အေျခခံဥပေဒခုံရုံးမွာ တနာရီၾကာ မတ္တပ္ရပ္ခ့ဲရသူ

Thursday, August 16, 2012


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးတုိ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔၊ ျပႆနာ တက္ေနပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္ပါတယ္။
ခုံရုံးကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မဟုတ္ဘူး လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။

အဲဒီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ၂၈-၃-၂၀၁၂ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ သြားျပီး ၾကားနာခ့ဲရတယ္၊

"မွားယြင္းတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တစ္နာရီေလာက္ ၾကာေအာင္ မတ္တတ္ရပ္ နားေထာင္ခဲ့ရတာႏွင့္ မတန္စြာၾကားနာ ခဲ့ရပါတယ္" တ့ဲ။

ခုံရုံးက သူ႔ကုိ ပုံစံေပးလုိက္ေၾကာင္း အဂၤါေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကားခ်က္အျပည့္အစုံကေတာ့ ဒီလုိပါ ~

လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ေျပာၾကားခ်က္

ၾကည္ၫို႐ိုေသ ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည္‌့သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး သုမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူၾကပါေစ။

ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရတဲ့ ကိစၥကို ဥကၠ႒ႀကီး မွတစ္ဆင္‌့ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား သိခဲ့ၾကတဲ့အတိုင္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႕ ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အစိုးရရဲ႕ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီတို႔ကို ပထမအႀကိမ္ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေဝးမွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေရးရာေကာ္မတီ (၁၉)ခု ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကိုေတာ့ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေဝးမွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီဖြဲ႕စည္းျခင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ (ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင္‌့ျဖစ္ေၾကာင္း ထည္‌့သြင္း ေဖာ္ျပ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒတို႔မွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ျပ႒ာန္းထားတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ တကြ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒ စတဲ့ဥပေဒမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီက ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး ထုတ္ျပန္ ျပ႒ာန္း ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေကာ္မတီ (၄) ရပ္ႏွင့္တကြ ေကာ္မတီ အားလုံးဟာ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္အဆင့္အတန္းအားလုံးအတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ေ႐ြးခ်ယ္ ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဟာ ရာထူးအေလ်ာက္ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင္‌့ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းဟာ အလိုအေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ျဖစ္သလို အဆင့္တူ၊ တာဝန္တူျဖစ္တဲ့ က်န္ေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားဟာလည္း ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ျဖစ္တာ အျငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဒီေကာ္မတီ၊ ေကာ္ရွင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဥပေဒအရ ေရာ၊ အေၾကာင္းအခ်င္းရာအရပါ ျပည္ေထာင္စု အဆင္‌့ပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ အျငင္းပြားစရာ မလိုေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ၂-၂-၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေန႔စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးသို႔ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အား ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈရွိ၊ မရွိ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးက အဆိုပါ တင္သြင္းလႊာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းခ်က္ တင္သြင္းရန္ ၃-၂-၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ အေၾကာင္းၾကားတဲ့ အတြက္ သတ္မွတ္ရက္ ၁၇-၂-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရွင္းလင္း တင္ျပစာကို လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္ ၂၄-၃-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မွာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ရဲ႕ ကိုယ္စား ဒုတိယဥကၠ႒က ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

၂၈-၃-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးက စီရင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္တာကို ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ တကြ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၄၄၀ ကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒က တစ္နာရီ ခန္႔ၾကာေအာင္ မတ္တတ္ရပ္ၿပီးနာခံခဲ့ရပါတယ္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား သိၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးရဲ႕ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အား ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ မရွိိဆိုတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တစ္နာရီေလာက္ ၾကာေအာင္ မတ္တတ္ရပ္ နားေထာင္ခဲ့ရတာႏွင့္ မတန္စြာၾကားနာ ခဲ့ရပါတယ္။

အဲ့ဒီအတြက္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းေရးမွာပါ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနခဲ့ရတာကို လည္းပဲ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား အားလုံး အသိပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုပဲ ၂၆-၄-၂၀၁၂ ရက္ေနမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔က ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ တာဝန္ မေက်ပြန္ သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအခန္း (၁၄) ကူးေျပာင္းေရး ကာလ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာ သျဖင့္ လည္းေကာင္း စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ လိုပါေၾကာင္း အေရးႀကီး အဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းခြင့္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ တင္ျပခြင့္ ေတာင္းခံ ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျဖရွင္းေပးမယ္ သည္းခံၾကပါဆိုတဲ့ အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၿပီး ယခုအခါ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ကေလာင္ရွင္ မ်ားစြာတို႔က ျပည္ေထာင္စု အဆင္‌့ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းစြာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဝဖန္ေရးသား လာခဲ့ၾကတဲ့ အျပင္ အခု ေနာက္ဆုံး ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္မယ့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းတဲ့ အခါမွာပါ
ဒီေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့တာကို လည္းပဲ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ မရွိေၾကာင္း အင္တာနက္မ်ားမွာပါ ထပ္မံၿပီး ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္လာခဲ့ ၾကတဲ့အတြက္
ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၆ အရ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၄ ပုဒ္မခြဲ(က) ပုဒ္မခြဲငယ္(၂) ႏွင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း အဆိုတင္သြင္း လိုေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ ထပ္မံ၍ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုလာ ခဲ့ရာမွာ အခု တစ္ႀကိမ္မွာလည္း ေခတၱ ေစာင့္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္သိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲ႔ ဥကၠ႒ႀကီးရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ အတိုင္း ပထမ တစ္ႀကိမ္မွာေရာ၊ ဒုတိယ တစ္ႀကိမ္မွာပါ နားလည္ လက္ခံေပးတဲ့ အတြက္ အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ဖို႔ တင္ျပ လာတာကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥကၠ႒ႀကီးက ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး အဆင္မေျပတဲ့ အခါက်မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထားရွိရမယ့္ ေမတၱာ၊ သစၥာ၊ က႐ုဏာတရားကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ဒီအခ်ိန္ကာလ အထိေစာင့္ဆိုင္း ေပးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဥကၠ႒ႀကီးရဲ႕ ေစတနာ အရ စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ျခင္း မျပဳေသးဘဲ ၫွိႏႈိင္း အဆင္ေျပ သြားခဲ့လၽွင္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္မယ္လို႔ ဥကၠ႒ႀကီးရဲ႕ပန္ၾကားမႈ အတိုင္းျဖစ္ ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးပါ လို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ကိုယ္စား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးအား ေမတၱာရပ္ခံ တင္ျပအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

ဆက္စပ္ -
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒခံုရံုး ဥကၠဌနဲ႔အဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ

4 comments :

 1. Anonymous said... :

  သြားေလသူၾကီးက တပည့္ေတြ သူ႔ကုိျပန္ျပီး မလွန္နုိင္ေအာင္ အင္အားခ်ိန္ခြင္ညွာ ထိန္းထားခဲ႔တာလား၊
  အခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္ေအာင္ အိမ္ၾကက္ခ်င္း အုိးမဲသုတ္ပစ္ခဲ႔တာလား။
  (၂၀၀၈)ဖြဲ႔စည္းပုံၾကီးက လက္ေတြ႔သုံးၾကည္႔ေတာ့ မျပည္႕စုံဘူူးဆုိတာ ေပၚလာတာလား။
  စဥ္းစားမိတာပါ။

 1. Nua Nout said... :

  Dear Admin,
  On 14 August 2012 when you posted the first news article about this issue, I simply pointed out the weakness of the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. I do not understand why can’t you publish my comment.
  The stakeholder of the various committees, which are selected at the present Hluttaw and some of them are used to be cabinet members of the previous administration, do not want to accept the decision of the Constitutional Tribunal.
  As a matter of fact, it means that they do not want to accept the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar.
  Apparently, our constitution was drawn from 1993 until 2008 for (15) years by the representatives from many groups in Myanmar. It is still not a perfect one.

 1. Anonymous said... :


  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒခံုရံုး ဥကၠဌ ဆိုတာ
  ဘယ္သူ႕ကိုေျပာတာပါလဲ ခင္ဗ်ာ....
  တကယ္ မသိလို႕ေမးတာပါ....
  ကၽြန္ေတာ္ ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္ေတာင္ မသိတာ.... သာမာန္ ျပည္သူေတြဆို ပိုေတာင္ ဆိုးအံုးမယ္....

 1. ခံုရံုးဥကၠဌနာမည္က ကိုသိန္းစိုးေလ။ သူက ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္
  ဥကၠဌ လုပ္ခဲ့တာေပါ့ (ပံု)သိန္းစိုး ဆို
  တာ သူေပါ့

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved