၆ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႔အတြက္ အသံုးခ် ဂဏန္းေဗဒင္

Thursday, August 16, 2012ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~

ကမၻာသုံးအဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္၏ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားၾကေသာ ၆ ဂဏန္း ပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ အသုံးခ် ဂဏန္းေဗဒင္နည္းလမ္းမ်ား ကို ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇန္နဝါရီလ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး ဂဏန္းမွာ ၆ ဂဏန္းျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားကုိ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။

၄ ဂဏန္းရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၈၊ ၁၇ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္ အထူးသတိျပဳ ဆင္ ျခင္ၿပီး အလုပ္လုပ္သင့္သည္။

၄ ဂဏန္းရက္ႏွင့္ ၈ ဂဏန္း ရက္မ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိ္င္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။
မိမိဘဝတြင္လည္း ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏပတ္သက္မႈရွိတတ္သည္။ ၄ ႏွင့္ ၈ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားသည္ မိမိ အေပၚအက်ဳိးမေပးတတ္ၾကဘဲ မိမိ ကသာ သူတုိ႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖ ရွင္းေပးေနရမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံ ပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္လွ်င္ ဂဏန္း မ်ားအားလုံးေပါင္းရကိန္း ၆ ဂဏန္း ရေသာ နံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။
ထီအကၡရာစေသာ အကၡရာမ်ား ကို ေရြးခ်ယ္လွ်င္ စ၊ ဏ၊ ဘ အကၡ ရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္ ျဖစ္သည့္ အျပာေရာင္ အႏု၊ အရင့္ တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္သုံးစြဲသင့္ သည္။
မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ စိမ္း ျပာေရာင္ေက်ာက္(တာကြဳိက္ေက်ာက္)၊ နီလာႏွင့္ အျပာေရာင္ေက်ာက္တစ္မ်ဳိး မ်ဳိးကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲ ဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားၾက ေသာ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။
အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၆၊ ၁၅၊ ၂၄၊ ၃၃၊ ၄၂၊ ၅၁၊ ၆ဝ ႏွင့္ ၆၉ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကံ ေကာင္းေသာ ဂဏန္းမွာ ၆ ဂဏန္း ျဖစ္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ရက္မ်ားျဖစ္ သျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။
နံပါတ္ဂဏန္းအားလုံး ေပါင္း ရကိန္း ၆ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ား ကို အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္စသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
စ၊ ဏ၊ ဘ အကၡရာမ်ားကုိ ထီအကၡရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

အျပာေရာင္ အႏု၊ အရင့္သည္ မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းတတ္ သျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ သုံးစြဲသင့္ သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူဆုိလွ်င္ အျပာေရာင္အျပင္ ခရမ္းေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္ႏွင့္ မရမ္း ျပာေရာင္တုိ႔ကိုလည္းေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ သုံးစြဲသင့္သည္။
အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ ခရမ္း ေရာင္ သလင္းေက်ာက္၊ အျပာေရာင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ နီလာတုိ႔ကုိ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၆ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္ မႈရွိမည္။
မိမိဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူး ထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၆၊ ၁၅၊ ၂၄၊ ၃၃၊ ၄၂၊ ၅၁၊ ၆ဝ၊ ၇၈ ႏွင့္ ၈၇ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မတ္လ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားၾကသူမ်ား

မတ္လ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ၊ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေသာ ဂဏန္းမွာ ၃ ဂဏန္းႏွင့္ ၆ ဂဏန္းျဖစ္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃၊ ၆၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၄ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္ မ်ားသည္ မိမိတုိ႔အတြက္ ရက္ ေကာင္း ရက္ျမတ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္ သည္။
နံပါတ္ဂဏန္းမ်ား အားလုံး ေပါင္းရကိန္း ၃ ဂဏန္းသုိ႔မဟုတ္ ၆ ဂဏန္းရရွိေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္ စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
မိမိတုိ႔အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ ဂ၊ စ၊ ႒၊ ဏ၊ ပ၊ ဘ ႏွင့္ သ အကၡရာမ်ားကို ထီအကၡရာအျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။

အဝတ္အထည္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းအေရာင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္လွ်င္ ခရမ္းေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္၊ မရမ္းျပာ ေရာင္၊ အျပာေရာင္ အႏု၊ အရင့္ တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ၊ ဓာတ္ တည့္ေသာ နီလာ၊ အျပာေရာင္ ေက်ာက္၊ ခရမ္းေရာင္ သလင္း ေက်ာက္ႏွင့္ ခရမ္းေရာင္ ေက်ာက္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃၊ ၆၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၄ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၃ ႏွင့္ ၆ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ မည္။ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ လုပ္ကုိင္ႀကံစည္သင့္သည္။
မိမိဘဝ တစ္သက္တာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူး ထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၆ ၁၅၊ ၂၄၊ ၃၃၊ ၄၂၊ ၅၁၊ ၆ဝ ႏွင့္ ၇၈ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။

ဧၿပီလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဧၿပီလ ၆ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ၊ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၂၊ ၁၅ ၁၈၊ ၂၁ ၂၄၊ ၂၇ ၃ဝ ရက္မ်ားသည္ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ သင့္သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။
နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားအာလုံး ေပါင္း ရကိန္း ၃ သုိ႔မဟုတ္ ၆ သုိ႔မဟုတ္ ၉ ဂဏန္းရရွိေသာ နံပါတ္ မ်ားကို အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။
မိမိတို႔အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ က၊ စ၊ ရ၊ ႒၊ ဏ၊ ဒ၊ ပ၊ ဘႏွင့္ ရ အကၡရာမ်ားကုိ ထီ အကၡ ရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

အျပာေရာင္ အႏု၊ အရင့္မ်ဳိးစုံ မရမ္းျပာေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ ေသြးေရာင္တုိ႔သည္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစတတ္သျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ သုံးစြဲသင့္သည္။
အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ နီလာႏွင့္ အျပာေရာင္ ေက်ာက္မ်က္၊ ခရမ္းေရာင္ သလင္းေက်ာက္ႏွင့္ ခရမ္းေရာင္ ေက်ာက္မ်က္ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီႏွင့္ အနီေရာင္ ေက်ာက္ မ်က္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အၿမဲဝတ္ဆင္ ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၃၊ ၆ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။
မိမိဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္အရြယ္မ်ားမွာ ၆၊ ၉၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၇၊ ၃၃၊ ၃၆၊ ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၁၊ ၅၄၊ ၆ဝ၊ ၆၃၊ ၆၉ ႏွင့္ ၇၂ ႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္။

ေမလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေမလ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ၊ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃ ႏွင့္ ၆ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၃၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၂ဝ၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၉ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္မ်ားသည္ ရက္ေကာင္း ရက္ ျမတ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ သည္။ ထီထုိးသင့္သည္။
နံပါတ္ ဂဏန္းမ်ားအားလုံး ေပါင္းရကိန္း ၂ သုိ႔မဟုတ္ ၃ သုိ႔မဟုတ္ ၆ ဂဏန္းရရွိေသာ နံပါတ္ မ်ားကုိ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
မိမိတုိ႔အတြက္ ခ၊ ဂ၊ စ၊ ဋ၊ ႒၊ ဏ၊ န၊ ပ၊ ဘ၊ ဝႏွင့္ သ အကၡ ရာမ်ားသည္ ကံနိမိတ္ေကာင္းတတ္သျဖင့္ ထီ အကၡရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။

အျဖဴ၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ ခရမ္းႏုေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ ႏွင့္ မရမ္းျပာေရာင္မ်ားမွာ မိမိႏွင့္ ဓာတ္ တည့္ၿပီး ကံနိမိတ္ေကာင္းေစတတ္ သျဖင့္ အဝတ္အထည္၊ အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းအေရာင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
လေက်ာက္(အျပာ)၊ ေၾကာင္ မ်က္လုံးေက်ာက္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ျမ၊ ခရမ္းေရာင္သလင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့့္လတြင္မဆုိ ၂၊ ၃ ႏွင့္ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲ ေဆာင္မႈရွိသည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ထူးထူး ျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ အရြယ္မ်ားမွာ ၂၊ ၆၊ ၁၅၊ ၂ဝ၊ ၂၄၊ ၂၉၊ ၃၃၊ ၃၈၊ ၄၂၊ ၅၁၊ ၅၆၊ ၆၅၊ ၆၉ ႏွင့္ ၇၈ ႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇြန္လ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅ ႏွင့္ ၆ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅၊ ၆၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားသည္ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္၊ အေရးႀကီး ေသာ ရက္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထီထုိးျခင္း၊ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳသင့္သည္။
နံပါတ္ ဂဏန္းမ်ားအားလုံး ေပါင္းရကိန္း ၅ သုိ႔မဟုတ္ ၆ ဂဏန္း ရွိေသာ နံပါတ္မ်ားသည္ ကံနိ မိတ္ေကာင္းတတ္သျဖင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
င၊ စ၊ လ၊ ဏ၊ ဗ၊ ဘ အကၡ ရာမ်ားသည္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစ သျဖင့္ ထီအကၡရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။
ႏုေဖ်ာ့ေသာ အေရာင္မ်ား၊ ေတာက္ပေသာ အေရာင္အေသြးႏွင့္ အႏုျဖစ္ေစ၊ အရင့္ျဖစ္ေစ အျပာေရာင္ ရွိေသာ အဝတ္အထည္၊ အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ ဆင္အသုံးျပဳသင့္သည္။
အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ပါက ေတာက္ပ ေျပာင္လက္ေသာ အဝတ္အထည္မ်ား ကို ဝတ္ဆင္သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ရတနာ မ်ားမွာ စိန္၊ ပုလဲ၊ ျမ၊ စိမ္းျပာေရာင္ တာကြဳိက္ေက်ာက္၊ နီလာႏွင့္ အျပာ ေရာင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၅ ႏွင့္ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲ ေဆာင္မႈရွိသည္။
၅၊ ၆၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၂ ၃၃၊ ၄၁၊ ၄၂ ၅ဝ၊ ၅၁၊ ၆ဝ၊ ၆၈ ႏွင့္ ၇၈ ႏွစ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျပစ္ ထူးထူးျခားျခားအျဖစ္ အပ်က္တစ္ခုခုျဖစ္တတ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၆၊ ၁၅ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇူလိုင္လ ၆ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂ ဂဏန္း၊ ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၂၊ ၆၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၂ဝ၊ ၂၄၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာကိစၥ မ်ားကိုေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီကံစမ္းသင့္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္စသည့္နံပါတ္မ်ားကို ဂဏန္း မ်ားအားလံုးေပါင္းရကိန္း ၂ သို႕ မဟုတ္ ၆ သို႕မဟုတ္ ၇ ဂဏန္းရေသာနံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ထီအကၡရာအျဖစ္ ခ၊ စ၊ ဆ၊ ဋ၊ ဏ၊ တ၊ န၊ ဘ၊ မ ႏွင့္ ဝ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္မ်ားမွာ အႏုျဖစ္ေစ၊ အရင့္ျဖစ္ေစ၊ အျပာေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ ႏုိ႕ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ ခိုျပာေရာင္တို႕ျဖစ္သျဖင့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္း အေရာင္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသင့္သည္။
မိမိအတြက္ ဓာတ္တည့္ေသာ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ စိမ္းျပာေရာင္ရွိသည့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ ျမ၊ နီလာႏွင့္ အျပာေရာင္ရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္ မ်ားကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၆ ၊ ၁၅၊ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ေမြးဖြားေသာ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။ ထို႕အျပင္ ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃ဝ ရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ ၈၊ ၁၈၊ ၂၇ ရက္ဖြား မ်ားႏွင့္လည္း သင့္ျမတ္မည္။ ၉ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားမွာ မိမိအေပၚ အသင့္အတင့္သာ အက်ဳိးျပဳလိမ့္မည္။
မိမိဘဝ သက္တမ္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၆၊ ၁၅၊ ၂၄၊ ၃၃၊ ၄၂၊ ၅၁၊ ၆ဝ၊ ၆၉ ႏွင့္ ၇၈ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ား တြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာဂဏန္း မ်ားမွာ ၁၊ ၄ ႏွင့္ ၆ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၁၊ ၄၊ ၆၊ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၈ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားသည္ မိမိအတြက္ အေရးႀကီးသည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ကား ထီနံပါတ္စသည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္းမ်ားအားလုံး ေပါင္းရကိန္း ၁ သို႕မဟုတ္ ၆ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ၄ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ား ကိုမေရြးခ်ယ္သင့္ေပ။ ၄ ဂဏန္းသည္ မိမိအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးကို ေပးတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိကမေရြးခ်ယ္ပဲ အလိုအေလ်ာက္ဆံုဆည္းရပါက အထူးသတိထားသင့္သည္။
ထီအကၡရာအျဖစ္ က၊ စ၊ ည၊ ဏ၊ ဓ၊ ဘ ႏွင့္ လအကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္ကား အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ အျပာေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္ လိေမၼာ္ေရာင္ႏွင့္ ညိဳေရႊေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္သည္။
ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ ရတနာမ်ားမွာ စိန္၊ ဥႆဖယား၊ ပယင္း၊ စိမ္းျပာေရာင္ တာကြိဳက္ေက်ာက္၊ နီလာႏွင့္ အျပာေရာင္ေက်ာက္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။

မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးထူးျခား ျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ ႏွစ္မ်ားမွာ ၁၊ ၆၊ ၁ဝ၊ ၁၅၊ ၁၉၊ ၂၄၊ ၂၈၊ ၃၃၊ ၃၇၊ ၄၂၊ ၄၆၊ ၅၁၊ ၅၅၊ ၆ဝ၊ ၆၄ ႏွင့္ ၆၉ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စက္တင္ဘာလ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅ ဂဏန္းႏွင့္ ၆ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၅၊ ၆၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထီထိုးသင့္သည္။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္ စသည့္နံပါတ္မ်ားကို ဂဏန္းမ်ားအားလံုးေပါင္းရကိန္း ၅ သို႕ မဟုတ္ ၆ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာအျဖစ္ င၊ စ၊ ဎ၊ ဏ၊ ဗ ႏွင့္ ဘ အကၡရာမ်ားကို ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။

မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေသာ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည့္ အျပာ ေရာင္(အႏု၊ အရင့္)၊ အျဖဴေရာင္၊ ႏို႕ႏွစ္ေရာင္ရွိသည့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳ သင့္သည္။

မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ ရတနာမ်ားျဖစ္သည့္ စိန္၊ ပုလဲ၊ အျဖဴ ေရာင္ရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ နီလာ၊ အျပာေရာင္ရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင့္ စိမ္းျပာေရာင္ရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္ သည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၅၊ ၆၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ၅ ဂဏန္းႏွင့္ ၆ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။

မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးထူးျခား ျခားျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္ မ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ၄၁၊ ၄၂၊ ၅ဝ၊ ၅၁၊ ၅၉ ႏွင့္ ၆ဝ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ေအာက္တုိဘာလ ၆ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမွာ ၆ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထီထိုးသင့္သည္။
အထူးသျဖင့္ ေမလႏွင့္ ေအာက္ တုိဘာလ၏ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ပို၍အေရးႀကီးသည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္ စသည့္နံပါတ္မ်ားကို ဂဏန္း မ်ားအားလံုးေပါင္းရကိန္း ၆ ဂဏန္း ရေသာနံပါတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။
ထီအကၡရာအျဖစ္ စ၊ ဏ ႏွင့္ ဘ အကၡရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ မိမိအတြက္ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ညိဳေရႊေရာင္ႏွင့္ အျပာအႏု-အရင့္ေရာင္ရွိသည့္ အဝတ္အထည္ ယာဥ္၊ ကား၊ အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္ အသံုးျပဳသင့္သည္။
မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖစ္သည့္ စိန္၊ ဥႆဖယား၊ ပယင္းႏွင့္ စိမ္းျပာေရာင္ ေက်ာက္မ်က္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၆၊ ၁၅ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။
မိမိဘဝ သက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၆၊ ၁၅၊ ၂၄၊ ၃၃၊ ၄၂၊ ၅၁၊ ၆ဝ ႏွင့္ ၆၉ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားအတြက္အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းတို႕ျဖစ္ၾကသည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၆၊ ၉၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၄ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါက ကံနိမိတ္ေကာင္းမည္။ ထီထိုးသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဧၿပီလ၊ ေမလ၊ ေအာက္တုိဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလမ်ား၏ ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ပိုမိုကံေကာင္းတတ္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္ စသည့္နံပါတ္မ်ားကုိ ဂဏန္းမ်ား အားလံုးေပါင္းရကိန္း ၆ ဂဏန္း သို႕မဟုတ္ ၉ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ထီအကၡရာအျဖစ္ စ၊ စ်၊ ဏ၊ ဒ၊ ဘ ႏွင့္ ရ အကၡရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

မိမိအတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည့္ အျပာေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္ရွိသည့္ အဝတ္အထည္၊ ယာဥ္၊ ကား အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္သည္။
မိမိႏွင့္ဓာတ္တည့္ေသာ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖစ္သည့္ စိမ္းျပာေရာင္ ေက်ာက္၊ နီလာကဲ့သို႕ေသာ အျပာေရာင္ေက်ာက္၊ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္နီ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၆၊ ၉၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၄ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၆ ဂဏန္းႏွင့္ ၉ ဂဏန္း ရက္ဖြားမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။
မိမိဘဝသက္တမ္းတြင္ အေရး ႀကီးေသာ အက်ဳိးအျဖစ္ ထူးထူးျခား ျခား ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ားမွာ ၆၊ ၉၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၁၇၊ ၃၃၊ ၃၆၊ ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၁၊ ၆ဝ၊ ၆၃ ႏွင့္ ၆၉ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ - zaygwet.com


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved