သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၇ / ၂၀၁၂

Monday, November 26, 2012

သမၼတရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔က ႏို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ သမၼတရံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာလည္းေဖာ္ျပထားၿပီး ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပး လုိက္ပါတယ္။ 


ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႀကမ္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ထံသို႔ သေဘာထားေပးပို႕ၿခင္း 

ၿပည္ေထာင္စု သမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖဲြ႕ 

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ ( ၇ / ၂၀၁၂) 

 ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ၁၃၇၄ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၂ ရက္ 

ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႀကမ္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ထံသို႕ သေဘာထားေပးပို႕ၿခင္း 

၁။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ၿပဳထားေသာ “ၿပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒႀကမ္း” အား ဥပေဒအၿဖစ္ ၿပ႒ာန္းနိုင္ေရး ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၅ အရ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးနိုင္ရန္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က (၂၅-၁၀-၂၀၁၂) ရက္တြင္ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႕ခဲ႕သည္။ 

၂။ အဆိုပါ “ၿပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႀကမ္း” အၿပည့္အစံု မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္- 

 “၁။ ဤဥပေဒကို ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ ေစရမည္။ 

၂။ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ (က) တြင္ ပါရိွေသာ “ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝး တြင္ၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ၿဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္၏ အရအသံုး စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ထူးျခားေသာ အေၿခအေနကို အခါ အားေလ်ာ္စြာ တင္ၿပၿခင္း” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို “ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ၿဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္၏ အရအသံုး စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ တစ္နွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ တင္ၿပၿခင္း၊ ထူးၿခားေသာ အေၿခ အေန ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္ၿပၿခင္း” ဆိုသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ အစားထိုးရမည္။ 

၃။ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ (ည) တြင္ ပါရိွေသာ “မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ မွတစ္ဆင့္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံ တင္ၿပၿခင္း၊” ဆိုသည့္စကားရပ္ကို “မိမိ ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွ ခ်က္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႔ တင္ျပသည္နွင့္ တစ္ၿပိဳင္ တည္း ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႕ အစီရင္ခံ တင္ၿပၿခင္း၊” ဆိုသည့္စကားရပ္ၿဖင့္ အစားထိုးရမည္။ 

၄။ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ (ဌ) ၏ ေနာက္တြင္ (ဍ) ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖည့္ စြက္ရမည္- 
 “(ဍ) ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အစိုးရ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားနွင့္ ေနၿပည္ေတာ္ ေကာင္စီတို႔၏ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို စစ္ေဆးရန္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ေပးအပ္လွ်င္ စစ္ေဆး၍ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ အစီရင္ခံ တင္ၿပၿခင္း။” 

 ၃။ ေပးပို႕လာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၆၊ ပုဒ္မခဲြ (က) အရ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အား ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ထံ (၁-၁၁-၂၀၁၂) ရက္တြင္ သဝဏ္လႊာ ၿပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

သဝဏ္လႊာ အၿပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္သည္- 

 “၁။ ရည္ညႊန္းပါစာၿဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ေပးပို႕လာေသာ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႀကမ္းအား လက္ခံရရိွပါသည္။ 

၂။ ေပးပို႕လာသည့္ ဥပေဒႀကမ္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ မိမိ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္ပါသည္- (က) ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၂၊ ပုဒ္မခဲြ (ဃ) တြင္ "ၿပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ သည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအား တာဝန္ခံရမည္။" ဟု ၿပ႒ာန္းထားပါသည္။ 

အဆိုပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္အရ ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခဲြ (က) တြင္လည္း ၎အတိုင္း ပင္ ၿပ႒ာန္းထားပါသည္။ 

(ခ) ပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခဲြ (က) တြင္ မူလၿပ႒ာန္းခ်က္ ၿဖစ္သည့္ "နိုင္ငံေတာ္၏ အရအသံုး စာရင္းမ်ား စစ္ေဆး ၿခင္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ထူးၿခားေသာ အေၿခအေနကို အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္ၿပၿခင္း" အစား " နိုင္ငံေတာ္၏ အရ အသံုးစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ တစ္နွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ တင္ၿပၿခင္း၊ ထူးၿခား 
ေသာ အေၿခအေနကို အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္ၿပၿခင္း" ၿဖင့္ ၿပင္ဆင္ ၿပ႒ာန္းရန္ကိစၥမွာ ၿပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ မတင္ၿပလာပါက ေတာင္းေခၚ ေဆာင္ ရြက္ေစ နိုင္ေသာ ကိစၥၿဖစ္သၿဖင့္ ၿပင္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ 

(ဂ) ပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခဲြ (ည) တြင္ မူလ ၿပ႒ာန္းခ်က္ၿဖစ္သည့္ "မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ တစ္ဆင့္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႕ အစီရင္ခံ တင္ၿပၿခင္း" အစား "မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားနွင့္ စစ္ေဆး ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႕ တင္ၿပသည္နွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံ တင္ၿပၿခင္း" ဟု ၿပင္ဆင္ၿပ႒ာန္းရန္ ကိစၥမွာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၂၊ ပုဒ္မခဲြ (ဃ) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ကို ဆန္႕က်င္ေနေႀကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၆ တြင္ "တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားသည္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ပယ္ ဖ်က္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္း မၿပဳေသးမီ ဤဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနွင့္ မဆန္႕က်င္သမွ် အတည္ျဖစ္ သည္။" ဟု ရွင္းလင္းစြာ ၿပ႒ာန္းၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ ေပးပို႕လာေသာ ၿပင္ဆင္ခ်က္ၿဖင့္ ၿပ႒ာန္းလိုခ်က္သည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

(ဃ) ပုဒ္မ ၁၁ တြင္ ပုဒ္မခဲြ (ဍ) အၿဖစ္ "ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အစိုးရ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ေနၿပည္ေတာ္ ေကာင္စီတို႕၏ လုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို စစ္ေဆးရန္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ေပးအပ္လာလွ်င္ စစ္ေဆး ၍ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႕ အစီရင္ခံတင္ၿပၿခင္း" ဟု ၿဖည့္စြက္ ၿပ႒ာန္းရန္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ ရိွရပါသည္။ 

ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၆ တြင္ "တည္ဆဲဥပေဒမ်ားသည္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္း မၿပဳေသးမီ ဤဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒနွင့္ မဆန္႕က်င္သမွ် အတည္ၿဖစ္ သည္။" ဟု ရွင္းလင္းစြာ ၿပ႒ာန္းၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ 

၎ၿဖည့္စြက္ ၿပ႒ာန္္းလိုခ်က္သည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၂၊ ပုဒ္မခဲြ (ဃ) ပါ ၿပ႒ာန္္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

 ၃။ ထို႔ျပင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခဲြ (က) ပါ "နိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာ၏ ခက္မ သံုးၿဖာၿဖစ္သည့္ ဥပေဒၿပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနွင့္ တရား စီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို တတ္နိုင္ သမွ် ပိုင္းၿခား သံုးစဲြၿခင္းနွင့္ အခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းၿခင္းတို႔ ၿပဳသည္။" ဟူေသာ ၿပ႒ာန္း ခ်က္အား လိုက္နာၿခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးမႈ အေပၚ အေလးထားရာ ေရာက္ေၾကာင္း အမ်ားၿပည္သူ ၏ အၿမင္တြင္ လက္ခံ ယံုၾကည္ေစမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 

၄။ သို႔ပါ၍ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေပးပို႕လာေသာ ၿပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒႀကမ္း နွင့္စပ္လ်ဉ္းသည့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္အား ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၆၊ ပုဒ္မခဲြ (က) အရ ေပးပို႕အပ္ပါသည္။” 

၄။ ဥပေဒႀကမ္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒပါ သက္ဆိုင္ရာ ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက သေဘာထားရိွေႀကာင္း သိရိွရသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved