စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္ ဆုိတာ

Friday, November 16, 2012

 ဓာတ္ပံု- demandrealjournalism.com


  ျမန္မာနိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) က ေရးဆြဲထုတ္ျပန္သည့္ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ 

၁။ သတင္းမီဒီယာတစ္ခုက ေဖာ္ျပေသာသတင္းတိုင္း အခ်က္အလက္ တိက်မွန္ကန္ရန္ နွင့္တတ္နိုင္ သမွ် ျပည့္စံုရန္ စိစစ္ရမည္။ 

၂။ တိက်မွန္ကန္မွႈမရွိေသာ သတင္းကိုေဖာ္ျပမိ၍ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ မီဒီယာသည္ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ သတင္းမွန္ ေျဖရွင္းခ်က္ကို လည္း ၎သတင္း ထည့္သြင္း သည့္ေနရာနွင့္ အနီးစပ္ဆံုး စာမ်က္နာတြင္ ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပေပး ရမည္။ 

၃။ သတင္းေပးသူသို႔မဟုတ္ သတင္းရင္းျမစ္(Source)၏ အမည္နာမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ကာ ယကံရွင္၏ ဆႏၵနွင့္အညီ ထိန္းသိမ္း ဆင္ျခင္ရမည္။ ယုံၾကည္၍ ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးလိုက္သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ 

၄။ တရားရံုးတြင္ စစ္ေဆးဆဲအမႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မီဒီယာတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပရာ၌ တရားရံုးေတာ္ က ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ျခင္းမျပဳေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး တရားစြဲဆို ခံရ သူအား အျပစ္ကင္းစင္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ယူ ရမည္။ 

၅။ သတင္းမ်ားရယူ ေရးသားရာ၌ မိမိကုိယ္စားျပဳသည့္ သတင္းမီဒီယာအမည္ကို ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆို၍ သတင္း ရယူရမည္။ 

၆။ သတင္း၊ ဓာတ္ပုံ၊ ေဆာင္းပါးစသည္တို႔ အသြင္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေသာေၾကာ္ျငာ မ်ားကို ေၾကာ္ျငာျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိသာ ထင္ရွားေအာင္ ေဖာ္ျပရမည္။ 

၇။ သတင္းေရးသားရာတြင္ ေရးသူ၏အာေဘာ္ လုံးဝ မပါဝင္ေစရ။ ဘက္လိုက္ ေရးသားျခင္း မျပဳရ။ 

၈။ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေရးသင့္ေရးထုိက္သည္မွအပ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္(သုိ႔) အဖြဲ႔ အ စည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေသာ အေရးအသား၊ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးကို ထိပါးေစေသာ အ ေရးအသားမ်ားေရွာင္ႀကဥ္ရမည္။ 

၉။ သတင္းေရးသားရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္္းခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာရမည္။ 

၁၀။ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ လူမ်ိဳးတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခား၊ ေ၀ဖန္၊ လႈံံ ့ေဆာ္၊ ေရးသားျခင္း မျပဳရ။ 

၁၁။ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအားလုံး မည္ကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အေရး၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ ေၾကာင့္မွ် မိမိ သို႔မဟုတ္ အျခား တစံုတေယာက္၏ အက်ိဳးငွာ ဘက္လိုက္ ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရ။ 

၁၂။ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရးစသည္ ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ ၾသဇာေၾကာင့္ မမွန္မကန္ ေရးသားျခင္း မျပဳရ။ 

၁၃။ သူတစ္ပါး ဖန္တီးထားေသာသတင္း၊ ဓါတ္ပံု၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို မူရင္းဖန္တီးသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျပီး ေဖာ္ျပလွ်င္လည္း မူလရင္းျမစ္ ကို ေဖာ္ျပေပးရမည္။ 

၁၄။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေသာအင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ားစ သည့္ နည္းလမ္း မ်ားမွ တဆင့္ ရေသာသတင္းမ်ားသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသအခိုင္ အမာမျပနိုင္ က ျပန္လည္ကူးယူ 
ျဖန္႔ခ်ိျခင္း မျပဳရ။ 

၁၅။ အမ်ားျပည္သူ၏ ကို္ယ္က်င့္တရား ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစမည့္ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ား၊ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ သတင္း၊ ဓာတ္ပုံ၊ ေဆာင္းပါးမွ် ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ ျခင္းမျပဳရ။ 

အထက္ပါ က်င္႔ဝတ္ မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မီဒီယာေလာကသားမ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ) သို႔ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။) 

 ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီ တာ၀န္ခံ 

ဦးသီဟေစာ 

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Open News Weekly Journal 

ရံုးလိပ္စာ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) 
အခန္းအမွတ္(၉၀၂)၊ ယုဇနတာဝါ၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ 

 ဖုန္း - ၀၉-၄၄၈၀ -၂၆၃၂၆ 

ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပထားမႈ

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved