၈ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႔အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္း

Saturday, August 18, 2012ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~


ကမၻာသုံး ျပကၡဒိန္၏ မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၈ ရက္၊ ၁၇ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြား၊ ၈ ဂဏန္း ပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္းမ်ားကုိ ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဘဝ တစ္သက္တာတြင္ သူတစ္ပါးထံမွ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ အနည္းငယ္သာ ရရွိမည္။ ေငြေၾကးစီးပြားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ေငြကုိ အလြယ္တကူရမည့္ ကံဇာတာပါမလာေခ်။

အသက္အရြယ္ႀကီးပုိင္းအတြက္ ေငြေၾကးျပည့္စုံ လံုေလာက္ေအာင္ မစုေဆာင္းတတ္ၾကေပ။ အုိမင္းမစြမ္းရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ မိမိ၌ေငြေၾကး ဥစၥာျပည့္စုံ လုံေလာက္ျခင္း မရွိသည့္ အျဖစ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရတတ္သည္။

ေလာင္းကစားျခင္းႏွင့္ လုံးဝ အက်ဳိးမေပးတတ္ေခ်။ ေငြေၾကး စီးပြားရွာရာတြင္လည္း ေလာင္းကစား ဆန္ဆန္ ပုံေအာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳသင့္ေပ။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ မိဘမ်ဳိး ႐ုိးမွ ေမြးဖြားလာသူမဟုတ္ခဲ့ပါက ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ အခက္အခဲ အမ်ဳိး မ်ဳိးႀကဳံေတြ႕ရလိမ့္မည္။ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား လာလိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားရဲေလာက္ေအာင္ပင္ အခက္ အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရမည္။

သုိ႔ေသာ္ ႀကီးျပင္းလာေသာ အရြယ္တြင္ အဆင္ေျပလာမည္။ တစ္ ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေငြအႀကီးအက်ယ္ ဝင္ လာတတ္သည္။ ခ်မ္းသာၾ<ြကယ္ဝ ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ရာထူးႀကီးျမင့္ျခင္း တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုျဖစ္လာမည္။

သုိ႔ေသာ္ ဤသုိ႔ ႀကီးျမင့္လာ ေစရန္အတြက္ အရင္းအႏွီးႀကီးႀကီး ေပးဆပ္ရတတ္သည္။ တစ္ဘက္ ဘက္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ နစ္နာဆုံး ႐ႈံးမႈမ်ား ႀကဳံရမည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ဂဏန္းရက္ ဖြားအားလုံးသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လမ္းတစ္လမ္းတည္း တစုိက္မတ္မတ္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါက ဝင္ေငြ ေကာင္းႏုိင္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ဖြားမ်ားအေနႏွင့္ ေငြဝင္လမ္း ေျဖာင့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ရလာသမွ် ဝင္ေငြမွာ မၿမဲတတ္ေပ။ အမ်ဳိးသားျဖစ္ပါက အမ်ဳိးသမီးတြက္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ပါက အမ်ဳိးသားတြက္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မတရား ေငြညစ္ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးလိမ္လည္ လွည့္ျဖားခံရျခင္းမ်ဳိးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆုံး႐ႈံးနစ္နာ သြားတတ္သည္။

မတ္လ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ငယ္ရြယ္စဥ္မွ အသက္ ၃ဝ သုိ႔ မဟုတ္ ၃၅ ႏွစ္ခန္႔အထိ အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ဘဝအေျခအေန သိသိသာသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲ လာ လိမ့္မည္။

ေငြေၾကးစီးပြားရွာရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိတတ္ေသာ္လည္း ေငြေရး ေၾကးေရးတြင္ အသုံးအစြဲမႀကီးဘဲ ေခြၽတာသင့္သည္။

ေငြေၾကးစီးပြားရွာရာတြင္ မစြန္႔စားသင့္ေပ။ ဘဝကံၾကမၼာ အလွည့္ အေျပာင္းမ်ားတတ္သည့္ ဇာတာ ပါ လာသျဖင့္ အခါအခြင့္သင့္၍ ေငြရ ကံေကာင္းေနစဥ္ ေခြၽတာစုေဆာင္း ထားရန္လုိအပ္သည္။

မိမိအဆင့္အတန္း အေျခအေန ပ်က္ျပားေစမည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ သည္။ ေရာက္ေလရာဘဝတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရမည္။ မိမိဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အဆင့္အတန္းက် ဆင္းတတ္သည့္ ကံဇာတာပါလာ သျဖင့္ အထူးသတိထားပါ။

ဧၿပီလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

အသက္အရြယ္ အလယ္အလတ္ပုိင္း လြန္ၿပီးေနာက္မွသာ ေငြေၾကး ကံေကာင္းလာတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခင္က လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေၾကြးၿမီမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး အကုန္ အက်မ်ားရွိေနမည္။

ေငြေၾကးကုိ မက္မက္ေမာေမာ မရွိတတ္ေသာ္လည္း ေခြၽတာ၍ စနစ္တက် သုံးစြဲတတ္သည္။ ေငြေၾကး စီးပြားရွာရာတြင္ အစုစပ္လုပ္ငန္း၊ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးမေပးတတ္ေခ်။

မိမိ၏ ခုိင္မာေသာ ဇြဲလု႔ံလႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ မပ်က္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တတ္မႈေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ အက်ဳိးေပးမည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အတူတြဲ၍ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ မိမိႏွင့္ အဆင္ေျပသူ မရွိ တတ္ေပ။

မိမိကုိယ္ မိမိအားကုိး၍ ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ရမည္။ သူတစ္ပါး၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ကုိ အနည္းငယ္သာ ရတတ္သည္။ တစ္ ခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရလာမည့္၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမည့္ အလားအလာ မ်ားစြာရွိသည္။

ေမလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ပုံမွန္စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ရရွိၾကမည့္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ စီးပြားေရး အေျခအေနေကာင္းလွ်င္ အလြန္ေကာင္း၍ ဆုိးလွ်င္ အလြန္ ဆုိးရြားေသာ ဘဝမ်ဳိးကို ပုိင္ဆုိင္ရတတ္သည္။

ၿခဳိးၿခံေခြၽတာျခင္း၊ သတိႀကီးစြာ ထားတတ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တတ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး အေျခအေန ေကာင္းလာမည္။

သုိ႔ေသာ္ ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း ႀကီးပြားခ်မ္းသာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈ မရႏုိင္ေပ။ ေလာင္းကစားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးတြင္ ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ ပုံေအာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာႏုိင္သည္။

ေမ ၂၆ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက အျခား ေမလ ၈ ရက္ႏွင့္ ၁၇ ရက္ဖြားမ်ား ထက္ပုိ၍ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။

ဇြန္လ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးသုံးစြဲရာတြင္ အထူးသတိထား၍ အေျမာ္အျမင္ရွိစြာ သုံးစြဲတတ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလးေလးနက္နက္ စနစ္တက် သုိသုိသိပ္သိပ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္တတ္သည္။

အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ေသာ္လည္း ျဖည္းျဖည္းႏွင့္မွန္မွန္ ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္တင္းလာႏုိင္သည္။ မိမိယုံၾကည္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ လုပ္ကုိင္ရမည့္ စီးပြားဖက္ အလြန္နည္းမည္။

မည္သုိ႔ပင္ သတိႀကီးစြာထား၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း တစ္ႀကိမ္မဟုတ္တစ္ႀကိမ္တြင္ စီးပြားေရး နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္လာမည့္ ကံဇာတာ ပါလာသည္။

အထူးသျဖင့္ မိမိလက္ေအာက္ ငယ္သား အလုပ္သမားမ်ားက မိမိေငြကုိ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊ ခုိးယူျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ခံရတတ္သည္ကုိ အထူးသတိထားပါ။

ဇူလုိင္လ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇြဲ၊ လုံ႕လ၊ ဝီရိယရိွၿပီး ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း တစ္သမတ္တည္း လုပ္ကုိင္တတ္သျဖင့္ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ လာတတ္သည္။

ေလာင္းကစားႏွင့္ အက်ဳိးမေပး တတ္သကဲ့သုိ႔ ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္လည္း အက်ဳိးစီးပြား မျဖစ္တတ္ေပ။

ေငြေၾကးကုိ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ စုေဆာင္းမိၿပီး ခ်မ္းသာလာတတ္သည္။ အသက္အရြယ္ အလယ္အလတ္ပုိင္း ေရာက္သည္အထိ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ အထူး သတိထားသင့္သည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ကလည္း အျခားသူမ်ားအေပၚ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံႏွင့္ စိတ္ခ် ယုံၾကည္မႈ မရွိတတ္ေပ။ မိမိလက္ေအာက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ သစၥာမရွိမႈေၾကာင့္ မိမိအက်ဳိးစီးပြား ထိခုိက္လာတတ္သျဖင့္ အထူးသတိထားပါ။

ေအာင္ျမင္လုိပါက လုပ္ငန္းတစ္ ခုလုံးကုိ မိမိတစ္ဦးတည္းသာ ခ်ဳပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမွ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္။ မိမိ၏ အေျခအေနမွန္ကို အျခား သူမ်ားအား ဖြင့္ဟ တုိင္ပင္ျခင္း မျပဳသင့္ေပ။

ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိလွ်င္ ႏွစ္ၾကာျမင့္စြာ ခုိင္ခုိင္မာမာ တည္ရွိလာခဲ့ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ဳိးတြင္သာ ျမႇဳပ္ႏွံသင့္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ဳိးျဖစ္သည့္ ေျမယာ၊ အုိးအိမ္၊ တုိက္တာ၊ အေဆာက္အအုံ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ သတၱဳႏွင့္ သယံဇာတ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္သင့္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလြန္သတိႀကီးႀကီးထားၿပီး လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္တတ္သျဖင့္ ေငြေၾကး အခြင့္အလမ္းမ်ား မၾကာခဏ ဆုံး႐ႈံးတတ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေျမယာအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ အုိးအိမ္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္း ရရွိမည္။

အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ မိမိရည္မွန္းခ်က္ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း အေႏွာင့္အယွက္မရွိ ေလွ်ာက္ လွမ္းႏုိင္လိ္မ့္မည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေငြေၾကး စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုသုိလ္ကံ မေကာင္းတတ္ၾကေပ။ ေငြေၾကး အကုန္အက်မ်ားရန္ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု အၿမဲရွိေနတတ္သည္။ မိမိေငြေၾကး ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ခုိးဝွက္၊ လိမ္လည္၊ လုယူခံရျခင္း ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးရတတ္သည္။

ေငြကစားျခင္း၊ ေလာင္းကစားျခင္းေၾကာင့္လည္း ေငြေၾကးအဆုံး အ႐ႈံးမ်ားတတ္သည္ကုိ အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္သင့္သည္။ ေငြေၾကးစီးပြား ရွာရာတြင္ တန္ရာတန္ေၾကး မရျခင္းမ်ဳိးလည္း အစဥ္ႀကဳံေတြ႕ ရတတ္သည္။

ခ်မ္းသာေသာ မိဘမ်ဳိး႐ုိးမွ ေမြးဖြားလာသူမဟုတ္ပါက ဘဝအခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရမည္။ ျမင့္မားေသာ အဆင့္အတန္းကို ေရာက္ၿပီးမွ အရြယ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အေျခအေန အဆင့္အတန္း နိမ့္က်သြားတတ္သည္။

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ - zaygwet.com

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    for Nov and Dec??

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved