမတ္မည္။

မိမိဘဝ သက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ထူးထူးျခား ျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္ မ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၅၊ ၇ဝ ႏွင့္ ၇၉ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ၾသဂုတ္လ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၇ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ား သည္ မိမိအတြက္ အေရးႀကီးသည္။

အထူးသျဖင့္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ လ ၃ဝ ရက္အၾကား၊ ဒီဇင္ ဘာလ ၂၅ ရက္မွ မတ္လ ၃ဝ ရက္ အၾကား ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားသည္ ပုိမုိအေရး ႀကီးသည္။
အဆုိပါ ၂ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္ မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။
နံပါတ္ဂဏန္း မ်ားအားလုံး ေပါင္းရကိန္း ၂ သုိ႔ မဟုတ္ ၇ ဂဏန္းရေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ခ၊ ဆ၊ ဋ၊ တ၊ န၊ မ ႏွင့္ ဝ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ အစိမ္းေရာင္ႏုႏု၊ ခုိျပာေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္ႏွင့္ လိေမၼာ္ ေရာင္မ်ားျဖစ္ သျဖင့္ အဆုိပါအေရာင္ အေသြးရွိသည့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အေရာင္ မ်ားအျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ဝတ္ဆင္ သုံးစြဲသင့္သည္။

အနက္ေရာင္ႏွင့္ အေရာင္ရင့္၊ အေရာင္မႈိင္းမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္သုံးစြဲ ျခင္း အထူးေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစတတ္ ေသာ၊ မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖစ္ သည့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ လေက်ာက္( ေျမာ)၊ ပုလဲ၊ စိန္ႏွင့္ ပယင္းေက်ာက္ တစ္ မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား ေသာ ၂ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိသည္။ သင့္ျမတ္မည္။

မိမိဘဝ သက္တမ္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူး ထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၅ ႏွင့္ ၇၄ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မတ္လ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္း မ်ားမွာ ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္း တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ အထူး သျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ဇြန္ ႏွင့္ စက္တင္ ဘာလမ်ား၏ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္ သည္။
နံပါတ္ဂဏန္းမ်ား အားလုံး ေပါင္းရကိန္း ၂ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္း ရရွိေသာ အိမ္၊ ၿခံတုိ႔တြင္ ေနထုိင္ျခင္း၊ ယာဥ္၊ ကားတုိ႔ကုိ စီးနင္း သုံးစြဲျခင္း၊ ထီနံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ကံစမ္းျခင္းျပဳလုပ္သင့္သည္။

ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ၊ ဆ၊ ဋ၊ တ၊ န၊ မ ႏွင့္ ဝ အကၡ ရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ႏုႏု ႏွင့္ခုိျပာ ေရာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ အေရာင္ အေသြးရွိေသာ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း အေရာင္မ်ား အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္အသုံးျပဳသင့္သည္။

မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစတတ္ေသာ၊ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖစ္ သည့္ လေက်ာက္(ေျမာ)၊ ပုလဲ၊ အစိမ္းေရာင္ ေက်ာက္စိမ္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ(အထူး သျဖင့္)ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ဇြန္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတုိ႔တြင္ ေမြးဖြား သည့္ ၂ ဂဏန္း ရက္ဖြားႏွင့္ ၇ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိမည္။ သင့္ျမတ္မည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူးထူး ျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၅ ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေအာက္တုိဘာလ ၇ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးပါေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၂ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ား ပင္ျဖစ္ၾကသည္။
အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းမ်ား ကုိ မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂ ဂဏန္းရက္ မ်ားျဖစ္ေသာ ၂၊ ၁၁၊၂ဝ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္မ်ာကုိ ဂဏန္းအားလုံးေပါင္းရ ကိန္း ၂ သုိ႔မဟုတ္ ၇ ဂဏန္းရ ေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။

ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ၊ ဆ၊ ဋ၊ တ၊ န၊ မ ႏွင့္ ဝ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားျဖစ္သည့္ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ မီးခုိးေရာင္၊ ခုိျပာေရာင္ မီးခုိးေရာင္ႏုႏွင့္ အျပာေရာင္ (အႏု၊ အရင့္) အေရာင္အေသြးရွိသည့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ ဆင္အသုံးျပဳသင့္သည္။

မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ၊ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ လေက်ာက္ (ေျမာ)၊ အစိမ္းေရာင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပုလဲႏွင့္ စိမ္းျပာေရာင္ ေက်ာက္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ထာဝရ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲ ဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၂ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိမည္။ သင့္ျမတ္မည္။
မိမိ၏ ဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူး ထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ သက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၅ ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၂၊ ၇ ႏွင့္ ၉၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾက သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၇၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂ဝ၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ ငန္းကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။

အိိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၂ သုိ႔မဟုတ္ ၇ သုိ႔မဟုတ္ ၉ ဂဏန္း ရရွိေသာ နံပါတ္မ်ာကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။ ကံေကာင္းမည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ၊ ဆ၊ စ်၊ ဋ၊ တ၊ ဒ၊ န၊ မ ႏွင့္ ရ အကၡရာ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာအေရာင္ မ်ားျဖစ္သည့္ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ခုိျပာေရာင္၊ မီခုိး ေရာင္ႏု၊ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ပန္းေရာင္ အေရာင္အေသြးရွိသည့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ အသုံးျပဳသင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ၊ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ အစိမ္း သုိ႔မဟုတ္ မီးခုိးေရာင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ လေက်ာက္(ေျမာ)၊ ပုလဲ၊ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၁ ဂဏန္း၊ ၈ ဂဏန္း၊ ၄ ဂဏန္း ႏွင့္ ၇ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ား အေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။ သင့္ျမတ္ မည္။

မိမိဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူး ထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆ ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၇၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ ၇ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္း မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ ငန္းကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ သည္။

အိိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၂ သုိ႔မဟုတ္ ၇ ဂဏန္း ရရွိေသာ နံပါတ္မ်ာကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ၊ ဆ၊ ဋ၊ တ၊ န၊ မ ႏွင့္ ဝ အကၡရာ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာအေရာင္ မ်ာျဖစ္သည့္ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ခုိျပာေရာင္ႏွင့္ မီးခုိး ႏုေရာင္ အေရာင္အေသြးရွိေသာ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရြး ခ်ယ္ဝတ္ဆင္ အသုံးျပဳသင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ၊ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ လေက်ာက္(ေျမာ)၊ ပုလဲ၊ အစိမ္းေရာင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ခရမ္းေရာင္ သလင္း ေက်ာက္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထား သင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိမည္။
မိမိဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူး ထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၄၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၅၂၊ ၅၆၊ ၆၁၊ ၆၅ ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ - zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved