၄ ဂဏန္း ပိုင္ရွင္တို႔အတြက္ အသံုးခ် ဂဏန္းေဗဒင္

Tuesday, August 14, 2012


ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~
အပုိင္း ၁

ကမၻာသံုး အဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္၏ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း ၄ ရက္၊ ၁၃ ရက္၊ ၂၂ ရက္ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႕ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၄ ဂဏန္း ပိုင္ရွင္တို႕အတြက္ အသံုးခ် ဂဏန္း ေဗဒင္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္း မ်ားမွာ ၁၊ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္း တုိ႔ျဖစ္သည္။
၁ ႏွစ္ ၄ ဂဏန္းတုိ႔မွာ မိမိ အတြက္ နိမိတ္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္ကား၊ ထီ စသည့္ နံပါတ္ကဏန္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳသင့္ သည္။
အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၁၊ ၄၊ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၈ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။
၈ ဂဏန္းသည္ မိမိအတြက္ ကံ နိမိတ္ေကာင္းေသာ ဂဏန္း မဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိဘဝတြင္ ထူး ျခားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိတတ္သည္။

တနဂၤေႏြက်ေသာ ၁၊ ၄၊ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၈ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ မ်ားတြင္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပါက အထူး ေကာင္းမြန္ သည္။

ထီအကၡရာမ်ားအျဖစ္ က၊ ဃ၊ ည၊ ဋ၊ ဓ၊ ဖ၊ လႏွင့္ ဟ အကၡရာ မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ အဝါေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ ညဳိ ေရႊေရာင္၊ နီလာျပာေရာင္၊ မီးခုိးေရာင္ ႏွင့္ မီးခုိးႏုေရာင္တုိ႔ျဖစ္သျဖင့္ အဝတ္ အထည္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္သည္။
မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ စိန္၊ ဥႆဖယား၊ နီလာႏွင့္ ပုလဲနက္တုိ႔ ကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁ ႏွင့္ ၄ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲ ေဆာင္မႈရွိသည္။ မည္သည့္လတြင္ မဆုိ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားသည္ မိမိ ဘဝထဲသုိ႔ မၾကာခဏ ဝင္လာတတ္ ေသာ္လည္း မိမိအား အက်ဳိးေပးလိမ့္ မည္ မဟုတ္ေခ်။

ဘဝတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၃၁၊ ၃၇၊ ၄ဝ၊ ၄၆၊ ၄၉၊ ၅၅၊ ၅၈၊ ၆၄ ႏွင့္ ၆၇ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
၈ ဂဏန္းႏွစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ႏွစ္တုိ႔သည္လည္း အေရး ႀကီးေသာ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္းက်ဳိးေပးေသာႏွစ္မ်ား မဟုတ္ ေခ်။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄၊ ၁၃ ႏွင့္ ၂၂ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁ ဂဏန္းျဖစ္ သည္။ ၂ ဂဏန္းသည္လည္း အသင့္ အတင့္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳႏုိင္သည္။
အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေသာ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ ပါက ပုိမုိေကာင္းမြန္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္ကား၊ ထီနံပါတ္ ဂဏန္းမ်ား အားလုံးေပါင္းျခင္း ၁ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။ ထီအကၡရာအျဖစ္ က၊ ည၊ စ၊ လ အကၡရာမ်ားကို ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။
အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္ ကား အေရာင္မ်ားကုိ မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေသာ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည့္ အဝါေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ ညဳိေရႊေရာင္ အျပာေရာင္၊ မီးခုိးေရာင္ႏုမ်ားကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္။
အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ စိန္၊ ဥႆဖယား၊ နီလာႏွင့္ ပုလဲနက္ တုိ႔ကုိ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲ ေဆာင္မႈရွိမည္။
မိမိဘဝအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ား မွာ ၁၊ ၄၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၃၁၊ ၃၇၊ ၄ဝ၊ ၄၆၊ ၄၉၊ ၅၅၊ ၅၈၊ ၆၄၊ ၆၇၊ ၇၃ ႏွင့္ ၇၆ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

မတ္လ ၄ ဂဏန္းရက္မ်ားျဖစ္ သည့္ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမွာ ၁၊ ၃ ႏွင့္ ၄ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၁ဝ၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၃ဝ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

တနဂၤေႏြႏွင့္တုိက္ဆုိင္ေသာ ၁ ဂဏန္းရက္မ်ား၊ ၾကာသပေတးေန႔ ႏွင့္တုိက္ဆုိ္င္ေသာ ၃ ဂဏန္းရက္ မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါက အထူး ေကာင္းမြန္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္ကား၊ ထီနံပါတ္ စသည့္ နံပါတ္မ်ားကို နံပါတ္မ်ား အားလုံးေပါင္းျခင္း ၁၊ ၃၊ ၄ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ထီအကၡရာအျဖစ္ က၊ ဂ၊ ဃ၊ ည၊ ႒၊ ဋ၊ ဓ၊ ပ၊ ဖ၊ လ၊ သႏွင့္ ဟ အကၡရာမ်ားကို ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ဖြားျမင္ သူျဖစ္ပါက ၁ ႏွင့္ ၄ ဂဏန္းတုိ႔က ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခား ေသာ မတ္လ ၄ ဂဏန္း ဖြား မ်ားကဲ့သုိ႔ ၃ ဂဏန္းႏွင့္ ဓာတ္ မတည့္ဘဲ ၉ ဂဏန္းႏွင့္ ပုိ၍ ဓာတ္ တည့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ဆုံးဆည္း ရတတ္သည္။ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ မတ္လ ၃၁ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက ၉ ဂဏန္းရက္မ်ားသည္လည္း ထူးျခား ေသာ ရက္မ်ားျဖစ္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားမွာ နီလာျပာေရာင္၊ မီးခုိးေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ ေၾကးညဳိေရာင္၊ ညဳိေရႊေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ ခရမ္းႏု ေရာင္ႏွင့္ မရမ္းျပာေရာင္မ်ားျဖစ္ သျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္သုံးစြဲသင့္ သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ နီလာ၊ အျပာေရာင္ရင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား စိန္၊ ဥႆဖယား၊ ပယင္းႏွင့္ ခရမ္းေရာင္ သလင္းေက်ာက္မ်ားကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္ သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁ ႏွင့္ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲ ေဆာင္မႈရွိသည္။
အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၃၁၊ ၄ဝ၊ ၄၆၊ ၄၉၊ ၅၅၊ ၅၈၊ ၆၄၊ ၆၇ ႏွင့္ ၇၃ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဧၿပီလ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဧၿပီလ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၁၊ ၄ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ ၾကသည္။ မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၄၊ ၉၊ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၇၊ ၂၈ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားသည္ အေရး ႀကီးသည္။
မိမိ၏ ဘဝအတြင္းသုိ႔ ၈ ဂဏန္း ရက္ဖြားလူ၊ ၈ ဂဏန္း နံပါတ္၊ ၈ ဂဏန္းရက္စြဲမ်ား မၾကာ ခဏဝင္ေရာက္ပတ္သက္လာတတ္ သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ မီးခုိး ေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ ေရာင္၊ ညဳိေရႊေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္သုံးစြဲသင့္သည္။
ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ အေရာင္မ်ားအနက္ အနီေရာင္ႏွင့္ ၾကက္ေသြးေရာင္တုိ႔ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္သျဖင့္ အသုံးမျပဳသင့္။ အျပာေရာင္ကုိသာ အသုံးျပဳသင့္ သည္။
ထီအကၡရာအျဖစ္ က၊ ဃ၊ စ်၊ ည၊ ဋ၊ ဒ၊ ဓ၊ ဖ၊ ရ၊ လ၊ ဟ အကၡ ရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ နီလာ၊ ဥႆဖယား၊ အဝါေရာင္သန္းေသာ စိန္ႏွင္ ပယင္းေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။

ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက နီလာႏွင့္ အျခား အျပာေရာင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ဓာတ္ တည့္သျဖင့္ ဝတ္ဆင္သင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲ ေဆာင္မႈရွိမည္။
မိမိဘဝ အတြက္ အေရးႀကီး ေသာ အက်ဳိးအျပစ္ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ား မွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၆၇၊ ၇ဝ၊ ၇၆ ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ သည္။

ေမလ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ေမလ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ မိမိဘဝတြင္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္း မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းဂဏန္း မ်ားႏွင့္ ရက္စြဲမ်ားသည္ မၾကာခဏ မိမိႏွင့္ လာေရာက္ပတ္သက္တတ္ သည္။
ထီအကၡရာအျဖစ္ ဃ၊ စ၊ ဋ၊ ဏ၊ ဖ၊ ဘ၊ ဟ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
၄ ႏွင့္ ၆ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ား၊ ရက္စြဲမ်ားကို အသုံးျပဳသင့္သည္။ တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ တုိက္ဆုိ္င္ေသာ ၄ ဂဏန္းရက္စြဲမ်ား၊ ေသာၾကာေန႔ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေသာ ၆ ဂဏန္းရက္စြဲမ်ား တြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ေရႊ ေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ေၾကးညဳိေရာင္၊ ညဳိေရႊေရာင္၊ မီးခုိး ေရာင္၊ နီလာျပာေရာင္၊ အျပာေရာင္ အႏု၊ အရင့္တုိ႔ကုိ ဝတ္ဆင္သုံးစြဲသင့္ သည္။
ေမလ ၃၁ ရက္ဖြားမ်ားျဖစ္ပါ က အထက္ပါအေရာင္မ်ားအျပင္ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႕ႏွစ္ေရာင္၊ ႏုၿပီး ေျပာင္ လက္ေသာ အေရာင္မ်ားကုိ လည္း ဝတ္ဆင္သုံးစြဲသင့္သည္။
ဓာတ္တည့္ေသာ စိန္၊ ဥႆဖ ယား၊ ပယင္း၊ နီလာတုိ႔ကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္သင့္ သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၆ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားတြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။ ေမလ ၃၁ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက ၅ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိမည္။

မိမိဘဝတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ ပ်က္တတ္ေသာႏွစ္မ်ားမွာ ၄ ၆၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၃၁၊ ၄ဝ၊ ၄၂၊ ၄၉၊ ၅၁၊ ၅၈ ၆ဝ၊ ၆၇ ႏွင့္ ၆၉ နွစ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇြန္လ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၄ ႏွင့္ ၅ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္။ မည္သည့္ လတြင္မဆုိ ၄၊ ၅၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၂၂၊ ၂၃ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။ တနဂၤေႏြႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ ေသာ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶ ဟူးေန႔ႏွင့္တုိက္ဆုိင္ေသာ ၅ ဂဏန္း ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါက ပုိမုိ ေကာင္းမြန္သည္။

၄ သုိ႔မဟုတ္ ၅ ဂဏန္းရေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္ကား၊ ထီနံပါတ္မ်ား ကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ထီအကၡရာ အျဖစ္ ဃ၊ င၊ ဋ၊ ႒၊ ဖ၊ ဗ၊ ဟ အကၡရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

မိမိဘဝအတြင္းသုိ႔ ၃ ဂဏန္း ရက္စြဲမ်ား၊ ၃ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ား၊ ၃ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား ဝင္ေရာက္ ဆက္စပ္ပတ္သက္လာတတ္သျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ေကာင္းက်ဳိး ေပးတတ္သည္။ ၃ ဂဏန္းကဲ့သုိ႔ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာ အျခားဂဏန္း တစ္ခုမွာ ၈ ဂဏန္းပင္ျဖစ္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ မီးခုိး ေရာင္ႏွင့္ အျခားႏုေသာ အေရာင္ အေသြးရွိေသာ အဝတ္အထည္ အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ သုံး စြဲသင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ နီလာ၊ စိန္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္သုိ႔မဟုတ္ ေတာက္ပေျပာင္လက္ေသာ ေက်ာက္ မ်က္မ်ားကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။ မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄ ႏွင့္ ၅ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား ၁ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား ႏွင့္ သင့္ျမတ္အဆင့္ေျပမည္။
မိမိဘဝအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၃၁၊ ၃၂၊ ၄ဝ၊ ၄၁၊ ၄၉၊ ၅ဝ၊ ၅၉၊ ၆၇၊ ၆၈၊ ၇၆ ႏွင္ ၇၇ ႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္။

အပုိင္း ၂

ကမၻာသုံး အဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္၏ ဇူလုိင္လမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၄ ၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသည့္ ၄ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ မလုိလားဖြယ္ ပေပ်ာက္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ မိမိလုိလားရာ ျပည့္ဝ ေစရန္ အသုံးခ်ႏုိင္မည့္ အသုံးခ် ဂဏန္းေဗဒင္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရး သားေဖာ္ျပပါမည္။

ဇူလုိင္လ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇူလုိင္လ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြား ၄ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီး ေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြား ေသာသူမ်ားႏွင့္ အမ်ားဆုံးဆုံစည္း ၾကရၿပီး မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ျဖစ္ၾကသည္။
မိမိဘဝႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရ တတ္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္မ်ားမွာ နီလာျပာေရာင္၊ အျပာေရာင္ ႏွင့္နက္ျပာေရာင္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသျဖင့္ အဝတ္အထည္ဝတ္ဆင္ပါက ထုိအေရာင္မ်ားကုိ ေရႊေရာင္၊ ေၾကးညဳိ ေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္တုိ႔ႏွင့္ ေရာစပ္ဝတ္ဆင္ပါက မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းမည္။

ဓာတ္တည့္ေသာ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေသာ ရတနာမ်ားမွာ စိန္၊ နီလာ၊ ပုလဲ၊ လေက်ာက္(ေမ်ာ)တုိ႔ ျဖစ္ၾကသျဖင့္ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မိမိဘဝအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ား မွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၆၇ ႏွင့္ ၇၁ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
၄ ဂဏန္းပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾက ေသာ ၄ ၊ ၁၃၊ ၂၂ ရက္ႏွင့္ ၃၁ ရက္တြင္ ေမြးဖြားၾကသူမ်ားသည္ တတ္ႏုိင္သမွ် ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရရွိေစေသာ ရက္မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳသင့္ေပ။

မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေပါင္းကိန္း ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္း ရရွိေစေသာ ရက္မ်ားတြင္ အတတ္ ႏုိင္ဆုံး လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ကားယာဥ္၊ ထီစသည့္ နံပါတ္ မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ေပါင္း ရကိန္း ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။
ထီအကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ က၊ ဂ၊ င၊ စ၊ ည၊ ဌ။ လ၊ ဏ။ စ၊ ပ၊ ဗ။ ဘ၊ လ၊ သ အကၡရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြား၊ ၄ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ အေရး ႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄ ဂဏန္း ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ား သည္ အေရးႀကီးသည္။ ၄ ဂဏန္း ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရရွိေသာ ထုိရက္မ်ား ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳသင့္ေပ။ ထုိ႔ အတူ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္း ရရွိ ေသာ နံပါတ္မ်ားကုိလည္း ေရွာင္ ကြင္းသင့္သည္။

မိမိတုိ႔၏ အလုပ္၊ အႀကံ အစည္ မ်ားကို ေပါင္းရကိန္းး ၁၊ ၃၊၅၊ ၆ ဂဏန္းရရွိေသာ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းရ ေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျပဳသင့္သည္။
က၊ ဂ၊ င၊ စ၊ ည၊ ႒၊ ဃ၊ ဏ၊ စ၊ ပ၊ ဗ၊ ဘ၊ လ၊ သ အကၡ ရာမ်ားကုိ ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာ မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။

ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာမ်ား အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရမည္။
အထူးသျဖင့္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လကုန္ၾကားတြင္ လည္း ေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ၾကားတြင္ လည္းေကာင္း က်ေရာက္ေသာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ မ်ားသည္ ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္။

မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ အေရာင္မ်ားမွာ နီလာျပာေရာင္၊ ေတာက္ပၾကည္လင္ေသာ အျပာ ေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အဝါ ေရာင္ႏွင့္ ေၾကးညဳိေရာင္တုိ႔ျဖစ္သျဖင့္ အဝတ္အထည္ဝတ္ဆင္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းအေရာင္အျဖစ္ အသုံးျပဳရာတြင္ ျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ စိန္၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ဥႆဖယားတုိ႔ကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ဖြား မ်ားသည္ မိမိ၏ ဘဝကုိ စုိးမိုးခ်ယ္ လွယ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
မိမိ၏ဘဝအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၆၇ ႏွင့္ ၇၁ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စက္တင္ဘာလ ၄ ဂဏန္းရက္ ဖြား ၄ ဂဏန္းပုိင္ရွင္အားလုံးအတြက္ ထူးျခားေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄ ဂဏန္း ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းတုိ႔ျဖစ္ၾက သည္။

မိမိတုိ႔၏ ဘဝအတြက္ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားသည္ အေရးပါသည္။ ထုိ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ရက္စြဲမ်ား ကုိ ကံေကာင္းသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေသာ္ လည္း မိမိဘဝတြင္ ထူးထူးျခားျခား အေျပာင္းအလဲေပးတတ္သည္ဟု ဆုိ ရမည္။

မိမိတုိ႔အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည့္ နီလာ ျပာေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ ေၾကးဝါေရာင္ႏွင့္ ညဳိေရႊေရာင္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသုံးျပဳသင့္သည္။
မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ရတနာမ်ား ျဖစ္သည့္ စိန္ႏွင့္ အေရာင္ေတာက္ ေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ နီလာ၊ ဥႆဖယားကို ထာဝရ ရတနာ အျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔ တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိသည္။

မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကုိ ေပါင္းရကိန္း ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းရရွိေသာ နံပါတ္မ်ား၊ ရက္စြဲမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳ သင့္သည္။
ဘဝတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး အျပစ္ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၆၇ ႏွင့္ ၇၁ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေအာက္တုိဘာလ ၄ ဂဏန္း ရက္ဖြား၊ ၄ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းသည္ အေရး ႀကီးသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ား သည္ မိမိအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ရက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ေအာက္တုိဘာလ ၄ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ တုိင္ လုပ္ကုိင္ရမည့္ အလုပ္အႀကံ အစည္မ်ားတြင္ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းနံပါတ္ႏွင့္ ရက္စြဲမ်ားမွာ မိမိအတြက္ အက်ဳိးမေပးတတ္သျဖင့္ ေရြးခ်ယ္အသုံးမျပဳသင့္ေပ။
မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္ ေပါင္းရကိန္း ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၆ ဂဏန္းမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္သည္။

၁၊ ၆၊ ၁ဝ၊ ၁၅၊ ၂၄ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္အႀကံအစည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပါက ကံေကာင္း ေထာက္မမႈႀကဳံေတြ႕မည္။ ထီအကၡရာ စသည့္ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာ တြင္ က၊ စ၊ ည၊ ဏ၊ ဓ၊ ဘ၊ လ အကၡရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ကံေကာင္းေသာေန႔မ်ားမွာ တနဂၤေႏြႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ျဖစ္သည္။
မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္မ်ားမွာ အႏုဆုံးမွ အရင့္ဆုံးအထိ ရွိေသာ အျပာေရာင္ မ်ားျဖစ္သည္။ အဝတ္အထည္ အျဖစ္ ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ ယာဥ္၊ ကား စသည့္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္း အေရာင္အျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။

အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ စိန္၊ ဥႆဖယား၊ စိမ္းျပာေရာင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအေပၚ ဆြဲ ေဆာင္မႈရွိမည္။
ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး အျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၆၇၊ ၇၁၊ ၇၆ ႏွင့္ ၈ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ဂဏန္း ရက္ ဖြား၊ ၄ ဂဏန္း ပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းႏွင့္ ရက္စြဲ မ်ားမွာ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားသည္ မိမိအတြက္ အေရး ႀကီးသည္။
၄ ဂဏန္းရရွိေစမည့္ ၄ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔မ်ား၊ ၈ ဂဏန္း ရရွိေစမည့္ ၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရက္မ်ား၌ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ ျခင္းကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းကို ရရွိေစ သည့္ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳသင့္ေပ။

၁ ဂဏန္းရရိွေစသည့္ နံပါတ္ ႏွင့္ ေန႔ရက္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ႏွင့္ ၁၃ ရက္ဖြားမ်ား ျဖစ္ပါက ၉ ဂဏန္းရရွိေစသည့္ နံပါတ္ႏွင့္ ေန႔ရက္မ်ားကုိ လည္း ေကာင္း၊ ႏုိ ဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ဖြား ျဖစ္ပါက ၃ ဂဏန္း ရရွိေစသည့္ နံပါတ္ႏွင့္ ေန႔ရက္မ်ားကိုလည္း ေကာင္းေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္သည္။
မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္သည့္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ နီလာျပာေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္တုိ႔ကို ဝတ္ဆင္သုံးစြဲ သင့္သည္။

အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ေက်ာက္နီ၊ အနီေရာင္ေက်ာက္မ်က္၊ ဂါးနက္ ေက်ာက္တုိ႔ကုိ အၿမဲဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား အေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိၾကသည္။
ဘဝတြင္အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး အျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ ေပၚတတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊၉၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၃၁၊ ၃၅ ၃၆၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၅၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၄၊ ၅၈၊ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၇ ႏွင့္ ၇၁ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား
ဒီဇင္ဘာလ ၄ ဂဏန္း ရက္ဖြား၊ ၄ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ အေရး ႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾက သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ား သည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းမ်ားသည္မိမိကို ေကာင္းက်ဳိးမေပးတတ္သျဖင့္ မေရြး ခ်ယ္မိရန္ အထူးသတိထားသင့္ သည္။
၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၃ ဂဏန္းမ်ားမွာ မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစ တတ္သျဖင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ မည္သည့္လတြင္ မဆုိ ၁၊ ၃၊ ၁ဝ၊ ၁၂၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၈ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ထီအကၡရာစသည့္ အကၡရာ မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ၌ က၊ ဂ၊ ည၊ ႒၊ ဓ၊ ပ၊ လ၊ သ အကၡရာမ်ားကို ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။

တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ ၾကာသပေတး ေန႔မ်ားသည္ ကံေကာင္းေသာေန႔မ်ား ျဖစ္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ မ်ားျဖစ္သည့္ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ေၾကးညဳိေရာင္၊ ညဳိ ေရႊေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ ႏွင့္ မရမ္းျပာေရာင္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ သုံးစြဲသင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ရတနာ မ်ားျဖစ္သည့္ စိန္၊ ဥႆဖယား၊ ပယင္း၊ အဝါေရာင္သုိ႔မဟုတ္ အစိမ္း ေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ရွိ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ နီလာတုိ႔ကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္သင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၃၊ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြံး ဖြားသူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၄ ဂဏန္းပုိင္ရွင္ တုိ႔၏ဘဝတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေပၚ တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၃၁၊ ၃၅၊ ၄ဝ၊ ၄၄၊ ၄၉၊ ၅၃ ၅၈ ၆၂၊ ၆၇ ႏွင့္ ၇ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ - zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved