၈ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႔အတြက္ အသံုးခ် ဂဏန္းေဗဒင္

Saturday, August 18, 2012


ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~


ဇန္နဝါရီလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇန္နဝါရီလ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ မ်ားသည္ မိမိဘဝအတြက္ အေရး ႀကီးေသာ ရက္စြဲမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

စေနေန႔သည္ ၈ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးအႀကီး ဆုံးေသာေန႔ ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာ ေန႔မ်ားသည္လည္း အေရး ႀကီးသည္။
၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ား သည္ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာေန႔မ်ားျဖစ္ပါက ပုိ၍ အေရး ႀကီးသည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁၉ ရက္အတြင္း က်ေရာက္ ေသာ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ မ်ားတြင္ အထူးအေကာင္အထည္ေဖာ္ သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။

၄ ဂဏန္း ႏွင့္ ၈ ဂဏန္း မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္ သည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္း မ်ားအားလုံး ေပါင္းရကိန္း ၄သုိ႔ မဟုတ္ ၈ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာအျဖစ္ ဃ၊ ဇ၊ ဋ၊ ထ၊ ဖ၊ ယ၊ ဟ အကၡရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ခရမ္းရင့္ေရာင္၊ မရမ္းျပာေရာင္၊ နက္ျပာေရာင္၊ ပင္လယ္ျပာေရာင္၊ နီ လာေရာင္ႏွင့္ မီးခုိးေရာင္အႏု၊ အရင့္ အေရာင္အေသြးမ်ားသည္ မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ၿပီး ကံနိမိတ္ေကာင္းေစ တတ္သျဖင့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္ မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသုံး ျပဳသင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစတတ္ေသာ နီလာကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္ သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ၈ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတတ္ ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔သည္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ မိမိအေပၚ ေကာင္းက်ဳိး မျပဳ တတ္ေခ်။
မိမိဘဝ သက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ထူးထူးျခား ျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္ မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၇၁ ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ဂဏန္းရက္ ဖြားအားလုံးသည္ မိမိတုိ႔ အႀကံ အစည္၊ လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားကုိ မည္ သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ ေဆာင္သင့္သည္။ထီထုိးသင့္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေမြးဖြား ေသာ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားျဖစ္ပါက ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားသည္ လည္း မိမိအတြက္ ကံေကာင္းေစ တတ္သျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းကိစၥ မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။
၈ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအတြက္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ႏွင့္ တနလၤာေန႔ မ်ား သည္ အေရးႀကီးေသာ ေန႔မ်ား ျဖစ္ၿပီး စေနေန႔သည္ အေရးႀကီးဆုံး ေန႔ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားျဖစ္ ပါက စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာေန႔ မ်ားထက္ ၾကာသပေတးေန႔သည္ ပုိမုိ ၍ အေရးႀကီးၿပီး ကံေကာင္းေစ တတ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ မွ မတ္လ ၂ဝ ရက္အတြင္း ႏွင့္ႏုိဝင္ ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ ရက္အတြင္း က်ေရာက္ေသာ ၃ ဂဏန္း ရက္စြဲမ်ားႏွင့္ ၾကာသပေတး ေန႔မ်ားသည္ ပုိမုိအေရးႀကီးၿပီး ကံ ေကာင္းမည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကို ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၄ သုိ႔ မဟုတ္ ၈ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ား ကုိသာ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာ မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဃ၊ ဇ၊ ဋ၊ ထ၊ ဖ၊ ယ၊ ဟ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားျဖစ္ ပါက အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၃ ဂဏန္း ရရွိေသာ နံပါတ္မ်ားကို အသုံးျပဳပါက ပုိမုိ၍ ကံအက်ဳိးေပး ေကာင္းမည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာ တြင္ လည္း ဂ၊ ႒၊ ပႏွင့္ သ အကၡ ရာမ်ားက ပုိမုိၿပီး ကံအက်ဳိးေပး ေကာင္းမည္။

မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ၊ မိမိ အတြက္ကံ အက်ဳိးေပးေကာင္းတတ္ေသာ နီလာျပာေရာင္၊ အနက္ေရာင္ႏွင့္ အျခားအေရာင္ရင့္ရင့္ အေရာင္ အေသြးရွိသည့္အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အေရာင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ အသုံးျပဳသင့္သည္။
အနီေရာင္ႏွင့္ လုံးဝ ဓာတ္ မတည့္သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားျဖစ္ ပါက ခရမ္းေရာင္အႏု၊ အရင့္၊ ခရမ္း ေစ့ေရာင္ အႏုတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္သုံးစြဲ သင့္သည္။ ဝတ္ဆင္သုံးစြဲရန္ အခက္ အခဲရွိပါက လက္ကုိင္ပဝါအျဖစ္ အၿမဲ ကိုိင္ေဆာင္ သုံးစြဲသင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစတတ္ေသာ၊ မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ ေသာ ရတနာမွာ နီလာျဖစ္ သျဖင့္ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား ေသာ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိအားမေကာင္းက်ဳိးေပးၾကလိမ့္ မည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားျဖစ္ပါ က မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။ သင့္ျမတ္မည္။ ေကာင္းက်ဳိးေပးလိမ့္ မည္။
မိမိဘဝ သက္တမ္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူး ထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၆၇၊ ၇၁ ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မတ္လ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မတ္လ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္း မ်ားမွာ ၃ ဂဏန္း၊ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
ထုိဂဏန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ရက္စြဲမ်ားသည္ မိမိဘဝတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရမည့္ ထူးထူးျခားျခား အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ ရွိေနတတ္သည္။
ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္ေသာ ဂဏန္း၊ ရက္စြဲ ႏွင့္ ေန႔စြဲမွာ ၃ ဂဏန္း ရက္မ်ားႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔တုိ႔ ျဖစ္ သည္။

မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္းကိစၥ၊အႀကံ အစည္မ်ားကို မိမိအေပၚ ေကာင္း က်ဳိးေပးမည့္ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
ျဖစ္ႏုိင္ပါက အဆုိပါရက္မ်ား ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔တုိက္ဆုိင္ေသာ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ပုိ၍ ကံ ေကာင္းမည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ရက္မွ မတ္လ ၂ဝ ရက္အတြင္းႏွင့္ ႏုိဝင္ ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ ရက္အတြင္းက်ေရာက္ေသာ ၾကသပ ေတးေန႔ျဖစ္သည့္ ၃ ဂဏန္း ရက္မ်ား တြင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက အေကာင္း ဆုံးျဖစ္သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။

အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ကားႏွင့္ အျခားအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္သုံးစြဲရာတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အေရာင္ရင့္ရင့္မ်ားကုိသာ ဝတ္ဆင္ သုံးစြဲမိတတ္သည္။ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ မိမိအတြက္ ကံေကာင္းေစ တတ္ေသာ ခရမ္းေရာင္၊ မရမ္းေစ့ ေရာင္ရင့္ရင့္အေရာင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္အသုံးျပဳသင့္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၃ ဂဏန္း ရရွိေသာ နံပါတ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ၊ ႒၊ ပ ႏွင့္ ဓ အကၡ ရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ မိမိ အတြက္ ကံအက်ဳိးေပးေကာင္းေသာ မဟူရာ၊ နီလာႏွင့္ခရမ္းေရာင္ သလင္း ေက်ာက္တုိ႔ကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။ မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၃ ဂဏန္း ရက္ဖြား၊ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြား၊ ၈ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူးထူး ျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၇၊ ၇၁၊ ၇၆ ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္မ်ာျဖစ္ၾက သည္။

ဧၿပီလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဧၿပီလ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးပါေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾက သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ၄၊ ၈၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ား သည္ အေရးႀကီးသည္။
၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ား ႏွင့္ ရက္စြဲမ်ားကုိ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳသင့္ေပ။ မိမိဆႏၵ သေဘာမပါဘဲ တုိက္ဆုိင္ႀကဳံႀကဳိက္ လာလွ်င္ အထူးသတိထား၍ အသုံး ခ်သင့္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္မ်ာကုိ ဂဏန္းအားလုံးေပါင္းရ ကိန္း ၁ သုိ႔မဟုတ္ ၆ ဂဏန္းရ ေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။

ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ က၊ စ၊ ည၊ ဏ၊ ဓ၊ ဘ ႏွင့္ လ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။
မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းကိစၥ အႀကံ အစည္မ်ားကုိ မိမိအတြက္ အက်ဳိး ျပဳႏုိ္င္သည့္ ၁၊ ၆၊ ၁ဝ၊ ၁၅၊ ၁၉၊ ၂၄ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။
မတ္လ ၂၁ ရက္မွ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္အတြင္း က်ေရာက္ေသာ ၁ ဂဏန္းရက္မ်ားႏွင့္ ဧၿပီလ ၂ဝ ရက္မွ ေမလ ၂ဝ ရက္အတြင္ သုိ႔မဟုတ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ ရက္အတြင္း က်ေရာက္ေသာ ၆ ဂဏန္း ရက္မ်ားတြင္ အထူးေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။
ျဖစ္ႏုိင္ပါက အဆုိပါ ၁ ဂဏန္း ရက္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေသာ တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ တနလၤာေန႔၊ ၆ ဂဏန္း ရက္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေသာ ၾကာသပေတးေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက ပုိ၍ ကံေကာင္းမည္။

မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ မိမိအတြက္ ကံအက်ဳိးေပးေကာင္းေစ တတ္ေသာ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ညဳိေရႊေရာင္၊ ေၾကးညဳိ ေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ ေသြးေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္ အေရာင္ အေသြးရွိေသာ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံး အေဆာင္ပစၥည္း မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ ဆင္အသုံးျပဳ သင့္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ၊ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ စိန္၊ ဥႆဖယား၊ ပယင္း၊ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီ၊ နီလာႏွင့္ ျမ တစ္မ်ဳိး မ်ဳိးကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲ ဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၁၊ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
မိမိ၏ ဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူး ထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ သက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၆၇၊ ၇၆ ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ေမလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မိမိဘဝအတြင္းသုိ႔ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား မၾကာခဏ လာ ေရာက္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနတတ္ သည္။
၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၊ ၂၂ ၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားႏွင့္လည္း မိမိဘဝ အျဖစ္ အပ်က္မ်ား တုိက္ဆုိင္ပတ္သက္မႈ ရွိမည္။

ေမလ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားသည္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ၄ ဂဏန္း ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ရက္စြဲ မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။
မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္းကိစၥ၊ အႀကံ အစည္မ်ားကုိ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။ အဆုိပါ ၆ ဂဏန္း ရက္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေသာ ေသာ ၾကာေန႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ဆုိပါက ပုိမုိေကာင္းမြန္သည္။
ဧၿပီလ ၂ဝ ရက္မွ ေမလ ၂ဝ ရက္အတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ ရက္ အတြင္း က်ေရာက္သည့္ ေသာၾကာ ေန႔ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္သည့္ ၆ ဂဏန္း ရက္မ်ားတြင္ အထူးအေကာင္ အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္ သည္။

အိိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၆ ဂဏန္း ရရွိေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ စ၊ ဏ ႏွင့္ ဘ အကၡရာ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ဥႆဖယား၊ ပယင္း၊ အစိမ္း ေရာင္ေက်ာက္စိမ္း၊ ပုလဲ၊ နီလာႏွင့္ တာကြဳိက္ ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္တည့္သည္။ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။
ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ ေရာင္၊ ညဳိေရႊေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အျပာ ေရာင္မ်ားက မိမိအတြက္ ကံေကာင္း ေစသည္။ မိမိဝတ္ဆင္ အသုံးျပဳလုိ သည့္ အေရာင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၄ ဂဏန္း ႏွင့္ ၈ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
မိမိဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူး ထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၆၇၊ ၇၁ ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ဇြန္လ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇြန္လ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾက သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔ မ်ားသည္ မိမိဘဝအတြက္ အေရးပါ အရာေရာက္သည္။
မိမိဘဝ တစ္ခုလုံးတြင္ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားက အဓိက ပါဝင္ ပတ္ သက္ေနတတ္သည္။ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ ဖြားး ၈ ဂဏန္း ပုိင္ရွင္ျဖစ္ပါ က မၾကာခဏ ပုိ၍ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ သည္။
၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းနံပါတ္ ႏွင့္ ရက္စြဲမ်ားမွာ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆုိးက်ဳိးကိုပုိမုိေပးႏုိင္စရာရွိသျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္းကိစၥ အႀကံ အစည္မ်ားကုိ ၂၊ ၅ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္း ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္မွ ဇူ လုိင္လ ၂ဝ ရက္အတြင္းက်ေရာက္ ေသာ ၂ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္ မ်ားႏွင့္ ေမလ ၂၁ ရက္မွ ဇြန္လ ၂ဝ ရက္အတြင္းက်ေရာက္ေသာ ၅ ဂဏန္း ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ သင့္ သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။

အိိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၂၊ ၅ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္း ရရွိေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။
ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ၊ င၊ ဆ၊ ဋ၊ ဎ၊ တ၊ န၊ ဗ၊ မ၊ ဝ ႏွင့္ ႒ အကၡရာ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ရင့္မႈိင္းေသာ အေရာင္အေသြး ကုိ တတ္ႏုိင္သေရြ႕ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ၿပီး ႏုေဖ်ာ့ေသာ အေရာင္အေသြးမ်ားကုိ သာ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ သုံးစြဲသင့္ သည္။
နီလာကုိ အေဆာင္ ရတနာ အျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိမည္။ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ဖြား ၈ ဂဏန္း ပုိင္ရွင္ျဖစ္လွ်င္ ၄ ႏွငက့္ ၈ ဂဏန္း ရက္ဖြားအျပင္ ၂ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ဆုံဆည္းရမည္။
မိမိဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူး ထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၆၂၊ ၆၇၊ ၇၁၊ ၇၆ ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ဇူလုိင္လ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇူလုိင္လ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမွာ မိမိတုိ႔၏ ဘဝကုိ လႊမ္းမုိးသက္ေရာက္ေနသျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းကိစၥ၊ အႀကံအစည္ မ်ားကုိ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထီထုိးႏုိင္သည္။
ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္တြင္ ေမြးဖြား ေသာ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားျဖစ္လွ်င္ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းသည္လည္းအ ေရးႀကီး သျဖင့္ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္ မ်ားတြင္လည္း လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ထီထုိးပါ။
၉ ဂဏန္းႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ ေသာေၾကာင့္ ၉ ဂဏန္းကုိ ေရွာင္ႏုိင္ သေရြ႕ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ၉ ဂဏန္း ရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၉၊ ၁၈ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ ငန္းကိစၥမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ေခ်။

ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္ေသာ နံပါတ္ ဂဏန္းမ်ားမွာ ဂဏန္းမ်ား အားလုံးေပါင္းရကိန္း ၄ သုိ႔ မဟုတ္ ၈ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္ မ်ားျဖစ္ သည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။
ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ဖြား ၈ ဂဏန္းပုိင္ရွင္ျဖစ္လွ်င္ နံပါတ္ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၄ ဂဏန္းရရွိေသာ နံပါတ္ မ်ားကုိ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳ ရမည္။

အေရာင္ရင့္ရင့္မႈိင္းမႈိင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အနက္ေရာင္၊ အျပာ ေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ အနီရင့္ေရာင္ မ်ားကုိ ဝတ္ဆင္သုံးစြဲျခင္း ေရွာင္ ၾကဥ္သင့္သည္။ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္အႏု၊ အရင့္ အေရာင္မ်ားကို ဝတ္ဆင္သုံးစြဲသင့္ သည္။
ဇူလုိင္လ ၂၆ရက္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ၈ ဂဏန္းပုိင္ရွင္ျဖစ္လွ်င္ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ညဳိေရႊေရာင္မ်ားကုိလည္း ဝတ္ဆင္ သုံးစြဲသင့္သည္။

အေရာင္ရင့္ရင့္ ျမ ရတနာႏွင့္ အျခား အစိ္မ္းရင့္ေရာင္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားကုိ ေငြသုိ႔မဟုတ္ ပလက္တီနံျဖင့္ ကြပ္၍ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြား သည့္ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား၊ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ မည္။ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ဖြားျဖစ္ လွ်င္ ၁ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္လည္း အဆင္ေျပမည္။
မိမိဘဝ သက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ၊ အထူးအေရးႀကဳံသည့္ အခုိက္အတန္႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အသက္ အရြယ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၆၇၊ ၇၁၊ ၈ဝ၊ ၉၄ ႏွင့္ ၉၈ ႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၈ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းသည္ မိမိဘဝ ေရးရာအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစ ေပးတတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိအတြက္ ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္း ဟု မယူဆဘဲ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းအျဖစ္ ယူဆၿပီး အထူးသတိ ထားသင့္သည္။
မိမိတုိ႔အတြက္ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္း သည္ ေကာင္းက်ဳိးေပးသည္ သုိ႔ မဟုတ္ဆုိးက်ဳိးေပးသည္ကုိ ခြဲျခားသိ ရွိေစရန္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဘဝျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ၾကည့္သင့္ သည္။

မိမိတို႔၏ အထူးအေရးႀကဳံသည့္ ဘဝအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရလဒ္ေကာင္းပါက ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္း ရက္စြဲမ်ားကုိ အသုံးခ်သင့္ၿပီး မေကာင္းပါက အထူးေရွာင္ၾကဥ္ သင့္ သည္။
ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္ေသာ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားမွာ နံပါတ္ ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၁ ဂဏန္း ရရွိေသာ နံပါတ္ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ ၏လုပ္ငန္းကိစၥ၊ အႀကံအစည္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ေမြး ဖြားေသာ ၈ ဂဏန္း ပုိင္ရွင္ျဖစ္လွ်င္ ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။ ၅ ဂဏန္း ရရွိေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။

အေရာင္ရင့္မႈိင္းေသာ အေရာင္ အေသြးမ်ားကုိ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္တတ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ခရမ္းရင့္ေရာင္၊ အနက္ေရာင္ႏွင့္ နီလာျပာေရာင္အရင့္ ကုိ ပုိၿပီးႏွစ္သက္တတ္ၾကသည္။
အေရာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ထုိအေရာင္မ်ားသည္မိမိအတြက္ အက်ဳိးေပး၊ မေပး ဆန္းစစ္ၾကည့္ သင့္သည္။ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ညဳိေရႊေရာင္မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသုံးျပဳသင့္သည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ဖြားျဖစ္ ၈ ဂဏန္း ပုိင္ရွင္ျဖစ္လွ်င္ အေရာင္ရင့္ ရင့္ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ၿပီး အေရာင္ ႏုေဖ်ာ့ေသာ မည္သည့္အေရာင္ကိုျဖစ္ ေစ ဝတ္ဆင္သုံးစြဲသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ မီးခုိးေရာင္ ႏုႏု ကို ဝတ္ဆင္သုံးစြဲသင့္သည္။

ထာဝရ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အျပာေရာင္ရင့္ရင့္နီလာႏွင့္ မဟူရာ တုိ႔ကုိ အၿမဲဝတ္ဆင္ ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးဖြားေသာ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။
မိမိဘဝ သက္တမ္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အထူးအေရးႀကဳံ သည့္ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၆၇၊ ၇၁၊ ၇၆ ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား
စက္တင္ဘာလ ၈ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ မိမိဘဝႏွင့္ ေနထုိင္ေရး အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းတြင္ ထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္စုံတစ္ရာႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။
ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္ေသာ နံပါတ္ ဂဏန္းမ်ားမွာ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ား အားလုံး ေပါင္းရကိန္း ၇ ႏွင့္ ၅ ဂဏန္း ရရွိေသာ နံပါတ္ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ မိမိတုိ႔၏ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္ မ်ား ကို ၅၊ ၁၄ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ေမြးေသာ ၈ ဂဏန္းပုိင္ရွင္ျဖစ္လွ်င္ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္စသည့္ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားအျဖစ္ ၆ ဂဏန္းရရွိေသာ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

အေရာင္ရင့္ရင့္ႀကီးမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္သုံးစြဲျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ အေရာင္ႏုႏု ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့မ်ားကုိသာ ဝတ္ဆင္ အသုံးျပဳသင့္သည္။
စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ဖြား ၈ ဂဏန္းပုိင္ရွင္ျဖစ္လွ်င္ ႏုေဖ်ာ့ေသာ အျပာေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္တုိ႔ကို ဝတ္ ဆင္သုံးစြဲသင့္သည္။
အျပာေရာင္ရင့္ရင့္ နီလာႏွင့္ မဟူ ရာတုိ႔ကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ ထာဝရဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးသည့္ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အထူးအေရးအရာ ႀကဳံ သည့္ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈ ႏွင့္ ၆၂ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား
ေအာက္တုိဘာလ ၈ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ား၏ ဘဝထဲသုိ႔ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား မၾကာခဏ လာေရာက္ပတ္သက္မႈ ရွိသည္ကုိ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။
မိမိ၏ဘဝေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတြင္ လည္း ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားသည္ အေရးပါ အရာ ေရာက္ေနတတ္သည္။
မိမိေနထိုင္ေသာ အိမ္နံပါတ္၊ ၿခံနံပါတ္၊ ရပ္ကြက္နံပါတ္၊ လမ္းနံပါတ္ မိမိစီးနင္းေသာ ယာဥ္ ကား နံပါတ္မ်ားသည္လည္း ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရရွိေသာ နံပါတ္ဂဏန္း မ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ရက္မ်ားသည္ မိမိအတြက္ အေရးႀကီးသျဖင့္ မိမိတုိ႕၏အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းကိစၥ အႀကံအစည္မ်ားကို လုပ္ကိုင္သင့္ သည္။
၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသင့္သည္။

အနက္ သို႕မဟုတ္ အေရာင္ ရင့္ရင့္ မိႈင္းမိႈင္းအေရာင္အေသြးရွိသည့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ကားႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝတ္ဆင္သံုးစြဲသင့္သည္။
ထာဝရအေဆာင္ရတနာအျဖစ္ မဟူရာကို အၿမဲဝတ္ဆင္ထားပါ။ မည္သည့္လတြင္မဆို ေမြးေသာ၄ႏွင့္ ၈ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
ဘဝသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေရးႀကီးေသာ အထူးအေရး အရာႀကံဳေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားစြာ ၈၊ ၁၇၊ ၂၆၊ ၃၅၊ ၄၄၊ ၅၃၊ ၆၂၊ ၇၁ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား
ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ ၄၊ ၈ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၄၊ ၈၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားသည္ မိမိအတြက္အေရးႀကီးသည္။
သို႕ေသာ္ ၄ ဂဏန္းရက္မ်ားျဖစ္ ေသာ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ား ၈ ဂဏန္းရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္မ်ား အေရးႀကီးေသာ ခ်ိန္းဆိုေတြ႕ဆုံမႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေခ်။
နံပါတ္ဂဏန္းမ်ား အားလံုး ေပါင္းရကိန္း ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရရွိေသာ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ ရမည္။ ဥပမာ- အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းမျပဳသင့္။
၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ား၊ ရက္စဲြမ်ားသည္ မိမိအတြက္ေကာင္းက်ဳိးေရာ၊ ဆိုးက်ဳိးပါေပးတတ္ၾကသျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္အသံုးမျပဳေသာ္လည္း အလိုအေလွ်ာက္တိုက္ ဆိုင္ဝင္ေရာက္လာပါက ေရွာင္ၾကဥ္၍မရလွ်င္ အထူးသတိထား၍ လုပ္ကုိင္သံုးစြဲသင့္သည္။
၉ ဂဏန္းရရွိေသာ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ ျခင္း၊ ၉ ရက္၊ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္မ်ား၊ ခ်ိန္းဆို ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

မိမိအေနျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေျခအေနအရ အေရာင္ရင့္ရင့္မိႈင္းမိႈင္း အဝတ္အထည္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ အေရာင္ရင့္မိႈင္းေသာ အေရာင္မ်ားသည္ မိမိအတြက္ နိမိတ္မေကာင္းသျဖင့္ အထူးေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ယာဥ္ကားဆိုလွ်င္လည္း အနက္ေရာင္မစီးသင့္ေပ။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး အေရာင္ႏုႏု ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္သံုးစြဲသင့္သည္။
အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္ႏုႏုေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အေရာင္မ်ားမွာ မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္သည္။ လိုက္ဖက္သည္။ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳပါ။

ထာဝရအေဆာင္ရတနာအျဖစ္ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီႏွင့္ အနီေရာင္ရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ ဂါးနက္ (ေဂၚမုတ္မ်ဳိး)တို႕ကို အၿမဲဝတ္ဆင္ ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးသည့္ ၁၊ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
ဘဝသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေရးႀကီးေသာ အထူးေရးႀကီး ခြင္က်ယ္ႀကံဳတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၆၇၊ ၇၁၊ ၇၆ ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား
ဒီဇင္ဘာလ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား၏ ဘဝတစ္ခုလံုးတြင္ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ား၏ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားသည္ ထူးျခားမႈရွိမည္။
၃ ဂဏန္းရရွိေသာ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္း၊ ၃ရက္၊ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ား တြင္ မိမိတို႕၏အေရးႀကီးေသာ လုပ္ ငန္းအႀကံအစည္မ်ား၊ ခ်ိန္းဆိုေတြ႕ဆံုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။

အဝတ္အထည္ အေရာင္ရင့္ရင့္ မိႈင္းမိႈင္းမ်ားကုိ မၾကာခဏဝတ္ဆင္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဝတ္ ဆင္ရာတြင္လည္း ခရမ္းေရာင္ရင့္ရင့္ အေသြးရွိသည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ရတတ္သည္။
ထာဝရ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ ခရမ္းေရာင္ သလင္းေက်ာက္ႏွင့္ ခရမ္းေရာင္ရင့္ရင့္ အျခားေက်ာက္ မ်က္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အၿမဲဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။
ခရမ္းေရာင္ႏွင့္ မရမ္းေစ့ေရာင္ရွိေသာ အဝတ္အထည္ႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ သံုးစဲြသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ေမြးသည့္ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
မိမိဘဝသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေရးႀကီးေသာ အထူးအေရး ႀကံဳေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၈၊ ၁၇၊ ၂၆၊ ၃၅၊ ၄၄၊ ၅၃၊ ၆၂၊ ၇၁ ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္။


ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ - zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved