ကခ်င္မွာတုိက္ေနတာ KIA ေၾကာင့္ပါ ~ ကာကြယ္ေရးဒု၀န္ႀကီး

Friday, September 7, 2012


~

မေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ကခ်င္ေဒသ အေၾကာင္း ေျပာခ့ဲၾကပါတယ္။
ကခ်င္ေဒသတုိက္ပဲြမရပ္တာ KIA ေၾကာင့္ပါ လုိ႔ ကာကြယ္ေရးဒု၀န္ႀကီးက တင္ျပသြားပါတယ္။

(ဥပမာတခုေပးရာမွာ ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ KNU နဲ႔ ဆုိရင္ အဆင္ေျပတယ္၊ "နွစ္ဖက္ရိုးသားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ" ရိွၾကတယ္လုိ႔ ဒု၀န္ႀကီးက ဆုိပါတယ္။ အဲဒါကုိ ဘာသာျပန္ရရင္ KIA က မရုိးသားဘူး ဆုိတ့ဲ အဓိပၸာယ္ထြက္ေနပါတယ္။)

ေမးျမန္းသည့္အေၾကာင္းအရာ - ''အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး/ ျငိမ္းခ်မ္းေရး''
ေမးျမန္းသူ - ဦးခက္ထိန္နန္ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)
ေျဖၾကားသူ - ကာကြယ္ေရး ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေသာ္

တပ္မေတာ္နွင့္ေကအိုင္ေအ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုနွစ္ ဇြန္လမွ စတင္၍ ျပည္နယ္အဆင့္ (၃)ၾကိမ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္(၃)ၾကိမ္၊ အလြတ္သေဘာ(၄)ၾကိမ္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း၊

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျပည့္အဝ လိုလားပါေၾကာင္း၊

နိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း ၂ဝ၁၁ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ခုခံကာကြယ္ရံုမွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေကအိုင္ေအ တပ္စခန္းမ်ားအား ခီ်တက္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ တပ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းခ်ျပခဲ့ျပီး သက္ဆိုင္ရာ တပ္ရင္း/တပ္ဖဲြ႔မ်ားမွလည္း တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါေၾကာင္း။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအသံုးျပဳေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းနွင့္ နယ္ေျမလံုၿခဳံေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊ တပ္စခန္းမ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ားသုိ႔ ရိကၡာပုိ႔ေဆာင္စဥ္၊ လူနာပုိ႔ေဆာင္စဥ္၊ တာဝန္လဲလွယ္စဥ္၊ လံုၿခဳံေရးနွင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ ေကအိုင္ေအအဖဲြ႔မွ ေနွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မိုင္းဆဲြတိုက္ခိုက္ျခင္း စုစုေပါင္း(၉၂၆)ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယခုကာလအတြင္း ေကအိုင္ေအအဖဲြ႔အေနျဖင့္ စစ္ေရးနွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူသံုး လမ္းတံတားမ်ားအား မိုင္းခဲြျခင္း(၆၆)ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

သမၼတၾကီး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ရရိွျပီး ေနာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေကအိုင္ေအစခန္းမ်ားအား ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းကို လံုးဝျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရိွပါေၾကာင္း၊

သုိ႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳလ်က္ရိွသည့္ လမ္းေၾကာင္းနွင့္ နယ္ေျမလံုၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ တစ္ဖက္မွတိုက္ခိုက္လာမႈအား ျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးစီးပြားကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာဝန္ရိွသည္နွင့္အညီ ယင္းတာဝန္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေကအင္န္ယူျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နွစ္ဖက္ရိုးသားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈရိွၾကသည့္အတြက္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပြားျခင္းမရိွဘဲ နယ္ေျမတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရိွေနျခင္းကို သာဓကအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္နိုင္ပါေၾကာင္း။

က်န္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔(၁ဝ) ဖဲြ႔သည္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွတစ္ဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့သည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈရရိွေနသည္ကိုေတြ႔ျမင္နိုင္ပါေၾကာင္း၊

ေကအိုင္ေအအဖဲြ႔အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လံုးဝေဆြးေႏြးညိွနိႈင္းမႈမျပဳလုပ္ဘဲ နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျပီးမွသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ကိုင္စဲြထားသျဖင့္ လတ္တေလာပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေကအိုင္ေအ အဖဲြ႔နွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အပါအဝင္ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေစေရးအတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊

ေကအိုင္ေအအေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာနွင့္ အမ်ားကလက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ရိွသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက အျခားအဖဲြ႔မ်ားနည္းတူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျဖၾကားသည္။


ညႊန္း - ယေန႔ထုတ္ အစုိးရသတင္းစာမ်ား
~

8 comments :

 1. Anonymous said... :

  Lie! Keep lying and cheating the people!

 1. Anonymous said... :

  ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးကခ်င္ျပည္နယ္မွာစစ္္ပြဲးျဖစ္ျခင္း
  ဟာ KIA .ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းဟု ေျပာဆုိျခင္းဟာလုံး၀
  တရားမွ်သမူ႕မရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
  ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးက ဗမာ.စစ္တပ္အတြက္ကာကြယ္ျပီး
  ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

 1. Anonymous said... :

  haha They are supplying foods to invisible Burmese troops behind KIA front line. that's why they keep running into KIA front line.

 1. Anonymous said... :

  စစ္ပြဲဆိုတာ ဘယ္အရာမွမေကာင္းပါဘူး.. စစ္တပ္မေကာင္းဘူးလိုလဲ တဖက္သတ္စြဲခ်က္ မခ်သင့္ဘူး..သူတိုေျပာသလို့ KIA ကလမ္းတံတားေတြ နဲ့ အမ်ားျပည္သူထိခိုက္ေအာင္မိုင္းမခြဲခဲဘူးလား..မေက်နပ္ရင္ စစ္တပ္ျခင္းတိုက္ၾကေလ..အဓိကျပသနာက အနာဂါတ္ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အေနာက္အုပ္စုနဲ့ သဟဇာတ ျဖစ္ဖို့မ်ားေနတယ္.. တရုတ္နိုင္ငံရဲ့ ပံပိုးေသြးထုိးမွူဟာ KIA နဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိတပ္ေတြကိုလွုပ္ရွားမူျဖစ္ေနတယ္..KIA အခုလို ယွဥ္ျပဳိင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္နိုင္ေအာင္ ဘယ္သူပံပိုးအားေပးေနလဲ ဆိုတာ အဓိကပဲ..

 1. Anonymous said... :

  က်န္တဲ့အဖြဲ့ေတြနဲ႕ေၿပလည္ျပီးKIAနဲ႔မေၿပလည္တာ တစ္ခုခုေတာ႔လြဲေနသလိုပါဘဲ ႏွစ္ဘက္စလံုးေလ်ာ့သင္႔တာေလ်ာ႔ေပးၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းသြားၾကေစခ်င္ပါသည္။

 1. patrick said... :

  ၂ လထက္ ေစာင္႔ၾကည္႔စရာ မလိုပါဘူး။ တကယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရ စင္စစ္လားဆိုတာ။ ၁၉၉၄ တံုးက KIA က ဘယ္တိုင္းရင္းသား ေတြမွ မယူခင္ ဒီ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပထမဆံုး ယူျပီး ခဲ႔ျပီ။


 1. KIA ကၿမန္မာစစ္အစိုးရ ကာကြယ္ေပးထားတဲ႔ တရုတ္ရဲ့စီးပြားေရးကို ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ လက္ညိွဳးထိုးၿပခဲ႔တဲ႔သူပါ။ KIA ကိုတရုတ္ကမလိုလို႔သူ႔နိုင္ငံ
  ထဲမွာရွိတဲ႔ ကခ်င္စစ္ေၿပး ဒုကၡသယ္ေတြကို ေမာင္းထုတ္
  ခဲ႔တာေပါ႔။ KIA မရွိတာေတာင္ တရုတ္ကပိုလို႔ ႀကိဳက္ေသးတယ္။ ကခ်င္ၿပည္ထဲမွာရွိတဲ႔ ၿမန္မာနိုင္ငံပိုင္
  သယံဇာတေတြကို တရုတ္က ႀကိဳက္သလိုထုတ္ယူလို႔ မရေအာင္ KIA ကကန္႔လွန္႔ကန္႔လွန္႔ လုပ္ေနေတာ႔ ..KIA ကိုအၿပတ္ရွင္းဖို႔ ၿမန္မာအစိုးရကို အမိန္႔ေပးေနတာ ကိုေရႊတရုတ္ဗ်...ကိုေရႊတရုတ္တို႔ က်န္းမာ ခ်မ္းသာလို႔ ဥစၥာပစၥည္းေပါမ်ားက်ပါေစလို႔ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား ဆုေတာင္ေမတၱာပို႔သလ်က္ပါ။

 1. Anonymous said... :

  အစက မင္းၾကီးညုိေျပာသလိုမွန္ေပမယ့္ အခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး.. KNU ၇ဲေက်ာေထာက္ေနာက္ခံက အေမရိကန္ပါ.အခုမူ၀ါဒ ေျပာင္းလို့ သူတို့လည္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနရျပီး.လက္နက္ေတြ စစ္အသံုးစရိတ္ေတြ ဆိုတာ လြယ္တဲ့အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး.အခုKIA ကိုလက္နက္ေ၇ာင္းေပး ေထာက္ပံ့ေပးေနတာ တရုတ္နုိင္ငံကပါ.ယခုလက္ရွိ KIA အသံုးျပဳေနတဲ့ စက္လက္နက္ပစၥည္း ေတြကို ဓါတ္ပံုေတြမွာေသခ်ာၾကည့္ပါ..တိုက္ပြဲတပြဲမွ သံုးလိုက္တဲ့က်ည္ဆံနဲ့လက္နက္တန္ဖိုးက မနည္းသလို လြယ္လြယ္နဲ့၀ယ္လိုရတဲ့ပစၥည္းမဟုတ္ပါဘူး..တရုတ္က ျမန္မာနိုင္ငံ အေနာက္အုပ္စု ယိမ္းမွာေၾကာက္ေနလုိ့ ဒီလိုလုပ္ေနရတာပါ.ရွမ္းမွာရွိတဲ့တပ္ေတြလဲ လွုပ္ရွားဖိုျပင္ေနၾကတယ္..မၾကာခင္မွာ တရုတ္က ျမန္မာျပည္ပို့ကုန္ေတြကို ပါကန့္သတ္လာတဲ့အထိလုပ္လာလိမ့္မယ္..သူတိုဆီက စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြလဲ ျမန္မာျပည္ကိုလာဖုိ့ရွိတယ္..ျမန္မာနိုင္ငံဟာ မဟာဗ်ဴဟာက်ေနတဲ့အတြက္ ကံေကာင္းတာရွိသလို့ ကံဆိုးေနတဲ့ အပိုင္းေတြလဲရွိေနတယ္....နိုင္ငံေရးဟာ ရွပ္ေထြးသလို္..တရားေသမွတ္လို့မရဘူး..

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved